Jump to content
Arkivverket

Skifte etter Magnhild Larsdtr, og Jens Olson Vikdal i 1769


Anne Marie Bøtun Øyri

Recommended Posts

Anne Marie Bøtun Øyri

Skifte etter Magnhild død 1758

https://media.digitalarkivet.no/view/24164/129

Er det dei to døtrene Marta og Synneva og ektemaken Jens som er arvingar?

 

Etter ektemaken Jens død 1769, 74 år gammal.

https://media.digitalarkivet.no/view/24166/170

 

Svigersonen Ellend Hanson Otterhjell som budde i Vikdal døydde også i 1769, visstnok drukning. Det er kanskje årsaka til at eg ikkje klarer finna dødsfallet i kyrkjebøkene for Leikanger. Kona døydde i mai 1770 og yngste dottera Synneva i februar 1770 , 1 dag gammal.

Står det noko i skiftet etter Jens om arvingar og evt om dødsårsak til svigersonen?

Takksam for hjelp.

Anne Marie B Øyri

 

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

1758,  etter Magnilde Larsdatter, "imellem hendis eftterlevende Enkemand

Jens Olsen Wiigdahlen, og deres udj eet ærl: ægteskab sammenauflede og nu igien

levende børn, der er tvende Døttre, Eldste datter Marithe Jensdatter gift

med Ellend Hansen Wiigdahl og anden datter Synneve Jensdatter gift med Anders

Erichsen Hatlelien, alle nærværende."

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

1769, skifte 5.juni etter Jens, "imellem hands Efterlevende Enke Karsi Las-

ses(?) datter og deres i ærlig øgteskab tilsammenauflede 2de børn some eer 2de

døttre Eldste  datter Maritha Jens datter, gift med Elling Hansen Wiigdahlen, 2den datter

Synne Jens datter gift med anders Erichsen Hatle Lien, begge tilstede."

 

Det er framstilt slik at (begge døtrene og) begge ver-sønene var i live.

 

Men det må vere ein feil her; Kari kan ikkje vere mor til døtrene, sidan han var enkjemann etter Magnilde 11 år før.

Men kven som var mor til døtrene hadde ikkje noko å seie for arvedelinga. Det er meir truleg

at dei viktige opplysningane er rette.

 

Kyrkjeboka (på 1700-talet) var først og fremst eit register over embetshandlingane til presten.

Ut over det, var det ikkje nokon reglar om kva som skulle førast.

Dersom Ellend drukna og ikkje vart attfunnen, vart det ikkje noko jordfesting og ikkje noko handling å føre inn.

Somme prestar førte inn meir enn dei pålagde, t.d. bortkomne på sjøen.

Edited by Ivar S. Ertesvåg
Link to post
Share on other sites
Anne Marie Bøtun Øyri

Er sikkert feilskrive  i skiftet sidan det var Magnhild Larsdtr. som var mor til dei to døtrene. 

At Svigersonen Elling Hansson Wigdalen er død etter juni 1769 stemmer nok godt sidan dottera Magnhild vart fødd 11. februar 1770.

Tenkte det kanskje stod noko i skiftet etter svigerfaren viss Elling var død då.

Eg har notert at eit skifte viser at Elling drukna. Det må bety at det har vore eit skifte etter Elling eller etter kona Marta Jensdtr Vigdal som døydde 23. mai 1770. Har søkt på namna deira utan å finna noko skifte, men kanskje eg ikkje har vore flink nok til å finna fram.

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
12 timer siden, Anne Marie Bøtun Øyri skrev:

Fann skøyta der Peder Jonsen Otterneskjøper Vigdalen i 1872

https://media.digitalarkivet.no/view/12445/186

 

Etter som eg skjønar er Ivar Christian Harberg seljar. Står det noko om når han kjøpte garden sjølv?

 

 

Ehh – det er vel snakk om 1772?

 

Og selgeren er ikke I. C. Harberg, såvidt jeg kan forstå, men –

 

Johannes Pedersen Kinde(?) « . . .sælger Skiøder og afhender» til Peder Jonsen «min efter Skiøde dateret 16de NovemS 1770 af S. Arent Størch til Kiøbte gaard Wiigdahlen . . . [osv.]»

