Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Sokneprest Christen Henrikson Lyster (1600-1645) til Luster i Sogn - ein son til Strinda og vidare ættespreiing kringom i Midt-Noreg?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette er ein huslyd som eg ikkje har jobba noko med sidan tidleg på 1980-talet, men eg har frå tid til annan vore borti «forekomster» av slektsnamnet Lyster, særleg i Midt-Noreg, og reknar med at mange av dei må vera etterkomarar etter denne ætti.

 

Kanskje ei drøfting av Lyster-ætti i Brukarforum kan bidra til kartleggjing av dei eldste generasjonane av denne huslyden?

 

Her følgjer eit manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nyttige og spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #11 under!

 

NB: I innlegg #3 i dette emnet er nemnd ein Jonas Pederson Lyster fødd kring 1711 - kanskje er han ein etterkomar etter denne ætti?

 

https://forum.arkivverket.no/topic/218092-grande-ørland-i-sør-trøndelag/?tab=comments#comment-1841050

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!  Særleg vil eg tru at Erik Henrikson Lyster i Strinda kan ha ein del etterkomarar...?

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
4 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

 1. Henrik Christenson Lyster, f. 28.2.1637,

Henrik Lyster vart student

 

##### (kva år?)

 

og gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli deira? – kring 1675?)

 

med Martha Absalonsdotter Friis frå Innvik.  Ho var dotter av sokneprest Absalon Jørgenson Friis til Innvik, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og første kona Agnetha Pedersdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

 

Her er det vel like godt at du starter med å lese Friis-debatten på DA slik at du retter opp disse feilene med engang.

 

Se også: URN:NBN:no-a1450-rk20090629340152.jpg

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
odd tømmerås

Hei

 

De Lyster folka jeg nevnte i en anna tråd , bosatt Trondenes er

 

Alet Martha Lyster   1751-1818   fra Jøssund

 

Ho var gift med Nils Johnsen  1722- 1813  fra Elgsnes , Trondenes

 

Første kona hans het Margrethe Jensdotter   1723-1773

 

Ingen felles barn for Alet og Nils ,iflg.Alfred Tangens papirer.

 

 

Lava Lyster   1802-1833       fra Jøssund

 

og Gunhild Lyster  Sundt   1791-1876   fra Jøssund

 

begge var gift med Johan Brønlund  1792-1846   fra Bleik

 

G.L,S. barn fra tidligere ekteskap

 

Sivert Sundt   1820

 

Gunhild Sundt

 

 

Sivert Sundt1820     gift med Petroline Enoksen Ringkjøb  1816    fra Øksnes

 

 

 

 

Klaus Lyster    1785-1858       fra Jøssund

 

 

 

Jeg tror at de var gjestgiver-eiere på Elgsnes i en periode ,før de fleste flyttet eller dro til USA

 

 

Alle opplysninger er hentet fra Alfred Tangens papirer , med forbehold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Lars skriver:  Anna Ebbesdotter Hornemann frå Trondheim, f. i Trondheim 17.2.1693.  Ho d. i barselseng i Melhus alt 23.5.1713, og Christen gifte seg 5.2.1721 att

 

Hun døde på Støren i ST og begravet der 16 august 1713

https://media.digitalarkivet.no/view/16236/76

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
3 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Christen Lyster vart

     ##### (kva tid?)

     tilsett som sokneprest til Melhus og budde der levetidi ut.

 

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=erlandsen&sideid=122&storleik=

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=erlandsen&sideid=123&storleik=

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
4 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Ole Larsson Ross frå Trondheim, f. i Trondheim 22.7.1712.  Han d. i Ørkedalen 24.2.1775.

 

Sør-Trøndelag fylke, , Skifteprotokoll nr. 2 (1767-1798), Skifteprotokollside, Side 251b-252a
https://media.digitalarkivet.no/view/25126/253

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars Ø., Odd, Wenche og Grethe for interessante og utfordrande innlegg!

 

Eg treng litt tid til å sjå nærare på dette og kanskje spesielt på den lange Friis-debatten som du Lars Ø. syner til i innlegg #2.

