Jump to content
Arkivverket

Niels Hansen Tanche (ca 1640 - ca 1705), Skei og Sund på Helgeland - hva gjorde han egentlig?


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Jeg - i likhet med de fleste Helgelendinger virker det som - stammer ned fra Niels Hansen Tanche (ca 1640 - ca 1705). I noen gamle papirer som har sirkulert i slekta (uten kilder) står det at han var gårdbruker på Skei og jordegodsforvalter, før han flyttet til Sund i dagens Leirfjorden. 

 

Men jeg har ikke funnet noen kilder som forteller hva han drev med før han flyttet. Den første kona døde på Skei 1788:

https://media.digitalarkivet.no/view/24832/98

 

I skiftet er det en del dyre gjenstander - helt uvanlig mye gull til Helgeland å være, men også mye gjeld, så til slutt er det "bare" drøyt 200 rdl å dele. På ingen måte dårlig, men heller ikke voldsomt mye. Jeg finner ingen handelsvarer - det nærmeste er at han har 14 1/2 tønne sild - men ellers relativt tynt av det meste. Ingen melkekyr bl.a.

 

Når jeg går gjennom skattelistene, er han heller ikke listet som gårdbruker. Det er Peter Tønder som eier og driver Skei, både i 1682, 1687, 1688, 1689 (leilendingslister mangler mellom disse.) 

 

Fra 1690 er han bruker på Sund, men ingen år greier jeg å finne ham i noen andre manntall enn leilendingslistene for Sund fra 1690 til han dør ca. 1705. (Han er listet også noen år senere, men i 1706 er enka lista, så de senere er nok følgefeil.) Nils opptrer i noen rettsaker mens han er på Sund, men jeg har ikke funnet noe som tilsier at han var annet enn en vanlig, muligens litt kranglete, bonde der. Det virker rart for en mann som beviselig var sønn til sorenskriveren i Østerdalen og Solør.

 

Så hva gjorde han? Jobbet han for Tønder og i så fall med hva? 

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser av skiftet etter svigerforeldrene 1684/1686:

https://media.digitalarkivet.no/view/25078/2

at han bodde på Kvam i Inderøy i september 1684, men var kommet til Nordland i mars 1686 (forøvrig også at kona Kirsten allerede var død i 1686.) Han har derfor ikke hatt noen lang karriere i Nordland før han gifter seg med enka på Sund. At skiftet etter kona gjøres i mars 1688, minst 2 år etter hennes død, er vel nettopp et tegn på at han er i gang med å gifte seg på nytt?

 

I 1684 bør han være ca. 44 år. Noe må han vel ha gjort til gangs før den tid..? 😉 

Link to comment
Share on other sites

Ja, det påstås at han var jordforpakter på Skei, og at opplysningene om dette "skal skrive seg fra Kjeld Bugge (NST XXX, s.320)". Se dette innlegget av Per Nermo: [#48519] Alta:Marie Johannesd g.Qvamme og Johanne Johannesd, g.kobbers Michel Anders - Arkiv - Arkivverket 

 

På grunn av inngifte i Vefsn på 1800-tallet er jeg faktisk dobbelt etterkommer av denne Nils Hansen Tanke. Litt på siden her kanskje, men det står en del om Tanke i Lassens samlinger: https://www.digitalarkivet.no/sa20110412660232 Blant annet dette: 

 

image.thumb.png.fd1a136009bd8b3ac76608b2a3dd924b.png

 

Hans Carstensen ble altså (angivelig) gift 2. gang i 1647 med Lisbeth, datter av presten Thomas Laugesen. På Geni og diverse andre nettsteder står Nils Hansen oppført med feil mor. Hans mor må jo ha vært Karen Hansdatter (Jessen)? Beklager at jeg avsporer litt her, men jeg ville bare påpeke dette. 

 

Edited by Ivar Kristensen
Link to comment
Share on other sites

16 minutter siden, Ivar Kristensen skrev:

Ja, det påstås at han var jordforpakter på Skei, og at opplysningene om dette "skal skrive seg fra Kjeld Bugge (NST XXX, s.320)". Se dette innlegget av Per Nermo: [#48519] Alta:Marie Johannesd g.Qvamme og Johanne Johannesd, g.kobbers Michel Anders - Arkiv - Arkivverket 

 

Takk for info, Ivar 🙂  Jeg prøvde å få lastet ned NST XXX nå i kveld, men butikken på genealogi fungerer ikke helt.. 

 

Nils Hansen Tanke på Kvam er den samme som Nils Hansen Tanke på Skei og Nils Hansen Sund. Han er også sønn av Hans Carstensen Tanche, sorenskriver i Solør. Det går fram av en rettsak på Vefsn vårting i 1755 (i tillegg til de to skiftene over):

https://media.digitalarkivet.no/view/31258/14

 

Denne tråden tipset meg om dette:

https://forum.arkivverket.no/topic/105724-19997-etternavnet-tancke-i-bergen-og-alstahaug-noen-sammenheng/page/2/

 

Karen Hansdatter var imidlertid ikke en enke av Thomas Thomassen Sund. Jeg håper virkelig ikke det står i en artikkel i Norsk slektshistorisk tidsskrift. Thomas Thomassen er en ren fantasifigur av Mikal Jakobsen (Alstahaug Kanikgjeld). 

