Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
William Carlson

Skifteoppgjør - Johanne Pedersdr. Øvre Buer i Enebakk (?1706?-1813 – 107 Aar!?) g. 21/12/1778 m. Holm Nielsen Rakkestad (1754-1819)

Recommended Posts

William Carlson

 

Hei,

 

1.  Jeg leter etter navn og opplysninger til kona av en Lars Pedersen ?Østenbøl? i Enebakk (?ca. 1717-?????) som var far til min 3x-tippoldefar «mandhafte dragon» Peder Larsen Buer/Berg i Sørum prestegjeld (ca. 1742-1823).

Peder var nevnt i skifte og skifteoppgjør dokument mellom arvinger etter hans far søster Johanne Pedersdr. Øvre Buer i Enebakk (?1706?-1813 – 107 Aar!?) og arvinger til Holm Nilsen Rakkestad/Øvre Buer (1754-1819).

 

 

Kilder:

 

Nedre Romerike sorenskriveri, H-He-Heb-L0001 Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829 – Folio 546a. – på høyre

 

https://media.digitalarkivet.no/view/25587/572 

 

Skifte / efter / Holm Nielsen / Buer i  Enebak / Præstegield, begg

den 5de April 1819

Sluttet 23de April

1822.

+

+

+

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 84-85 – Folio  85a [45] – på høyre

 

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/45

 

 

Aar 1819 den 5 July, blev.....

.....

efter afdöde Holm Nielsen Buer.....

.....

 

                                Paa den Afdode hustru Johanne Pedersdatters side

meldt sig den folgende Arvinger:     1. Peder Larsen Berg – boend paa

gaarden Berg i Sörum Præstegl., en Sön af den afdöde Konas ældste afdöde

Broder Lars Pedersen : 2 Peder Jensen, boend paa Gaarden Giestang i Enebak

Præstegl. en Son af den afdöd Konas 2nd Broder Jens Pedersen. 3 Christen

Jensen boend i Pladsen Houkaas under Rakkestad i Enebak:  4 Mari Jens

datter en Datter XSösterX af den afdöd Konas Broder Jens Pedersen, gift med Gunder Larsen

Houg , boend paa Gaarden Houg i Enebak : 5 Peder Thoresen      tjeneste

paa Gaarden Ruud.  Embret 20 Aar Son Son [den Son?] af den afdod Konas Broder

Jens Pedersens Datter . 6  Johanne Thoresdatter ?     ?      ?      sig ?af?

+

+

+

sk10051001250047 - s. 86-87 [46] – på venstre

 

Christiania en Soster til ?? Peder Thoresen.  7 Siri Thoresdatter

?       ? en Söster af Peder Thoresen, gift med Knud Knudsen Hagen und.

Borgen i Enebak  8 Mari Thoresdatter Söster af Peder Thoresen gift med

?Underofficer? Nils ?Haug? i Enebak . 9 Eli Thoresdatter en Söster af Peder

Thoresen . gift med Jens Olsen Giestang.

+

+

+

+

+

2.  Var Johanne Pedersdr. og Holm Nilsen i slekt/tremenninger?  Vielses opplysninger :

 

SAO, Enebakk prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1756-1806

 

Trolovede (1778)

 

https://media.digitalarkivet.no/view/7561/38403/19

 

kb20061026070275 – på høyre

 

D. 21 Dec: 1778 Blev Holm Niels. xRAx

Rachestad og Johanne Pedersd. Buer

copulerede efter kongelig Bevilgering af

16 Dec = 1778

 

Med vennlig hilsen

 

William Carlson

Share this post


Link to post
Share on other sites
William Carlson

Hei

Her er Tillegg (og rettninger) til opplysninger:

Kilder:

Nedre Romerike sorenskriveri, H-He-Heb-L0001 Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829 – Folio 546a. – på høyre

https://media.digitalarkivet.no/view/25587/572

Skifte / efter / Holm Nielsen / Buer i Enebak / Præstegield, begg
den 5de April 1819
Sluttet 23de April
1822.

+
+
+
SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 84-85 – Folio 85a [45] – på høyre

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/45


Aar 1819 den 5 July, blev.....
....  Peder ?Gisvig? og Svend Buer

.....
efter afdöde Holm Nielsen Buer, til paafölgende .....

?? efter at all .....mellem Arvinger....

?.....

?Lehnsmand Arnesen?

I fölge ??  ?? ?? John Ruud .... som Brodersön Engebret

Nielsens Vegne, ?legslem? og som ?? for afdöde Broder Jörgen Engebret

Nielsens umyndige Börn, Berger Olsen ?Teig? ?paa sin döde? Nils Olsen

?Teige? Vegne, Thorer Pedersen Hobbel paa sin Faders ?h.....? Peder Thorersens

Vegne. __ +Paa den Afdode hustru Johanne Pedersdatters side
meldt sig den folgende Arvinger: 1. Peder Larsen Berg – boend paa
gaarden Berg i Sörum Præstegl., en Sön af den afdöde Konas ældste afdöde
Broder Lars Pedersen [Østenbøl?] : 2 Peder Jensen, boend paa Gaarden Giestang [Gjestang?] i Enebak
Præstegl. en Son af den afdöd Konas 2nd Broder Jens Pedersen [Sundby?]. 3 Christen
Jensen boend i Pladsen Houkaas under Rakkestad i Enebak: 4 Mari Jens
datter en Datter XSösterX af den afdöd Konas Broder Jens Pedersen, gift med Gunder Larsen
Houg , boend paa Gaarden Houg i Enebak : 5 Peder Thoresen tjeneste
paa Gaarden Ruud. Embret 20 Aar Son Son [den Son?] af den afdod Konas Broder
Jens Pedersens Datter . 6 Johanne Thoresdatter ? ? ? sig ?af?
+
+
+
sk10051001250047 - s. 86-87 [46] – på venstre