 

Mvh

 

EDIT: Harberg har underskrevet, men jeg mener han kun er vitne ved overdragelsen. ‹Late Night Show› bevirker at jeg ikke får sett nøye nok på dette nå. ‹Bingetid› 😉

 

DS

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites
Anne Marie Bøtun Øyri

Då var det auksjon 1770 og kjøpar var Arent Størch

I 1772 sel Johannes Pedersen Kinde.. garden til Peder Jonsen Otternes

Men har Johannes kjøpt garden frå Arent Størch, eller er det på hans vegne han sel garden?

Og kven var eigarar av Vigdalen før denne auksjonen i 1770:

https://media.digitalarkivet.no/view/12445/114

 

Link to post
Share on other sites
Anne Marie Bøtun Øyri

Prøver å finna ut av eigedomsforholda og kjøp av Vigdalen og fann fylgjande:

 

Skifte etter Magnhild Larsdtr Vigdalen?

https://media.digitalarkivet.no/view/12444/3

 

Fann skøyta der Jens Olsen overlet garden til svigersonen Ellend Hansen:

https://media.digitalarkivet.no/view/12444/85

Her trur eg det blir referet til kjøpet i 1746 og 1749, går ut frå at det var heile garden som blei kjøpt begge gongene?

 

Gjeld dette lån av pengar?

https://media.digitalarkivet.no/view/12444/121

 

 

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
På 27.11.2020 den 20.46, Anne Marie Bøtun Øyri skrev:

Då var det auksjon 1770 og kjøpar var Arent Størch

I 1772 sel Johannes Pedersen Kinde.. garden til Peder Jonsen Otternes

Men har Johannes kjøpt garden frå Arent Størch, eller er det på hans vegne han sel garden?

Og kven var eigarar av Vigdalen før denne auksjonen i 1770:

https://media.digitalarkivet.no/view/12445/114

 

 

Tja, kan ikke se at tidligere eier er oppgitt. Det er et dødsbo, men etter hvem? 

 

Det står imidlertid under betingelsene (Conditioner) at de som skal ha/administrere ‹gevinsten› av auksjonen er:

 

« . . . Incassatore[ne] Ole Pedersen Bendeche(?) og Anfind Olsen Sæthre. »

 

Hvorvidt disse er arvinger eller kreditorer vites ikke.

 

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
På 28.11.2020 den 10.01, Anne Marie Bøtun Øyri skrev:

<snip>

 

Skifte etter Magnhild Larsdtr Vigdalen?

https://media.digitalarkivet.no/view/12444/3

 

<snip>

 

 

 

Skjønner hverken jussen eller ‹mattetikken› ;-), men kan prøve å tyde teksten med sedvanlig mangelfullhet, og med sedvanlig håp om at andre vil rette etc. :

 

01  Tiugums Sommerting paa Wangsness 1760 –

02  pabg(?) d: 4 July 1760 ved(?) F?? b: fol: 239 – [en dokument-referanse, men jeg har dessverre ikke ‹snøring›]

03  Skifte holdt den 24 og 25 January 1760 paa Wiigdall, efter Magnilde lars-

04  datter. – Til Indtægt taget Jordegods udj gaarden Wiig-

05  -dall efter Skiøde[r](?) af 16 Dec: 1746 og 3 febr(?) 1749 –

06  1pd 12 Mrk Smør for                     36 rdl –

07  til Enkemanden Jens Olsen Wiigdall, saaledes at Sr(?) Jørgen(?) Rud(?)

08  efter Enkemandens og Arvingernes begivning(?) blive prioriteret og

09  berettiget for 2Rdl 3ort 13s, indtil han skadesløs bliver udbetalt. –

 

Og så vidt jeg kan begripe er det alt. Ingen underskrifter eller annet. Neste side har en annen skriver tatt seg av, og det er ganske påfallende hvordan ‹embedsverket› gjør seg adskillig mer ‹flid› med skifter etter de mer ‹kondisjonerte›. Dette siste bare som en betraktning. Gammelt nytt, forøvrig.

 

Mvh

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Anne Marie Bøtun Øyri
På 27.11.2020 den 20.46, Anne Marie Bøtun Øyri skrev:

Då var det auksjon 1770 og kjøpar var Arent Størch

I 1772 sel Johannes Pedersen Kinde.. garden til Peder Jonsen Otternes

Men har Johannes kjøpt garden frå Arent Størch, eller er det på hans vegne han sel garden?