 

Men før eg børjar på den gjennomlesingi, har eg ei kjensle av at konklusjonen er klar: Kona til Henrik Lyster, Martha, kan ikkje ha vore dotter av sokneprest Absalon Jørgenson Friis til Innvik!?  Men kven var ho då?  Kanskje du Lars har gjort deg tankar om dette?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand til komplettering av denne biografien og vonar at nokon kan supplera med fleire detaljar!?

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
26 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Hjarteleg takk til Lars Ø., Odd, Wenche og Grethe for interessante og utfordrande innlegg!

 

Eg treng litt tid til å sjå nærare på dette og kanskje spesielt på den lange Friis-debatten som du Lars Ø. syner til i innlegg #2.

 

Men før eg børjar på den gjennomlesingi, har eg ei kjensle av at konklusjonen er klar: Kona til Henrik Lyster, Martha, kan ikkje ha vore dotter av sokneprest Absalon Jørgenson Friis til Innvik!?  Men kven var ho då?  Kanskje du Lars har gjort deg tankar om dette?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand til komplettering av denne biografien og vonar at nokon kan supplera med fleire detaljar!?

Det står i Friisdebatten (se innlegg 770 der Grete har summert opp). Hun er oppgitt som stedatter av Absalon Jørgensen Beyer og hun benevnes Bendixdatter i familieskatten. Hun var derved datter av Agnete Pedersdatter Krag og Bendix Nilsen Friis. Martha og søsteren var arvinger etter Vincent Friis som var sønn av borgermester i Trondheim Jens Friis. De var søskenbarn av Vincent Friis.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
5 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Jonas Christenson Lyster, f. kring 1640,

 

Jonas Lyster er fadder i Korskirken i Bergen:

1688: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005742837

1694: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005934292

 

Mantallet 1701: 

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000598307

 

Daniel Wilkensen:

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=lampe&sideid=71&storleik=

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=lampe&sideid=72&storleik=

 

Norske Magasin : skrifter og optegnelser angaaende Norge og forfattede efter reformationen. 2 - Edvardsens Bergens Beskrivelse, side 616:

Daniel Wilkensen.jpg

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars Ø. og Grethe for dei siste nye innleggi i denne debatten.

 

Eg ser at kona til sokneprestane Bendik Nilsson Friis og Absalon Jørgenson Beyer til Innvik er kalla for Agnetha Pedersdotter KRAG, men ho er vel likevel dotter av den føregåande presten til Innvik, Peder Gjebleson!?  Eller er ogso den koblingi feil?

 

Eg har oppdatert manuskriptet mitt for denne huslyden til erstatning for manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter studier av Friis-debatten har eg no oppdatert dette manuskriptet vi innlegg #13 nedanfor!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

I forhold til opplysningene dine i siste innlegg må jeg igjen be deg lese debatten. Mange av spørsmålene er besvart der.

 

Anno 1650: Dend 22 februar, bleff waarting  holden paa Tøstad aff Kong Maytte Fougett vdj Nordfiord Erlig wiis, och wellact Mand Jens Pedersen Randulff: Neruerende aff laugrettesmend: Lauriz Reed, Rasmus Egge, Siffuer Berrium, Steffen hoele, Peder hettle. Oluff Jonsen bøn, Jacob Nielsen Sandal, Christoffer Semme Denne dagh affsonede Fougden med lauriz Jonsen Jelle for hans quinde Maritte Andersdaatter hand belaa for deiris brøllup for tho dlr
*
M: Bendix Friiss, Proffust vdj Nordfiord, och Sogneprest thil Jndwiigs Prestegield lod opleese tuende pantebreffue, Jndholdende att hans Salige weerfader Hederlig, och wellerd Mand H: Peder Gabrelsen, och  hannom er pantsatt vdj Mollestad tho punds leie, som nu ded tridie gang liudelse er laugbøden til neste odelsmand fraa hannom att indløse, och ingen endnu er fremkommen som denom løse will, huor offuer hand same Gods til Kiøbs war begerende...

 

Angående barn:

 

image.thumb.png.7c9bdc0d078a2f3626549ccce897867b.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars Ø. for siste innlegget!

 

Eg har no vore inne og skumlese store delar av Friis-debatten, og eg oppdaga nokre saker som eg ikkje hadde frå før, men nye spørsmål er òg komme opp.  Til dømes ser det ut til å vera eit godt spørsmål kvar denne sonen Erik Henrikson Lyster, som Henrik skal ha hatt, høyrer heime?  Det er knapt nok plass til han i søskenflokken...