Christiania en Soster til ?? Peder Thoresen. 7 Siri Thoresdatter
? ? en Söster af Peder Thoresen, gift med Knud Knudsen Hagen und.
Borgen i Enebak 8 Mari Thoresdatter Söster af Peder Thoresen gift med
?Underofficer? Nils ?Haug? i Enebak . 9 Eli Thoresdatter en Söster af Peder
Thoresen . gift med Jens Olsen Giestang [Gjestang?].
+
+
+
+
+

Morgenbladet--1820-09-19--No.263--p.3010-No.99—PederLarsenBerg - [Side 3]

 

https://www.nb.no/items/07c560487ef6f1d0bdd969f681744954?page=1&searchText=%22Peber%20Larsen%22

 

Tirsdag / 19de Septbr. /     Morgenbladet     / No. 263 / 1820

 

En daglig Avis af alle Slags Judhold.

 

s. 3010

 

No. 99 — 1820.

Aars — Peder Larsen Berg m. Fl. — imod

Heidenreich — Arvingerne efter afdøde Holm

Nielsen Buers afg. Hustro Jo=

hanne Pedersdatter.

 

Apellanterne havde indanket, til at kjendes uef=

terrettelig at være, eller til Underkjendelse m. v., en

af Sorenskriveren i Nedre Rommerige, som Skifte=

forvalter i Boet efter Holm N. Buer aflagt Skifte=

Decision imellem Appellanterne paa den ene og de

Indstevnte paa den anden Side, ?betræffende? de Før=

stes formeentlige Arveret m. v., hvorom ved bemeldte

Decision saaledes er eragter:

"Johanne Pedersdatter Buers under dene Skifte

ommeldte Arvinger, Peder Berg med de Flere, bør, i

Overeensstemmelse med det i derre Boe forefundne

og fremlagte Holm Nielsen Buer og Hustro Johan=

 

s. 3011

 

ne Pedersdatter retecioqve Testamente af 2den

Marts 1784, være ?uberettiger? til anden eller mere

Arv efter forlængst afdøde Johanne Pedersdatter end

de deri bestemte 6 specie Dalere. I Overeensstemmelse

med Lovgivningen vil det paaligge Arvingerne at be=

sørge det; i Tilfælde Indankning, af denne Decision,

Fornødne inden 6 Uger fra Dato, til hvilken Ende

dette Skifte ?udstaaer? for det Første til 4de Marts

førstkommende paa Tingstedet Skøyen i Eneback igjen

at foretages. Omkostningerne ophæves."

 

Dom:

Afgangne Holm Nielsen Buers forhen af:

døde Hustro, Johanne Pedersdatter efter Ar=

velovene uærmeste Arveberettigede, bor ved

Skiftet efter bemeldte Holm Nielsen Buer,

ansees arveberettigede til den halve Deel af

disse Ægtefolks fælleds Boe lige med Holm

Nielsens Slægtninge. I Sallarium til Ap=

pellanternes besalede Sagfører, Høiesterets=

Advocat Aars, betale de Indstevnte, Een for

Alle og Alle for Een, 15, siger femten, Spe=

ciedaler, da Processens Omkostninger for den=

ne Ret ophæves ?iøvrigt?. At efterkommes 8te

Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse,

under Adfærd efter Loven.

+

+

+

Den Norske Rigstidende--1822-01-25--No.7 -  [Side 5]

 

https://www.nb.no/items/dd66974e4c90e1f094a7deaa6383d70d?page=3&searchText=%22Holm%20Nielsen%20Buers%22

 

Fredag / d. 25de Jan.     Den Norske Rigstidende     No. 7. / 1822.

 

Tillæg til den Norske Rigstidende No. 7, 1822.

 

Sager, paadømte ved Høiesteret.

Den 15de Januar.

Hielm ved Sem - Jan Nielsen Ruud paa egne og

sine Myndlinger, Arvingerne efter afdøde Holm

Nielsen Buer, deres Vegne mod

Aars ved Petersen --  Arvingerne efter Holm

Nielsen Buers forhen afdøde hustrue, nemlig

Peder Nielsen [Larsen] Berg og Peder Jensen Gjæst=

vang [Gjestang?] med Flere, som Høiesteretsstevningen i saa=

dan Egenskab maatte forkyndes for.

 

Appellanterne havde indstevnet enten til at kjendes

uefterrettelig at være eller til aldeles Underkjendelse,

Tilsidesættelse og Forandring den af Aggershuus Stifts=

overret under 4de Septbr. 1820 afsagte Dom i nær=

værende Sag, betræffende Gyldigheden af et mellem af=

døde Holm Nielsen Buer og Hustrue Johanne Peders=

datter under 2den Marts 1784 oprettet Testamente og

Appellanternes derpaa grundede Arveret.

Ved ovenmeldte Aggershuus Stiftsoverretsdom var

kjendt for Ret : Afgangne Holm Nielsen Buers forhen

afdøde Hustrue Johanne Pedersdatters efter Arvelovene

uærmeste Arveberettigede bør, ved Skiftet efter bemeldte

Holm Nielsen Buer, ansees arveberettigede til den halve

Deel af disse Ægtefolks fælleds Boe, lige med Holm

Nielsens Slægtninger. I Sallarium til Appellanternes

befalede Sagfører, Høiesterets=Advocat Aars, betale de

Indstevnede, een for alle og alle for een, 15 Spd., da

Processens Omkostninger for denne Ret iøvrigt ophæ=

ves.  At efterkommes o. s. v.

