Jump to content
Arkivverket
Peter Momme

Ønsker hjælp til at tyde information om Hans Jørgen Momme

Recommended Posts

Peter Momme

Hei 

 

Jeg ønsker hjælp til at tyde information om Hans Jørgen Momme i denne kilde:

 

/http://arkivverket.no/URN:sk_read/25082/430/

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000759315

 

Det er i min jagt på at kortlægge mine forfædre lengre tilbake end brødrene 1) Lars (Lauritz) Momme, Toller i Kristiansand, 2) Povel Larsen Momme og 3) Jens Larsen Momme, Snekker i Kr.sand. 

 

På forhånd tak for al hjælp,

Peter Daugaard Momme

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Hallo Peter Daugaard Momme.


 


Jeg er ikke spesiellt dyktig på dette, men synes det er utrolig gøy (sjov) å forsøke. Tar det som egentrening :-)


Må tilstå at jeg ble litt trett i både hode og øyne efterhvert, så jeg kom til sidene 427b-428a. Da var det stopp.


Så dette er det foreløpige resultatet fra denne amatøren.


Jeg vet at dette forumet har en mengde fantastiske kvalifiserte «kodeknekkere», og kan bare håpe for din del (og min – veldig nysgjerrig på å få «dechiffrert» de uforståelige ordene) at noen av de virkelig proffe involverer seg.


Vel, uansett: Jeg har satt to ?? ved hele ord jeg absolutt ikke kan tolke, også ved deler av ord som er bare halvveis lesbare –  og (?) etter ord jeg er usikker på. 


Og mine egne utsagn i kursiv.


Måtte også droppe tallene av formateringshensyn. Det ble mildt sagt kaotisk. Men tallene er jo det mest lesbare i dokumentet, så satser på at du kan kan benytte deg av dem i sammenhengen.


 


En liten avsporing: Rent språkhistorisk er dette dokumentet meget interessant – det er fra 1709 når staten DanmarkNorge allerede var midlt sagt godt etablert. Med danske embedsmenn i verdslige og klerikale stillinger, og dansk sprog og skrift godt etablert i den samme embedsstand. Dog røper skriveren (Franch/Franck) at han nok er solid forankret i norsk talemål. Flere «norvagismer» forekommer som, selv om dansk skriftspråk ikke var fullstendig normalisert på den tiden, er klare markører på at en god del av våre norske «avvik» fra det det danske allerede da var godt i gang – Sjov!


 


Vel, back on track – Håper dette i hvert fall kan representere en begynnelse på «the quest»


 


Varsler om at bruk av komma og deslike ikke var spesiellt omfattende . . .


 


Skiftebrev efter afgangen Hans Jørgen Momme.


 


Anno 1709 den 14 januari, Efter at Rættens Middel


nemlig Raadmand Mathias Friis Byfoged Høysager(?) og Raadstue Skriver Nicolai Franch havde indfundet sig efter indvarsel(?) om Hans Jørgen Mommes dødelig afgang, udj det Huus hvor hand hafde hans tilhold hos Johannis Lods for at forseigle hans Efterladenskab som da og strax ?? nemlig udj den H:Mands tilhørende Hauge, blev døren for det der staaende Huusde(?), hvor adskilligt Løsøre laa udj forseiglet saa som folchene i huuset hvor hand laa lig forklarede intet der at røre(?) som den H.Mand haer(?) tilhørende, ligesaa strax forføyede Rættens middel sig paa hans Plads tompt og der døren for Kielderen ligeledis forseiglet udi sønnens Peder Mommes som er 15 Aar gl: hans overværelse. Men som Kiersten H: Reinholt Pedersøns siden giorde ansøgnig om at der maatte tages og udleveris saa meget af det løsør som er forseiglet saa og det tømmer som ligger paa hans Plads, som til hans Begravelse kunde behøves, til hvilken Rættens Middel Raadmand Friis Byfogden Høysager og Raadstue Skriver Franck den 18 January næstefter indfandt sig igien i Hagen hvor forseiglingen var giort de samme forseigling i de tvende Vurderings Mænds overværelse Olle Larsøn og Hans Joensen blev obnettde og sønnen Peder Momme og Enchen Kiersten Reinholt Pedersøns var nærværende og blev saa til den H.Mands begravelsis omkostning kunde fornødigis som imidlertid for det forskud hun derpaa gjør forbliver hos hende til for ??ring hvorfor samme hende udleveret Løsør blev Registreret og Vurderet som følger.