 

Eg attgjev eit oppdatert manuskript til erstatning for manuskriptet i innlegg #11:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Christen Henrikson Lyster, opphavleg visstnok frå Kiel i Schleswig-Holstein, Tyskland, var son av

 

     ##### (foreldri hans?)

 

     og f. kring 1600.  Han d. som sokneprest her i Luster kring 1645.  Han gifte seg truleg kring 1630 med Elen

 

     ##### (fullt namn og opphav?)

 

     Ho var truleg f. kring 1605 og d.

 

     ##### (dødsfallet hennar? – etter 1650 då det vart usemje om bruken av enkjesetet Kvale!)

 

     Me kjenner til to søner etter Christen og Elen:

 

     ##### (fleire born?)

 

 1. Henrik Christenson Lyster, f. 28.2.1637,

Henrik Lyster vart student i Bergen 1662 og gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli deira? – kring 1676?)

 

med Martha Bendiksdotter Friis frå Innvik.  Ho var dotter av sokneprest Bendik Nilsson Friis til Innvik, opphavleg frå Ribe på Jylland, Danmark, og andre kona Agnetha Pedersdotter Krag, prestedotter frå Innvik, og f. i Innvik kring 1647.  Henrik vart 6.11.1672 ordinert til «viseprest» (kapellan= til Strinda og han og Martha busette seg på garden Hoeggen i Strinda der Henrik d. 18.3.1683.  Martha gifte seg att

 

##### (dato og stad for andre vigsli hennar?)

 

med Jørgen Johnson Brun frå

 

##### (opphav og foreldre?)

 

og f. kring 1655.  Jørgen Brun tok over som «viseprest» til Strinda der han d. våren 1700.  Martha d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar? – e. 1700!)

 

Me kjenner til tre søner etter Henrik Lyster:

 

##### (var det kan henda fleire born?)

 

a. Christen Henrikson Lyster, f. i Strinda 16.10.1677,

 

     ##### (FT1701 seier 26 år gamal!)

 

     d. i Melhus 12.6.1738.  Christen gifte seg første gongen

 

     ##### (vigselsstaden?)

 

     1.9.1711 med Anna Ebbesdotter Hornemann frå Trondheim, f. i Trondheim 17.2.1693.  Ho d. i barselseng i Støren alt 23.5.1713, og Christen gifte seg 5.2.1721 att

 

     ##### (vigselsstaden?)

 

     med Dorthea Marie Jensdotter Lemvig, dotter av sokneprest Jens Jensson Lemvig til Klæbu (1668‑1741), opphavleg frå Fuhr i Luster.  Dorthea var f. i Klæbu kring 1704 og d. på garden Hov i Ørkedalen 17.4.1777.  Christen Lyster vart student i 1693 og 25.11.1707 tilsett som residerande kapellan til Hitra, men hadde frå 1709 same stillingi i Støren.  Frå 1714 var han ei tid skipsprest til han 29.4.1719 vart sokneprest til Melhus.  Der vart han buande levetidi ut.  Dorthea vart som enkje attgift

 

     ##### (dato og stad for andre vigsli hennar? – kring 1740?)

 

     med Ole Larsson Ross frå Trondheim, f. i Trondheim 22.7.1712.  Han d. i Orkdal 24.2.1775.  Ole Ross hadde frå 1736 vore personleg kapellan til Orkdal, men tok 7.4.1741 over som sokneprest til Klæbu etter svigerfaren Jens Lemvig.  So vart han 4.12.1748 utnemnd som sokneprest til Orkdal etter halvbroren Tarald Ross, og frå 1756 til 1770 var han likeins prost over Dalarne prosti.  Christen Lyster fekk i alt fem born, to frå første ekteskapet og tre frå det andre.  Dorthea og Ole fekk ingen born i lag.

b. Agnetha Henriksdotter Lyster, f. i Strinda kring 1680, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar? – vart ho gravlagd i Støren 1.3.1705? – sjå: https://media.digitalarkivet.no/view/16236/59

 

     Agnetha gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hennar? – 1704!?)

