Gå til innhold
Arkivverket
Otto Martin Christensen

Ønsker supplerende informasjon om klokker David Christensen på Lund i Oddernes (1645-1715) og hans slekt

Recommended Posts

Otto Martin Christensen

På s. 602 i Oddernes bygdebok, bd. I (Gardshistorie) omtaler Kåre Rudjord en «Daved Chrestensen Klocher» som bodde på Øvre Lund i 1706 — «60 år gml. og født i Øvrebø sogn». Han er ganske sikkert identisk med den David Christensen Lund som begraves 8. nov. 1715, 70 år gammel. Tilføyelsen «Klocher», angitt i 1706, tilsier at han var klokker. Fadderne til barna hans, slik jeg har funnet dem i kirkebøkene for Oddernes, tilsier det samme. Mer om barna og fadderne nedenfor. Det jeg ønsker med dette innlegget, er — om mulig — å få tilgang til mer kunnskap om David og hans slekt enn det som lar seg lese ut av kirkebøker og Oddernes-boken.

 

For det første undres jeg over hvor David var klokker. Umiddelbart skulle man tro at det var i Oddernes kirke, siden han bodde rett i nærheten. Men i oversikten over klokkere i Oddernes på s. 255 i bd. 2 av Oddernes-boken (den generelle bygdehistorien), er han ikke nevnt:

http://www.nb.no/nbsok/nb/c716d7017a66e446ae126feb3d599c92?index=2#258

 

Det samme gjelder oversikten over klokkere på s. 151 i 900års-jubileumsboken for Oddernes kirke. Ingen klokker-David her heller:

http://www.nb.no/nbsok/nb/4170f4cc5a94218f10d1333a8ddc8e30?index=3#170

 

Kan det ha vært flere klokkere i Oddernes samtidig? Eller kan David ha vært klokker i Kristiansand? Der hadde man både klokker, kirketjener og to kirkesangere, slik det fremgår av Christiansands krønike, s. 155:

http://www.nb.no/nbsok/nb/1aa7a79dcde41b68160c135595978171.nbdigital?lang=no#166

 

Tilbake til Davids barn og deres faddere. Han er gift med Elen Asgoutsdatter, og her er de barna til David og Elen jeg har klart å spore opp i kirkeboken: Christina Margrethe (døpt 5. april 1693);  Jacob (døpt 15. mars 1696); Jens eller Jonas (døpt 8. februar 1700 — navnet er vanskelig å tyde pga blekkflekker i kirkeboken); David (døpt 3. sep. 1702); Anders (døpt 12. Juli 1705); Christen, som oppgis som barnets farbror når Jacob Davidsens sønn David døpes 15. feb. 1722.

 

Hva angår fadderne, ser vi at Christina Margrethe bæres til dåpen av Ingebor Jonasdatter Undall, og at øvrige faddere er Mads Jonasøn Undall, Lauritz Simonsøn, Olle Clemmetsøn, Maria Andersdatter Undall og Cathrine Friederichsdatter. Ingebor og Mads er nok barn av tidligere sogneprest i Kristiansand og Oddernes (som inngikk i samme prestegjeld på denne tiden), Jonas Andersen Undall (d. 1691). Maria Andersdatter Undall er trolig datter av amtmann Andreas Lauritsen Undall (som i sin tur var sønn av bror til nevnte sogneprest Jonas Andersen Undall, nemlig lagmann Laurits Andersen Undall). Olle Clemmetsøn er sannsynligvis identisk med den "Ole Clemmetsen, smed, Lund ved Kr.sand" som er oppført under 1699 i Borgerrulle for Kristiansand.

 

Bror til Christina Margrethe, Jonas/Jens, bæres til dåpen av fru amtmann Undall Catharina Jersin. Andre faddere er, så vidt jeg kan se, amtmann Undall, Johan Valentin Wetzel, Maren May, Jens Jersin, Øllegard Wetzel og Mademoiselle Elisabeth Dorothea Jersin. Amtmann Undall er identisk med far til Maria Andersdatter Undall, som var fadder til Christina Margrethe i 1693, mens hans hustru Catharina denne gangen er gudmor. Hun er datter av tidligere biskop i Kristiansand, Jacob Jensen Jersin (d. 1694). Det ser videre ut til at også tre av de andre fadderne er etterkommere av biskopen: Jens Jersin (sogneprest i Oddernes og Kristiansand 1697-1702) var sønn av biskopen, Mlle. Elisabeth Dorothea Jersin var trolig datter av Jens, mens Øllegaard Wetzel var datter av biskopen. Hun var gift med en av de andre fadderne, Johan Valentin Wetzel, som ifølge Rudjord var proviantforvalter ved festningen. Et interessant moment i denne sammenheng, er at Wetzel i en periode også ser ut til å ha vært klokker i Kristiansand, iflg. Christiansands krønike, s. 200,:

http://www.nb.no/nbsok/nb/1aa7a79dcde41b68160c135595978171.nbdigital?lang=no#211

 

