Jump to content
Arkivverket
Guttorm Flygel

Michel Jensen Ursin-Pantebok

Recommended Posts

Aud Sandbu

Leser dette på første link:

 

Michel Jensens Skiøde til Isach Dahl

Underskrevne Michel Jensen Ursin vedgaar, at have solgt og afhændet

ligesom jeg herved skjøder og avhænder fra mig og mine Arvinger til

Sr. Isach Dahl og hans Arvinger den halve Part udi min ejende Bom-Sejls

Jægte «Fortuna» kaldet, drægtig efter Trondhjems Maale Brev af Dato 4de August

1784, Sex, skriver 6 Commerce Læster, tilligemed den halve Deel udi samme Fartøys

staaende og løbende Reedskaber bestaaende af et næsten nyt Bom-Sejl,

En gammel Fokke, En nye Klyvert, Et Anker med Anker-Toug, nyt, En Dreg

med næsten nyt Drog Toug, en Land-Rubb, 2de Tørn-Trosser, 2de slag 3de

Want og 2de Takler, samt Flager og videre Tilbehør.  Og som benævnte

Sr. Isach Dahl haver betalt mig den accorderede Kiøbesumma Et Hundre-

de og tredsindstyve skriver 160 Rdr Dansk Courant, saa er benævnte halve Part

udi dette mit Bom-Sejler Fartøy, med Inventarium Sr. Dahls Ejendom,

hvilken jeg efter Loven hiemler Ham ved dette mit Skiøde, som til Sted-

fæstelse udstæder under min Haand og Segl, samt 2de Vitterligheds Mænds

Underskrift.  Trondhjem den 3de Januari 1786.  Michel Jensen Ursin (L:S:)

Til Vitterlighed underskriver O. Stav[?] Peder Gaarde, at ingen Kiøbe Con-

Tract eller andre skriftlige Conditioner imellem os om [....melte]  Handel

har været oprettet eller paa vore Vegne indgaaet, det kan vi med Eed

bekræfte, Trundhjem ut supra. M. Jensen, I. Dahl.  Imod dette Skiødes Ting-

Lysning, have Oberformynderne intet at erindre.  Tronhjem d. 1ste Feb. 1786.  P. Schmid

Matz Nissen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guttorm Flygel

Tusen hjertelig takk Aud Sandbu for transkribering av skjøte fra Michel Jensen Ursin til Isach Dahl! Du er kjempeflink, tusen takk skal du ha! 😊❤️ Håper du eller noen andre kan hjelpe meg med resten, sjøl har jeg ikke mulighet til å tyde dette, kanskje enkelte ord, men det er alt jeg klarer. Igjen, takk for hjelpa Aud! 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Leser dette på 2. link:

 

Michel Jensen Ursins P.Obl. til Hr. Carl Falch

 

Jeg underskrevne Michel Jensen Ursin, Indvaa-

ner her i Byen Kiendes og hermed vitterlig

giør: at være Retmæssig Skyldig til Hr. Carl Falch her i

Trondhjem, den Summa 30 Rdr siger Tredive Rigsdaler, Dansk

Courant, saa forbinder jeg mig og alleene herved at svare

til ham af forbemeldte Skyldig værende Capital aarli-

ge lovlige Renter a 4 ProC. men endog til Velbemeldte

Hr. Falches Sikkerhed saa længe jeg deraf er noget skyl-

dig, Pantsætter jeg ham herved med 1ste Prioritet mine

Ejendeele og beboende Vaane Huuse, med all Muur- og

Nagelfast Indredning, beliggende til Kongens Gade i

Gielene kaldet, i følge det mig medeelte og Publice-

rede Skiøde af 25te October 1781, paa Madme Hagerups Grund

hvis Ejer Angrændser paa Væstre og Styrmand Ole Lyche

paa Østre Siide, som alt skal være og forblive Hr.

