Jump to content
Arkivverket

Testemente Johan Nielsen Berg


Marianne Nordli

Recommended Posts

Hei.

 

Jeg har fått fra Statsarkivet i Tromsø en skannet kopi av testamente etter min 6 tippoldefar Johan Nielsen Berg. Han bodde på gården Berg i Ullsfjorden nord for Tromsø. Han er født ca 1670 og døde i 1747. Skifte efter han er gjort opp 22. oktober 1748.

 

Nå har jeg klart på engenhånd å tyde de tre første sidene i skiftet. Det har tatt sin tid. Jeg er sånn nogenlunde i land selv. Men nå sliter jeg med side 4-7 i dokumentet som er selve testamentet etter Johan. Det første testamentet er datert 13. juli 1731 og det andre er datert 16. mai 1744.

Hans hustru heter Inger Christensdatter Baarlund.

 

Johan hadde en datter fra første ekteskap som heter Kirsten Johansdatter.

 

Dammen med Inger hadde Johan sønnene Niels Johansson og Erik Johansson ( han klate seg for Erick Lorck)

 

Er det noen som kan hjelpe med med å tyde teksten?

 

Legger inn her det jeg på egnehånd selv har klart å tyde av testamentet:

 

 

 

*******************************************************************

Naar alt (9 udlæg belöp fra
dragaar () () Sunna, bliver o
bokført 6-3-, for af () enkens
(), ()    3-1-9 1/2, foortil
() er udlagt 6 sauer        3-0-0
() ()                 0-1-2/12    F

() () () skal av boet ()
()
()
()
()
()
()
()
()
() () () fra at
Arve noget, fagsom at nar i ska
() () at 89 ()
Ækte arving, saa faat saa
Megen gase af () redskap o
() (), som langt ()
() () () () () og
Langt mere end () ()
Bödre () for bekommet
()
Imod at
()
Alle
()
()
()
()
()
av mig Kirsten Johansdatter
()
()
()
()

 

 

NY KOLONNE

 

()
()
()
()
()
(), og er () som fölger:

() () () og () ()
()
()
()
() () og () testamente,
()
Af skifte efter min dödsdag afgang
() alt
saa skal ikke min f… daater
Kirsten, () () () ()
() noget af () () ()
() mod() ()
() ()  
()
()
()
()
()
()
()            Berg i Ulsfjord
af 13. juli 1731.    Johan Nielsen Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1747 Testamente Johan Nilssøn Berg.PDF

Link to comment
Share on other sites

Vel, en begynnelse:

Så langt jeg orket i kveld. – [(?) er usikkert foregående ord, (??) er ‹helt uforståelig ord› (for meg, vel og merke)]

Må tilstå jeg begynte å lure på når selve testamentet skulle åpenbare seg, men det kommer i kolonne 2. Jeg har bare skumlest videre, men testamentet bekrefter Erik og Nils' påstand, det er dog ikke bevitnet av noen. Kirsten bestrider faren (og halvbrødrenes påstand). Så kommer Skifterettens konklusjon  . . . skal forsøke meg videre hvis du har tålmodighet, er midt i flyttesjau og bare måtte beskjeftige hodet med noe annet enn logistikk og montéring litegrann. Vet ikke i skrivende stund når jeg får tid, men som sagt var det ‹moro lell› :-)

 

Side 4 i PDF-en

 

Linje for linje:

 