Kan David ha overtatt som klokker i Kristiansand etter Wetzel? Uansett tilsier identiteten til hans barns faddere at David hadde en tillkytning til geistligheten, og den betegnelsen han gis i 1706, «Daved Chrestensen Klocker», tilsier at denne tilknytningen bestod i at han var klokker. De to oppgitte fadder-rekkene til barna døpt i hhv. 1693 og 1700 bekrefter dette og indikerer dessuten at han var klokker (eller hadde andre geistlige oppgaver) allerede på 1690-tallet.

 

Videre: Sønnen Jacob er ved sin begravelse 24. mai 1742 oppført i kirkeboken som «Jacob Davidsen Klocker», så han har åpenbart fulgt i farens fotspor. Men heller ikke Jacob kan gjenfinnes i noen av oversiktene over klokkere i Oddernes, og dette bidrar vel i realiteten til å styrke hypotesen om at det er klokkerembetet i Kristiansand det her dreier seg om. På s. 605 av Oddernes-boken, bd. I, nevner for øvrig Rudjord en bygselseddel fra 1742, hvor det refereres til «Jacob Klockers ænckes plads». Klokkeren er nok nylig avdøde Jacob Davidsen, mens enken er Svane Larsdatter fra Lindland i Holum (se Holum-boka, s. 419). Hun var oldebarn av sogneprest Erik Fredriksen Lindland (som selv var barnebarn av Peder Claussøn Friis). Skiftet til Jacob Davidsen, fra 31. Juli 1743, finnes for øvrig her: https://media.digitalarkivet.no/view/24413/657?indexing=

 

Hvis vi ser på dåpen til noen av barna til klokker Jacob og hustru Svane, ser vi det samme mønsteret som i forrige generasjon. Det er med andre ord store innslag av geistlighet og embetsstand blant fadderne også til klokker Jacobs barn:

 

Datteren Else ble døpt 14. juli 1720. «Mad. Sommer presteenken» bar barnet. Andre faddere var Monsr. Anders Andersen fra Kristiansand, Anders Søfrensen (…) fra Kristiansand, Monsr. Peter Nicolai Høyer,  Capellanens hustrue Mad. Rechen,  Jomfru Bruun Capitain Bruuns datter af Lund. Mad. Sommer er Magdalena f. Høyer, enken etter sogneprest Niels Andersen Sommer, som ble begravet 9. februar 1718. Peter Nicolai Høyer er hennes bror (han var kammerråd). Jomfru Bruun er nok Sara Christine Bruun, datter av kaptein Peter Bruun. (Kaptein Bruun døde for øvrig i 1726, og datteren fikk da Peter Nicolai Høyer som sin formynder: se Oddernesboka, bd. 2, s. 203). «Capellanens hustrue Mad. Rechen» var Anna Maria, gift med daværende kapellan i Oddernes, Søfren Povelsen Rechen.

 

Madame Rechen var videre gudmor da Elses yngre bror David ble døpt 15. feb. 1722. Og når broren Lars døpes 1. juli 1725, er trolig den fadderen som er oppført som «Monsr. Høyer» identisk med Peter Nicolai Høyer, som altså var fadder for søsteren Else. Det kan for så vidt også være broren Thomas (Peter Nicolai og Thomas var sønner av avdøde borgermester i Kr.sand., Tyge Thomesen Høyer, og altså brødre til Magdalena som giftet seg med sogneprest Niels Andersen Sommer). Når bror til Else og Lars, Jens Jacobsen, døpes 1. jan. 1730, er igjen Peter Høyer fadder, også nå sammen med Madame Rechen. Prestedatteren Louise Sommer er også fadder for Jens.

 

Også i neste generasjon gjenfinnes det samme mønsteret: Ved dåpen til Lars Jacobsen Lunds barn (han er gift med Ane Biørnsdatter, av ukjent opphav), er det fortsatt store innslag av geistlighet/embetsstand. Datteren Tone døpes således 20. juli 1749, med bl.a. følgende faddere: Mons. Thomas Højer, Nicolai Engelhart, Mad. Hammerich, Jomfru Elisabeth Cathrine Zernichow. Av Høyer-brødrene er det her Thomas som trår til, sammen med Nicolai Engelhart, sønn til den nye sognepresten Hans Engelhart (Nicolai etterfulgte for øvrig sin far som sogneprest da faren døde i 1761, men han døde selv allerede i 1763). Madame Hammerich er hustru til den nye kapellanen, Joachim Hammerich (fornavnet hennes er Mette Catharina). Jomfru Elisabeth Cathrine Zernichow er åpenbart datter av en av Zernichow-offiserene som bodde på Lund. Og når Tones bror Jacob døpes den 24. mars 1754, får han følgende faddere: Simon Jacob Engelhart, Ernst (…) Zernichow, Mad. Hammerich, Sara Engelhart. Altså fru kapellan Hammerich  her også, denne gang sammen med to av sogneprest Engelharts barn (Simon Jacob og Sara), i tillegg til en av Zernichow’ene.

