Jump to content
Arkivverket

Anders Jacobsen Ravnanger ca.1701 død på Follesø, Askøy Hordaland 1788 og Anders Jacobsen Ravnanger ca 1710-1762. Deres hustruer og barn. Et forsøk på å holde to familier adskilt.


Recommended Posts

Rune Thorstensen
Posted (edited)

Jeg har to menn med samme navn, født i samme periode og som levde i samme området har voldt meg og sikkert mange andre problemer. Og med tiden har disse to mennene og deres hustruer blitt blandet slik at det etter hvert har vært problematisk å holde oversikten over hvem som var hvem, hvem de var gift med og deres respektive barn.

 

Anders Jacobsen født på Ravnanger rundt 1701 var  trolig sønn av Jacob Larsen. Da han giftet seg i Domkirkesognet den 06.01.1734 med Malene Tønnesdtr. var han enkemann. Men det har ikke lykkes meg så langt å finne hvem han først var gift med eller om det var barn i det ekteskapet.

Malene Tønnesdtr. var født omlag 1709 på Follesø, hun var datter av Tønnes Andersen  ca 1751 - 1739 i hans andre ekteskap med Anne Olsdtr. ca 1677-1745.

Anders Jacobsen ble gravlagt 04.05.1788 og Malene 25.03.1768. Det er ikke funnet skifte etter noen av dem.

 

De holdt seg på Follesø gjennom hele ekteskapet og jeg har notert følgende barn i det ekteskapet:

 

1. Mari Andersdtr. døpt 20.03.1734 - ?

 

2. Tønnes Andersen døpt 24.06.1736 - begravet 28.01.1776

 

3. Birthe Andersdtr. døpt 27.10.1737 - ?

 

4. Marthe Andersdtr. døpt 30.11.1738 - 01.01.1801

 

5. Lavine Andersdtr. døpt 10.04.1740 - 1821

 

7. Jacob Andersen døpt 21.02.1745 - 26.07.1826

 

8. Karen Andersdtr. døpt 25.08.1748 - ?

 

Imidlertid fikk Anders Jacobsen en datter med Malene Jensdtr. Follesø 1713- 1766. Barnet ble døpt i Eivindvik i Sogn 14.12.1734 og fikk navnet Karen.  Malene Jensdtr. var imidlertid datter av Malene Tønnesdtr.s halvsøster. Dette ble det jo selvsagt en stor sak av.

 

Offentlig skrifte 1/7-1735 Anders Jacobsen Follesøe bonde gift boer paa
Follesøe besvangret Malene Jensdatter Pige da hand besov hende er/hos Anders
Tueten boer p. Holsne i Hammer Præstegield, barnet avlet paa Follesøe. Angiven
af Jacob Larsen Follesøe og Anders Olsen Øvre Kleppe.