01        Naar alt forestaaende udlægsbeløb fra-
02        drages boets beholdne Summa, bliver i
03        behold = 6 – 3 – 3s deraf tager Enken den
04        halve deel som er= 3 – 1 – 91/2s, hvortil
05        hende er udlagt: 6 Souer             3 – « – «
06        Nok udi en anden Souv                0(?) – 1 – 91/2
07        F
08        den anden halve deel af boets beholdning
09        er 3rd 1ort 91/2s som bør deeles imellem
10        Sal: Johan Nielsens børn og arvinger
11         neml: Kirsten, Niels og Erik.
12        Enken Inger Baardlund og de tvende 
13        arvinger neml: Niels og Erik, var
14        i den formeening at den ældste ar-
15         ving Kirsten Johansdr. som Sal: Johan
16        Niels. skal have haft med sin første
17        Hustru burde udelukkes fra at 
18        arve noget, saasom de var i den
19        visse formeening at samme hans 
20        ældste arving, har faaet saa-
21        meegenn gave af hendes Fader i 
22        levende Live, som langt kunde
23        overgaae hvad hun burde have og
24        Langtmeere end hendes halv
(overstrøket)
25        Brødre derimod har bekommet;
26        hvorfor de protesterede hæftig
27        imod at hende(?) noget viidere udi
28        arv, kunde tilfalde, men de
(overstrøket)
29        (overstrøket) tvende Sønner formeente at 
30        beholde det øvrige aleene. Paa
31        denne deres proposition kunde Skifte
32        Retten ingen Decition lade falde,
33        førend man har hørt den borteværende 
34        arving Kirsten Johansdrs: Erklæring
35        derpaa, hvorover man maatte
36        ophæve  med denne Skifte forret-
37        nings tilendebringelse til viidere (??)
38        
(overstrøket)  Siden har man talet med 
39        den paa Skiftet fraværende arving
40        bemte Kirsten Johansdr: har man 
41        derom beretted hende hendes Stifmoders
42        og de andre hendes halvbrødres for-
43        meening og paastand samt hendes faders villie for at fornemme
44        hendes svar derpaa om hun ville være
45        fornøyet med det(?) som hendes halvbrødre
46        sagde forhen at have tilkommet
(overstrøket)

47        q Skifte Retten tilspurde Enken og 
48        arvingerne om der findes nogen
49        forteignelse i boet, som af
50        afgl: Johan Niels i Levende Live
51        kand være forfattet over den
52        gave som de siger(?) at Kirsten
53        haver bekommet,
(overstrøket) 
54        for (??) af at see om det kand beløbe
55        over det  det som de tvende sønner
56        her i (??) gave haver faaet,
57        eller om de paa anden maade
58        kunde beviise hvad hun havde
59        faaet? hvortil de samtl svared:
60        At der fandtes intet noget for
61        hærved(?) at kunde beviise hvad hun
62        haver bekommet, men de vidste

 

[ny kolonne]

 

01        det saa at være i sandhed, til med
02        har
(overstrøket) Sal Johan Nielsen i Levende
03        Live giort den anstalt at hun skulle
04        udelukkes fra at arve, som hans

       

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Et lite ‹hakk› videre, i all hast:

 

[side 4, kollonne 2 forts.]

 

05        Document paa Stempled Pap: og Skriftlige Villie ud-
06        vister(?) og er
(overstrøket) lydende som følger:
07        undertegnede tilstaar og herved vitterl: giør
08        eftersom det er os uvist hvilken af os
09        som efterlever den anden, min Kiereste
10        eller Jeg, eller vores børn, thi er dette min
11        alvorlige villie og sidste testamente,
12        dersom her i mitt fattige boe findes noget
13        af Skifte efter min dødelige afgang
14        siden al Rætmæssig Skyld er afbetalt,
15        saa skal ikke min forrige Daatter
16        Kirsten, hendes børn eller anhørige
17        have noget at søge her den ringeste
18        arvepart med disse(?) vore sønner, thi
19        hun haver tilforn faaet meere end som
20        hendes arvepart burde være, som ieg vel 
21        veed, bliver noget efter min død
22        saa skal da mine sønner det beholde
23        thi det er deres Rætmæssige (??),
24        dette til efterretning for alle og enhver
25        som efterlever mig, og til ydermeere
26        vished dette med egen Haand Skrevet
27        og underskrevet. Berg i Ulsfiord
28        den 13 Jul. 1731. Johan Nielsen Berg.

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Hei. Og takk igjen.

Jeg har under arbeidet med dette testamentet antatt at de 5 første sidene faktisk er skrevet av retten. Jeg baserer det på at håndskriften virker for meg å være skrevet av en og samme person.

 

Og at det som står om hans testamente på side 4 og 5 faktisk er rettens avskrift av de vitterlige dokumenter. Og at det som står på side 6 er det bevarte originale testamentet etter Johan Nielsen skrevet av ham selv. Underskriften her er helt annerledes enn det som står på side 4 og 5, så dokumentet på side 6 ser ut for meg å være hans egen underskrift.

 

Men det betyr også at jeg kan finne spor etter Kirsten, fordi hun var vitterlig i live i 1747 når faren døde og i 1748 når boet ble gjort opp. Mulig jeg klarer å finne spor som viser hva hennes mor het.

Virkelig til stor hjelp dette her.
 

Link to comment
Share on other sites

Hei.

