Jump to content
Arkivverket

Noen usiker ord i en Husmandskontrakt


Marius Holm Enerud

Recommended Posts

Marius Holm Enerud

Heisan,

 

Jeg har tydet mesteparten av en husmannskontrakt, men er usikre på 2-3 ord (merked med spørsmålstegn).

Flott om noen kan hjelpe meg med disse :-)

 

Her er teksten:

 

01           No 15 Husmandskontrakt. Imellem Ole Halvorsen Berg, som Eier og Bruger

02           af Gaarden Søndre Berg, og Husmand Ole Jacob-

03           sen om Brug og Beboelse af den nye opryddede

04           Plads Østhagen paa følgende Vilkaar: 1. Over-

05           lades Husmanden Pladsen Østhagen, saaledes som den nu er inhægnet

06           med paastaaende Stuebygning, Lade og Fjøs i den Tilstand, som det er

07           ved Indladdelsen, som tager sin Begyndelse at regne fra 1te Januar

08           1865, imod aarlig Afgift de første 4 – fire – Aar 5 – fem – Speciedaler og siden

09           8 – otte – Speciedaler, hvilken Husleie oparbeides aarlig for 8 – otte

10           Skilling i Dagløn paa given Kost og 20 -  tyve – Skilling om Vinteren og

11           24 Skilling om Sommeren paa sin egen Kost, naar og hvor og

12           til hvilket slags Arbeide Gaardens Bruger maatte forlange

13           og i behørig Tid om Morgenen at framstille sig til Arbeide og

14           forøvrigt til enhver Tid at udføre Arbeidet med Flid og Dygtighed.

15           2 Desuden nyder Husmanden i Gaardens Skov efter Udvisning 6 –

16           sex – Las Langved 5 Alen Lang, 1 Favn Kostved 1 ¼ Alen lang og

17           desuden saakaldet Raskeved, nemlig Stubber og Kvister, samt Jordtag

18           til Gjødselopblanding, alt efter Udvisning, samt Plaughæster Vaar

19           og Høst og Gjærdefang til Løkkens Indhægning, hvoraf Intet maa opbrændes

20           eller bortføres uden at Husmanden erstatter det med den fulde Verdi, og

21           Sommerhavn til 2 Kjor i Udmarken eller Moen. I Tilfælde at Gaardens

22           Bruger ikke ser sig istand til at forvalte Plaugaannen, skal Husmanden

23           underettes i betimelig Tid derom, og skal i saa Tilfælde afkorte 2 – to Leiede-

24           ler(?) af Husleien i det Aar, dette indtræfffer, deri er ment baade Vaar og

25           Høstpløining. 3 Paa de faa opstillede Betingelser overlades Husmand Ole

26           Jacobsen og nuværende Kone Pladsen Østhagen til Brug og Beboelse for

27           sin Livstid naar de opfylder i Et og Alt de her opstillede Betingelser,

28           men i Forsømmelse eller Efterladenheds tilfælde fra Mand eller Kone har de

29           forbrudt sin Ret til Pladsens Beboelse, og maa efter Udsigelse til den i Lov

30           om Husmandsvæsenet beskrevne Tid fraflytte og ryddiggjøre Pladsen til Lo –

31           vens første Faredag. 4. Det paa Pladsen avlede Foder maa bestandig opfodres

32           og deri faldende Gjødsel forbliver paa Pladsens Jordvei. De paa Pladsens Huse

33           forefaldede mindre Reperationer er Husmanden pligtig at gjøre, naar tiltrænges,

34           uden godtkjørelse eller Eiendomsret i Husene. Reperationerne bestaar(?) deri

35           at vedligeholde Gulve, Døre, Vinduer, Skorsteen og Tagene. De dertil

36           nødvendige Materialier leveres Husmanden efter Udvisning i Gaardens Skov.

37           Inderster eller Pasløse Personer tillades ikke Husmanden at indtage eller huse

38           uden sin Værts Samtykke. 5 Husmanden er pligtig til at arbeide for sin

39           Vært for samme Dagløn, om Husleien er oparbeidet, ligesaa er Husmandens

40           hjemmeværende Børn arbeidspligte. Regnskab opgjøres ved hvert Aars Ud –

41           gang. Forøvrigt henvises til Lov om Husmandsvæsenet, som gjelder for

42           begge Parter med samme Bestemmelser. Berg den 2den Januar 1865.

43           Vedtag er til Efterlevelse alle Dele. Ole Jacobsen Bergseie. Skov Eier

44           O. K. Berg. Til Vitterlighedsvidner om at Kontraktens Indhold er begge

45           Parter bekjendt. Ole Olsen Berg. Hans C. Berg. Af dette dokument er to ligelydende

46           hvoraf det ene besørges thinglæst. Thinglæsning 16 s.

 

 

Her er link til orginalen (starter øverst på venstre side):

https://www.digitalarkivet.no/tl20080707371103

 

 

 

På forhånd takk.

 

mvh

Marius

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.