 

     med Reinholt Fredrik Johnson Hagerup frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)

 

     ##### (yrke og bustad? – skal ha vore regimentskvartermeistar og vart 9.2.1721 tilsett som sorenskrivar i Vestre Robyggelaget – budde i Evje prestegjeld?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer?)

 

c. Bendik Henrikson Lyster, f. i Strinda 11.4.1682,

 

     ##### (FT1701 seier 22 år gamal!)

 

     d. i Gjerlev på Sjælland, Danmark 4.3.1721.  Bendik gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hans?)

 

     med Anna

 

     ##### (patronymikon?)

 

     Juel frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar? – kring 1672?)

 

     og d. i Gerlev 29.9.1744.  Som enkje gifte ho seg att

 

     ##### (dato og stad for andre vigsli hennar?)

 

     med Johan Christianson Frauen frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – 1731?)

 

     Bendik Lyster vart student i Trondheim i 1700 og vart

 

     ##### (dato?)

 

     tilsett som kapellan til Gjerlev og Draaby i Frederiksborg amt på Sjælland, og då soknepresten der fall ifrå i 1714, vart Bendik sokneprest same staden, ei stilling han hadde levetidi ut.  Johan Frauen tok over same stillingi etter Bendik.  Bendik og Anna Lyster fekk to søner i lag.

d. Erik Henrikson Lyster,  

 

     ##### (ikkje n. FT701! – skal ha vore gift og levde som gardbrukar i Strinda – fire born? – fleire oppl.?)

 

e. Henrik Jørgenson Brun, f. kring 1687,

 

     ##### (son av Jørgen Brun!)

 

 2. Jonas Christenson Lyster, f. kring 1640,

Jonas Lyster vart lærar og var tilsett ved katedralskulen i Bergen.  Han gifte seg kring 1695 med Abelona Danielsdotter frå Bergen.  Ho var dotter av residerande kapellan Daniel Wilkensen til Domkyrkja i Bergen og kona Pernille Pedersdotter Due frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Bergen kring 1642.  Jonas og Abelona ser ut til å ha butt på garden Ytre Hårvik i Hamre; der hadde dei i alle fall tilhald i 1701, men Abelona vart gravlagd i Bergen 10.7.1710.  Jonas Lyster d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

Dei var truleg barnlause.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg trur ikkje eg finn svar på fleire av spørsmåli mine gjennom Friis-debatten, men kanskje er det nokon som har andre tips?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Johan Christiansen Frauen og Anna Juel gifter seg i Jægerspris (Gerslev) i Danmark

Gift 21 juli 1722.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150244#150244,24899381

Se Fredriksborg Amt-Gerlev Sogn 1646-1728 Opslag 223

Hans foreldre var Kirurg Christian Frauen død 1717 og Elisabeth Marie Dalhuus død 1731

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Johan Frauen død 1736 og begravet 24 desember i kapellet i Holmen kirke i København.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151589#151589,25195245

Se høyre side NR 31  -Opslag 31

Den 5 oktober 1744 blir hans kone Anna Juel begravet i kapellet i Holmen kirke i København.

Altså ikke i Gerlev.

Se venstre side. Opslag 59

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151589#151589,25195273

Johan Frauen skal ha blitt født i Trondheim 1688.

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
2 timer siden, Wenche Hillstrand skrev:

Sorenskriver Reinholdt Frederic Hagerup død 58 år gammel i Hornnes ved Evje i AA

Begravet 15 juni 1740

https://media.digitalarkivet.no/view/9444/76

Se høyre side.

Se STD under Støren:

 

Reinholdt: Faren angir selv den 18/5 1695 at hans sønn Reinholdt var født i 1681. I 1701 var han 22 år og student.

 

Se også: URN:NBN:no-a1450-rk10091307290321.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Se også linken fungerer ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
42 minutter siden, Wenche Hillstrand skrev:

Se også linken fungerer ikke.

På min skjerm kommer det frem som et bilde i debatten. Her er linkene:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Orkdal og Gauldal fogderi, Fogderegnskap 3950 (RA/EA-4092/R60/L3950), 1700-1700, oppb: Riksarkivet.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48048/315/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10091307290321.jpg

 

Den såkalte permanente sidelinken fungerer ikke etter at DA har reindeksert.