 

Da har jeg forsøkt meg på side 5 på egenhånd. Sikkert en hel del feil, men det er sålangt jeg har kommet.

Hvordan ser dette ut?

 

 

 

01    Enken Inger Baarlund og (9 () søn Erik Lork, () () ()
 
02    () at  (9 () arving Niels Johannesen har faat saa
03    megen () og gann, at hand ikke () () nogen
04    arv i () bort, thi naargivenen var betalt og Erik Lork
05    som () ikke har faat nogen () saa imod ets
06     som Nils () faat, () () bekommer en () gift
07    da () () () () til (), () at ()
08    at Erik Lork sal () tilfaldt bort () saa hentes
09    () skifte og (), () bante Erik med ()
10    anførlig for boets ().
11    ()
12    () () forfattet Document paa ()
13    ret kopiaa og er () som følger:

14    Herved giör sig vitterligt for alle og (),
15    () på op() () börn, da nå ()
16    man naar () ækte sönner som til () waar,
17    ()() ikke lenger bliver () af () til at ()
18    () () som naa giort istand opkalt, da giftet    
19    Niels sog, og så måtte for skaffe ham ()
20    jord og sa megen huusgeraad at han intet beg
21    mod pg () af () (), nemlig m¨tilbördsam ()
22    at bliver () og formoga os til nongran man fant
23    () ikke, og fra en til () min () anfört ()
24    () () for sig (), samma til () () ()
25    sön Erik Lorch som missionsskolemester, og () lov ()
26    () () )= )= opfadl, og
27    lagt os at forsörga os til stöda og lagt os komma ()
28    tilgraan, og naar () efter min afgang faaar
29    nogle Creatur og min Debet i Longen bliver betalt
30    saa skal alle ting, mad () med redskapm for Erick
31    Lorck til, () () sig () og under () ()
32    ægne gaard. Berg af 16 mai 1744
            Johan Nielsen Berg

33    Derefter foranlaget () nu af () mand i () ()
34    fattet fortegnelsen paa () for i skifte Document paaberaabs at
35    grinn Niels Johannesen (), og er som fölger
36    3 kior, 1 griser. 10 faar. 6 lam. 1 (), 1 aasrgamel
37    hæst, 1 (), 1 opp, 5 (), 2 (), 2 (), 2 ()
38    () () (), og en anden ugr. 1.

Link to comment
Share on other sites

Hei Marianne!

 

Et par ting du må vite:
Dette er ikke et testamente – jo siste side (7) er faktisk dét:  Det originale dokumentet som sitéres i skiftet. (side 5) For det er dét dette er: Et referat fra et møte i skifteretten som behandler skiftet etter avdøde Johan Nielsen Berg. Hvori referenten/skriveren gjengir saksgang, uttalelser, og relevante dokumenter (Testament nr.1 sitéres på side 4, men er ikke vedlagt PDF-en i original.)
Så side 7 er skrevet egenhendig av din forfader(?) «paa Stempled Papiir» hans håndskrift og signatur. Rimelig Schtlili ;-)

 

Virker forøvrig som du har fått sidene stokket om i PDF-en? Har ikke lest de første tre som du hadde funnet ut av selv, men f.eks ender side seks med å skulle oppregne boets aktiva/gjenstander – og så er det bråstopp. Men jeg ser at oppregningen starter på side en, uten at jeg har gått inn i detaljene.

 

Vel, her har det tydeligvis vært noen stridbare søsken, som faktisk kranglet seg ‹blå› over et par riksdaler i arv. Ganske artig lesning.
Og ja, – «hjemmegaven» som det refereres til er faktisk medgift, som vel normalt bare ble døtre til del. Men her har sannelig gutta også fått, i hvert fall Niels. Underlig, og artig – det også.

 

Uansett

 

Her kommer resten, med sedvanlige usikkerheter etc.