Ved den af Skifteforvalteren i Nedre=Rommerige,

Justitsraad og Sorenskriver Nils Nilson, under 27de

Januar 1820 givne Decision var eragtet: Johanne

Pedersdatter Buers under dette Skifte anmeldte Arvin=

ger, Peder Berg med de Flere, bør, i Overeensstem=

melse med det i dette Boe forefundne og fremlagte Holm

Nielsen Buers og Hustrue Johanne Pedersdatters re=

ciproque Testamente af 2den Marts 1784, være uberet=

tigede til anden eller mere Arv efter forlængst afdøde

Johanne Pedersdatter end de deri dem bestemte 6 Slette=

dalere. I Overeensstemmelse med Lovgivningen vil det

paaligge Arvingerne at besørge det , i Tilfælde Indank=

ning af denne Decision, Fornødne inden 6 Uger fra

Dato, til hvilken Ende dette Skifte udstaaer for det

Første til 4de Marts førstkommende paa Thingstedet

Skøyen i Enebak igjen at foretages. Omkostningerne

ophæves.

                                Dom:

Skifte = Decisionen bør ved Magt at stande.  Pro=

cessens Omkostninger for Stiftsoverretten og Høiesteret

ophæves.

Med vennlig hilsen

William Carlson

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
William Carlson

Hei

Jeg leter etter opplysninger fra Enebakk bygdebok (bind 2 eller 3?) for Øvre Buer og Lille Østenbøl. Var Peder Olsen og Lisbet Pedersdr. Lille Østenbøl foreldrene til Lars Pedersen (ca. 1717-????) som var gift 18 April 1743 i Enebak med Giertrud Lovise Dorthea Cortsdatter Scharnhorst (1716-????). Flyttet familien til Lars Pedersen og Giertrud Lovise fra Enebakk? Jeg har ikke funnet konfirmasjon rekord for barn til Lars og Giertrud eller dødsopplysninger i Enebakk kirkebøker register. Jeg har også funnet ingen skifter for Lars eller Giertrud i skifteprotokoll for Nedre Romerike sorenskriveri.

Tusen takk!

Med vennlig hilsen

William Carlson


Kilder:


Nedre Romerike sorenskriveri, skiftekort
SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H, 1680-1828, s. 10036
Nedre Romerike – Skifteprotokoll – 6 – 1739-1747
https://media.digitalarkivet.no/view/76082/9755
sk11216061309755 - Østenböl, Lille i Enebak - 1742 - Nov. 27 - 507b. Peder Olsen & Lisbet Pedersdtr.

Østenböl, Lille i Enebak

Fol. 507 b
1742 27/11
Peder Olsen †
g. Lisbet Pedersdr.

Barn :
1. Peder 30 år
2. Hans 28 år
3. Lars 25 år
4. Jens 14 år
5. Anne 23 år
7. Johanne 20 år

Brt 240 rd 3-2
Net. 1 rd _._18 .
?Heri? ?medregust? Jord :
i Östre Melsness 12 ½ ?Ltt? Tunge
med Böxel for 171 rd. _. _. _
+
+
+
Nedre Romerike sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 6, 1739-1747
SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/Hd/Hda/L0006a: Skifteprotokoll, 1739-1747, s. 507b-508a
https://media.digitalarkivet.no/view/25577/545
sk20090128340545 - Østenböl, Lille i Enebak - 1742 - Nov. 27 - 507b. Peder Olsen & Lisbet Pedersdtr.
+
+
+
+
+
1743
Enebakk - Ministerialbok - I 1 - 1719 – 1754
URN_NBN_no-a1450-kb20060309011010 - Lars Pedersen med Giertrud Lovise Dorthea Scharnhorst – UL
https://media.digitalarkivet.no/view/502/115 - https://www.digitalarkivet.no/kb20060309011010 - [s. 115]

 

Trolovede og Viede


Trolovede April: / d 2 / 1743 / / Viede ___ d. 18 April: [1743] Copul --
Lars Pedersen med / Giertrud Lovise Dorthea / Scharnhorst ---
+
+
1744 - ?Fiensrud under Østenbøl?
Enebakk - Ministerialbok - I 1 - 1719 – 1754
https://media.digitalarkivet.no/view/502/68 - https://www.digitalarkivet.no/kb20060309010963 - [s. 68]
kb20060309010963 - 1744 - May 6 - Finsrud, Peder Larsen - MR

 

Fødde og Döbte

1744 / Maji : / Dito [3] / Lars Pedersen Finsruds Sön Peder, / fad: fra Holt, Hillerud, Nÿgaard ___
+
+
1744
Enebakk - Ministerialbok - I 1 - 1719 – 1754
https://media.digitalarkivet.no/view/502/182 - https://www.digitalarkivet.no/kb20060309011077 - [s. 182]
URN_NBN_no-a1450-kb20060309011077 - 1744-1745 - 1744-Dec.20-Lars Pedersen Østenbölls sön Peder 7 Maaneder gl – MR

 

Döde og Begravne

1744 / Decembr: / d:20 Lars Pedersen Østenböls Sön Peder / 7 Maaneder gl --
+
+
1745
Enebakk - Ministerialbok - I 1 - 1719 – 1754
https://media.digitalarkivet.no/view/502/72 - https://www.digitalarkivet.no/kb20060309010967 - [s. 72]
kb20060309010967 - 1745 - Nov. 21 - Østenbol, Peder Larsen - LL

