Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
OK Haugvik

Benkestok og Benkestokboka

Recommended Posts

OK Haugvik

Har brukt Benkestokboka (W. Brandt) en god del som ref, men er det noen som kan gi noen innspill på hvor sikker informasjonen i denne boka egentlig er?

Har merket meg at info i boka av og til kan skille seg mye fra informasjon man finner i ymse "kilder" på nett, og da spesielt for de eldste slektsleddene.

 

I utgangspunktet setter jeg både denne og diverse bygdebøker relativt høyt når det gjelder "sikker informasjon", men er det noen her som ser annerledes på dette?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Lie

Det er alltid gull verdt å ha kritisk sans, men du har helt rett i at informasjonen  om de eldste leddene er temmelig tvilsom, men når det gjelder tida etter 1700 er det bra sikkert, selv om j eg har funnet grove feil i opplysninger om mine egne tipp-tippoldeforeldre i Meløy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
OK Haugvik

Hei, og takk for innspillet. Jeg har også fått inntrykk av at man må nokså nært opp mot 1700-tallet før det blir tilstrekkelig godt samsvar i kildene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
OK Haugvik

Takk Grete. Jeg skal investere i denne publikasjonen asap.

Med din referanse så antar jeg samtidig at informasjonen i "Benkestokseminaret" er godt inne på den sikre siden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niels Hegge

Att det er noen feil i Benkestokkboka er jeg også klar over, men når man ser på det enorme arbeid som ligger bak, så får en være takknemlig og imponert. For min del er det i de rette linjer bakover veldig få  detaljer som er feil, men ikke noe alvorlig. Benkestillseminaret er jo klart for den eldre delen sikrere. Men problemet blir med alle slekttavler på Internet som er feilaktige hvor det ikke er Benkestokk boka som er den som har feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Lie

Rapporten fra Benkestokseminaret kjøpte jeg da det ble utgitt, men jeg hadde for et par år siden svare strev med å få tak i et eksemplar til min søster, som ønsket seg det, så det spørs om det ikke blir problematisk å få tak i den nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
OK Haugvik

«Challenge ditt og challenge datt» er jo så populært nå for tiden, og jeg vil derfor komme med en egen Benkestok-challenge…

 

Kristine Benkestok (fru Güntersberg) og hennes søsken er barn av Trond (3) Benkstok (d. 1558), til Jordanger og Melø, og Anna Jonsdatter Haar (d. ca 1569).

Dette synes det stort sett å være konsensus om, men hvem drister seg ut på å angi 4 generasjoner FØR denne Trond3?

 

Jeg ser utfordringer allerede med Trond3 sine foreldre. Heter hans far Torleiv eller Tord?

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
20 timer siden, Erik Lie skrev:

Rapporten fra Benkestokseminaret kjøpte jeg da det ble utgitt, men jeg hadde for et par år siden svare strev med å få tak i et eksemplar til min søster, som ønsket seg det, så det spørs om det ikke blir problematisk å få tak i den nå.

Det er Norsk Slektshistorisk Forening som sitter på restlageret av alt utgitt på Kane.Benkestokk.Teiste forlag: https://www.genealogi.no/vigerust/ Det kan være at vi fortsatt har denne på lageret, men sikkert ikke så mange siden vi nå selger den i PDF. Du kan også gjerne sende en epost til kontor@genealogi.no 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

#10, OK Haugvik,

 

Far til Trond Benkestok, kjent 1523-1558 (død 14 februar 1558, APB, 1860 utg., s. 3), het Torleiv. (Tavle AM 333 fol. Bl.80, gjengitt i NST XXXVI (1997), s. 93 og i Benkestok-seminaret (1999), s. 23).

 

Den agnatiske linjen fra Torleiv Benkestok og bakover, er imidlertid ikke like sikker. Dog representerer ”Benkestok-seminaret” forskningsstatus pr. i dag. Sammenhengen kan godt være slik som presentert i tavlen på s. 36, men bindende er den på ingen måte. Dog er det ikke lagt fram noe avikende syn på dette ( i artikkels form) til dags dato.

 

At mor til Torleiv Benkestok, kjent 1502, het Bergit, er også sikkert, noe som fremkommer i samme tavle som referet til ovenfor, nemlig i AM 333 fol. Bl.80.