 

Ny link som funker:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R60/L3950: Fogderegnskap Orkdal og Gauldal, 1700, s. 323
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/rk10091307290321

 

STD: https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=165&searchText=geistligheten i midt-norge

 

1704
Trondheim
VH
Agnete
Lyster
Reinholt Fridrich
Hagerup

 

VH = Viet hjemme

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Kan ikke svare på om Reinholdt Hagerup rakk å få barn med Agnethe Lyster

men han fikk 3 som jeg vet om med sin kone 2 Hanne (Anne) Tønnesdatter Dedekam

disse 3 barnen ble alle født i Bygland i Aust Agder.

 

1. Abelone døpt 1726

2. Marthe Cathrine født 1727

3. Karen Margarethe født i 1730.

 

Abelone døpt 13 oktober i Aardals kirke

https://media.digitalarkivet.no/view/9418/68

Se venstre side

Marthe Cathrine

Samme link som den over -

på høyre side -døpt 9 november 1727 i Aardals kirke

Karen Margarethe døpt 1 januar 1730  i Aardals kirke - Hun er nok oppkalt etter farmor Karen Hagerup

https://media.digitalarkivet.no/view/9418/70

Høyre side

 

Hanne (Anne) Dedekam døde 1759 i Hornnes

https://media.digitalarkivet.no/view/9444/124

Begravet 17 mars - På høyre side

De skal vissnok ha giftet seg i 1724 i Kristiansand ifølge gamle notater jeg hadde. Da det ikke finnes KB i den tidsperioden for Kr. sand

så vet jeg ikke om årstallet er riktigt.

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Wenche og Lars Ø. for mange spennande og interessanrte innlegg!

 

Eg har i føremiddag gått grundig igjennom dette manuskriptet, og eg har òg samla dei detaljane som eg har finne om «lause» Lyster-folk nordafjells.  Men først av alt eit oppdatert manuskript for presteætti:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Christen Henrikson Lyster, opphavleg visstnok frå Kiel i Schleswig-Holstein, Tyskland, var son av

 

     ##### (foreldri hans?)

 

     og f. kring 1600.  Han d. som sokneprest her i Luster kring 1645.  Han gifte seg truleg kring 1630 med Elen

 

     ##### (fullt namn og opphav?)

 

     Ho var truleg f. kring 1605 og d.

 

     ##### (dødsfallet hennar? – etter 1650 då det vart usemje om bruken av enkjesetet Kvale!)

 

     Me kjenner til to søner etter Christen og Elen:

 

     ##### (fleire born?)

 

 1. Henrik Christenson Lyster, f. 28.2.1637,

Henrik Lyster vart student i Bergen 1662 og gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli deira? – kring 1676?)

 

med Martha Bendiksdotter Friis frå Innvik.  Ho var dotter av sokneprest Bendik Nilsson Friis til Innvik, opphavleg frå Ribe på Jylland, Danmark, og andre kona Agnetha Pedersdotter Krag, prestedotter frå Innvik, og f. i Innvik kring 1647.  Henrik vart 6.11.1672 ordinert til «viseprest» (kapellan= til Strinda og han og Martha busette seg på garden Hoeggen i Strinda der Henrik d. 18.3.1683.  Martha gifte seg att

 

##### (dato og stad for andre vigsli hennar?)

 

med Jørgen Johnson Brun frå

 

##### (opphav og foreldre?)

 

og f. kring 1655.  Jørgen Brun tok over som «viseprest» til Strinda der han d. våren 1700.  Martha d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar? – e. 1700!)

 

Me kjenner til fire born etter Henrik Lyster:

 

##### (var det kan henda fleire?)

 

a. Christen Henrikson Lyster, f. i Strinda 16.10.1677,

 

     ##### (FT1701 seier 26 år gamal!)

 

     d. i Melhus 12.6.1738.  Christen gifte seg første gongen

 

     ##### (vigselsstaden?)

 

     1.9.1711 med Anna Ebbesdotter Hornemann frå Trondheim, f. i Trondheim 17.2.1693.  Ho d. i barselseng i Støren alt 23.5.1713, og Christen gifte seg 5.2.1721 att

 