 

Fødde og Döbte

1745 / Novemb . / d: 21 / Dom: 23 Tri : Lars Østenbols Sön / Peder, fad: fra Holt, Stottum, / Østenböl. ___
+
+
1748
Enebakk - Ministerialbok - I 1 - 1719 – 1754
https://media.digitalarkivet.no/view/502/78 - https://www.digitalarkivet.no/kb20060309010973 - [s. 78]
kb20060309010973 - 1748 - Oct. 20 - Anna Dorthea - Lars Østenbolejers datter – ML

 

Fødde og Døbte


1748 / Octobr : / d 20 / Dom: 19 Trin : Lars Østenbølejers datter Anna / Dorthea, fad: fra böler, Holt, Stöttüm.
+
+
1751
Enebakk - Ministerialbok - I 1 - 1719 – 1754
https://media.digitalarkivet.no/view/502/97 - https://www.digitalarkivet.no/kb20060309010992 - [s. 97]
kb20060309011092 - 1751 Sept. 22 - Lars Pedersen Q-Rejers-Q son Chrstopher – UR

 

Fødde og Døbte


do.[1751 / Julu / d 22] Lars Pedersen Hejers Sön Christopher / fad. fra Hejer, Rannum, Saltvet, / ?Nei?sen, Østenböl
+
+
+
+
+
Dødsopplysninger for Johanne Pedersdatter ?Lille Østenbøl?/Øvre Buer:

1813

https://media.digitalarkivet.no/view/7562/38406/11
SAO, Enebakk prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1806-1854, s. 412-413
kb20061026070499

Begravets
Datum No Döde og begravede. 1812.
Nÿt Kirkear.
1813
[Mart:] 28. 4. Gaardmandskone Johanne Buer . . . . . 107 [Aar!] --- [side 413 – på høyre]

Share this post


Link to post
Share on other sites
William Carlson
Slekt -- Peder Larsen Berg – boend paa / gaarden Berg i Sörum Præstegl., en Sön af den afdöde Konas [Johanne Pedersdtr. Øvre Buers] ældste afdöde Broder Lars Pedersen [Østenbøl?]
 
 

Hei

 

Jeg glemme å skrive ut / transkribere skiftekort opplysninger for skifte etter Holm Nielsen Rakkestad/Øvre Buer (1754-1819) og Johanne Pedersdatter ?Østenbøl?/Øvre Buer i Enebakk (?1706?/1717-1813) (Peder Larsen Berg’s antatt / mulig ?tante / farsøster?). 

 

Her er mer opplysninger:

 

Del 2 [1819 – Juli 5] (se nedenfor) av 9 skifteoppgjør dokumenter viser at: Paa den Afdode hustru Johanne Pedersdatters side / meldt sig den folgende Arvinger: 1. Peder Larsen Berg – boend paa / gaarden Berg i Sörum Præstegl., en Sön af den afdöde Konas ældste afdöde Broder Lars Pedersen [Østenbøl?]

 

Ifolge skiftekort, Peder Larsen / Berg av Sörum pr. gjæld nedstammed fra den avdödes hustru Johanne Pedersdtr. [Øvre Buer]:

+

+

+

[Del 00] - 1819 – Skiftekort

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H, 1680-1828, s. 10036

Romerike, Nedre - Skifteprotokoll 16 - 1811-1828 - S. 546

https://media.digitalarkivet.no/view/76082/1113

sk11216061301113 - Buer övre i Enebak - 1819-05-04 - Johanne Pedersdtr & Holm Nielsen

 

Romerike, Nedre     Skifteprotokoll 16     1811-28

 

Buer övre i Enebak       S. 546 .

 

A.

 

1819 5/4 – [18]22 23/4
Enkem. Holm Nielsen †
g. Johanne Pedersdr.

 

Brto. ca. 2534 Spd.
Nto. ca. 2115

Heri med regnet

./. Jord : ./.


Söskende :
1. Jörgen Nielsen / Rakkestad + (5 barn) .

2. John Nielsen, 59 aar, / bor g. Ruud i Trögstad / pr. gjæld (23/4 1822 : död) .

3. Anne Nielsdtr., 61 aar / (g. Niels Olsen Teig her i pr. gjældet). . /

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H, 1680-1828, s. 1114 - https://media.digitalarkivet.no/view/76082/1114 - sk11216061301114

 

4. Johanne Nielsddtr., 57 aar / (g. gaardmand Peder Torersen Hob- / bel her i pr. gjældet ) .

 

Desuten meldte sig som formentlig arvebe –

rettiget som nedstammed fra den avdödes

hustru Johanne Pedersdtr.  :  Peder Larsen

Berg av Sörum pr. gjæld!

 

Se kort B !

 

Jord:  g. mat. nr. 526 ,

halve g. övre Buer

solgt ved auktion

16-17 / 4  1819 for 1761 Spd.

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H, 1680-1828, s. 1115 - https://media.digitalarkivet.no/view/76082/1115 - sk11216061301115

Romerike, Nedre     Skifteprotokoll 16     1811-28

 

Buer övre i Enebak       S. 546

 

B.


1819 5/4 – [18]22 23/4
Enkemd. Holm Nielsen †
g. Johanne Pedersdr.

                        (forts.) .

 

NB.       Tvistigheter mellem mandens og för

avdöde hustrus arvinger ?aug / ang:? et te-

stamentes ( confirm 24/9 1784) indhold .