 

Resten av spørsmålet ditt, eller utfordringen om en vil, krever imidlertid en langt mer omfattende utredning.

Edited by Johan M Setsaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
OK Haugvik

Takk for presiseringen Johan M.

Da har jeg i alle fall et ledd bekreftet med Torleiv B. og Adelus Kruckow som foreldre til Trond 3. Benkestokseminaret er da vurdert som en sikrere kilde enn Benkestokboka.

 

Forvirringen ligger jo bl.a i at Benkestokboka, slik jeg leser det på s. 4 og 24, har Tord B. og Sigrid Urup som foreldre til samme Trond 3, og Trond Tordsøn B. og Ingeborg Hallvardsdatter Smør som besteforeldre.

Tilsvarende har Benkestokseminaret Torleiv B. og Adelus Eriksdotter Kruckow som foreldre til Trond 3, og Trond 2 Tordson B. og Bergit Torleivsdatter som besteforeldre.

 

 

Her virker det som det her ligger veldig mye usikkerhet bak. Og med så mange Tord-er og Trond-er i nesten hvert slektsledd kan det fort bli en del røre etter noen hundre år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niels Hegge

For å gå videre med usikre personer i slekten på Tjøtta, Anna Jonsdatter. Benkestokk seminaret tavle 13 har Anna (Jonsdtr) Benkestokk, nevnt 1599, gift med? Ulrik Meier i Fana.

 

Slækten Benkestok nederst på side 123 «-- Jon Benkestoks 2den Datter Margrethes eneste søster, Anna Benkestok, om hvem intet vides.»

 

Fra Geni.com:

Anna Jonsdatter på Tjøtta f. Ca 1602 – død 1673 gift med Petter Jacobsøn Falch: «Dette er hovedprofilen for Anne Jonsdatter, på Tjøtta. Notat fra kurator Bjørn P. Brox (6.3.2015): Hun må IKKE forveksles med Anna Jonsdatter Benkestokk slik så mange online slektstrær påstår. Hennes foreldre er derfor ukjente, bortsett fra at vi ut fra hennes patronymikon kan anta at faren het Jon.»

 

Men det er flere hjemmesider som har Anna gift med Peter Jacobsen Falch. Så hvordan er det? Er dette feil?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

#13, OK Haugvik,

 

For det første, når det gjelder kona til Torleiv Benkestok (nevnt 1502), så foreligger det ikke noe bevis for at hun faktisk er lik denne Adelus Eriksdatter (Kruckow), kjent 1505. Derimot argumenterer Tore H. Vigerust svært godt for at det fatisk kan være slik, nemlig at hun kan ha vært Torleiv Benkestoks kone.

(Benkestok-seminaret (1999), s. 19f.).

 

Av våpentavla etter Kirstin Trondsdatter Benkestok (tidl. i Brønnøy kirke), så fremkommer det at Kirstens farmor og farmors far førte et ”Kruckow-våpen”. Dersom en velger å tro at dette er riktig, noe jeg for egen del ikke har noen problemer med å tro på, så må altså kona til Torleiv Benkestok tillhøre ”Kruckowene”.

(Benkestok-seminaret (1999), s. 24f.).

 

Sammenhengen kan være slik Vigerust (1999) s. 19f. presenterer den, med do. tavle på s.22, men heller ikke dette er bindende. Her kan det være en rekke andre forskjellige troverdige løsninger, men en eller annen kobling til ætta på Fet, det synes det åpenbart å ha vært.

(Benkestok-seminaret (1999), s. 19ff).

 

Utfordringen med Kruckow, er at det ikke er kommet noen nye reviderte og oppdaterte publikasjoner om dette temaet etter at Stene (1932) og Sollied (1932) i sin tid publiserte sine bidrag om denne slekten.