Carl Falch til et fast og sikkert Underpant

indtil han for ovennævnte Capital og paa følgende Ren-

Renter er Skadeløs vorden Betalte.  Dets til Be-

kræftelse under min egen og 2de Vitterligheds-

Mænds underskrivt og Forseglinger.  Trondhjem den 21te

Novbr 1786  Michel Jensen Ursin (L:S:)  Til Vitterlig-

hed underskriver og forsegler Ancher (L:S:) Peter T. Lund (L:S:)

 

I margen:

Udstrøgen d.

29de Decbr 1788

i følge Ved-

børlig paateg-

ning paa

Originalen,

Ved!

[signatur?]  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu
Posted (edited)

3. link:

 

Michel Jensen Ursins Skiøde til Isach Dahl

 

Jeg underskrevne Michel Jensen Ursin vedgaaer at have

solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og afhænder

til Mons. Isach Dahl, Borger og Indvaaner i Trondhiem, hans Hustrue og Arvin-

ger, den anden ejede Halvpart udi Bomsejl-Jægten, Fortuna kaldet, drægtig efter

Trondhjems Maalebrev af dato 4de August 1784, 6, siger sex Commerce-Læster, med

dets løbende og staaende Touger, Segl og all Takkelagie, hvoraf han efter mit

forrige Skiøde af 3de Januar dette Aar er ejende den ene Halve deel, indbegrebet

tillige Ankere og det Tilbehør, saaledes som det nu, i Elven liggende forefindes,

og da bemelte Mons. Isach Dahl, derfor haver betalt mig den accorderede Kiøbe-

Summa 140 Rdr, skriver et Hundrede og fyrretive Rigsdaler Dansk Courant,

saa er han nu ene Ejer af denne heele Bomsejls Jægt med all dens Tilbehør,

upaa-anket af mig eller mine Arvinger i alt, hvorefter jeg er og bliver

hans fulde Hiemmelsmand for et og alt, om noget skulle, mod Forhaabning

paa-ankes af nogen, hvem det og maatte.  Dette til bekræftelse under min

Haand og hostrøkte Signette, samt undertegnede 2de Vitterligheds Vidner.

Trondhjem den 4de Julii 1786.  Michel Jensen.  Al Vitterlighed efter

begiær Peter Steen.  Peder Branseg.  At ingen mundtlig eller skriftlig

Kiøbe Contract i denne Handel er oprettet, eller har været oprettet eller ind-

gaaet, bekræfter Vi herved.  Trondhjem ut supra.  I. Dahl.  Michel Jensen.

Imod dette Skiødes Tinglysning have Oberformynderie intet at erindre.  Trondhjem

den 5te Julii 1786.  Peter Schmidt.  Matz Nissen.  Publ. den 6te Julii 1786.

 

Edited by Aud Sandbu
Fokkelogie endret til Takkelagie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Og 4. link:

 

  Michel Jensen Ursins P.Obl. til Thomas Jelstrup

 