     ##### (vigselsstaden?)

 

     med Dorthea Marie Jensdotter Lemvig, dotter av sokneprest Jens Jensson Lemvig til Klæbu (1668‑1741), opphavleg frå Fuhr i Luster.  Dorthea var f. i Klæbu kring 1704 og d. på garden Hov i Ørkedalen 17.4.1777.  Christen Lyster vart student i 1693 og 25.11.1707 tilsett som residerande kapellan til Hitra, men hadde frå 1709 same stillingi i Støren.  Frå 1714 var han ei tid skipsprest til han 29.4.1719 vart sokneprest til Melhus.  Der vart han buande levetidi ut.  Dorthea vart som enkje attgift

 

     ##### (dato og stad for andre vigsli hennar? – kring 1740?)

 

     med Ole Larsson Ross frå Trondheim, f. i Trondheim 22.7.1712.  Han d. i Orkdal 24.2.1775.  Ole Ross hadde frå 1736 vore personleg kapellan til Orkdal, men tok 7.4.1741 over som sokneprest til Klæbu etter svigerfaren Jens Lemvig.  So vart han 4.12.1748 utnemnd som sokneprest til Orkdal etter halvbroren Tarald Ross, og frå 1756 til 1770 var han likeins prost over Dalarne prosti.  Christen Lyster fekk i alt fem born, to frå første ekteskapet og tre frå det andre.  Dorthea og Ole fekk ingen born i lag.

 

     ##### (borni til Christen Lyster – incl.:

            * Ane Henrikke, døypt Støren 2.7.1712

            * Ebbe Olaus, døypt Støren 25.6.1713

            * Jens Lemvig, f. ?? – fadder i Bud 1764 – dotter Dorthea Marie Lyster, f. i Veøy 1768!

 

b. Erik Henrikson Lyster, f. i Strinda kring 1680

 

     ##### (ikkje n. FT701! – skal ha vore gift og levde som gardbrukar i Strinda – fire born? – fleire oppl.?)

 

c. Bendik Henrikson Lyster, f. i Strinda 11.4.1682,

 

     ##### (FT1701 seier 22 år gamal!)

 

     d. i Gjerlev på Sjælland, Danmark 11.3.1721.  Bendik gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hans?)

 

     med Anna

 

     ##### (patronymikon?)

 

     Juel frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar? – kring 1672?)

 

     og d. i København 29.9.1744.  Som enkje gifte ho seg att 21.7.1722 att i Jægerspris, Gjerlev med Johan Christianson Frauen frå

 

     ##### (opphavet hans? – kvar budde kirurg Christian Frauen og kona Elisabeth Marie Dalhuus?)

 

     f. i Trondheim kring 1688.  Han vart gravlagd frå Holmen i København 24.12.1736.  Bendik Lyster vart student i Trondheim i 1700 og vart

 

     ##### (dato?)

 

     tilsett som kapellan til Gjerlev og Draaby i Frederiksborg amt på Sjælland, og då soknepresten der fall ifrå i 1714, vart Bendik sokneprest same staden, ei stilling han hadde levetidi ut.  Johan Frauen tok over same stillingi etter Bendik, men flytte sidan til København.  Bendik og Anna Lyster fekk to søner i lag.

d. Agnetha Henriksdotter Lyster, f. i Strinda kring 1684, vart gravlagd i Støren 1.3.1705.  Ho gifte seg i Trondheim

 

     ##### (vigselsdatoen hennar?)

 

     1704 med Reinholt Fredrik Johnson Hagerup frå

 

     ##### (kva gard? – fødestad Støren?)

 

     i Støren, f. i Støren hausten 1681.  Han vart gravlagd frå Hornnes i Evje 15.6.1740.  Som enkjemann gifte han seg kring 1724 att, truleg i Kristiansand, med Anna

 

     ##### (patronymikon?)

 

     Dedekam frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar?)

 

     og vart gravlagd i Evje 17.3.1759.  Reinholt var i mange år regimentskvartermeistar, men vart 9.2.1721 tilsett som sorenskrivar i Vestre Robyggelaget og busette seg først i Bygland, men flytte sidan til Hornnes i Evje.  Han fekk i alt tre døtrer, som alle var frå andre ekteskapet.