 


1 bolster stribet


en dito


1 liden hovet(?) pude for


en hovet(?) dyne med fiæder udj for


en dito hovet(?) pude


en gl. olmoedugis(?) overdyne for


en gl. sort dyne med fiæder for


en gl. bolster


1 par gl lærets Lagen


derefter blev samme Huus i Haufgen strax igien af Rættens Middel forseiglet og siden forføyede Rættens Middel sig til den afbrændte øde Plads samme tid, formedelst en deel der liggende tømmer af en 4 tølter, som ligeledis Enchen blev given i forsichring og af Vurderings mænderne vurderet for 2 1/2 ort tølten


 


Iligemaade laa der paa Peder Laursøn Hivis tilforn Ejede Plads endeel tilhuggen huustømmer som og blev under Kirsten Reinholt Surlands obagtning og tilsiuun, huilchet huustømmer een Bonde Brøuguil Olsøn imidlertid tilegnede sig og beviiste med Hans Jørgen Mommis Sæddel(?) at have derpaa tilgode 9 ?? 3 ort 12 s: og at have ikun bekommet paa samme huus 6 ?? som hand blev tilholt(?) at legge fra sig og saa Dispencere over huuset som det imidlertid blev solt huor over bort bevæges(?) da ?? 6.–.–


 


Nøglene til huuset i haven og Kielderen tog Raadmand Friis til sig, huor paa det nu mod ??uur forretning beroer til 30 dager efter loven –


Næstfølgende den 12 Febr indfandt Rettens middel sig atter igien for at obne forseiglingen som efter Hans Jørgen Mummes dødelig afg: strax nu var skeed og for at registrere og vurdere huis som efter hannem forefantes, som da og nu skeede i hosværelse begge Vurderings Mænd ?? ?? ?? Ole Larsøn og Hans Joensøn fra lodis som følger:


først huor have Pladsen er udj lysthuuset 17 ? tin bestaaende udj toe fade,1 Tallerchen  et ?? og et saltkar a 8s                 


1 gl ?? dyne for                                                                                                                                


1 gl ?? dyne for                                                                                                                                


1 dito lidet bedre                                                                                                                                


1 gl Skindfæld med et gl. Aaklede for                                                                                                                                


1 gl Ride Sadel med Røt Skaberack                                                                                                                                


1 gl graa Kiole med Tindknapper og Ræfeskin(?)                                                                                                                   


et uthuggen firekanted Skrin med Laas                                                                                                                                      


1 gl dug for                                                                                                                                                                                 


et haandklede for                                                                                                                                                                       


en liden ??


1 pudis vaahr for


Mangeltræ og Stock


en gl Rød bench


Brochmands hus Postil


en Eske med lidet Spiskommen (?) i for


tvende Stoele a 21/2 ort


et messing fyrfad for


1 glas bottele


tre bencher i lysthuset a 8 s


et brunt gran bord for


1 lidet nøgelskab


1 gl stort kar for


Udi Kielderen fantis efter Skerven


1 jern Gryde


1 mindre dito


2 smaa dito


?? dito gammel


1 Malm Gryde vigtig 1 pund 2 ? for


1 jern Pande gl


1 Kaaber?? i bra stand


2 stk Rys?? af en Hud for


1 gl dørslag af Kaaber i sønder(?) 2 stk a 6 ?


3 Krus fade a 8?


et ?? fad af ?? blaa og huid


en Kaalskaal uden Laag


1 Kaaberlaag 2 stk a 6?


1 lieden Kallskaal meed laag


1 Jern bord Ring


1 tin halvkande for


1 sort beslagen Kiste med laas


tre tønder Kalch a 12 ?


1 gl Koffert med Popskin(?) overtrecht for


1 par lagen noget beskadigen af forraadnelse


1 par dito


1 gardin uden ??


1 gl haand?? for


2 ?? a 6?


1 gl bret spil for


1 dito


1 gl Kurve med smaa bricher


4m(?) stor og et lidet Glas Vinduer tilsammen for


1 gl flaske foder uden flasken for


1 Sylte glas


1 øll glas


1 ?? stor for


en dito


en gl Kurv med laag for


fem gl stole a 8?