 

At også barna til Lars Jacobsen i stort monn får faddere fra geistlighet og embetsstand, kunne muligens være en indikasjon på at han følger i sin far og farfars fotefar og blir klokker, men jeg har ikke funnet noe belegg for at dette er tilfelle. Jeg kan heller ikke finne begravelsen hans i kirkebøkene for Oddernes. Er det noen som sitter på andre spor som leder til Lars Jacobsen på Lund?

 

Hva angår barna til Lars, finner vi at Jacob Larsen Lund angis som styrmann når han knapt 25 år gammel vies til Maren Olsdatter Kleven 4. feb. 1779 (de ble trolovet 11. januar). Hustruen Maren er for øvrig datter av Ole Christensen Kleven (begraves i nov. 1763, 63 år gammel) og Inger Stenersdatter, døpt 20. des. 1711 som datter av Stener Olsen og Allou Torgiesdatter på Stemmen. Vi kan altså fastslå at Jacob Larsen Lund ikke førte videre klokker-tradisjonen i slekten. Jacobs yngre bror Bjørn (døpt 27. april 1760) har jeg ikke klart å finne noen opplysninger om ut over dåpen.

 

Enkelte opplysninger er det altså mulig å finne om denne slekten, men det hadde vært kjekt om noen kunne hjelpe til med å finne ut av bl.a. følgende spørsmål:

 

(1) Hvor kan David og hans sønn Jacob tenkes å ha vært klokkere?

(2) Fungerte også Jacobs sønn Lars som klokker?

(3) Som nevnt innledningsvis, skal David Christensen være barnefødt i Øvrebø. Jeg har ikke klart å spore meg bakover til et mulig opphav. Har noen her på forumet potensielle foreldre-kandidater i Øvrebø?

(4) Tilsvarende med Davids hustru Elen, som i kirkeboken ser ut til å være en «Asgoutsdatter». Forslag til hennes opprinnelse?

(5) Lars Jacobsens hustru er Ane Bjørnsdatter. Forslag til hvor hun kommer fra?

 

Mvh Otto

 

Endret av Otto Martin Christensen
Lenker som ikke virket

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jarl B Haagensen

ref spørsmål 4) - det finnes en Asgaut på Vatne i Randesund som passer tidsmessig, ellers vet jeg ikke om noen Asgaut i nærheten av Oddernes. Randesund hørte til Oddernes kirkes sokn. Det er nevnt i bygdeboken for Randesund at denne Asgaut opprinnelig kom fra Iveland, nokså nære over elva fra Øvrebø.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen
6 minutter siden, Jarl B skrev:

ref spørsmål 4) - det finnes en Asgaut på Vatne i Randesund som passer tidsmessig, ellers vet jeg ikke om noen Asgaut i nærheten av Oddernes. Randesund hørte til Oddernes kirkes sokn. Det er nevnt i bygdeboken for Randesund at denne Asgaut opprinnelig kom fra Iveland, nokså nære over elva fra Øvrebø.

 

Mange takk, da har jeg et spor jeg kan forsøke å følge videre!

 

Mvh Otto

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

 

På 7.6.2017 den 15.28, Otto Martin Christensen skrev:

Øllegaard Wetzel var datter av biskopen. Hun var gift med en av de andre fadderne, Johan Valentin Wetzel, som ifølge Rudjord var proviantforvalter ved festningen. Et interessant moment i denne sammenheng, er at Wetzel i en periode også ser ut til å ha vært klokker i Kristiansand, iflg. Christiansands krønike, s. 200,:

http://www.nb.no/nbsok/nb/1aa7a79dcde41b68160c135595978171.nbdigital?lang=no#211

 

Rettelse: Det var nok en sønn av proviantforvalter Johan Valentin Wetzel -- med nøyaktig samme navn -- som var klokker i Kristiansand, siden den Johan Valentin Wetzel som i Christiansands krønike identifiseres som klokker er oppført som avgangselev i katedralskolens protokoll fra 1745.

