Jump to content
Arkivverket

Ole Johnson Teiste til Bjelland i Kvinnherad (1542-1600?) - gift med Maren Christophersdotter (Rustung) - huslyden deira?


Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/

 

Ole Johnson Teiste var fødd i Hafslo kring 1542 som on av John Teiste og Anna Kruckow og busette seg som gardbrukar (eller godseigar?) på Bjelland i Kvinnherad, men eg saknar diverre mange detaljar om denne huslyden.  Kanskje finst det hjelp å få gjennom lokale bygdebøker, eller finst det kan henda ei ættebok for denne huslyden?

 

Her er kva opplysningar eg pr. i dag sit med om denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ole Johnson Teiste, f. i Hafslo kring 1542,

Ole Teiste gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (vigselsstaden? – Saltøen – kvar er det?)

 

17.9.1570 med Maren Christophersdotter (Rustung) frå Ebelholt kloster, Tjæreby sokn på Sjælland, Danmark.  Ho var dotter av lensherre Christopher Trondson (Rustung) på Ebelholt kloster, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og kona Kari

 

¤¤¤¤¤ (eller Maria? – fullt namn og opphav? – Knutsdotter Skanche??)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli til Maren Christophersdotter? – Danmark?)

 

Ole Teiste var

 

¤¤¤¤¤ (yrket hans?)

 

og han og Maren busette seg på Bjelland i Kvinnherad der

 

¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira? – han d. før 1607!)

 

Dei fekk fire born i lag:

 

¤¤¤¤¤ (kan det ha vore fleire? – opplysningar??)

 

a. Elsebe Olsdotter Teiste, f.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?)

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Elsebe gifte seg første gongen

 

     ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden hennar?)

 

     2.6.1594 med enkjemannen Claus Franzson Berg, opphavleg frå Oslo, men f. i København, Danmark kring 1546.  Han d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – 1614?)

 

     Claus gifte seg første gongen

 

     ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden?)

 

     13.2.1575 med Inger Jensdotter Bagge frå

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

     Ho var f.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?)

 

     men d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

     7.5.1593.  Claus Berg var først sokneprest til Skien til han i 1580 vart kannik og domkantor til Domkyrkja i Oslo.  Han budde på Ormgaard i

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar er det?)

 

     Som enkje etter Claus gifte Elsebe seg att

 

     ¤¤¤¤¤ (skal òg ha vore gift med Peder Christopherson Rytter og Hans Andersson Wincke, død i Oslo 26.4.1625!? – opplysningar om desse ekteskapi?)

 

     Claus fekk i alt tjue born; av dei var åtte frå andre ekteskapet med Elsebe Teiste.

 

     ¤¤¤¤¤ (fekk Elsebe ogso born i andre ekteskapet sitt?)

 

b. Hans Olson Teiste, f. i Kvinnherad kring 1572, vart drepen og d. på Hanager i Lista 8.10.1629.  Han gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)

 

     med Brynhild Thorsdotter Benkestok frå Hanager, Lista, fødd på Lista kring 1689.  Ho d. i Lunde i Telemark kring 1639. 

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka årstali? – budde på Bjelland i Kvinnherad – fem born!?)

 

c. John Olson Teiste,

 

     ¤¤¤¤¤ (budde på Ænes i Kvinnherad – opplysningar om han?)

 

d. Barbro Olsdotter Teiste,

 

     ¤¤¤¤¤ (døydde 1640!? – gift med Arild Olson Gyldensjø, lagmann i Oppland – fødd på Krossbøl i Enebakk kring 1560 – budde på Hol i Nes, Hedmark - ei dotter Maren)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til utfylling av manglande detaljar!

Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Igjen. Det har ikke eksistert noen "John" Teiste eller noen "John"sbarn (Teiste).

 

Jon ja, men ikke *John.  Navnet tilhører et helt annet århundre.

 

Hva er kilden for at vedkommende i overskriften noen gang i noen kilde er skrevet fullt ut: "Ole Johnson Teiste til Bjelland i Kvinnherad?

 

Sannsynligheten er stor for at dette kan ble en fordreiing av sannheten, Hva sier kildene for ham, helt nøyaktig?