Jeg underskrevne Michel Jensen Ursin, Indvaaner her i

Byen, kiendes og herved vitterlig giør, rætmessig Giæld skyldig

at være til Hr. Thomas Jelstrup i Trondhjem den Summa 54 Rdr Skriver Fiire og

halvtredsindstyve Rigsdaler dansk Courant, som han mig udi reede Penge

laant og forstrakt haver, og hvoraf jeg forbinder mig aarlig at svare

Renter à 2 ProCts, men end og Capitalen efter et fierdings Aars lovlig

Opsigelse paa en af Siderne, rigtig med resterende Renter at af-

betale: og paa det nu velbemeldte Hr. Thomas Jelstrup kan være be-

trøgget for bemeldte Capital og Renter, pandtsetter jeg ham herved

med 2den prioritets Ret nestefter Madame Sal. Borgermester Hans Ha-

gerup, som første prioritets pandthaver for Capital ?oo Rdr, udi min

Ejende Vaanegaard her i Byen, staaende paa forbemeldte Madame

Hagerups Grund, beliggende i Kongens Gade paa Hiørnet af Giellen

kaldet, hvis Ejer angrænser paa Væstre og Styrmand Ole Lyches paa

Østre Side, samt tillige med første Prioritets Ret udi alle mine

nu ejende Effecter eller de jeg herefter ejendes vorder, intet

undtagen, hvilket alt skal være og forblive tidtbemeldte Thomas

Jelstrup til et trygt og sikkert Underpandt, indtil saavel Capitalen

med sine paaløbne Renter mindste med mæste Skilling er vorden

afbetalt, saa at han og Arvinger skal af mig og mine Arvinger

være og forblive i allemaader Skadesløs.  Dets til bekræftelse under min

egen Haand og Segl ombedendes tienstl. Messr.  Søren Røst og Jørgen Mortensen

denne min Obligation med mig til Vitterlighed ville underskrive.  Trond-

hjem d. 29de Decbr 1786.  Michel Jensen Ursin (L:S:)  Til Vitterlighed efter Begiær

underskriver Søren Røst.  Jørgen Mortensen.  Imod denne Pante Obligations

Tinglysning haver Oberformynderie intet at erindre.  Trondhjem d. 3de Januar 1787.

Matz Nissen.  Nicolay Schmidt.  Publiceret d. 11te Januar 1787.

 

I margen:

 

Efter Vedbør-

lig paategning

paa Originalen

af 30 April

1788 udstrøgen

d. 15 May s.A.

Ved.

A. Andresen

Const. Byeskriver

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad
10 timer siden, Aud Sandbu skrev:

3. link:

 

Michel Jensen Ursins Skiøde til Isach Dahl

 

 

 

Jeg underskrevne Michel Jensen Ursin vedgaaer at have

 

solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og afhænder

 

til Mons. Isach Dahl, Borger og Indvaaner i Trondhiem, hans Hustrue og Arvin-

 

ger, den anden ejede Halvpart udi Bomsejl-Jægten, Fortuna kaldet, drægtig efter

 

Trondhjems Maalebrev af dato 4de August 1784, 6, siger sex Commerce-Læster, med

 

dets løbende og staaende Touger, Segl og all Fokkelogie, hvoraf han efter mit

 

forrige Skiøde af 3de Januar dette Aar er ejende den ene Halve deel, indbegrebet

 

tillige Ankere og det Tilbehør, saaledes som det nu, i Elven liggende forefindes,

 

og da bemelte Mons. Isach Dahl, derfor haver betalt mig den accorderede Kiøbe-

 

Summa 140 Rdr, skriver et Hundrede og fyrretive Rigsdaler Dansk Courant,

 

saa er han nu ene Ejer af denne heele Bomsejls Jægt med all dens Tilbehør,

 

upaa-anket af mig eller mine Arvinger i alt, hvorefter jeg er og bliver

 

hans fulde Hiemmelsmand for et og alt, om noget skulle, mod Forhaabning

 

paa-ankes af nogen, hvem det og maatte.  Dette til bekræftelse under min

 

Haand og hostrøkte Signette, samt undertegnede 2de Vitterligheds Vidner.

 

Trondhjem den 4de Julii 1786.  Michel Jensen.  Al Vitterlighed efter

 

begiær Peter Steen.  Peder Branseg.  At ingen mundtlig eller skriftlig

 

Kiøbe Contract i denne Handel er oprettet, eller har været oprettet eller ind-

 

gaaet, bekræfter Vi herved.  Trondhjem ut supra.  I. Dahl.  Michel Jensen.

 

Imod dette Skiødes Tinglysning have Oberformynderie intet at erindre.  Trondhjem

 

den 5te Julii 1786.  Peter Schmidt.  Matz Nissen.  Publ. den 6te Julii 1786.

 

 

 Skal vere "Takkelagie", altså takkelasje etter dagens skrivemåte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guttorm Flygel

Tusen, tusen hjertelig takk Aud Sandbu for transkribering av alle pantene til Michel Jensen Ursin! Du er fantastisk flink, jeg er deg veldig, veldig takknemlig! Tusen, tusen takk for hjelpa Aud! 😊❤️👍

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu
1 time siden, Gunnar Sigdestad skrev:Skal vere "Takkelagie", altså takkelasje etter dagens skrivemåte.

Supert å få korrigert dette ordet, Gunnar! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.