(Stene, Nils: Kruckow`erne i Norge, NST III, 1932)

(Sollied, Henning: Nogen oplysninger om slekreene Kruckow, Haar og Benkestok, NST III, 1932)

 

Når det så gjelder Sigrid Ugerup, så  kommer hun inn nærmest fra ”sidelinjen”, i denne slekten, og har egentlig intet med denne slektskretsen å gjøre

 

Hun er nevnt i likpreken etter Trond Teiste i 1660 som ektefellen til ”Ridder” Torleiv Benkestok til Talgø, og de to, foreldre til Tord Benkestok til Hanager.Sistnevnte gift med Kirstine ”Skjolderbrand” av Jordanger, og disse foreldre til Brynhild Benkestok til Hanager, g.m. Hans Teiste til Lunde.

(Likpreken over Trond Teiste til Lunde (død 1660): Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002).

(Benkestok-seminaret (1999), s. 7).

 

Opplysningene i denne likprediken er ikke bare feilaktige, men de er både kronologisk, og genealogisk umulige.

 

En annen ”stammor” som på samme måte ”rotes inn” i ”Benkestokene” (etter Likpreken over Maren Jørgensatter (Staur) c. 1685) er f. eks ei "Fru Anne Flemming", en påstått datter av ridderen Hr. Bo Flemming. Også dette fullstendig umulig. Jfr. Vigerust (1999,s. 9)

 

 

 


 

Edited by Johan M Setsaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Niels #14,

 

Du burde ta en titt på Erik Lies eminente artikkel: Bidrag til debatten om fogdehustruen Anne Jonsdatters herkomst,  i NST XLI, s. 203ff, (2008).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niels Hegge

Johan #16,

Takk for informasjon, men NST XLI er ikke så lett å oppdrive her jeg bor. Kan du bare opplyse om det er Geni eller alle andre hjemmesider som har rett, så kan jeg lese begrunnelse etc når jeg er på besøk i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes

Nokre lause Benkestokk-trådar: Eit interessant, påstått slektskap som ikkje er omtalt verken i Benkestokk-seminaret eller Slægten Benkestok, er publisert av E. A. Thomle i "Optegnelser om familien Rosing" (Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie og Literærhistorie. Bind II. 1920.) Oppteikningane det er snakk om vart i 1874 avskrive i Riksarkivet, innlånt av fru Hedvig Rosing, enkje etter sin fetter Anton Rosing. Dei er dels ført av Oslo-biskop Hans Rosing (1625-99) sin son, Thomas Rosing, dels av Thomas' son Ulrik Fredrik Rosing (f. 1693).

 

I det som etter Thomles merknader å døme ser ut til å vere Ulrik Fredriks avskrift eller attforteljing av Thomas' oppteikningar eller forteljingar, går det fram at Min [Thomas'] Faders Sl. Moder var Birgitte Christensd: Schanch, hvis Fader var af de Schanker och hendis Moder af de Kiowser [Kusser] som vare blant de gamle Nordlendsche Adell, jblandt hendis Fædre vare och de Bratter, Benckestocher, Heinsøner och andre, som i forrige Seculis hafver inclaresceret, de Schanchers Vaaben med andris, finder mand udj de Bielchers Genealogie eller Slegte Register, hvilchens Oprindelse och Stammes Anfang er af Norge, hvor de och hafver haft deris Gods och Sæde, som endnu er bekandt. No var det av fleire grunnar viktig for Hans Rosings etterkomarar å peike på, kanskje også etterkonstruere adeleg opphav, men delar av påstanden blir støtta av andre, eldre kjelder. 

 

Om Rosing-familien er det meir å lese i underteiknas todelte artikkel "Diktarpresten på Hitra" (Årbok for Fosen 2016 og 2018), der eg i tekst og fotnoter også er innom røtene på Helgeland.  Her er det likevel fleire tråder og kjelder å nøste i, utan at eg skal påstå at det er mogleg å kome fram til veldig mange hittil ukjente svar om "de gamle Nordlendsche Adell", i alle fall ikkje svar med to strekar under. Men kven veit, kanskje kan det bli ein artikkel av det, om ingen andre kjem meg i forkjøpet. 

Edited by Lars Rottem Krangnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Niels #17,


I grunnen så var det egentlig Hasselberg (2000) som først, avlivet myten om at den Anne Jonsdatter som var gift med Petter Jacobsson (Falch), skulle være en Benkestokk.

(Hasselberg, Kåre: Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag, NST XXXVII, (2000) s. 188-197).