Ifl. avsagt skifte dession av 27/1 1820 ./.

 

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H, 1680-1828, s. 1116 – https://media.digitalarkivet.no/view/76082/1116 - sk11216061301116

 

som er stadfastet ved höiesterets-

dom av 15/1 1822  blir arvebehold –

ningen at dele kun mellem avdöde

Holm Nielsens arvinger som opgit .

 

___

+

+

+

[Del 01] - 1819 - April 5 – 1822 - April 23

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/Hd/Hda/L0016: Skifteprotokoll, 1811-1828, s. 545b-546a

https://media.digitalarkivet.no/view/25587/572

Øfre?/Østre? Buer i Enebak Præstegjeld paa / Nedre Rommerige, Aggershuus Stift i Norge

sk20090129370575 - 546a - 1819-04-05--1822-04-23 - Buer, Johanne Pedersdatter & Holm Nielsen

sk20090129370578 - ML - Peder Larsen Berg af Sörums Præstegield

 

 

Nedre Romerike sorenskriveri, H-He-Heb-L0001 Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829 – Folio 546a. – på høyre

https://media.digitalarkivet.no/view/25587/572


Skifte / efter / Holm Nielsen / Buer i Enebak / Præstegield, begg
den 5de April 1819
Sluttet 23de April
1822.

+

+

+

[Del 02] - 1819 – Juli 5

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 84-85 - p. 85a [45] - MR

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/45

Aar 1819 den 5 July på midten høyre

sk10051001250046


Aar 1819 den 5 July, blev.....
....  Peder ?Gisvig? og
Svend Buer

.....
efter afdöde Holm Nielsen Buer, til paafölgende .....

?? efter at all .....mellem Arvinger....

?.....

?Lehnsmand Arnesen?

I fölge ??  ?? ?? John Ruud .... som Brodersön Engebret

Nielsens Vegne, ?legslem? og som ?? for afdöde Broder Jörgen Engebret

Nielsens umyndige Börn, Berger Olsen ?Teig? ?paa sin döde? Nils Olsen

?Teige? Vegne, Thorer Pedersen Hobbel paa sin Faders ?h.....? Peder Thorersens

Vegne. __ +Paa den Afdode hustru Johanne Pedersdatters side
meldt sig den folgende Arvinger: 1. Peder Larsen Berg – boend paa
gaarden Berg i Sörum Præstegl.,
en Sön af den afdöde Konas ældste afdöde
Broder Lars Pedersen
[Østenbøl?]
: 2 Peder Jensen, boend paa Gaarden
Giestang [Gjestang?] i Enebak
Præstegl
. en Son af den afdöd Konas 2nd Broder Jens Pedersen [Sundby?]. 3
Christen
Jensen
boend i Pladsen Houkaas under Rakkestad i Enebak: 4
Mari Jens
datter
en Datter XSösterX af den afdöd Konas Broder Jens Pedersen, gift med
Gunder Larsen
Houg
, boend paa Gaarden Houg i Enebak : 5 Peder Thoresen tjeneste
paa Gaarden Ruud. Embret 20 Aar Son Son [den Son?] af den afdod Konas Broder
Jens Pedersens Datter . 6 Johanne Thoresdatter ? ? ? sig ?af?
+
+
+
sk10051001250047 - s. 86-87 [46] – på øverst venstre

Christiania en Soster til ?? Peder Thoresen. 7 Siri Thoresdatter
? ? en Söster af Peder Thoresen, gift med
Knud Knudsen Hagen und.
Borgen i Enebak
8 Mari Thoresdatter Söster af Peder Thoresen gift med
?Underofficer? Nils ?Haug? i Enebak . 9 Eli Thoresdatter en Söster af
Peder
Thoresen
. gift med Jens Olsen Giestang [Gjestang?].

+

+

+

[Del 03] - 1819 – 5te October

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 104-105

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/55

sk10051001250056 - p. 104-105 [55] - 1819 - Oct. 5 – UL – på midten venstre

 

            Aar 1819 den 5te October ?.....? Sköyen i Enebak Præs: ?Skiftet»

efter afdöde Holm Nielsen Buer ?partaget?  ?.....?

?.....?: Thorer Kiersrud og Erik ?Buevig?

Lænsm: Arnesen

.....

Nils Olsen Teÿg ?.....? paa afdöde Johanne

Pedersdtters ?arvinger? ?.....? Gunder Haug og Peder Berg i

Skifte?.....?

+

+

+

[Del 04] - 1820 – den 10de Jan

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 122-123

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/64

sk10051001250065 - p. 122-123 [64] - 1820 - Jan. 10 – ML – på midten venstre

 

            Aar 1820ma den 10de Jan : ?.....? Proclama

Skiftet efter Holm Nilsen Buer.....

.....

.....For afdod=

Johane Pedrsd: Buers Arvinger ?hvoraf? Peder Berg og

Gunder Houg.....

Pros. Schnitter som .....

Holm Nilsen Buers Arvinger

+

+

+

[Del 05] – 1820 d: 27de Jan:

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 122-123

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/64

sk10051001250065 - p. 122-123 [64] - 1820 - Jan. 27 – MR – på midten høyre

            Aar 1820 d. 27 Jan: blev paa Gaarden Tukkeböll i Enebak Præstegjeld skifte

..

Skifte Decisions Afligt mellem Arvinger i ?bort efter? Holm Nielsen Buer pa den ?....? og

?......? afdöde hustru Johanne Pedersdatters Arvingers paa den anden Side, .....

