Jump to content
Arkivverket

Kristoffer Sårheim, lensmann på Breim 1616-1624


Nina Tomasgard

Recommended Posts

Nina Tomasgard

Hei!

 

Eg leitar etter informasjon om en Kristoffer Sårheim. Han skal ha vert lensmann på Breim i Gloppen Kommune ca. 1616-1624. Desse årstalla dukka opp i et privat brev der denne lensmannen er nevnt. 

Eg undersøker et katolsk kapell/ stabbur som stod på garden Øvreset på Breim, og dette vart flytta fra Øvreset til garden Sårheim på rundt 1620. I dette brevet blir det nevnt at det var lensmannen Kristoffer Sårheim som flytta kapellet. 

Set stor pris på hjelp til å finne noko informasjon om denne Kristoffer, sjølv om kjelden er noko tvilsam 🙂

 

-Nina

 

Edited by Nina Tomasgard
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Litt mer om Kristoffer:

Strid og eigedomssaker på 16-1700-talet

I 1641 oppstod her sterk uvenskap mellom Anders Jakobson på Per-bruket og Kristoffer med sonen Aksel i Utigard.
Anders vart stemna for retten for at han på kyrkjegarden skulle ha kalla Kristoffer for ein falsknar og Aksel for å vere ein tjuv og ein lang «glis». Vidare skulle Anders ha truga Aksel med ei øks utanfor hans eiga stovedør. Vidare skulle Anders ha truga med å kaste Aksel sitt barn i brunnen og at han hadde sagt om Aksel: «Jeg skal slaa den lange Hund ihjel!» Saka enda med at Anders vart dømd til å betale ei stor bot. Denne Kristoffer er den same som var lensmann i Breim i nokre periodar før 1630 (sjå b.I, s. 424).

Gimmestad schibbred,
Breum Sogen,

Anno 1641: dend 8 Octobris lednings, och sageting holden paa Reed, aff Kong Maytte: Fougett Peder  laurizsen, Neruerende Jffur anckersen Sorenschriffuer, och aff laugrettet lauriz Reed lensmand. Jon  Schreppn, Jon Kopperstad, Christoffer Sorimb, Anthonius Ordall, Oluff Anthonisen bircheløff, Siffuer  Berrium, Peder Møchland, Rasmus Eggn,

 Christoffer Sorimb, och hans søn Axell ibd haffuer ladett vdj Rette steffne, Anders Jacobsen ibd och  haffde hanom att tiltaale, Først Christoffer klagede, att hand haffuer schieldett hannom for en gammell  falschener, Axell Klagede, att forschne: Anders haffuer schieldett hanom for en tiuff, och paa  Kierchegaarden scheldett hanom for en lang glies, och werett thre gange for forne: Axels stuffuedør, och  vdeschede hannom med en schorØ, ydermere klagede att forne: Anders haffuer sagtt, att dersom, hand  iche kand giøre forne: Axell andett til harm daa schall hand tage ett aff Axels smaa børn, och kaste ded  vdj brynden, Fremdelis klagede forne: Axell att Anders haffuer sagtt, ded maa dyre saalenge ded kand,  ieg slar ligeuel dend laage hund ehiell, hand beplictede sig for retten, att saa fremt, att hand lader sig  befinde, emod Christoffer Sorimb hans søn, Axell eller nogen aff deiris enten med hug, slagh wquems ord  eller vdj huis maader ded were kand lader befinde, daa derfore vden nogen forbøn att straffes.

 

Og litt til:

Digitalarkivet
Koppskatten for Nordfjord frå 1645

Førenamn     Farsnamn Stilling Kjønn Skatt     Gard     Sokn                     Prestegjeld                  Side
Christoffer                         m           viij s.     Sorimb     Breumb Sogenn     Gloppens Præstegield     24
Birgite                                 k           viij s.     Sorimb     Breumb Sogenn     Gloppens Præstegield     24

Marite   Andersd. Thienistfolch     k     viij s.     Sorimb     Breumb Sogenn     Gloppens Præstegield     24

 

 

 

Edited by Tor Kvien
Tilleggsinformasjon
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.