Jump to content
Arkivverket
Jarle K. Øvrehus

Diplom Sundal/Bondhus 1580

Recommended Posts

Jarle K. Øvrehus

Hei gode tolkere. Til dette dokumentet trenger jeg virkelig hjelp. 1500-talls skrift var verre enn jeg trodde, og jeg begynte så friskt og freidig med dokumentet, men her må jeg virkelig innse mine begrensninger. Det gjelder et diplom fra 1580, hvor det er et forlik mellom gardene Sundal og Bondhus. Jeg begynte slik, men ser at halvparten av ordene forstår jeg ikke:

 

"Wii [...] Christopher [...] paa Hatteberg, [...] paa Enes, [...], Børre ii gierde, [...]

Kiendis och [...] Witterligen for alle [...] Anno 1580 [...] første dage Oktober, da wore wii udi Moranger ii Edeness Kirkessogenn Tilbedenne aff Erlig Mennder Godskalk Samsonnssen paa [...], och [...] ii Haffskaar"

 

Jeg håper virkelig noen kan hjelpe meg her, så jeg får det inn digitalt i gardsarkivene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jarle K. Øvrehus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jarle K. Øvrehus

Ingen som kan hjelpe meg med tyding av dette, eller hvor jeg kan få det tydet? De seglene som henger under, er det seglene til lagrettesmennene eller de personene diplomet omhandler?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Hei Jarle

 

Har virkelig prøvd, men må bare innsé at 1500-talls språk og ‹rettskrivning›, til tross for fortreffelig klarhet i skriftbildet, er langt utenfor min sølle kompetanse. Dessverre.

 

Men hvor kommer dette diplomet fra? Kan det allerede være transkribert her et sted? Diplomatarium Norvegicum. Eller denne lenken?

 

Bare en tanke eller to.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
4 timer siden, Jarle K. Øvrehus skrev:

De seglene som henger under, er det seglene til lagrettesmennene eller de personene diplomet omhandler?

 

Seglene tilhører brevutstederne; de er deres "signatur". Brevutstederne er her Christopher Fonnbo på Hatteberg og fire lagrettemenn.

 

31 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Men hvor kommer dette diplomet fra? Kan det allerede være transkribert her et sted? Diplomatarium Norvegicum. Eller denne lenken?

 

Brevet tilhører Riksarkivets diplomsamling, men det er for ungt til at det er trykt i DN. DN inneholder ikke diplomer yngre enn 1570.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
Posted (edited)

Et forsøk:

 