 

Mvh Are

Link to post
Share on other sites
Oddvar Søreide

Tor Vigerust satte opp i sin tid  Trond Teiste sin likpreken og anetavle, hvor vi finner overnevnte Jon Teiste til Bjelland.  

https://web.archive.org/web/20110112063006/http://www.vigerust.net/adel/likpreken_teiste1660.html

 

Kilde kan være både riktig og gal, men ikke nødvendigvis fullstendig gal dvs. en ledetråd.

 

OS

 

Edited by Oddvar Søreide
Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Lars, svar på noen av spørsmålene du stiller ovenfor finnes ved en gjennomgang av aktuell litteratur.

 

 

 

Noe litteratur om Claus Berg/Wincke, Rytter, samt Hans Teiste/Brynhild Benkestok:

 

Nicholas Berghs våpenbog (1712).

 

Langebek, Jacob:«Claus   Bergs   Beretning om  sin  Fædrene·Herkomst», Danske Magazin        (1745), s. 23ff.

 

Berg, J. Chr.: Nogle efterretninger om Erik Munk til Hjørne, Samlinger til det norske folks sprog og historie, bind 1 (1833), s. 426ff.

 

Thomle, E. A.:  Hvis Datter var Fru Brynhilde Benkestok til Lunde og hvis Søn hendes angivelige Fader Trond Benkestok til Hananger, Personalhistorisk tidsskrift (1889), s. 124-141.

 

Steffens, Haagen Krog. Slægten Aall (1908).

 

Berge, A.: Hanager gaard og gods paa Lister, årskrift for Agder historielag 1914, s. 5-17.

 

Finne-Grønn, Stian Herlofsen: «Nedstammer den nulevende Christiania-slegt  Bergh fra 

Oslobispen Frantz Berg?  Om  paalideligheden af «Lagmand Berghs Vaabenbog». Oplysninger om slegten Wincke.», Norsk personalhistorisk tidsskrift, bind II, (1920), s. 16–34.

 

Espeland, Anton: Skifte etter admiral Trond Theiste til Hananger 1660, årskrift for Agder historielag 1929, s. 39-42.

 

Christiansen, Per Reidar: Den verdslige eliten i Hedmarkens fogderi anno 1645, i

Adelskap forplikter : festskrift til Tor Ragnar Weidling på 50-årsdagen 9. august 2007

(Red. Gustavsen, Are S. og Vigerust, Tore Hermundsson (2007).

 

Nissen, Harald  og Bratberg, Terje: Schønings våpenbok – Gamle Norske Adel Efter et gammelt Manuskript Assessor Ifver Hirtzholm tilhørende (2013).

 

Setsaas, Johan Marius: Schønings våpenbok-Til glede og bekymring. Bokmelding,i Genealogen 2/ 2014, s. 45-51 (2014).

 

Setsaas, Johan Marius: Kirstine Clausdatter og hennes ektemake-herr Abraham Jacobsson de Cardes. En hittil upåaktet datter av kanniken herr Claus Berg i Oslo, Norsk slektshistorisk tidsskrift bind XLIV, 4 hefte, (2016) s.239-244.

 

 

Noe litteratur om Arild Olavsson:

 

Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Arild Olufssøn Gyldensø-En kritisk undersøgelse af kildeskrifterne, Norsk personalhistorisk tidsskrift bind 1, (1910), s. 1-16.

 

Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Supplement til art. Arild Olufssøn Gyldensø, Norsk personalhistorisk tidsskrift bind 2 (1920), s. 68f.

 

Holm, Else Marie: Fra 1500-tallsadel til bønder og sagbruksfolk på Ringerike, Norsk slektshistorisk tidsskrift XXXV (1995), s. 175ff.

 

Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (1999).

 

Holm Olof,  Hansson Georg, Kalin Christer, Sörlin Per, Eriksson Karl-Göran:  Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköres längder 1601–1645 (2016).

 

Setsaas, Johan M: Bokmelding av ”Böter och fredköp”, i Genealogen 2/2016, s. 44-49.

 

Link to post
Share on other sites
Asbjørn Rasmussen

Hei,

 

Med referanse til "Vår felles slektshistorie", så blir det henvist til "Ludvig Daa: "Christopher Throndssøn Rustung, hans søn Enno og hans datter skottefruen", Historisk Tidsskrift 1872", som i følge Odd Handegård er en detaljert beskrivelse om Kristoffers barn.