Derimot giftet Nils Hansen Tanke seg med enka etter Thomas Jonsen Sund. Jeg har ikke funnet noen manntall som sier det rett ut, men Thomas var nok jekteskipper og handelsmann - i hvert fall var han en av kun 16 personer på hele Helgeland som måtte betale krigsstyr i 1677 og 1678. Det er også en rettsak som plasserer ham i Bergen, men som sagt har ikke jeg lyktes å finne noen skippermanntall eller båtskattelister så lenge Thomas er på Sund. 

 

Når det gjelder Nils Hansen Tanke/Tanche ser det ikke ut til at han drev handel eller jektefart fra Sund, men i stedet overlot det til hans nabo Anders Rasmussen. 

 

29 minutter siden, Ivar Kristensen skrev:

På grunn av inngifte i Vefsn på 1800-tallet er jeg faktisk dobbelt etterkommer av denne Nils Hansen Tanke. Litt på siden her kanskje, men det står en del om Tanke i Lassens samlinger: https://www.digitalarkivet.no/sa20110412660232 Blant annet dette: 

 

Dette er jo interessant. I rettsaken fra 1755 over er det identifisert kun to barn til Hans Carstensen - Nils og søsteren Hilleborg/Helleborg Hansdatter Tanche, som var gift med farens etterfølger som sorenskriver, Liv Aleksandersen Borch. Denne Liv flyttet også til Trøndelag etterhvert. I tillegg sies det i rettsaken at Nils' datter Dorte bor på Nordmøre med sønnen Hans Sørensen som var født på Sund. Hans er da rimeligvis en uekte sønn av Søren Hansen Sund, sønn av Hans ?? Sund og Dorte Sørensdatter.

 

Indirekte bekrefter også rettsaken Karen Hansdatter gm. Bo Hansen, siden det hele dreier seg om arveretten etter Thomas Boesen, sogneprest i Stange. Men dersom han har to søsken som Lassen lister, virker det jo rart at disse fjernere slektninger skal melde seg som arveberettiget. 

 

Lassen har også en Nils Hansen, sønn til Hans Carstensen, men sier han er sogneprest i Hof. I så fall må Hans ha hatt to sønner ved navn Nils. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

I så fall må Hans ha hatt to sønner ved navn Nils.

 

Det er jo nettopp dette som er litt underlig. Jeg så raskt over skiftet etter sognepresten til Hof. Får studere det mer inngående når jeg har tid, på fredag eller lørdag. 

Edited by Ivar Kristensen
Link to comment
Share on other sites

Da har jeg gått gjennom skiftet etter presten Nils Hansen Tanche. Slektningene er listet tre ganger. Jeg leser (med alle mulige forbehold):

 

f. 145a
... efter velærværdige og meget Vellærde nu sal
mand hr Niels Hansen Tanche fordum velforordnet Sognepræst for Hofs
præstegield til paafølgende skiftte og deeling imellem den sal Mands eftter,,
ladte Enke dydædle og hædersomme Matrone Elisabeth Weile paa den eene
side, og paa den anden side den sl mands halfbroders, fuld= og half=systeris
børn, som ere, nemblig, den sal mands halfbroders børn Hr Christopher
Tanche Pastor til Nordalens præstegield paa Sundmøer, Hr Hans Tanche Commi,,
nister til Waage i Guldbrandsdalen, Karen Tanche velærværdige Hr Berendt
Anchers sognepræst til lands præstegield hands hustru. den sal mands fuld=
systers børn
velædle hr krigs procureur Knud Boesen og velærværdige Hr
Thomas Boesen sognepræst til Stange præstegield paa Hedemarchen. Den sal
mands half=systeris
børn Monsr Ole Livsen Borch, Hellbor Borch gifft med
kongl maj=te foget over Hadeland Toten og Walders Sr Johan Nernst, Margrete Borch
giftt med Sr Ehm Høyer borger udi Trundhiem.

 

f. 151b
Indfandt sig saa her paa stæden den sal mands hr Niels Tanches arvinger velæde Hr
krigs procureur Knud Boesen og velærv: Hr: Thomas Boesen sognepræst til Stange Præste,,
gield, begge den sal mands fuldsysters børn mødte paa egne vegne, og velbem=te Hr
krigs procureur Boesen, som befuldmægtiget for den sal mands halv broders sal Hr Chri,,
stopher Hansen Tanches
, eftterladte børn, som er Hr Christopher Pastor til Nordda,,
lens præstegield paa Sundmør; Hr Hans Tanche comminister til Waage i Gulbrandsda,,
len, samt Karen Tanche, giftt med Velærv: hr Berendt Ancher sogenpræst til Lands
præstegield. Nok beviser atter velbem=te Hr krigs Procureur Boesen sig fuldmagt at have
den sal mands halvsysters sal Hilleborg Tanches daatter Hilleborg Livsdaatter Borch, giftt med
kongl majts foget over Hadeland, Toten og Walders Sr Johan Nernst. Saa indfandt sig og Sr
Jens Hals, som producerede fuldmagt af nestl. 4de Maji fra Sr Ehm Høyer borger udi
Trundhiem for hands hustru Margrete Livsdaatter Borch. Nok fornemmis at disse 2de
syster haver en broder i Live ved nafn Ole Livsen Borch, boende J Jefnaager sogn paa Ha,,
deland, paa his vegne ingen mødte, befindis og at ey til dette skiftte være bleven varslet
saason skiftteforvalterne om hands person vare tilforn u=vidende. 