 

s. 124 – på midten venstre

 

.....?thi eragtes for Ret: Johanne

=Pedersdatter Buers uder dette Skifte Anmeldte Arvinger, Peder Berg

+

+

+

[Del 06] - 1820 – den 4de Marts

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 130-131

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/68

sk10051001250069 - p. 130-131 [68] - 1820 - Mar. 4 - Johanne P. & Peder Berg i Sörum – MR – på midten høyre

            Aar 1820 den 4de Marts Aar ?blev.....? Skiftet efter Holm

            Nilsen Buer ?.....? pa Tingstedet Skoyen

 

.....afdöde ?klokken?

Nilsens ?.....Wegne?  For Afdöde Johanne Pedersdatters Arvinger

?mand? Peder Berg i Sörum?

+

+

+

[Del 07] - 1820 – den 4de Octob

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 168-169

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/87

sk10051001250088 - p. 170-171 -- 168-169 [87] - 1820 - Oct. 4 – ML – på midten venstre

 

            Aar 1820 den 4de Octb ?blev paa? ?.....? Sköyen i Enebak Præstegd ?.....?

            ..... Jacob Mysen og Johannes ?Giesland?, Skif-

tet efter afdöd Holm Nielsen Buer ?attest?.....

Lensmand Arnesen.....

For Afdöde Holm Nielsen Buer ?forfen? afdöd ?kone? Johanne Pedersdatter ?hendes Arvinger?

?.....? ?Pros? Schnitter som.....

+

+

+

[Del 08] - 1821 – den 3den Martz.

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 186-187

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/96

sk10051001250097 - p. 188-189 -- 186-187 [96] - 1821 - Mar. 3 – MR – på midten høyre

 

            Aar 1821 den 3 den Martz. blev paa Lensmandsgaarden Sköyen

            i Enebak Præstegl:.....

            Skiftet efter afdöde Holm Nielsen Buer

            .....

            .....

 

Lensmand Arnesen.....

for afdöde hustru Johanne Pedersdatr efterladte Arvinger hvoraf ?...?

Gunder Larsen Haug.....

.....Af Holm

Nielsen Buers ?sig anmeldte Arvinger mödte? Jan Nielsen Ruud,

Engebreth Nielsen Rakkestad, og for Peder Thoresen Hobbel, ?.....?

Sön Thorer Pedersen Hobbel.....

+

+

+

[Del 09] - 1822 – den 23 April

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, H/He/Heb/L0001: Skiftebehandlingsprotokoll, 1817-1829, s. 290-291

https://media.digitalarkivet.no/view/33648/148

sk10051001250149 - p. 290-291 [148] - 1822 - Apr. 23 – ML– på midten venstre

 

            Aar 1822 den 23 April ?blev paa.....?

Skoyen i Enebak Præstegield i ?folge?.....

+

+

+

+

+

Morgenbladet--1820-09-19--No.263--p.3010-No.99—PederLarsenBerg - [Side 3]

https://www.nb.no/items/07c560487ef6f1d0bdd969f681744954?page=1&search Text=%22Peber%20Larsen%22

Tirsdag / 19de Septbr. / Morgenbladet / No. 263 / 1820

En daglig Avis af alle Slags Judhold.

s. 3010

No. 99 — 1820.
Aars — Peder Larsen Berg m. Fl. — imod
Heidenreich — Arvingerne efter afdøde Holm
Nielsen Buers afg. Hustro Jo=
hanne Pedersdatter.

Apellanterne havde indanket, til at kjendes uef=
terrettelig at være, eller til Underkjendelse m. v., en
af Sorenskriveren i Nedre Rommerige, som Skifte=
forvalter i Boet efter Holm N. Buer aflagt Skifte=
Decision imellem Appellanterne paa den ene og de
Indstevnte paa den anden Side, ?betræffende? de Før=
stes formeentlige Arveret m. v., hvorom ved bemeldte
Decision saaledes er eragter:
"Johanne Pedersdatter Buers under dene Skifte
ommeldte Arvinger, Peder Berg med de Flere, bør, i
Overeensstemmelse med det i derre Boe forefundne
og fremlagte Holm Nielsen Buer og Hustro Johan=

s. 3011

ne Pedersdatter retecioqve Testamente af 2den
Marts 1784, være ?uberettiger? til anden eller mere
Arv efter forlængst afdøde Johanne Pedersdatter end
de deri bestemte 6 specie Dalere. I Overeensstemmelse
med Lovgivningen vil det paaligge Arvingerne at be=
sørge det; i Tilfælde Indankning, af denne Decision,
Fornødne inden 6 Uger fra Dato, til hvilken Ende
dette Skifte ?udstaaer? for det Første til 4de Marts
førstkommende paa Tingstedet Skøyen i Eneback igjen
at foretages. Omkostningerne ophæves."

Dom:
Afgangne Holm Nielsen Buers forhen af:
døde Hustro, Johanne Pedersdatter efter Ar=
velovene uærmeste Arveberettigede, bor ved
Skiftet efter bemeldte Holm Nielsen Buer,
ansees arveberettigede til den halve Deel af
disse Ægtefolks fælleds Boe lige med Holm
Nielsens Slægtninge. I Sallarium til Ap=
pellanternes besalede Sagfører, Høiesterets=
Advocat Aars, betale de Indstevnte, Een for
Alle og Alle for Een, 15, siger femten, Spe=
ciedaler, da Processens Omkostninger for den=
ne Ret ophæves ?iøvrigt?. At efterkommes 8te
Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse,
under Adfærd efter Loven.