 

     ##### (sjekka denne utsegni? – ingen born med Agnetha? – kan han ha vore gift ein gong imellom med born som følgje??)

 

e. Henrik Jørgenson Brun, f. kring 1687,

 

     ##### (son av Jørgen Brun!)

 

 2. Jonas Christenson Lyster, f. kring 1640,

Jonas Lyster vart lærar og var tilsett ved katedralskulen i Bergen.  Han gifte seg kring 1695 med Abelona Danielsdotter frå Bergen.  Ho var dotter av residerande kapellan Daniel Wilkensen til Domkyrkja i Bergen og kona Pernille Pedersdotter Due frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Bergen kring 1642.  Jonas og Abelona ser ut til å ha butt på garden Ytre Hårvik i Hamre; der hadde dei i alle fall tilhald i 1701, men Abelona vart gravlagd i Bergen 10.7.1710.  Jonas Lyster d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

Dei var truleg barnlause.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Eg har sett ein eller annan stad eit oversyn over borni som Christen Lyster fekk i båe ekteskapi, men meiner å hugsa at dei to andre borni av andre ekteskapet med Dorthea Marie Lemvig båe døydde i ung alder...!?  Kva som skjedde med dei to frå første ekteskapet, veit eg ikkje...

 

Eg er elles ganske so overtydd om at Agnetha Lyster må ha vore yngst av desse søskeni og finn det forresten underleg at Reinholt Hagerup skal ha vore enkjemann i 20 år før han gifte seg att på Sørlandet!  Kanskje hadde han òg ei kone imellom dei to??

 

Og eg trur det må ha vore ein bror og/eller ei søster til i huslyden til Christen Lyster.  Kvar elles kan dette Lyster-namnet i Åfjord, Fosnes og Rødøy komma frå?  Eller hadde Christen kan henda fleire søsken som flytte nordover frå Luster i Sogn??

 

Eg har som sagt søkt litt gjennom on-line kjelder, for det meste FamilySearch og Digitalarkivet, og finne følgjande:

 

~~~~~

 

På garden Adsen i Åfjord, Sør-Trøndelag ser det ut til å ha vore ein Nils Jensson Lyster som med kona Gunnhild Olsdotter i alle fall fekk desse borni:

 

* Anna Marie Nilsdotter Lyster, f. ?? - gift Åfjord 24.11.1774 med Henrik Olson frå Bjørnør: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000902808

 

* Henricha Nilsdotter Lyster, f. kring 1749 - gift i Åfjord 31.7.1768 med Jacob Jensson: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000902624

1801 gardbrukarar på Boldfjord i Åfjord: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058439001071

 

* Jens Nilsson Lyster, døypt Åfjord 17.10.1751: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002928086

gift med Maren Kirstine Clausdotter - ho 1801 i andre ekteskap på Adsen i Åfjord: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058439001208

fleire av borni her ser ut til å vera flytte til Trondenes!

 

* Olava Nilsdotter Lyster, døypt Åfjord 2.2.1754: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002928774

 

* Peder Andreas Nilsson Lyster, døypt Åfjord 21.9.1760: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002930739

truleg den Petter Andreas Lyster som 2.8.1796 gifte seg i Øksnes med Cornelsche Christophersdotter?

 

?* Alette Martha Lyster, f. kring 1755. gift i Trondenes 22.10.1775 med Nils Johnson - busette 1801 på Elnes i Trondenes: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058493000264

høyrer truleg til same søskenflokken? - jmf. innlegg #3 over!

 

Kanskje er dette mori, Gunnhild Marie Olsdotter Adsen, enkje, gravlagd Åfjord 26.4.1795, 87 år gamal: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000123358

 

Kvar kan denne Nils Jensson ha Lyster-namnet sitt ifrå?  Kan mori ha vore ei førebels ukjend dotter av Christen Henrikson Lyster?

 

~~~~~

 

Elles finn me ein Jonas (Pederson) Lyster som 12.10.1738 gifte seg på Ørlandet med ei Malene Torstensdotter.  Denne huslyden er nemnd i innlegg #3 i dette emnet:

https://forum.arkivverket.no/topic/218092-grande-ørland-i-sør-trøndelag/?tab=comments#comment-1872322

Der kjem det fram at Jonas Pederson Lyster skal vera frå Jøssund (Åfjord) og fødd kring 1711.  Han døydde i 1787.