 


f. 154b
... Hr Thomas Boesen, saavel beviis
herom pruducerede hand en missive fra hands kiere moder Madamae Karen Sal: Mag=te Boe
Hansens
af dato 3die Julij 1707.


... Mad=me Margrethe sal Hans Carstensens...


f. 159a
den anden halvedel 133 rdr 2 o. 9 sk., deelis  1) imellom den sl mands
fulde systers 2de sønner nemlig
Hr Krigs procureur Knud Boesen, som bekommer                                                  26.2.19
Hr Thomas Boesen Pastor til Stange Præstegield bekommer                               26.2.19
2) den sal mands halvbroders 2de sønner, nemlig
Hr Christopher Tanche sogneprest i Norddalen paa Sundmøer, som 
bekommer                                                                                                                   21.1.11
Hr Hans Tanche Comminister til Waage i Gulbrandsdahlen
bekommer                                                                                                                   21.1.11
Og datteren Madame Karen Tanche Sognepræsten i Lands præ,,
stegield, Hr Berendt Anchers bekommer                                                                  10.2.18        %
 3) Halvsysterens sal Hilleborg Tanches eftterladte børn Monsr Ole Borch
vaanhafttig udi Jefnagers Sogn paa Hadeland tilfalder                                          13.1.10
Madame Margrethe Borch Sr Ehm Høyers borger udi Trundhiem til,,
kommer                                                                                                                        6.2.17
Madame Helleborg Borch kongl Majts fogets Sr Johan Nernstes kieriste
tilfalder                                                                                                                         6.2.17

 

f. 165a
Knud Boesen eldre sønn, Thomas Boesen yngre sønn

 

f. 165b
Christopher Tanche eldste sønn, Hans Tanche yngst

 

f. 166a
Margrete eldst, Hilleborg yngst.


 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Siden vitnene på vårtingent på Helgeland 1755 alle bekrefter at Nils Hansen Tanche på Sund var fullbror til Hilleborg Hansdatter Tanche, kan jeg ikke annet enn konkludere med at slektningene har unnlatt å opplyse om de to døtrene hans. Som det vises i det uthevede avsnittet over visste ikke skifteforvalterne om Ole Livsen Borch heller. 

 

Vi sitter da igjen med 

Nils sognepresten

Karen gm. Boe Hansen som fullsøsken

 

og 

 

Christopher

Helleborg og

Nils bonden som halvsøsken

 

Hvem var da mor til disse?

 

Det er også en nevnt en  Mad=me Margrethe sal Hans Carstensens i skiftet. Er det mor til noen av disse eller en tredje hustru?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Forøvrig gikk jeg gjennom regnskapene for Innerøy fra 1680-86 i går uten spor etter Nils Hansen da han bodde på Kvam. Han er ikke nevnt som oppsitter der noen år. 

 

En Peder Nielson Borch er prest i Stod og betaler folkeskatt disse årene. Han kan være beslektet med Borch'ene over, men oversikten over folkene hans er ganske detaljerte - klokker, tjenestefolk og barn angis med navn, men ingen Nils Hansen. Heller ikke andre steder i Folkeskatt eller koppskatt-manntall finner jeg ham. Det er som om han ikke var der i det hele tatt..

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Hvem var da mor til disse?

 

Det er også en nevnt en  Mad=me Margrethe sal Hans Carstensens i skiftet. Er det mor til noen av disse eller en tredje hustru?

I følge Finne-Grønn https://www.nb.no/items/0c92bf63bcd34a40d851ec9aed2d8f07?page=397&searchText="hans carstensen"

var Hans først gift ca 1632 med Karen Hansdatter, død før 1643, datter av byfogd i Roskilde Hans Dinesen. 

Gift andre gang med Elisabeth Thomasdatter, datter av sogneprest til Toten og Oslo, Thomas Laugesen. 

 

Han oppgir dessuten to andre sønner, Hans og Carsten som var studenter 1656, og ikke Nils nr. 2.