1735 Anders Jacobsøn Follesøen for leiermål med Malena JensDatter .

'Anno 1735 d/en 13 Maij blev efter Høy ædle og Velbaarne Her/r Admirals
Stifts-Befalings Mands Kaases ordre af Dato 6te Aprilis sidst afvigte holdet
Extra \Rætt/ paa Ting stædet Frechau angaaende Anders Jacobsøn paa gaarden
Follesøen, som skal have besvangret sin Hustroes halv Søster Datter navnlig
Malene Jens Daatter nærværende Bøyde Lænds Manden Anders Tvedten, De opnæfnte
Lau-Rætts Mænd 1. Arne Nielsøn Refschaar, 2. Iver Nielsøn Hopland, 3. Ole
Olsøn Gaustad, 4. Johannes Monsøn Frechau, 5. Bryling Ellingsøn Miotvedt, 6.
Anders Nielsøn Aadland, 7. Michel Nielsøn Molleklef og 8de Anders Halsteensøn
Hestnæs, Hvor da efter at Rætten var lyst udi Guds og Deris Kongl/ig
Maj/este/ts Høye Navn samt Een hver til Lydighed og Ædbødighed imod Rætten
formaned. Der nest blev af Lænds-Manden Anders Tvedten frem lagd Een stæfning
under Fogedens S/igneu/r Andreas Jesens Haand Datert Bergen d/en 15de April
A/nn/o 1735, som for Rætten Lydeligen blev oplæst og er af følgende indhold:
vide stæfne maalet. Hvilchet kald og Varsel Skaferne Niels Vollou og Helje
Espetvedt Ved Eed med oprachte Fingre efter Loven afhiemlede at have forkyndt
for mere end 14 Dages Tiid; De 2de Delinqventer Anders Jacobsøn Follesøen og
Malene Jens Daatter bleve leedige og Løse for Rætten frem stillede, Hvor paa
af Rætten først blev til Malene Jens Daatter giord følgende Spørgsmaalen. 1.
Hvor gam/m/el Hon er? *Rs (Responderede = svarte. Seinare skrive berre som Rs)
To og Tiuve Aar; 2det Om Hun haver været til Alters? Der til Hun svarede Ja.
3. Hvad er det Børns nafn, Du haver paa Din Arm? Rs Barnet er Hendes eget
Barn, Og dets Nafn er Karen; 4de Hvem er Fader til det Barn? Rs ingen anden
uden Anders Jacobsøn, som tillige med Malene Jens Daatter her for Rætten
staaer. 5te Hvor gam/m/el er bem/el/te Barn Karen? Rs det er fød 14 Dage for
Juule Helligt sidst afvigte. 6te Sp/ørgsmaal Hvor giorde Hun Barsel? Rs: Paa
Een gaard kaldes Troevaagen, hos Een Mand Ved navn Michel udi EvenVigs Præste
gield. 7de Sp! Naar gich Hon af sin Tienniste paa Follesøen? Rs 6 Uger for
Michels Dag sidst afvigte, da gich Hun af sin Tienniste paa Follesøen til Byen
Bergen, var Ichun 2de Tiner udi Bergen, der fra *udsigerinden (av hokjønn som
"udsiger"/forklarer) Malene Jens Daatter fulgtes med Een Ostre Mand til
Salhuus, var da udi Salhuus 8te Dage. der fra fulgtes Hon med bem/el/te Michel
boende paa gaarden Traavaagen udi Sogn, var hos Han, som for hen er forchlaret
til Hon giorde Barsel, bem/el/te Michels Kone og Een anden gam/m/el Kone var
hos udsigerinden da Hon giorde Barsel, som var Jorde Moder, 8de Hvor blev
Hendes Barn Døbt og af Hvem? Rs Hendes Barn blev Een Løverdag *Dag døbt udi
Evenvigs Kirche af det stæds Præst; 9de Naar Hon blev arrestert? Rs 8te eller
14 Dage efter Malene Jens Daatter hafde giordt Barsel kom strax dets stæds
Lænds Mand navnlig Anders og sadte Vagt over Hende, Hvilchen Vagt Continuerede
indtil Juule-aften, fra dend Tiid og til Hun her udi Fogederiet blev indbragt
var iche vagt over Hende, men siden Hon her i Fogederiet blev indbragt haver
Hon stedse været under vagt. 10de Hvor længe Malene Jens Daatter tiente paa
Follesøen før Hon af Anders Jacobsøn blev besvangret, Rs Tre Aar. 11de Om
Anders Jacobsøn befalede Malene Jens Daatter, da Hand fornam at Hun lavede til
Barsel ved Ham at Hon skulde reyse bort? Rs Ja Hand bad Hende reyse til
Norland, og gav Hende ungefæhr 1 Rd til Reyse penge. Dend første gang de hafde
Omgiengelse sam/m/en nemlig de nu for Rætten staaende Malene Jens Daatter og
Anders Jacobsøn var i Floeren paa Follesøen. Anders Jacobsøn Follesøen til
stod for Rætten at Hand var Fader til Malene Jens Daatters Barn og at Han
Hende hafde besvangret, for det øvrige til stod Hand, Anders Jacobsøn, alt
hvad Malene Jens Daatter her for Rætten hafde forchlared, undtagen, at dend
Rixdr Hand, Anders Jacobsøn, gav Hende Malene Jens Daatter, var iche fordi Hon
skulle reyse bort, men fordi Hun hafde tient Ham, til stod ellers at Hand
hafde sin Kone Malene Tørres Datter i live og at Han er 29 Aar gam/m/el. Der
nest blev Eedens forchlaring for Vedkom/m/ende Vidner Lydeligen op læst og
behørig formaning til Dem giord om at vagte sig for Meen Eed, Hvor \da/ frem
stod det første Vidne 1. Tørres \Andersøn/ Follesøen, aflagde sin Eed med
oprachte Fingre efter Loven og udsagde at dend indstæfnte \og arresterede/
Anders Jacobsøns Kone Malene Tørres Daatter er Søster til dend ligeledis
indstæfnte og arresterte Malene Jens Daatters Moder navnlig Britte Tørres
Daatter, Dog saa ledis at Vidnet Tørres Andersøn Follessøen haver auvlet
Malene Tørres Daatter og Britte Tørres Daatter med 2de Koner, alt saa er
Malene Jens Daatter Anders Jacobsøn Follesøens Kones halv Søster Daatter. 2.
Det andet Vidne Anders Tørresøn frem stod aflagde sin Eed med oprachte Fingre
efter Loven og udsagde, at Hand er \fuld/ Broder til Anders Jacobsøn
Follesøens Kone Malene Tørres Daatter og halv Broder til Dend arresterte
Malene Jens Daatters Moder Britte Tørres \ D/aa/tt/e/r / der for er Ham meget
Vel bevist at Anders Jacobsøn Follesøens Hustroe Malene Tørres Daatter og
Malene Jens Daatters Moder ichun ere halv Søskende. (3. 4. 5.) Det 3die Vidne
Jens Pedersen Delinqventindens Malene Jens Daatters Fader, Det 4de og 5te
Vidne Anders og Mogens Peder Sønner Fader brødre til Delinqventinden Malene
Jens Daatter blev frem kaldede, formanede at vagte sig for Meen Eed og
udsagde, Alle 3de Een stem/m/ende at dend arresterte Anders Jacobsøn
Follessøens Huustroe Malene Tørres Daatter og Dend ligeledis arresterte Malene
Jens Daatters Moder Britte Tørres Daatter ichun ere halv Søstre, saaledis at
de haver Fader Sam/m/en, men iche Moder. Efterat Delinqventerne Malene Jens
Daatter og Anders Jacobsøn Follessøen frivillig for Rætten hafde giord Deris
bekiendelse, og Vidnerne i Deris nerværelse Eedeligen vare afhørte, Tilspurgte
Rætten Dem om De noget videre hafde udi Sagen at sige eller indvende, Hvor til
De begge hver for sig svarede ney; Men ichun forlangede Dom, der for af os
Samtlig blev kiendt og Dømt, som følger. Dom. Deris Kongl/ig Maj/este/ts Aller
naadigste Lov befaler, at Een Mand skal holde sig lige saa vel fra sin
Hustroes Slægt, som fra sine Egne Slægtninge, og Een Qvinde skal holde Sig
lige saa vel fra sin Mands Slægt som sine Egne Slægtninge. Denne Lovens
Befaling haver iche disse Lovligen her for Rætten indstæfnte 2de Delinqventer,
Malene Jens Daatter og Anders Jacobsøn Follessøen efter levet; Thi Anders
Jacobsøn Follesøen der haver sin Egte Kone levende tilstaaer selv her for
Rætten at hand haver Krænchet sin Hustroes halv Søster Daatter navnlig Malene
Jens Daatter og at Hun ved Ham haver faaet det Pige barn Hun staaer her med
for Rætten, Sam/m/e bekiendelse Haver Malene Jens Daatter og givet her for
Rætten. De indstæfnte Vidner Tørres Andersøn, Anders Tørressøn, Jens, Anders
og Mogens Pedersønner der for uden Eedelig forchlarer, at Delinqventindens
Malene Jens Daatters endnu levende Moder og Delinqventens {lige ledis i Live
værende} Anders Jacobsøn Follessøens Ligeledis I live værende Hustroe ere halv
Søskinde, saaledis, at De haver Fader Sam/m/en, Men iche Moder, alt saa
erfahres at Malene Jens Daatter og Anders Jacobsøn Follesøen haver begaaet
Blodskam som loven vil have Straffet; Hvor fore Vi Samtlig efter Deris
Kongl/ig Maj/este/ts Høy priiselige Lovs 6te Bogs 13 Capit/ul 14 Articul
kiender for Rætt, at De indstæfnte Malene Jens Daatter og Anders Jacobsøn
Follesøen sig Selv til Vel fortient Straf og andre lige-sindede til Skrech og
afskye bør straffes paa Deris Liv:'