 

I følge opplysningene, så giftet Ole Jonsen Theiste/Teiste og Maren Kristoffersdatter/Christophersdatter/Thronds seg i Saltøygården i Bergen.

 

Opphavet til Christopher Trondson er det ulike oppfatninger om, basert på hvilke personligheter på den tiden som kan ha vært i slekt med han. Kanskje nyere opplysninger etter 2015?? Ellers kanskje noe her https://forum.arkivverket.no/topic/141226-55815-erkeb-olav-engelbrigts-og-slektskr-rundt-han-i-trondenes-og-omegn/page/14/, men då beveger enn seg langt utenfor opprinnelsen med dette emnet. 

 

Christopher Trondson sin kone er i VFS oppgitt med navnet Karen/Karin. Det var i 2015 enda ikke noe bevis på hvem hun egentlig var, da det i skiftet etter Christopher er hun kun skrevet som frue Karenn. Noen kilder (uten at jeg har de selv), vil påstå at hun var datter av Dekan Knud/Knut Pedersen Skanke/Schanke. Så som Odd Handegård skriver, så får en inntil videre la den teorien ligge og heller komme tilbake til virkeligheten og jobbe med det en kjenner til.

 

Når det står skrevet at Jon Teiste, far til Ole Jonsen Theiste/Teiste hadde deltatt i Kristoffer Trondson sine sjøferder, så kan en legge godviljen til og tenke at her må det ha vært god familie kontakt tilbake i tid og at kontakten kan ha vært nærmere enn det skriftelige kilder kan kanskje fortelle oss.

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Asbjørn Ramsøy

Veit ikkje om det vil tilføre nye opplysningar, men Ludvig Myrland ga såvidt eg veit ut ei bok om Rustungane for nokre år sidan.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

(Samtids)kilden til giftemålet mellom Oluff Teiste  og Maren Kristoffersdatter (Tronds) er APBs dagbok:

 

image.png.2fcd089a53c01589c1046f62a8f1b2c2.png

 

dvs. 17. september 1570.

 

Som Johan skriver er det foreløpig ingen påviste kilder der Oluff Teistes farsnavn fremgår, så det blir feil å skrive han med farsnavn Jon.

 

Karin Romstad har i en debatt på gamle DA påvist at kona til Kristoffer Trondssøn faktisk er benevnt "Karen Knudsdater Sl. Christopher Trundses effterleffuersche"  i Sunnhordlands tingbok nr. 2. Sak 84b.

Edited by Lars Østensen
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
På ‎23‎.‎06‎.‎2019 den 14.46, Lars E. Øyane skrev:

.....

a. Elsebe Olsdotter Teiste, .... gifte seg første gongen ... 2.6.1594 med enkjemannen Claus Franzson Berg, ...
Claus gifte seg første gongen ..... 13.2.1575 med Inger Jensdotter Bagge ....

      Som enkje etter Claus gifte Elsebe seg att ....

      med Peder Christopherson Rytter og Hans Andersson Wincke, død i Oslo 26.4.1625 ...

b. Hans Olson Teiste, f. i Kvinnherad kring 1572, vart drepen og d. på Hanager i Lista 8.10.1629.  ....

c. John Olson Teiste, ....

d. Barbro Olsdotter Teiste, ....
 

.

Du lister her barn av Ole Teiste (til Bjelland i Kvinnherad) og Maren Christophersdatter (g. 17 Sep 1570).

 

Når det gjelder oppførte Hans Andersson Wincke, så var han såvidt jeg har oppfatter istedet g. (ca.1620?) m. Barbara Clausd. Bergh (f. ca.1590?) (hennes første ekteskap).

Barbara var datter av Elsebe's første ektemann Claus Frantzen Bergh, i hans første ekteskap med Inger Jensdatter Bagge (død 7 Mai 1593).

Såvidt jeg vet var Elsebe Olsdotter Teiste bare g. to ganger, nemlig med nevnte Claus Bergh og (ca. 1616?) m. Peder Rytter.

 

Jeg har forøvtig sett at 'noen' også lister et 5. barn her, nemlig en Anders Olufson Teiste, som i 1625 skal ha eid Telnes i Gildeskål og i 1630 gården Seljeseth.

.

Edited by Per Nermo
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.