 

Aner ikke hva kildene til disse konene er, men om det stemmer må vel Elisabeth være mor til Nils prest og Karen med tanke på at Karen er den eneste som får en Thomas. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for alt dette Baard Vidar! Jeg tipper at Karen Nilsdatter Tanke på Sund ble oppkalt etter hennes farmor (men så er jo Karen et veldig vanlig navn). Her er skiftet etter Karen Nilsdatter: https://www.digitalarkivet.no/sk20090223640224 Det er altså bare dette slektsnavnet og vitnemål på vårtinget i 1755 som gir belegg for å hevde at Nils Hansen på Sund var sønn av Hans Carstensen Tank/Tanke? Det kunne vel ikke tenkes at Nils var en bedrager som utga seg for å være en annen enn den han virkelig var? Nå spekulerer jeg, men kan det være at hans egen familie (halvsøsken) ikke visste hvor han var blitt av, om han var i live, eller hadde etterlatt seg barn? Eller var det kanskje slik at de ikke ville vite av ham og barna fordi de hadde blandet seg med "gemene bønder", eller noe slikt? Konflikter? Det er vel ikke mulig at han kan ha blitt dømt (forvist) til Nord-Norge? 

Edited by Ivar Kristensen
Link to comment
Share on other sites

21 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Thomas Thomassen er en ren fantasifigur av Mikal Jakobsen (Alstahaug Kanikgjeld)

 

Jeg lurer litt på om han også oppdiktet dette begrepet om "Sund-adelen", som det blant annet er henvist til her: https://www.nb.no/items/f5151deeb5197700b8e30437aac5775c Jeg kan i hvert fall ikke finne noen eldre kilder til dette enn det verket som du nevner. Det kan hende at han ønsket å forskjønne sin egen slektsbakgrunn (var han en etterkommer?). Vi mennesker er jo forfengelige. 

Edited by Ivar Kristensen
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

Takk for alt dette Baard Vidar! Jeg tipper at Karen Nilsdatter Tanke på Sund ble oppkalt etter hennes farmor (men så er jo Karen et veldig vanlig navn). Her er skiftet etter Karen Nilsdatter: https://www.digitalarkivet.no/sk20090223640224 Det er altså bare dette slektsnavnet og vitnemål på vårtinget i 1755 som gir belegg for å hevde at Nils Hansen på Sund var sønn av Hans Carstensen Tank/Tanke? Det kunne vel ikke tenkes at Nils var en bedrager som utga seg for å være en annen enn den han virkelig var? Nå spekulerer jeg, men kan det være at hans egen familie (halvsøsken) ikke visste hvor han var blitt av, om han var i live, eller hadde etterlatt seg barn? Eller var det kanskje slik at de ikke ville vite av ham og barna fordi de hadde blandet seg med "gemene bønder", eller noe slikt? Konflikter? Det er vel ikke mulig at han kan ha blitt dømt (forvist) til Nord-Norge? 

 

Ja, så vidt jeg kan se er det eneste grunn. Men det er ikke Nils som i så fall "skryter på seg". Det er Helleborgs etterkommere som ber Nils' etterkommere om å bekrefte at de er i slekt med Thomas Boesen. Jeg limer inn hele avskriften under - den er lang og er stort sett bare klipp og lim av det arbeidet Finn Oldervik og Knut Skorpen i sin tid gjorde. Men arkiveringen har gjort den gamle tråden lite lesbar. 

 

Ellers var nok hverken Kirsten Leth, Kirsten Ellingsen eller Tomas Jonsen "gemene bønder" selv i sorenskriver-målestokk. Det går også fram i avskriften under at Nils Hansen Sunds datter Karen og to av hennes døtre har bodd hos Helleborgs etterkommere.  

 

Hvis jeg skal gjette er de ved et uhell utelatt i informasjonen til skifteforvalterne slik også Ole Livsen Borch tydeligvis er blitt, og så tror jeg kanskje flere av disse arvingene har unnlatt å si i fra når dette går opp for dem. Ikke vet jeg. Jeg ser i hvert fall ingen grunn til at Helleborgs etterkommere 40 år senere skulle ønske å være i slekt med dem om de ikke var det. 

 

Rent bortsett fra det, ser det jo ut som Nils den som har vært "minst vellykket" av barna. Alle de andre brødrene studerte i hvert fall. Kanskje det er mulig å finne Nils den eldre på universitetet også? 

 

 

Tingbok 15B s. 287b

Seg. Jocum Raanes mødte for Retten og tilkiendegav hvorledes hand af Prost

i Nummedalen og Sogne-Præst til Nærøen, velærverdige og vellærde

Hr. Magister Peter Høier paa sin Moder Margrethe Borches vegne, med Skrivelse

til dette steds præst velærverdige Hr. Søvren Spenstrup under dato 29. april [... ]

var begieret, paa louggyldig Maade, at legitimere bemeldte hands Moder Rettighed

til at nyde arv, i blandt de andre beslægtede, udi skifttet eftter sl: afgangne Tho

:mas Boesen, fordum Sogne=præst til Stange=Sogn, Søndenfjelds - Til samme

begiær paa nerværende tiid at efterkomme, fremstillede bemelte S: Raanes

3de viidner, nemlig Anders Pedersen Ladingen, Helleborg Thors=datter, Ole Lar

sen Remens hustru og Arnt Josephson Sund, alle her i Vefsens tinglaug boende

hvilde Comparenten forlangede at maatte blive ædtagne, og at videre saadan ords

kraft tilholdte at aflegge viidenisbyrd, eller svar at give paa følgende qvæ=

stioner. sc: ( 1 qv.) Om det iche er vitterligt: at Margrethe Livs=daatter Borch

sl:  Em? Højers, var en ret daatter af sl Hilleborre Hans-daatter Tanche? (2 qv.)