 

Lie (2008) oppsummerer dette i sin artikkel, men belyser og samme sted særlig en av farskandidatene til denne Anne Jonsdatter, nemlig bergensborgeren Jon Sinckler.

 

Lie (2008) skriver f. eks følgende (s.204):

”Opplysningene i Hasselbergs nevnte artikkel bør en gang for alle ha begravet teorien om at Anne var av adelsslekten Benkestok…”

 

Essensen i artikkelen til Hasselberg (2000) er bla. et funn av en tingbokopplysning fra 1652, og som viser at hun (Anne Jonsdatter, g.m. Petter Jacobsson (Falch) ) snarere kan ha tillhørt en Bergens-familie. Hasselberg viser  her i denne forbindelse til følgende: SAT, Sunnmøre sorenskriveri, justisprotokoll 1652-1654, fol. 50.

Edited by Johan M Setsaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Lars, #18,

 

Takk for tipset om ny Rosing-artikkel. Leste den første artikkelen din, men må åpenbart skaffe meg den siste ved anledning.

Ja, det er nok ikke alt om, og rundt Benkestok som er kommet med / eller belyst i de hitill utgitte sentrale publikasjonene om tema.

 

F.eks finnes det eksempler på Benkestok personer bosatt i Trondheim ved begynnelsen av 1600-tallet og som ikke er kommet med i noen av disse. Samme gjelder også  en ukjent sønn av Trond Torleivssons (død 1558), og som fikk ekspektanse på et kanonikat i Bergen.

 

Opplysningene hos Rosing er interessante. Ser og at STD (Geistligheten...) har fanget opp dette (under Brønø).

 

Etter det jeg kan se, så bør det være muligheter for å komme seg videre tilbake  i tid her. Særlig vil en studie av jordegodset kunne være fruktbar. En av de gårdene som Hr Christen Stensson i Brønø eide i 1624, trolig pva kona, er f.eks nevnt i et 1500-talls diplom, og der "Kusse-personer" står som selgere av den samme gården.

Edited by Johan M Setsaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gøril Anita Sørensen

Masse interessant her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Ja det syns jeg også Gøril, og Benkestokboka gjorde at jeg begynte med slektsforskning. Nå kommer jeg foreløbig ikke inn i denne slekten, men jeg har Mikkelborgslekta på mormors siden hvor jeg kommer inn i boka på side 152 med Christen Hansen Mechlenborg født 1749(var på Træna som voksen og

gift med Marit Jacobsdatter). Hans far var Hans Christensen født ca 1713-19, men jeg har ikke klart å  bevise at disse er av Benkestokslekt. Det jeg derimot

ser er at Hans sin bror Christen født  1710 hadde koner fra Benkestokslekten, så hans etterkommere er vel av Benkestok.

 

Så har jeg Lars Hansen på Sleipnes(skifte i 1710), som skal være bror av Herman Hansen Norum. Lars sin kone Berethe Pedersdatter skal være søster av Kirsten Pedersdatter(gift med lensmann Willum Melchiorsen Øsund født ca 1640).Der  tror jeg muligens at skiftet etter Lars Hansen i 1710 er kilden. Lars var formynder for Kirsten og Willum Melchiorsens sønn Jacob, og jeg tror han er beskrevet som "mostermand". Lars og Berethe er blant mine aner gjennom datteren Else.  Willum Melchiorsen Øsund og kona Kirsten nevnes på side 29, men jeg forstår ikke helt disses forbindelse til Benkestokslekten. Jeg noteter alltid kilder i slektsprogrammet, men har dessverre mistet en del informasjon der. Så jeg kan være av Benkestokslekt, men har ikke klart å bevise det nei 

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gøril Anita Sørensen

Okey 🙂 vess alt e rett i mitt slektstre, så skal vi ha aner ifra Benkestokk slekta på min pappa sin side🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
OK Haugvik

Er det forresten noen her som har opplysninger om en Gro Trondsdatter Benkestok?

Hun skal være født ca midt på 1300-tallet, og ha vært gift med en Trond (?) Ringnes. En datter, som også skal hete Gro, var visstnok gift Aspa...

Edited by OK Haugvik
correction

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.