 

Otto

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

En rettelse av rettelsen i innlegget ovenfor: Klokker Johan Valentin Wetzel i Kristiansand var ikke i slekt med proviantforvalteren med identisk navn. Slik det fremgår av Karl Leewys Kristiansands bebyggelse og befokning i eldre tider, bd. 8, ble han av sine foreldre (Peder Andersen og hustru Anna) oppkalt etter proviantforvalteren gjennom et slikt «navnetyveri» som ikke var helt uvanlig på denne tiden:

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/8a84723e2e3375ac528d668eacd7a389.nbdigital?lang=no#171

 

Over til substansen i saken: Ved nærmere gjennomgang av kirkebøkene for Oddernes har jeg fått bekreftet antagelsen om at også David Christensens sønn Jacob fungerte som klokker. Ved begravelsen 24. mai 1742 blir han nemlig oppført som «Jacob Davidsen Klocker» i kirkeboken. Videre ser det ut til at også Jacobs sønn Lars har fungert som klokker, siden han i kirkeboken oppføres som «Lars Jacobsen Lund klocker af Oddernes» når han gravlegges 12. februar 1781.

 

Dermed stiger det frem fra kirkebøkene en hittil udokumentert klokkerslekt på Lund i Oddernes, så vidt jeg kan skjønne. Selv har jeg i alle fall ikke klart å finne andre kilder hvor David, Jacob og Lars til sammen er identifisert som en tre-generasjoners slekt av klokkere. Er det noen som har forslag til arkiver/dokumenter hvor deres funksjon som klokkere eventuelt kan dokumenteres ytterligere? Det er vel overveiende sannsynlig at de har vært knyttet til Oddernes kirke.

 

Det er flere av mine opprinnelige spørsmål som fortsatt henger i luften (tipset fra Jarl B Haagensen har enn så lenge ikke ført meg lenger bakover i slekten), men det at klokkerstatusen til både David, Jacob og Lars nå synes å være noenlunde godt verifisert, gjør at et hovedspørsmål i mitt opprinnelige innlegg har blitt gitt et foreløpig svar.

 

En annen opplysning om denne slekten, er at far til klokker Jacob Davidsens hustru Svane Larsdatter — Lars Olsen Toftenes — ganske sikkert må være identisk med den sønnen «Lauritz» som er oppgitt i skiftet av 15. okt. 1668 etter Ole Madsen Kige, g.m. Apelone Rasmusdatter Toftenes. Av skiftet etter Lars (Lauritz) Olsen fra 23. sept. 1711 fremgår det at han bl.a. hadde barna Appelone, Svane (som altså ble gift med Jacob Davidsen Lund) og Bent, som åpenbart er oppkalt etter hhv farens mor (Apelone Rasmusdatter), mormor (Svane Bentsdatter) og mormors far (Bent Nielsen). Dette er velkjent stoff for mange, men jeg nevner det likevel, for å knytte klokkerslekten på Lund inn i den øvrige sørlandsgenealogien.

 

For øvrig har sikkert mange observert at også bd. 1 av Kåre Rudjords Oddernes-bøker — gårdshistorien— nå er tilgjengelig i digitalisert versjon via Nasjonalbiblioteket:

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/4c42d0ef233cf85ca355c59c48d3a942?index=3#0

 

Her finner man, som nevnt i mitt første innlegg, to korte notiser om hhv. «Daved Chrestensen Klocher» og «Jacob Klocker» på hhv s. 602 og s. 605.

 

Jeg anser ikke denne tråden som avsluttet, og hører gjerne fra andre som har mer informasjon om klokkerslekten på Lund. Selv kommer jeg til å opprette et mer spesifikt emne i tilknytning til det jeg har ment er sønn til Lars Jacobsen Lund og Ane Bjørnsdatter, nemlig styrmann Jacob Larsen Lund, g.m. Maren Olsdatter Kleven. Skiftet etter Jacobs antatte far Lars har imidlertid gitt meg noen «second thoughts» om den saken.

 

Mvh Otto

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Siri Undall

Fadder for Christina Margrethe (døpt 5. april 1693) Maria Andersdatter Undall, kan ikke være datter av amtmann Undall gift med Catharina Jersin. Amtmann Andreas Lauritsen Undalls barn er født etter 1700.


Hun kan muligens være datter av handelsmann Anders Andersen Undall, bror av Jonas Andersen Undall.  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

Takk for opplysningen om Undall-slekten. Fint å få korrigert min antagelse om at fadderen Maria Andersdatter Undall var datter av amtmann Undall. Her gikk jeg litt surr i generasjonene. Disse diskusjonene i Arkivverkets brukerforum vil jo være tilgjengelig i overskuelig fremtid, til hjelp for andre slektsgranskere, så da er det greit at man ikke bidrar med feil informasjon.

 

Endret av Otto Martin Christensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.