Om det icke er vitterligt; at forbemelte Hilleborg Hans=daatter Tanche var et fuldt

sødskendebarn af Karen Nils-daatter Tanche og en fuldsøster af Niels Hansen

Tanche? (3 qv) Om det icke er vitterligt at Hilleborg Hans-daatter Tanche var altsaa

en ens? ægte daatter af Sorenskriver Hans Carstensen? (4 qv.) Om det icke er vitterligt

at forbemeldte Hilleborg Hans-daatter Tanche var giftt med Liv Alexandersen

Borch, som var først var sorenskriver i Soleur og Østerdahlen, da hd boede paa Gaarder

i Elverums sogn, og siden da hand blev foged over Wærdahlens fogderi her

Nordenfjelds paa Støre i Skogen ?? og (5 qv.) Om det icke er vitterligt, at forbemeld

te Liv Alexandersen Borch aulede med forbemeldte sin hustrue, iche allene

Margrethe Livs-daatter Borch som endnu lever paa Nærøen; Men end ogsaa en

søn ved nafn Ole Borch paa Hadeland Syndenfields og en daatter Hellebore

Borch, som blef gifted med fogden Nærnst: Hvoreftter ædens forklaring

af laugbogen for Dennem blev oplæst, da Anders Pedersen Ladingen først frem

:stoed, aflagde æden eftter lovens maade, og svarede paa de andførte questioner

som følger, nemb: Til (1 qv.) Rp: har hørt sige: at Margrethe Livs=daatter Borch

var en daatter af Helleborg Hans=daatter Tanche, som var søster af Niels Hansen

Tanche her i landet boendis - til (2 qv.) Rp: Ja Hillebore Hans=daatter Tanche

var en fuldsøster af Nils Hansen Tanche, men til Karen Nils=daatter Tanche

var hun en faster;  til (3 qv:) Rp: Veed det og viidere end hd af andre har hørt sig[..]

til (4 qv:) Rp: Dette har hand og hørt af andre fortelle og viidere ved hand det icke -

til (5 qv:) Rp: Margrethe Livs=daatter Borch har hand likeledes hørt

sige, er en daatter af dem. men de andre toe? har hand ej hørt tale om -

Derefter fremstoed wiidnet Arnt Josephsen Sund. hand aflag:

de ligeledes sin Corporlige æd med opragte fingre efter lovens maade og svarede %

f. 288a

paa de anførte questioner saaledes: sc: til (1 qv:) Rp: at det er hannem me

get vel bekiendt at Hellebore Hans-daatter Tanche var rette moder til Mar=

grethe Liv=daatter Borch som hd kiende og har seet hos sønnen, prosten Næ=

røen - til (2 qv:) Rp. hand er vel vitterlig: at Helleborg Hans-daatter Tanche

var en fuld søster til Niels Hansen Tanche, og til afgangne Karen Niels=

daatter Tanche, som var viidnets vær=moder, var hun en faster - til (3 qv:)

Rp: hand vet ganske vel at Helleborg Hansdaatter Tanche var sorenskriver

Hans Carstensens Egte daatter; Og at Niels Hansen Tanche var hds egte søn.

til (4 qv:) Rp: hd har hørt af alle deres paarørende, tillige med sin nu afdøde

wærmoder fortelle; ligesom omspørgt er, hvilket for mange år siden har væ=

ret ham bekienndt - og til (5 qv:) hand er noch vitterlig: at Margrethe Livs-daat.

ter Borch paa Nærøen er Liv Alexandersen Borckes egte daatter; men hvor man=

=ge andre børn hd hafde, og hvad sammes nafne er, ved hand icke -

Der efter fremstoed Wiidnet Hilleborg Thors=daatter, Ole Larsen Remenes

hustrue. hun aflagde ligeledes sin Corperlig æd med opragte fingre, eftter

lovens maade, da hun til de anførte questioner gav saadant svar: nemlig

til (1 qv:) Rp: det {er} hende vel vitterligt: at Helleborg Hansdaatter Tanche var en

ret moder til Margrethe Livs=daatter Borch, heldst saasom hun efter samme

er opkaldet {og} har hendes nafn - til (2 qv:) Rp: Hellebore Hansdaatter Tanche

var rigtig noch en fuldsøster til Niels Hansen Tanche, men til Karen Niels=daat

=ter Tanche, som var viidnets moder, var hun en faster. Forde den bemeldte Niels

Hansen var viidnets morfader, og altså Hellebore Hans=datters broder. -

(3 qv:) Rp: Det ved hun meget vel, efter hendes moders sigende: at bemeldte Helle