1 Ruu(?) bord med fod


1 dansiger ?? bord  som blev forklaret at vorn Tron Pedersen tilhørede


en liden jern Svied Kachelovn, hvoraf de ?? støcher var sønder slagen vurderet for


Nochen Anden dito som bunden er borte til og Kiersten Reinholt Surlands sagde at tilforn Tron Pedersøn, det samme Tronus ?? ved forretningerne haver forklaret og ville baade beviise at den og flere ovne var hindes tilhørende Mans som der findes ickun tvende ovne og hun sagde at det støche som fattis til denne ovn er hos nu andre i bevaring fra Knude(?) samme ovn  ?? anføris til Indtegt  i dette boe helst som hun mod Eed ville bekrefte at det vaar hindis ovn


 


Så kommer masse jeg ikke kan forstå, bare nevner de få lyspunkt jeg fant:


 


en halvtønde fuld med Lepzig Rød farve


1 gl bomme


adskillig forbrut jern anslaaende til


1 liden træ skammel for


en deel gammel Mose andset for


syv tølter ruøxset(?) [uøxset(?)] grand bartre a 12?


 


der efter blev følgende grunde og Pladse af de 2de Mænd Anders Jacobsøn Borch men i Hans Joensøns forfald Olle Larsøn opmaalt og vurderet som følger den af ??gaards øde grund fordum Peder Larsøn Hive tilhørende strax vid Kramborgaden(?) beliggende som af alenmaal strecher sig fra Søer og ved H Raverts plads 32 al fra sør og Nord til gaden til Madame Frostis 29 1/2 alen fra øster i vester til gaden ved Madame Brixis 27 al  fra øster i vester ved Madame Morten Lorenzens 301/2 al huilchen plads mod en gammelt muret Kielder bliver her [for] saa vit anførte i henseende til det Krav Raadmand ?? paa de blaa?? vegne har giort ved dette Skifte hold for 100 ? desligeste Niels Khristensøn paa ?? Jørgens Hunsris forstanderis vegne da har taget Hans Jørgen  Mommis obligation mod pantlig forsichring i samme Peder Larsøns Plads for 100 ? Saa efter adskillige Creditorer ved skifte hold efter ?? Peder Larsøn er indførte i samme plads og den der paa staaende biugning som nu er afbrudt og pladsen med ?? der udover af Mænderne ikun er vurderet for 280.–.–


Saa anføris vj videre dette boe til ?? i henseende det beviises iche at de Andre Creditorer ere fornøyet for deris udlæg ?? ?? ?? tvende fattigis Capitaler der udi forsichret ?? begge(?) deele(?)


Hauge pladsen Nordre ved Augustus Krigsma[æ]nds Vaane huus beliggende mod et lidet lysthuus der udj som der nu ind?? forfindes ansat og vurdert for


 


En bebygt Grund nærmest Norden for hagen ?? Lars Pedersøn Gamst bebor og suarer Aarlig Grund leje 2? Anført og vurdert for


Noch en Grund som Johannes Steffensøn(?) Loos bebor og svarer Aarlig Grundleje af 2 1/2? Vurdert for


Summa Boens ?? midler bedrager sig = 450? 1 ort 8 s


 


Hope This Helps . . . . a tiny bit? ;-)


 


Med Vennlig Hilsen


 


Even Stormoen


 


 


 


   

Share this post


Link to post
Share on other sites
Peter Momme

Kære Even,

 

Mange tak for hjælpen !

 

Her er et interessant eksempel på at Momme og Mumme brukes om en og samme slekt.

 

Jeg vidste ikke det strakte sig over så mange siders tekst, beklager og takker endnu en gang.

 

Peter Momme

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Det  var hurtig respons! Og takk det samme. Ingen grunn til beklagelse, bare sjov med omfattende tekst – når man har tid. Som sagt, dette er egentrening for meg, Vil gjerne bli ufattelig god på gotisk håndskrift. (In my dreams ;-)

 

Lykke til videre

 

Mvh

 

Even S:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Et forsøk på å tette noen hull

 

Efterladenskab som da og strax skeede nemlig

 

forbliver hos hende til forsichring hvorfor

 

huor paa det nu mod ??uur med denne forretning

 

Vurderings Mændene dentid Ole Larsøn

 

en liden teekande for

 

Noch en dito gammel

 

1 Malm Gryde vigtig vegtig 1 pund 2 ? for

 

1 Kaaber?? i bra stand 1 jern iltang

 

2 stk Rys?leder? af en Hud for

 

et ?? fad af steen blaa og huid

 

1 gl haandklede for

 

2 ?servetter? a 6?

 

1 teekande stor for

 

1 Run bord med fod

 

1 dansiger steen bord

 

hvoraf de tuende støcher var

 

hos nu andreen anden i bevaring fra Knude(?)saa kunde samme ovn  iche anføris

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Peter Momme

Mange tak Nils Aksel  ;)

 

Mvh

Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.