+

+

+

Den Norske Rigstidende--1822-01-25--No.7 - [Side 5]


https://www.nb.no/items/dd66974e4c90e1f094a7deaa6383d70d?page=3&search Text=%22Holm%20Nielsen%20Buers%22

Fredag / d. 25de Jan. Den Norske Rigstidende No. 7. / 1822.

Tillæg til den Norske Rigstidende No. 7, 1822.

Sager, paadømte ved Høiesteret.
Den 15de Januar.
Hielm ved Sem - Jan Nielsen Ruud paa egne og
sine Myndlinger, Arvingerne efter afdøde Holm
Nielsen Buer, deres Vegne mod
Aars ved Petersen -- Arvingerne efter Holm
Nielsen Buers forhen afdøde hustrue, nemlig
Peder Nielsen [Larsen] Berg og Peder Jensen Gjæst=
vang [Gjestang?] med Flere, som Høiesteretsstevningen i saa=
dan Egenskab maatte forkyndes for.

Appellanterne havde indstevnet enten til at kjendes
uefterrettelig at være eller til aldeles Underkjendelse,
Tilsidesættelse og Forandring den af Aggershuus Stifts=
overret under 4de Septbr. 1820 afsagte Dom i nær=
værende Sag, betræffende Gyldigheden af et mellem af=
døde Holm Nielsen Buer og Hustrue Johanne Peders=
datter under 2den Marts 1784 oprettet Testamente og
Appellanternes derpaa grundede Arveret.
Ved ovenmeldte Aggershuus Stiftsoverretsdom var
kjendt for Ret : Afgangne Holm Nielsen Buers forhen
afdøde Hustrue Johanne Pedersdatters efter Arvelovene
uærmeste Arveberettigede bør, ved Skiftet efter bemeldte
Holm Nielsen Buer, ansees arveberettigede til den halve
Deel af disse Ægtefolks fælleds Boe, lige med Holm
Nielsens Slægtninger. I Sallarium til Appellanternes
befalede Sagfører, Høiesterets=Advocat Aars, betale de
Indstevnede, een for alle og alle for een, 15 Spd., da
Processens Omkostninger for denne Ret iøvrigt ophæ=
ves. At efterkommes o. s. v.
Ved den af Skifteforvalteren i Nedre=Rommerige,
Justitsraad og Sorenskriver Nils Nilson, under 27de
Januar 1820 givne Decision var eragtet: Johanne
Pedersdatter Buers under dette Skifte anmeldte Arvin=
ger, Peder Berg med de Flere, bør, i Overeensstem=
melse med det i dette Boe forefundne og fremlagte Holm
Nielsen Buers og Hustrue Johanne Pedersdatters re=
ciproque Testamente af 2den Marts 1784, være uberet=
tigede til anden eller mere Arv efter forlængst afdøde
Johanne Pedersdatter end de deri dem bestemte 6 Slette=
dalere. I Overeensstemmelse med Lovgivningen vil det
paaligge Arvingerne at besørge det , i Tilfælde Indank=
ning af denne Decision, Fornødne inden 6 Uger fra
Dato, til hvilken Ende dette Skifte udstaaer for det
Første til 4de Marts førstkommende paa Thingstedet
Skøyen i Enebak igjen at foretages. Omkostningerne
ophæves.
Dom:
Skifte = Decisionen bør ved Magt at stande. Pro=
cessens Omkostninger for Stiftsoverretten og Høiesteret
ophæves.

+

+

+

+

+

Sørum Bygdebok Bind 2 av Jan Erik Horgen - s. 155


BERG Østigarn
Gnr 16 bnr 1
Tidl matrno 15 løpeno 37
Gmlt matrno 187

Fra 1855 slått sammen med bnr 2 og 3
Den andre halvdelen av den gamle østre halvdelen,
som løytnant Christian Prip i 1779 solgte til Peder
Larsen, fortsatte som Østigarn Berg og ble etter

hvert kjernen i bnr 1. Denne eiendommen omfat
tet den søndre og vestre delen av den østre halv
delen av Berg og fikk noe over 12 1/2 lp tunge og
3 bp smør i skyld, som utgjorde en fjerdedel av den
samlete skylda på Berg. Den ble omregnet til
17 3/4 lp tunge.
Denne eiendommen har fulgt samme slekt
siden 1779, og første eier av denne slekta her var
PEDER LARSEN ca 1743-1823 g 1779 m KARI
KRISTOFFERSD Julton 1746-1827. Barn: Lars
1779 - overtok, se neste, Kristoffer 1781, d liten,
Ole 1782 gm Anne Sofie Karlsd, til Smedsrud,
Dorte 1784 g 1802 m Ole Jensen Ramstad, Fet, dit,
Mari 1784 g 1799 m Gudmund Jakobsen Imshaug,
dit, Kristoffer 1786, d liten, Kristoffer 1788 g I 1810
m enke Anne Olsd Lunder, gil 1813 m enke
Ingeborg Tostensd Eisval, dit, Johanne 1790, sanns
d lita. Det har vært antatt at Peder Larsen var
sønnesønn av Lars Larsen på den vestre halvdelen
av Berg - se der. Han skulle i så fall ha vært sønn av
Lars Larsen Lunder. Men Lars Larsen Lunder
hadde ingen sønn Peder, så dette stemmer ikke.
Peder Larsen kom sannsynligvis utabygds fra.
Da han kjøpte dette bruket på Berg, ble han kalt
«mandhafte dragon» Peder Buer. Han hadde nok til
knytning til en Buer-gard, som det er flere av på
Østlandet. Sannsynligvis kom han til Berg gjennom
bekjentskap med de militære eierne av andre bruk
på garden. Han bodde på Berg da han giftet seg i
1779, samme året som han kjøpte dette gardsbru
ket. Bryllupet fant sted i april tre dager etter at han
fikk tinglyst skjøte på sin eiendom i garden. I juli
ble første barnet født, og alt dette viser at Peder
Larsen hadde vært i bygda ei tid før han kjøpte gar
den - eller i alle fall var kjent her. Han underskreiv
både skjøte og samtidige pantobligasjoner med
Berg som etternavn. Men i skjøtet står han tydelig
med Buer som tilnavn. - Kona Kari Kristoffersd fra
Julton hadde han vel truffet i bygda. Søstera hen
nes, Marte, ble noen år seinere gift til nabobruket
på Berg - se Arstun Berg. - Peder Larsen utvidet
garden noe. I 1793 kjøpte han inntil den delen av
enga Bollen (= Bølen) som grannen og svogeren
Hellik Pålsen Berg hadde eid, en del som hadde
hørt til den vestre halvdelen av Berg. Denne ble
året etter skyldsatt til 1/2 lispund tunge, slik at
Peder deretter eide 18 1/4 lp i Berg.
Peder Larsen og Kari Kristoffersd dreiv garden
til 1809, da eldste sønnen overtok
LARS PEDERSEN Berg 1779-1849 g 1810 m