=bore Hans=daatter Tanche, var sorenskriver Hans Carstensens ægte daatter; lige

som hun og ved: at viidnets morfader Niels Hansen Tanche, også var samme

sorenskrivers ægte søn - til (4 qv:) Rp: hun ved det ogsaa ganske vel; thi viid

:nets moder sl: Karen Niels=daatter Tanche hafde udi sin ungdom i 6 á 7 aars tiid

været i huuse hos bemeldte foged Liv Alexandersen Borch. da hd boede paa Støre

i Schognen, eftter at hd var kommen diidhen Søndenfields fra; dog var hd udj sam

:me tiid Enche=mand, efttersom hds hustru, bemelte Hellebore Hans=daatter

Tanche, nyelig ved døden var afgangen, førend viidnets Moder diidkom -

til (5 qv:) Rp:  Hun ved vel at bemeldte foged aulede med sin forbemeldte hustrue

daatteren Margrethe Livs=daatter Borch; men om den benefnte Ole Borch

og Hellebore Borch, er hende intet viidende; Ellers har viidnet hørt sin

Moder tale om anden daatter Anna Cathrina som dog døde ugiftt. medens

hun var der - Sr Raanes dereftter begiærede ærbødigst tingsviidne , under

Rættens fulde forseegling med deler., som hannem her med bevilger: saaled:

=des inden Retten tilfundet og besvaret, som viidere passeret, tilstaar her

ved under haand og ... signetter

 

 

Sr Jochim Raanes fremkom for Retten, og tilkiendegav, hvorledes hd af

Provsten i Nummedahlen og Sogne=præst til til Nerøen, welærverdige

og høylærde H: magister Peter Højer, paa Berrethe Niels=daatter Tanches veg

=ne ved skrivelse til dette stæds Præst welærværdige H: Søvren Spentrup under

dato 29. april h.a. var underredet om, paa lougmæssig maade at legiti

:mere og beviisliggiøre bemeldte Berrethe Tanches slegtskabs rett og

til aa nyde deel udj arv blandt andre andrørende ved skiftte, hol

:det eftter afgangne sl: Thomas Boesen, fordum sogne=præst til

Stange=sogn Søndenfjelds. Udj saadan hensigt og til samme begiær at eftter:

:komme,  fremstillede bemelte S: Raanes 3de viidner, sc: Anders Pedersen %

f. 288b

Laddengen, Hellebore Thor=Daatter Ole Larsen Remmens hustrue, samt hendes

wæhrbroder Arent Josephsen Sund, alle her i Wefsens Thinglaug boende; hvilke

Comparenten forlangede at maatte blive æedtagne, og under saadan æeds

Kraftt tilholdt at aflegge wiidnisbyrd og fuldstændig oplysning dets angaaende.

Derpaa blev samme wiidner fremkaldet, som forhen udj en anden sag, hafde

hørt ædens forklaring af loubogen oplæst: Da Anders Pedersen først fremstoed

og efter aflagde æd paa lovens maade, gjorde Saadan forklaring som følger,

nemlig; hd ved og er bekiendt at Berrethe Niels=daatter Tanche, var af

:gagne Karen Niels=daatter Tanches søster, som boede paa Sund og var hands

naboe, da hd boer strax derved paa Laddengen, og er en mand henimod 70 aar gammel

begge disse nafngivne, vare døttre af Niels Hansen Tanche, og altsaa søstre

hand veed og at Berrethe Niels=daatter Tanche, boer paa Gaarden Stocha paa

Nordmøer i Aure=Præstegield, og var hands bestefader, Henrik Jensen Ladengen

formynder for hende: og saa vidt hd ungeferlig kd slutte, er det nogle og 30 aar siden

hun sidst her i landet var: Viidere sagde hand icke at være bekiendt, undtagen

dette, hd har hørt sige, at hun skal have en gift søn, boendes paa en gaard strax

hos sig. - Derefter fremstoed viidnet Hellebor Thors=daatter, Ole Larsen

Remmens hustru, hun aflagde ligeledes sin Corperlige æd med opragte fingre

efter lovens maade, og der eftter giorde saadan forklaring: at Berrethe Niels=

daatter Tanche, der er hendes moster, er en ægte daatter af sl: Niels Hansen Tanche

der baade var hindes morfader og en ægte sønn af sorenskriver Hans Carstensen

Tanche; Ligesom det og var hende vel bekiendt; at bemeldte Beerethe Niels

=daatter Tanche beboede gaarden Stoche paa Nordmøer i Aure=Præstegield

hvor hun og hafde den giftte søn Hans Søvrensen, iche langt fra paa en anden gaard

boende; samme om viidnefolch, sagde viidnet sig, saa meget bedre at kiende

eftterdi baade hun og hendes ældre søster, Dorthe Thors=daatter, hafde været

et aars tiid i bemelte deres moster huus paa Nordmøer. - Hvoreftter

blev fremkaldet viidnet Arent Josephsen Sund boendes paa Sund, der og af

lagde sin Corperlige æed med opragte fingre eftter lovens maade: hvor efter hd

giorde følgende forklaring; at det var en tilforladerlig Sandhed det Berithe

Niels-daatter Tanche, er hds afgagne værmoder Karen Niels=daatter Tanches

søster, og en ægte daatter af Niels Hansen Tanche, som var sorenskriver Hans

Carstensen Tanches ægte sønn; ligesom hann og er vitterligt, eftter hands vær=søstre

Dorrethe og Hellebore Thors=døtres ????, der begge har ???? paa Nord

møer at aars tiid, hos bemelte deris moster: at hun er boende paa gaarden Sto

chen i Aure=Gield, samt at hendes søn er Hans Sørrensen, og fød paa gaarden Sund

hvor viidnet er botte (resten uten interesse).