 

~~~~~

 

På Ørlandet finn me òg to brudgomar i 1760-åri, som eg ikkje greier å plassera:

 

* Peder Steffenson Lyster gift (Bjugn) 26.7.1767 med Malene Hansdotter: https://www.digitalarkivet.no/nn/view/327/pv00000000357360

 

* Steffen (Andersson) Lyster gift (Ørlandet) 26.7.1768 med Kirsten Olsdotter: https://www.digitalarkivet.no/nn/view/327/pv00000000357442

 

~~~~~

 

So finn me ein Henrik Lyster som kring 1720 gifte seg med ei enkje på garden Brakstad i Fosnes i Nord-Trøndelag og dreiv denne garden i 20-30 år.  Kanskje var han far til den Ole Henrikson Lyster som i 1763 var fadder for eit barn fødd ved gruvene på Lilledal i Kvinnherad - der barnefaren kom frå Tolga i Nord-Austerdalen?

 

~~~~~

 

På Rødøy i Nordland dukkar det opp ei Siri Lyster som får ein son Hans Henrik i 1746: https://www.digitalarkivet.no/nn/view/255/pd00000000906283

og som kjem i «gapestokken» på same tid: https://www.digitalarkivet.no/nn/view/307/ps00000000001720

 

~~~~~

 

Nærare 1800 finn me so desse to i Trondheim som KAN ha vore av same ættegrein(?):

 

* Dorthea Marie Lyster, fødd kring 1769, gift i Bakklandet 3.12.1789 med Ulrik Christian Frolick - busette 1801 i Orkdal: https://www.digitalarkivet.no/nn/census/person/pf01058443000393

Og ganske riktig: Ho vart døypt i Veøy 5.7.1768 som dotter av Jens Lemvig Luster - ein son som Christen Henrikson Lyster fekk i andre ekteskaoet sitt: https://media.digitalarkivet.no/view/16043/28

 

* Henrik Christian Lyster, matros, gift i Nidarosdomen 14.10.1804 med Gjertrud Isaksdotter Renseth: https://www.digitalarkivet.no/nn/view/327/pv00000002237730

 

~~~~~

 

Det har teke litt tid, men eg tykkjer det var godt å skaffa fram eit nokolunde oversyn over desse førekomstane av Lyster-folk nordafjells, og kanskje greier me å knytta dei saman??

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til å skaffa oversyn over denne utfordrande ætti!

Share this post


Link to post
Share on other sites
John Kristoffer Haugan

I følge Åfjord og Jøssund gårdshistorie var Nils Jensen Lyster sønn av Jens Eriksen Åsen og kona Maria Nilsdatter. Jens var trolig en bror av Christen Jørgen Eriksen Lysøya. Prøver meg med noen utklipp av bygdeboka, forfatteren forklarer noen også om bakgrunnen for Lyster slekten i Åfjord. Kort fortalt så har ikke slekten neon forbindelser til den kjente Lyster slekten, forfatteren skriver at navnet kan komme  fra å Lystre ett fartøy. Dvs tenne et bluss på et høyt hengende sted for å villede fartøyer med påfølgende plyndring ( sjørøveri)

 

 

Utklipp 7.JPG

Utklipp 1.JPG

utklipp 2.JPG

utklipp 3.JPG

Utklipp 4.JPG

Utklipp 5.JPG

Utklipp 6.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til John Kristoffer for eit spennande og forsovidt avklarande innlegg!

 

Sjølv om det ligg føre liknande namn med dei me finn i presteætti Lyster frå Sogn, er det heilt tydeleg at Lyster-ætti i Åfjord/Jøssund IKKJE nedstammar frå Strinda-kapellanen Henrik Christenson Lyster.  Einaste mogelege tilknytting må eventuelt vera frå ein bror eller søster av nemnde kapellan, men noko slikt samband kan eg i farten ikkje sjå!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne utfordrande ættetavla!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Agnete Lyster og Reinholt Frederich Hagerup fikk antagelig ett barn sammen i og med at han fikk bevilling fordi kona kommer for tidlig i barselseng. Denne er datert 29 juli 1704.

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0019: Norske registre, 1704-1707, s. 59b https://media.digitalarkivet.no/da20120914611388

Søknaden om bevilling til copulation uten trolovelse eller lysning er datert 7 juni 1704. 

6 November betalte de til hospitalet etter biskopens sigelse, for noe som tyder på å ha unngått å stå offentlig skriftemål.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.