 

29        Men hun foregav herimod at det er aldeeles
30        urigtig hvad som hendes Fader her anordner
31      
 [her kommer noen ord skrevet mellom linjene: (??)(??) hendes (??)(??) brødre]
32        angaaende(?) hendes udelukkelse fra at arve, men
33        det lidt som hun kunde have faaet hos sin fader mens
34        han levet kunde ansees som en hiemme(?) gave men
35        ej viidere, og
(overstrøket) formodede hun at naar
36        de andre Sødskende fik deres hiemme gave, om den
37        ej alt var dem givet, da at være lige Rætmæssig(?)
38        til arv med dennem(?); hvilket hun instilled til
39        Skifte Rettens Rætmæssige Behandling.
40        Herom er af Skifte Retten saaledes Decid:
41        efterdi at ingen af Sal Johan Nilss i levende
42        Live forfattet fortejnelse findes paa hvad som
43        hans ældste Datter Kirsten kand have bekommet
44        i gave af hannem, for at kiende om sligt
45        kunde løbe over den hiemme gave som hans
46        efterladte sønner her bekommet have; saa
47        bør ovenstaaende hans forfattede og saakaldte
48        testament, samt Enkens og de andre Børns derpaa
49        grundet paastand, ikke at være af nogen
50        Kraft
(overstrøket) til at udelukke hende fra arv,
51        følgd: lovenes pag:
(Ikke utfylt) men hun bør være
52        Lige delagtig til med dennem om noget bliver
53        i behold af boet, saavit
(overstrøket) hun som (overstrøket)
54        (overstrøket) en Datter kan tilkomme, følgd lovens
55        Pag
(ikke utfylt) F
56        af ovenstaaende 3 – 1 – 9 1/2s tilkommer hver af sønnene
57        1 – 1 – 13 (??) s, og Kirsten 3 ort 14 (??) s (??) er (??)
58        udl: en (??) line for 3 (??) 14(??)s og udl: en Søns 1ort 6 1/3s
59        samt af Enkens udlæg for begravelsen – « – 3s

 

[side 5]

 

01        Enken Ingerbaarlund og den ene søn Erik Lork, var i den for-
02        meening at den ene arving Niels Johannesen har faaet saa
03        meegen Hiemmegift og gaver, at hand ikke kunde vente nogen
04        arv i Sterv boet, thi naar gielden var betalt og Erik Lork
05         som endnu ikke har faaet nogen hiemmegave imod det
06        som Niels haver faaet, har forleds bekommet sin hiemmegift,
07        da meente de at intet blev til overs, hvorfor de meente
08        at Erik Lork vel kunde tilstedet Boet som det staar, uden
09        nogen Skifte og Deeling, hvorimod bemte Erik vil være
10        ansvarlig for Boets gield. Til denne deres meenings be-
11        styrkelse, fremlagde Enken et af hendes Mand i levende Live
12        
(overstrøket) forfattet Document paa Stemp-
13        let Papiir, og er ordlydende som følger:
14        Hermed giør ieg Vitterlig for alle og enhveer, den
15        tiid vi opføde vores Børn, da blev vi noget skyldig,
16        Men naar vores ældste Sønner kom til sin Waar, ville
17        de ikke længer blive hiemme at hielpe til at betale
18        den Skyld som var giort i deres opføde, da giftet
19        Niels sig, og vi maatte forskaffe ham
(overstrøket)
20        Jord(?) og saa meegen huusgeraad at han kunde berges med
21        og hielpe at bygge Huus, endog vi tilbød ham først
22        at blive hiemme og forsørge os til vaar Grav men hand
23        ville ikke, og fra den tid haver min Stifsøn Anders Bruget
24        smaa Handel for sig selv, samme tiid tiente vor yngste
25        Søn Erik Lork for Missions Skolemester, og den Løn han
26        fortiente lagde hand til vores Huuses ophold, og haver til-
27        sagt os at forsørge os til døden og ladt os komme ærlig
28        til graven, og naar Anders efter min afgang faar
29        nogle Creatur og min Debet i Bergen bliver betalt,
30        saa skal alle ting, hvad Navn det end kand have, høre Erik
31        Lork til, Dette haver ieg skrevet og underskrevet med
32        egen Haand. Berg d 16 Maj 1744
33        Johan Nielsen Berg
34        Dernest fremlagde Enken en af hendes Mand  i levende Live for-
35        fattet fortegnelse paa hvad her i dette Document paaberaabes at være
36        given Niels Johannes i Hiemmgave, og er som følger:
37        3 Kiør, 1 qvie, 10 faar, 6 lam, 1 Kalv, 1 aarsgammel
38        Hæst, 1 Gryde, 1 øxe, 5 Navere, 2 Græv, 2 Høvler, 2 Fæller
39        de ene halv slidt og den anden nye, 1 Hovedpude, 1 Lagen
40        1 Græne(?), 1 tønde Meel, Nok 2 tønder Meel da han hafde
41        et aar hiulpet forældrene at Saae og Høste. Nok bekommet
43        et Ræv-Jere(?), 1 Kiedel, 1 Kov(?) paa 3 tønder, 1 Fad paa 4
44        tønder, en 3 aarsgammel Kaabrums(?) Baad, 1 nyt Segl,
45        1 Guldring til 3rd, 2 Sølvskeer begge til 3rd, 2 nye
46         tin tallerkener og et par plov Høvler.
47        Foreskreevet Specificerede, tilstoed Niels Johannesen saavit at
48        have faaet, dog ikke altsammen så got som det anføres fore, men
49        den ommelte Guldring sagde hand ikke at have bekommet uden
50        vedderlag, og altsaa ikke vilde antage samme til anførsel i
51        forretningen som en gave; det øvrige som hand haver bekomme[t]
52        blev i hans og de andres nærværelse efter bæste skiønsomhed paa
53        billigste maade anslagen og beregnet at beløbe til 26rd 5ort 8s; Men
54        dermed var Niels Johannesen ikke enda fornøyet, thi var hand
55        af Skifteforvalteren (??) at nu ordentlig Skifte Forrett[ning]