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

 

Jeg lurer litt på om han også oppdiktet dette begrepet om "Sund-adelen", som det blant annet er henvist til her: https://www.nb.no/items/f5151deeb5197700b8e30437aac5775c Jeg kan i hvert fall ikke finne noen eldre kilder til dette enn det verket som du nevner. Det kan hende at han ønsket å forskjønne sin egen slektsbakgrunn (var han en etterkommer?). Vi mennesker er jo forfengelige. 

 

Ja, jeg har også lurt på dette uttrykket.

 

Når det gjelder Mikal Jakobsen er han et dilemma. Har man slekt på Helgeland, kommer man ikke utenom ham. Han har helt klart lest mange kilder og mye er sant. Det er allikevel nok beviselig oppspinn, til at man ikke kan ta noe for gitt fra hans penn, uten at det er bekreftet via orginalkilder. Samtidig er han så mye brukt og lest at hans "sannhet" er å lese i utrolig mye annen litteratur om slektene på Helgeland. 

 

Jeg tror ikke motivet hans var å forskjønne egen slektsbakgrunn, men å gjøre forskningen hans spennende. For ham var det nok helt usannsynlig at noen skulle sitte hjemme og kunne kontrollere det han hadde skrevet og da var det kanskje fristende å ta noen snarveier, om man manglet et ledd. 

 

Ellers var det fintfolk som bodde på Sund på 1500- og 1600-tallet. Gården skyldte kun 4 pund fiskeskyld på begynnelsen av 1600-tallet. Likevel var det offisielle navnet på gården Myklebostad - den store gården, og brukeren Anders Tomasen var skipper og var den som skattet mest i Vefsn de flest år han er i listene. Etterkommeren Peder Andersen likeså, og Tomas Jonsen etter det igjen var nok også skipper og en av Helgelands mest velstående. Om de på folkemunne ble kalt Sund-adelen, er jeg derimot ikke sikker på.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Finn Gunnar Oldervik - som du ser over har jeg rotet litt rundt i emnet dere drev på med for ca 10 år siden. 🙂 Fant du noen gang ut hva som skjedde med Berit Nilsdatter Tanche? Skulle gjerne hatt et fødsels- og dødsår på henne. Og hva med Hans Sørensen som hun var mor til?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 16.2.2021 den 22.22, Ivar Kristensen skrev:

Ja, det påstås at han var jordforpakter på Skei, og at opplysningene om dette "skal skrive seg fra Kjeld Bugge (NST XXX, s.320)". Se dette innlegget av Per Nermo: [#48519] Alta:Marie Johannesd g.Qvamme og Johanne Johannesd, g.kobbers Michel Anders - Arkiv - Arkivverket 

 

Fikk kjøpt NST 30-4 i dag. At han skal ha vært jordforpakter stammer ikke herfra. Det står kun en setning i artikkelen om Kirsten og Niels:

 

Karen (sic) Hansdatter Leth, død 1686, skifte på Skei i Dønnes, gift med Niels Hansen Qvam, som 1684 bodde på Inderøy og kaltes Tanke.

 

 

Ut fra det jeg har funnet til nå, virker det som om Nils var ansatt av Tønder som gårdsbestyrer på Skei. Det er ikke noe som tyder på at han forpaktet gården, siden han knapt eide et eneste husdyr i 1686. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Fikk kjøpt NST 30-4 i dag. At han skal ha vært jordforpakter stammer ikke herfra. Det står kun en setning i artikkelen om Kirsten og Niels:

 

Karen (sic) Hansdatter Leth, død 1686, skifte på Skei i Dønnes, gift med Niels Hansen Qvam, som 1684 bodde på Inderøy og kaltes Tanke.

 

Kjempebra at du sjekket dette! Det er mange som ukritisk kopierer og sprer slike opplysninger på nettet. Det er for øvrig tydelig at mange av opplysningene om denne slekten stammer fra Wilhelm Lassen. Mon tro om alt som står der er riktig? Jeg har uten hell forsøkt å finne ut mer om Karen Hansdatter (Jessen). 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Ivar Kristensen skrev:

Det er for øvrig tydelig at mange av opplysningene om denne slekten stammer fra Wilhelm Lassen. Mon tro om alt som står der er riktig? Jeg har uten hell forsøkt å finne ut mer om Karen Hansdatter (Jessen). 