+

+

+

Sørum Bygdebok 2 - s. 156


enke DORTE TORGERSD Bårli, Lørenskog, f
Nordre Kjus, Skedsmo 1787-1836. Barn: Peder
1811-1891, ug, bodde på Berg, Kari 1816 - over
tok, se neste bruker, Torger 1819-1827, Kristian
1822-1825, Lena Marie 1825, ug, bodde på Berg,
bodde der fortsatt ved folketellinga 1891, men fin
nes ikke blant begravete i Sørum kirkebok. Dorte
Torgersd hadde før vært gift med Ditlev Jensen
Bårli, d 1809. De hadde dattera Lene 1808-1821,
som døde på Berg. Dorte Torgersd døde like før
hun ble 50 år. Skiftet etter henne viste alminnelige
kår på bruket deres på Berg. Det var litt rart at de
hadde bare to kuer, men dette låge krøttertallet
kunne kanskje skyldes Dortes sjukdom og bort
gang. Fjøsstellet var kvinnenes ansvar. I 1832 hadde
Lars Pedersen solgt en liten part skyldsatt til 1 lp
tunge til naboen Jacob Gulbrandsen. Denne parten
fikk løpenummer 37b i matrikkelen av 1838, og
gikk seinere inn i bnr 2, som ei tid midt på 1800-
tallet var største bruket på Berg.
Lars Pedersen solgte i 1848 garden til eldste
dattera

KARI LARSD Berg 1816-1901 g 1850 m OLE
JENSEN Hol 1819-1903. Barn: Dortea f og d
1851, Karen Dortea 1852-1902, ug, bodde på Berg,
feilaktig omtalt som enke da hun døde, Betsy Emilie
1855-1859, Lauritz 1857 - overtok, se neste.

+

+

+

+

+

Jeg prøve å transkribere / skrive ut skjøte og panteobligasjon av Dragon Peder Larsen Buer / Berg:


SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0007: Pantebok nr. 7, 1777-1785, s. 149
tl20080922350564

https://media.digitalarkivet.no/view/21537/152

side 148b/149a – på venstre

Sörums Prestegield
Aar 1779, Den 13 de Julü


side 149 på høyre - midten

?Affÿst? Hr. Lieutenant Prips Obligation til ?? Regiment.... Berg ....
3 April, tinglæst 14 Julü 1778..... 800 Rd., hvorfor ?? pantsæt ½ gaarden ?? Sö-
rums Sogn, ?samt? Debitors Lösöre, ?.....?, ?hvilken? Obligation ?findes i denne?
Protokol indfört paa Folio 89, og....Summa
800Rd. m..... Debitor, ?Welbÿrdige? Hr. Lieutenant ?? Prip
?saaledes? ?indf....? ?at hand ved sköde? af Dags Dato......solgt og ?af.....? ½ ?den?
Gaarden Berg.....Part, til Dragon,
Peder Larsen Buer

+

+

+

SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0007: Pantebok nr. 7, 1777-1785, s. 150
tl20080922350565

https://media.digitalarkivet.no/view/21537/153

på venstre – midten

......?Berg?, den 3 April 1779. Christian Pripp.
.....@ Peder Larsen Buer @ ?.....? Nedre-
rommerige?.....Debitor, lieutenant Prip ?intet Wergemaal paalagt,?
det ?blives herpaa i? ...... af 6 April 1775 ?? Sörums ?Tingsted? ?Bingen? den 17 Julü
1779. Hiort.

Christian Pripp, Lieutnant af Dragoner, ?til.....? ??,

..... ,?som jeg ved dette aaben brev? ?sælger? skiöde og ?af.....? til
Mandhafte Dragon, Peder Buer, ?det halve og den ?
.....?of efter skjöde af 11te Marz 1769 tilfören?
dn ½ ?? Gaard Berg i Sörum Sogn, Nedrerommerige, hvilken? ?? ??
¼ ?Parten af ?? Gaarden Berg?

.....
på høyre – midten
No. 6 C7 2 1/2 Rd / 1779 – Aflÿst / d: 11 Jüly / ???? No. 8 fol. 611.
Peder Larsen Berg.....

+

+

+

+

+

Med vennlig hilsen
William Carlson

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.