Wy Efterschreffnne Christopher Fonnbo paa Hatteberg, Hafftordt paa Ænes, Joenn y Skorpenn, Byrre y Gierde, Siuffuord y Nesse,
Och Annders persen y Orhaffnn kienndis och giør wittherligtt for alle, medtt the: wortt Obnne breff, att Anno 1580 thenn første dagh
October da wore wy wdj Morannger y Edeness kirckesogenn, Thilbednne aff Erlig Menndtt Gaadskalck Samsonnsenn paa thenn enne, och
Størcker y Haffskaar, och Knudtt paa Egelanndt, paa thenn Anndenn siide, Och da thiltalitt for:ne Gaadskalck Størck och Knudtt paa alle theris Mede-
gers wegnne, om enn skiffttesgaardtt som wor Emellom Sunndall och Bunndehuus som hanndt mente att were Indflytt paa Sunndals grund
aff denn manndtt som bode paa Bundehuus samme thid wed Naffnn peder, Da ginnge wi thill och lagde snøre fra thenn Øuerste Marckstenn som
wy saa att [...], och thill denn Nederste och sette saa the Anndre Marckestene ther effther, och der skall de Nu giere skiffttett gaardenn efftter, Och der
Thoge de huer anndre y hanndtt och lodtt sig Nøyge medt paa baade siider. Desligiste thiltaled och gaadskalck samme for:ne Menndtt om No-
genn Setter Støffle som laa y Bunndehusdallenn som hanndtt mintt sig att haffue rett thill att bruge, thill Sunndalsgaardt effther syne breff Liudelse
Och de som aager Bundehuus haffde hannom thedtt formeentt? for hanndt skulle driffue sitt fæ offuer Bunndehusgrunndtt naar hand kør thill
setter. Da bleffue the saa ther om forligtte att denn som paa Sunndall boer, och denn som paa Bunndhuus boer skulle baade Setter y Bunndhuusdallen
och Sunndalsmanndtt skulle fry [fritt] kiøre sitt fæ offuer Bunndhus marctt thill Setter och hiem igenn thill skickeligh som forsuarligtt skall were
Deslige thiltalett och gaadskalck samme menndtt om enn Nøstthofftt som kom Sunndall thill, och denn manndtt som bode paa Bunndhuus
haffde sitt ther ett Nøstt paa Fordi ther ligger thuenne Nøsttoffther med søenn paa Sunndalsgrunndtt, daa bleffue the saa ther om forligtt Att gaad-
skalck skulle haffue thenn øfre thofftt thill Sunndall som Nøstid paa stod, och hannd skulle betale Bunndhuusmanndtt samme Nøstt som handt
haffde der paa bøgtt, heller hanndtt skulle the aff føre Om de ther om icke forligis kunnde, och thenn westre Nøstthofftt skall lige thill
Bunndehuus saa hanndtt maa frytt bøgge Nøstt ther paa, och skall denn manndtt paa Bunndehuus boer, haffue fry forloff at køre
fraa søenn och thill Bunndehuus thenn Rette søueig offuer Sunndalsgrunndtt och march som haffuer weritt aff gamell thid, Dog
Jordenn icke thill skade. Dette haffuer desse for:ne Menndtt loffuid huer Anndre for sig och theris efftherkommindis Arffuinnge, att wille
holde huer anndre ordt fra ordt som forskreffuid staar, att de saa skulle brugge sammme Setterdall y hop medtt Liutinn och Lunndum effther
Baade theris breffs Liudelse, och altt Annditt som breffuitt formelder, Att saa wdj sanndhet hennge wi wore signetter her wnnder
dette breff, som skreffuidt er Aar dag och sted Vt Sup:

Edited by Jan H. Trelsgård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jarle K. Øvrehus

Tusen hjertelig alle mann! Jeg fant det i denne oversikten her: https://media.digitalarkivet.no/view/38580/406.

 

Jan H. Trelsgård, det ser virkelig ut som om du har gjort et meget godt forsøk! All tekst er forståelig, tusen hjertelig takk for den digitaliseringen! De "y"-ene, de skal ikke være "ii"? Det er så snodig at det skal være to prikker over y'en.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
5 timer siden, Jarle K. Øvrehus skrev:

Tusen hjertelig alle mann! Jeg fant det i denne oversikten her: https://media.digitalarkivet.no/view/38580/406.

 

Jan H. Trelsgård, det ser virkelig ut som om du har gjort et meget godt forsøk! All tekst er forståelig, tusen hjertelig takk for den digitaliseringen! De "y"-ene, de skal ikke være "ii"? Det er så snodig at det skal være to prikker over y'en.

Det er ofte vanskelig å se forskjell på ij og y med tødler. Jeg er imidlertid nokså sikker på at det skal leses som y. Det ville være rart om personnavnet "Byrre y Gierde" skulle leses "Bijrre ij Gierde".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det er vel ei nokså kjend sak at på denne tida vart ij og y ofte skrivne likt. 

Kva som er "rart" å lese, vert kanskje ei smakssak. Men språkhistorisk er vel prepoisisjonen som i-lyd (altså "ij", ikkje "y"), sikrare enn volkalar i person- og stadnamn.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes
14 timer siden, Jan H. Trelsgård skrev:

Da ginnge wi thill och lagde snøre fra thenn Øuerste Marckstenn som
wy saa att [...], och thill denn Nederste 

 

Vakker og nokså eksemplarisk handskrift! Eg kan bidra med å fylle ut det siste vesle holet: 

 

wy saa rett stodtt, och thill denn Nederste 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.