 

[side 6]

 

[i venstre marg: q i følge af lovens pag: (ikke utfylt)]

 

01        maatte ske i Boet, saa var hand fornøyet enten der kunde
02        af Hannem noget meere tilfalde i Faderarv eller ikke, saasom
03        hand formoedet
(overstrøket) dog at sker urett om noget meere
04        skulle være tilovers i Boet naar alle udgifterne ere afgaaet, end
05        det som hand har bekommet, og skulle det synes noget fortrydeligt
06        at hans Broder Erik Lork efter eget behag og egen usædvanlig
07        paafund, skulde henside(?) i Boet og Skalte og valte uden at giøre
08        rigtighed mod sine medarvinger og see dennem fornøyede
09        efter Loven: Altsaa maatte da efter Niels Johannesens
10        paastand, antages af mig til Registrering, Vurdering og
11        paafølgende Skifte og Deeling q thi blev da Boets effecter an-
12        viist af Enken og arvingerne, og befandtes som følger: 

 

[side 7]

 

[Originalt testamente, transkribert av skriveren annodazumal på side 5]

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk. Dette har vært til virkelig stor hjelp.

Et veldig interessant skifte. Helt enig der.

 

Ja, det som er side 7 i PDFen er jo hasn orginale testamente. Det som e referert til fra 1731 er ikke med i denne skiftepakken, det er bare en asvkrift.

Det som jeg finner veldig interessant, er at min forfar faktisk kunne lese og skrive, noe som ikke var normalt på den tiden. Hvor han kom fra er fortsatt et stort mysterium.

Men med dette skiftet, forstår jeg nå hvorfor det var så lite kontakt mellom søskene etter arveoppgjøret. Det ser ut for meg at de gikk sine tre veier etter skiftet, og alle barna til Niels tok faktisk morens familienavn - Figenschou når de blei voksne.

 

Link to comment
Share on other sites

Er det noen som har anledning til å se på teksten nedenfor om den er riktig og hjelpe meg med å fylle inn det som mangler på side 1 o den PDFen som jeg innledningsvis har lagt ved?

 

Afgangen Johan Nielsen Berg, Ullsfjord

 

Anno 1748 dend 22 oct, naar og paa gaarden Svendsby

i Ulsfjorden, for ()  () () og

skifteretten afgangen Johan Nielsen Berg som

er død og ()forklaringen ()( () enke

Inger Christensdatter Baarlund saa og barn og

() () Kirsten Johansdatter som er gift

med Gunders af() Selnes, H. Niels Johannesen

bonde i Nord Kiosen er myndig og Erik

Johansen er og myndig og bor her paa

Gaarden. () () naa noe

() af enken og () ()(, navn

() () og ()( ()( nogsaa

Paa ()( ()(, med ()( ()( er ()(

()( ()( ()( ()( ()(. Dog

()( ()( ()( alliemed bliver  i og 1 dager;

og som ()( var alte ()( mig, undager, saa

Til ()( ()( ()( ()( ()( for , saa

Var og dog dertil forstaa af den ()()(

Mand H. Reier Johansen for ()( ()( følger

Som ()(---- anno  () ()