 

Godt poeng. Jeg har ikke funnet noe som helst av orginalkilder angående Hans Carstensen Tanches familie, med unntak av en mulig tredje kone i skiftet over. Men nå har jeg heller ikke leita så grundig rundt akkurat det. Jeg finner ham nevnt et par ganger som sorenskriver, men ingenting om koner eller opphav. Det ser heller ikke ut som om familien er behandlet av NST. 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
På 16.2.2021 den 23.06, Baard Vidar Pettersen skrev:

..... Dette er jo interessant. I rettsaken fra 1755 over er det identifisert kun to barn til Hans Carstensen - Nils og søsteren Hilleborg/Helleborg Hansdatter Tanche, som var gift med farens etterfølger som sorenskriver, Liv Aleksandersen Borch. Denne Liv flyttet også til Trøndelag etterhvert. I tillegg sies det i rettsaken at Nils' datter Dorte bor på Nordmøre med sønnen Hans Sørensen som var født på Sund. Hans er da rimeligvis en uekte sønn av Søren Hansen Sund, sønn av Hans ?? Sund og Dorte Sørensdatter.

Indirekte bekrefter også rettsaken Karen Hansdatter gm. Bo Hansen, siden det hele dreier seg om arveretten etter Thomas Boesen, sogneprest i Stange. Men dersom han har to søsken som Lassen lister, virker det jo rart at disse fjernere slektninger skal melde seg som arveberettiget. 

Lassen har også en Nils Hansen, sønn til Hans Carstensen, men sier han er sogneprest i Hof. I så fall må Hans ha hatt to sønner ved navn Nils. 

 

Er Dorte her en feilskrift for Bereth (Berit) (Nilsdatter Tanche) ?

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Per Nermo skrev:

 

Er Dorte her en feilskrift for Bereth (Berit) (Nilsdatter Tanche) ?

 

Definitivt! 🙂 

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

@Baard Vidar PettersenJeg har notert at Beret Nielsdatter Tanche var født ca 1688. Hun var antakelig først gift med Anders Pedersen Remmen ifølge Alstahaug kanikegjeld side 278. På ett tidspunkt dør han og hun gifter seg på nytt med Søren Olsen og får sønnen Hans Sørensen. Født på Sund ca 1730. Familien flytter til Stokke Aure prestegjeld på Nord-Møre.

Her blir sønnen gift to ganger og får etterkommere. De bruker ikke Tanche navnet - hvis jeg ikke husker helt feil.

 

Skifte etter Søren Olsen: https://media.digitalarkivet.no/view/24649/450?fbclid=IwAR1gKAxWdOkJCWRICxLwwceZGvXZkRBOO9_7n1_mClKZdw5sOKtZ2f7J2og

Link to comment
Share on other sites

På 9.2.2022 den 14.22, Hans Egil Hansen skrev:

@Baard Vidar PettersenJeg har notert at Beret Nielsdatter Tanche var født ca 1688. Hun var antakelig først gift med Anders Pedersen Remmen ifølge Alstahaug kanikegjeld side 278. På ett tidspunkt dør han og hun gifter seg på nytt med Søren Olsen og får sønnen Hans Sørensen. Født på Sund ca 1730. Familien flytter til Stokke Aure prestegjeld på Nord-Møre.

Her blir sønnen gift to ganger og får etterkommere. De bruker ikke Tanche navnet - hvis jeg ikke husker helt feil.

 

Skifte etter Søren Olsen: https://media.digitalarkivet.no/view/24649/450?fbclid=IwAR1gKAxWdOkJCWRICxLwwceZGvXZkRBOO9_7n1_mClKZdw5sOKtZ2f7J2og

 

Fremgår det av skiftet etter Søren Olsen at han er far til Hans Sørensen ? (Jeg klare ikke lese skriften i skiftet ...)

Finnes det noen kilde som kan gi holdepunkt for Hans Sørensens alder, ev. tidspunktet for hans fødsel (på Sund i Leirfjorden)?

Har du noen informasjonen eller kilder som viser når Hans Sørensen giftet seg (to ganger) i Aure på Nordmøre ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 9.2.2022 den 14.22, Hans Egil Hansen skrev:

@Baard Vidar PettersenJeg har notert at Beret Nielsdatter Tanche var født ca 1688. Hun var antakelig først gift med Anders Pedersen Remmen ifølge Alstahaug kanikegjeld side 278. På ett tidspunkt dør han og hun gifter seg på nytt med Søren Olsen og får sønnen Hans Sørensen. Født på Sund ca 1730. Familien flytter til Stokke Aure prestegjeld på Nord-Møre.

Her blir sønnen gift to ganger og får etterkommere. De bruker ikke Tanche navnet - hvis jeg ikke husker helt feil.

 

Skifte etter Søren Olsen: https://media.digitalarkivet.no/view/24649/450?fbclid=IwAR1gKAxWdOkJCWRICxLwwceZGvXZkRBOO9_7n1_mClKZdw5sOKtZ2f7J2og


Jeg har tidligere diskutert Berit her:


Jeg har ikke tilgang på notatene mine nå, men de fleste problemstillingene dine og Per sine er diskutert der. 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.