Og kven var eigarar av Vigdalen før denne auksjonen i 1770:

https://media.digitalarkivet.no/view/12445/114

 

Eg finn to skøyter her meiner eg. Eg trur med alle forbehald at Arent Storch kjøpte bruket og på neste side er ein (trur eg) at han på same tid sel garden vidare til Johannes Pederson Prestgarden. Det må vera den same Johannes Pederson som er nemd i salet i 1772

https://media.digitalarkivet.no/view/12445/186

Kinde.. kan vera eit namn på gard på Leikanger sidan han er nemd Prestgarden i siste skøyta frå 1870. Henjum? Sanden?......

Me veit at ein Johannes Pederson g m Anna Olsdtr. budde i Vigdal i 1771 då sonen Peder vart døypt i Fresvik. Sidan blir familien vekke.

 

Eg hadde håpa at det i skøytene frå 1770 kunne vera nemd noko om dødsårsaka til forrige eigar Ellend Hansson som visstnok skulle drukna i 1769, utan at eg har klart å stava meg fram til noko. Men som sagt er eg på veldig gyngande grunn med denne skrifta.

51 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Tja, kan ikke se at tidligere eier er oppgitt. Det er et dødsbo, men etter hvem? 

 

Det står imidlertid under betingelsene (Conditioner) at de som skal ha/administrere ‹gevinsten› av auksjonen er:

 

« . . . Incassatore[ne] Ole Pedersen Bendeche(?) og Anfind Olsen Sæthre. »

 

Hvorvidt disse er arvinger eller kreditorer vites ikke.

Trur desse er kreditorar, iallfall neppe arvingar. Kan det vera Ole Pedersen Berdal?

Tidlegare eigar meiner eg må vera Ellend Hansson som fekk skøyte i 1763 men drukna i 1769.

Link to post
Share on other sites
Anne Marie Bøtun Øyri
På 27.11.2020 den 1.34, Even Stormoen skrev:

Og selgeren er ikke I. C. Harberg, såvidt jeg kan forstå, men –

 

Johannes Pedersen Kinde(?) « . . .sælger Skiøder og afhender» til Peder Jonsen «min efter Skiøde dateret 16de NovemS 1770 af S. Arent Størch til Kiøbte gaard Wiigdahlen . . . [osv.]»

 

Eg lurer på om denne Johannes Pederson er den same som er nemd i skøytet frå 1770, kalla Johannes Pederson Prestgarden. Så vidt eg skjønar er det to ulike skøyte her, først kjøper Arendt Storch og så sel han vidare til Johannes Pederson Prestgarden, slik eg tolkar det med alle forbehold.

https://media.digitalarkivet.no/view/12445/114

I 1772 trur eg Johannes Pederson Kinde... er den same, evt at han brukar eit gardsnamn frå Leikanger, Henjum, Sanden eller noko likn?

Me veit at Johannes Pederson g m Anna Olsdtr fekk ein son Peder f 1771 og døypt i Fresvik. Dei budde i Vigdalen. Men fleire opplysningar har me ikkje om denne huslyden, heller ikkje kvar dei vart av etter 1772.

 

Link to post
Share on other sites
Anne Marie Bøtun Øyri
1 time siden, Even Stormoen skrev:

Tja, kan ikke se at tidligere eier er oppgitt. Det er et dødsbo, men etter hvem? 

 

Det står imidlertid under betingelsene (Conditioner) at de som skal ha/administrere ‹gevinsten› av auksjonen er:

 

« . . . Incassatore[ne] Ole Pedersen Bendeche(?) og Anfind Olsen Sæthre. »

 

Hvorvidt disse er arvinger eller kreditorer vites ikke.

Kanskje det er Ole Pederson Berdahl? Dei to var bønder i Feios og sikkert kreditorar, iallfall ikkje arvingar. Dødsbuet vil eg tru er etter Ellend Hansen som drukna i 1769. Han overtok garden etter Jens Olson i 1763. Hadde håpa at det stod noko om dødsårsaka og når på året Ellend Hansen døydde i skøytene i 1770 sidan eg ikkje har klart å få bekrefta at han drukna. Eg har ikkje klart å sjå noko, men så er eg også på temmeleg gyngande grunn når eg skal prøva lesa denne skrifta.

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
1 time siden, Anne Marie Bøtun Øyri skrev:

 

Trur desse er kreditorar, iallfall neppe arvingar. Kan det vera Ole Pedersen Berdal?

 

 

Selvfølgelig er det «Berdahl»! Duverden. «It leaps into the eye» som en viss belgisk litterær detektiv pleide å si . . . Og som min bestemor ofte sa: «Øya er're første du blir blind på». 😉

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.