Bli ()( av en ()( ()( og B()(

Af ()( og at () () ()( ()(

Som at naar dens om at denne Berekns

imgsmand blev sagn afskrivningen forenn

naar at bokföringen som følger           = 6-1-14

Link to comment
Share on other sites

Her er resten av side 1. Jeg trenger hjelp til å tyde det som mangler ( satt opp med klammer ()   )

 

SØLV

- 1 bæger 3 Lodd 1 ½ merket J.N.S.                                       () var saa meget gammelt og

I.C.B a rad 3-9-4         1-4-14                                     udbrugt           

           

            TIN                                                                            ()

*1 rad ()( 8- a14           1-1-0                                       *Var saa ()( af værdi

                                                                                                                      0-4-0

            JERNFANG                                                  SENGE KLÆDE

* 1 sort gryte paaa ½ ()                                               Sagn af ()( ikke

()( gammel ()(                                                             af ()( ()( mod at ingen 

()( for                          3-0-0                                       () til ()

 

*1 () også ()( Ditto       0-2-0                                       = ()(redksab

1 gammel Ditti ()(                                                       * 1 gammel otring        1-3-0

Naar af nogen nænd                                                   * 1 gl ()                        0-4-0

                                                                                   * 1gl  ()                        1-0-0

1 gammal ()( som                                                       1 () ()                           3-0-0

Ikke var av nogen værdi

Noget ()( rekskap fantes og

()( var varig om

At ()(

                                    =6-1-14                                                         =         14-0-14

                        = 14-0-14

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Hei Marianne, her kommer omsider de første 3 sidene:

 

01        Afgangen Johan Nielsen Berg i Ulsfiord

 

02        Anno 1745 den 22 oct: var ieg paa Gaarden Svends
03        by i Ulsfiorden, for der at holde Lovl: Skifte og
04        deeling efter afgangen Johan Nielsen Berg som
05        der døede og boed; hvilken havde efterladt sig Enke
05        Jenger Christiansdr. Baarlund saa og børn og
06        Arvinge neml: Kirsten Johansdr. som er gift
07        med Anders olsen Selnes, 2 Niels Johansen,
08        boende i Nord Trøsen(?) og er myndig og Erik
09        Johansen, er og myndig og boer her paa
10        Gaarden. Ved denne Forretning var nær-
11        værende Enken og de tvende Sønner men
12        Datteren var ej nærværende, ej heller nogen
13        paa hendes vegne, endskiønt hun er Lovlig
14        Kundgiort om denne forretnings holdelse.
15        Skal hendes Ret aligevel blive i-agt-taget.
16        Og som arvingerne var alle selv myndige, saa
17        at kunde selv have giort denne forretning, saa
18        er ieg dog dertil fordret af den ene Arving
19        neml Niels Johans for visse Aarsagers skyld
20        som herefter (??) (??) Boet
21        blev anviist af de tilstædeværende og Vur-
22        derit af dem og Anthoni Olsen Grøtnes(?) /: Saa-
23        som de vare eens om at kuns een Vurde-
24        ringsmand blev tagen efterd: ingen fleere
25        var at bekomme /: Som følger:                                   6 – 1 – 14

        

[så deles siden i kolonner –
venstre kolonne:]

 

01        =Sølv
02        1 Skee vejer 3L 1 1/2(?) mark: M. (??) I. N. S.
03        I. C. D. a Lodt 3ort 1s - -                                              1 – 4 – 14
04        =Tin
05        1 Fad vejer 8mark a 14s.                                            1 – 1 – "
06        Jernfang
07        1 stoer Gryde paa 1/2(?) tønde    
08        temmel gammel Vur-
09        derit for - - -                                                                   3 – " – "
10        1 liden Gryde Ditto                                                       " – 2 – "
11        1 gammel Ditto som ikke
12        var af nogen værd.
13        1 gammel Brød-Jern som
14        ikke var af nogen Værd
15        noget Smide(?) Redskab fandtes og
16        (??) arvingerne var eenig om
17         at det ikke kunde vurderis saasom(?)
18                                                                                                 6 –1 – 14

 

[høyre kolonne:]

 

