Jump to content
Arkivverket

Tyding av dom: Jens Andreas Ellingsen i Øksnes/ Langenes: (1802-1857) var han på straffearbeid?


Eli Reinholdtsen

Recommended Posts

Jeg har fått tilsendt en dom fra Arkivverket og er på jakt etter transkriberingshjelp. Det er seks tettskrevne sider (hver over 1 MB - så det gikk ikke å laste opp) og så er det første og siste side som jeg har lastet opp her, for de er mindre. Dette er min tipp-tipp oldefar så jeg er jo dødsspent på hva han egentlig fant på! Så litt hjelp med disse to sidene ville ta meg et stykke på veien 🙂 

Hilsen Eli Reinholdtsen

1_PDFsam_A-4180-1A-21.pdf 8_PDFsam_A-4180-1A-21.pdf

Link to comment
Share on other sites

Det står ikke så mye mer i de vedlagte kopiene.

Kriminalloven av 1842 kapittel 21 paragraf 24 har følgende ordlyd:

Kapittel 21 "Om Bedrageri, Falsk og anden Svig".

Paragraf 24: "Har en fallent a) forstrukket eller fordulgt noget af sit Gods, eller under laant Navn kjøbt Noget, og blandt sine Midler ei opgivet samme,

eller under Skin af Gave, Kjøb eller anden Aftale unddraget Noget fra at komme ind under Concusmassen, eller i hemmelig Forstaaelse med Nogen,

opgi eller vedgaaet falske Gjeldsposter; b) efterat hans Boe til Skiftebehandling er overladt, til Forfang for sine Creditorer afhændet, eller udøvet

Raadighed over Noget, som er Boet tilhørende; eller c) drevet Handel eller anden Næring, hvorved Bog bør holdes, og enten i bedragersk hensigt

ingen Bøger holdt, eller ført falske Bøger, eller tilintetgjort eller forstukket samme, eller gjort dem ubrugbare: ansees han med Strafarbeide i femte

eller fjerde Grad".

 

[Første side]

"Aar 1854 den 8de Februar blev en Extraret sat paa Sorenskrivergaarden

Raavold til Domsafsigelse i Justitssagen mod handelsmand Jens Elling-

sen Langenæs. Retten betjentes af Sorenskriver Engh i Overvær af

undertegnede Retsvidner. Administrator fremlagde en ham fra

Referentens Fuldmegtig tilstillet Skrivelse af Gaars Dato, hvorved fremsendes

en Attest der udviser at Angjældendes Opbudsbo blev sluttet den 10de Januar

f. A. med en Fallit af 2686 Spd 1 ort 19 sk. Dok. citeres her saal."

Link to comment
Share on other sites

[siste side]

"Thi kjendes for Ret:

Tiltalte handelsmand Jens Ellingsen Langenæs bør for Forbrydelse mod Cri-

minallovens 21-24 a og b at hensættes til Strafarbeide i 8 - otte - Maaneder.

Saa bør han og efter approberede Regninger at betale de af Actionen

og hans Transport flydende Omkostninger og derunder Sallarium til

Referenten under hovedsagen, Sagfører Arentz 100 - Eet Hundrede -

Speciedaler, samt til Referenten ved det under Senjen og Tromsø Jurisdic-

tion optagne Thingsvidne, Procurator Dreyer, 8 - otte - Speciedaler.

Straffen at fuldbyrdes efter Øvrighedens Foranstaltning og det Idømte at

udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under

adfærd efter Loven. Retten hævet".

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.