01        det var saa meeget gammelt og
02        udbrugt.
03        nok et Ræv-Jern - - -                                                  – 1 – "
04        Træ-fang
05        1 Kar paa 3 tønder af værd
06                                                                                                " – 4 – "
07        Sænge-Klæder
08        Sagde de nærværende ikke
09        at have meere end at bruge
10        dagl: til nødtørftighed.
11        = Sød(?)
[skal vel være «Søe»]-Redskab
12        1 gammel otring - - -                                                   1 – 3 – "
13        1 gl: Segl dertil - - - -                                                   " – 4 – "
14        1 gl: Sexring - - - -                                                       1 – " – "
15        1 Bryde(?) Line(?) 1 1/2 hundre-faune(?)              3 – " – "
16                                                                                         =    14 – " – 14

 

[side 2, venstre kolonne:]

 

01        =Creature
02        9 Melkiør a 3rd                                                         27 – " – "
03        2 Marke qvier a 2rd 3ort                                          5 – " – "
04        1 halv mark qvie - - -                                                 1 – 3 – "
05        1 gammel Hæst om-
06        trent 20 Aar - - -                                                        1 – 3 – "
07        19 Souer a 3ort                                                           9 – 3 – "
08        4 Lam a 1ort                                                                  – 4 – "
09                                                                                            59 – 1 – 14
10        Huuse
11        1 daglig Laan bestaaende
12        af Stue og Kiøken samt
13        en Mad Stue i enden 
14        af Kiøkenet, paa den
15        eene side af Stuen er en
16        Sænge-Svale og over
17        den side(?) er og en Svale,
18        i dagl Stuen er en god
19        Liden Jern oven, samt
20        Bord og Bænke, over Mad-
21        stuen er
22        et høyt Loft hvorpaa
23        er tvende Sængestæder;
24        Alt sammen ansees for                                            40 – " – "
25        1 nye Bue i enden af
26        Stuen - - -                                                                       4 – " – "
27        1 Love - - -                                                                      5 – " – "
28        1 Høe Lade - - -                                                             2 – " – "
29        1 Ditto    - - - -                                                                2 – " – "
30        1 Fiøs - - -                                                                       3 – " – "
31        1 tørke Huus - - -                                                           3 – " – 
32        1 Nøst - - -                                                                       4 – " – "
33        Arvingerne sagde at der
34        var nu ingen fleere Huuse
35        uden et gammel Mølle
36        Huuse som de ikke syntes
37        at være af nogen værd at
38        Vurdere
39        nok en Smid(?) som de sagde
40        at den ene Søn selv ejde.
41                                                                                       =    122 – 1 – 14
42                                                                                              115 – 4 – 11
43                                                                                                 6 – 3 – 3

 

[høyre kolonne: ]

 

01        Arvingerne bleve tilspurde
02        om de vidste nu noget meere
03        i Boet til at Registrere og Vur-
04        dere, end som anført er?
05        hvorpaa de svarede Nej, at
06        de nu intet meere vidste.
07        Boets Udgield og Besværing
08        Kiøbmanden i Bergen Sr.
09        Jacob Buk fordrer efter
10        Regning af Dato 12(?) Augt 1748
11        dend Summa - - -                                                      37 – 2 – 10
12        Anders Baardlund for-
13        drer i Boet - - -                                                          14 – " – "
14        Anders Moursund for-
15        drer - - -                                                                       7 – 5 – 9
16        Niels Anders. Mours. - -                                          1 – 3 – "
17        Petter Østberg - - -                                                    " – 4 – "
18        Morten Heggelund - - -                                            " – 2 – "
19        Morten Sørens.  - - -                                                  " – 4 – "
20        Denne Gield tilstod Ar-
21        vingerne og meere sagde
22        de ikke at afviide.
23        Enken paastaar vedderlag
24        efter Loven
25        for sin Mands jordeferd                                            5 – " – "
26        Den eene Søn Niels Johans.
27        og Kirsten Johannes daatr
28        har faaet Hiemmegave
29        af Boet forhen, derimod
30        paastod den andre Ar-
31        ving Lige derimod,
32        neml: Erik, som blev an-
33        seet og beregnet til dend
34        Summa, efter det som
35        deres Fader havde optegnet,
36        som beløb sig til - - - -                                              26 – 5 – 8
37        Dette er Lige imod det som de gifte
38        Børn haver bekommet forhen
39                                                                                              94 – 2 – 11

 

[side 3, venstre kolonne: ]

 

01        NB Knud Gamst fordrer i Boet
02        paa sin tieneste piges vegne 1rd,
03        men Enken sagde at hun havde
04        sendt henne Vadmel derfore,
05        herom vil forhøres med Gamst 
06        om hun samme haver bekommet,
07        eller den Daler er foruden.
08        En Foster Dræng i Sterv-
09        Boet, naunl Lars Peders. ,
10        var Arvingerne enig
11        om at forunde i Foster
12        Løn  - - -                                                                       10 – " – "
13        Nok en Foster pige
14        Barbra olsdr. var Ar-
15        vingerne eenig om 
16        at forunde i fosterløn                                                  6 – " – "
17                                                                                              110 –2 –11
18        Skifte og Skriver Salarium i
19        alt - - -                                                                            4 – 2 –"
20        Stempled Papiir til denne For-
21        retning - - -                                                                   " – 3 – "
22        Vurderingsmanden Anthonj Olsen                        " – 3 – "
24        Indgield    =                                                            115 – 4 –11
25        Efterdi der er mig ikke indløben
26        meere Krav udi dette Stervboe,
27        saa er udlæg skeet først til Cre-
28        ditorerne som følger:
29        Til Kiøbmanden i Bergen er
30        udlagt:
31        udi det Daglige Laan som er Vur-
32        deret for 40rd tillegges                                        37 – 2 – 10 
33        Til den erstatning som Enken for-
34        drer imod hendes Sal. Mands
35        jordefærds omkostning, er
36        udlagt det øvrige udi bemte
37        Daglig Huus som er                                                2 – 3 – 6
38        1 Marke qvie                                                             2 – 3 – "
39                    formeeget 6s
40        Til Anders Baardlund er udlagt:
41        1 Marke qvie - - -                                                     2 – 3 – "
42        3 Kiør - - -                                                                 9 – " – "
43        1 halv M qvie - - -                                                    1 – 3 – "
44        2 Souer - - -                                                              1 – " – "

 

[høyre kolonne:]

 

01        Til Anders Moursund er udlagt:
02        1 stoer Gryde paa 1/2 tønde                                3 – " – "
03        1 Bue i enden af Dagl. Stuen                                4 – " – "
04        1 liden Gryde, Vurderit for                                   " – 2 – "
05        1 Souv - - -                                                                 " – 3 – "
06        1 Lam - - -                                                                  " – 1 – "
07                    formeeget 7s
08        Til Niels Moursund er udlagt
09         1 Hæst vurderit for - - -                                         1 – 3 –"
10        Til Petter Østberg er udlagt:
11        1 Kar paa 3 tønder                                                   " – 4 – "
12        Til Morten Hansen udl:
13        2 Lam - - -                                                                  " – 2 – "
14        Til Morten Sørensen er udlagt:
15        1 Souv og 1 Lam - - -                                                " – 4 – "
16        Til Erik Lorkes Hiemmegave er 
17        udlagt 1 Love                                                             5 – " – "
18        1 Høe Lade - - -                                                          2 – " – "
19        1 Ditto - - -                                                                  2 – " – "
20        1 Fiøs - - -                                                                   3 – " – "
21        1 Rie, eller tørke Huus - - -                                     3 – " – "
22        1 Nøst - - -                                                                  4 – " – "
23        1 gl Otring - - -                                                          1 – 3 – "
24        1 gammel Segl dertil . . .                                         " – 4 – "
25        1 gammel Sexring - - -                                             1 – " – "
26        1 Malke Koe - - -                                                       2 – " – "
27        4 Souer - - -                                                               2 – " – "
28                    formeeget 1ort 8s                                      27 – 1 – "
29        Til Fosterdrængen Lars Pedersen
30        er udlagt: 3 Kiør og 2 Souer            1ort
31        Til Fosterpigen Barbra olsdr.
32        er udlagt 2 Kiør - - -                                                6 – " – "
33        Til Skifte og Skriver Salarium
34        er udlagt:
35        1 Sølv skee - - -                                                          1 – 4 – 14
36        1 Tin Fad - - -                                                            1 – 1 – "
37        1 Ræv Jern - - -                                                         1 – " – "
38        Af Erik Lorkes udlæg - - -                                      " – 1 – 8
39        Af Anders Moursunds udlæg - - -                        " – " – 7
40        Af Enkens Begravelses udlæg - - -                      " – " – 3
41                                                                                             4 – 12 –
42        til Stemplet Papiirer udl:    1 Souv                            3ort
43        til Vurderingsmanden
44        udlagt 1 Souv - - -                                                    " – 3 – "


 

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.