Tingbok Nordhordland 1740 (fol 23b): Til staaet at Anders Jacobsøn Follessøen
og Mallene Jens Datter blev Dømt baade for Hiem og Lau Tinget fra Livet,
Anders Follesøens Boe blev efter Fogedens Jesens ordre af Lænds manden og Mænd
Seqvestrert og sam/m/e Forretning udi aaret 1734 blev strax til Fogeden Jesen levert.

 

Den andre Anders Jacobsen var født på Ravnanger ca 1710 og levde hele sitt liv der til han døde i 1762. Han var sønn av Jacob Christophersen ca. 1664 - begravet 11.02.1734 og hustru Marthe Olsdtr. gravlagt 22.06.1731. Det finnes et skifteekstrakt etter henne datert 14.09.1731.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/233/pa00000000772355

 

 

Anders Jacobsen giftet seg første gang 29.11.1726 med Guri Aschildsdtr., kanskje fra Ravnanger. De døpte en sønn Aschild 30.03.1727 - 01.01.1798.

 

Jeg finner ikke flere barn av Anders og Guri, og hun må ha dødd trolig rundt 1730 uten at jeg har funnet dødsfallet.

 

Anders har så giftet seg på nytt med Ragnele/Ragnhild/Randi Thorsdtr. 1731/1732. Jeg har registrert følgende barn av dem.:

 

1. Marthe/Mari døpt 24.09.1732

 

2. Tor døpt 19.02.1734

 

3. Guri døpt 21.11.1736 trolig død før 1738

 

4. Guri døpt 09.11.1738

 

5. Jacob døpt 11.11.1742

 

6. Ole døpt 13.12.1750 død før 1762

 

Det er skifte etter Anders på Ravnanger 25.10.1762 og da er enken fortsatt i live. Aschild Andersen er fullmyndig, Jacob Andersen 21 år, Marit gift med Henrich Ravnanger, Guri Andersdtr. 22 år og Tor Andersen 25 år.

 

Rangele begraves 05.07.1774.

 

 

Jeg har laget dette temaet i håp om at andre som har tilknytning eller kjennskap til problemstillingen rundt de to Anders Jacobsene kanskje har synspunkter på dette eller kanskje at noen har tilleggsinformasjon som kan være av betydning.

Jeg tenker da først og fremst på hvem som var Anders Jacobsen den eldstes første hustru, når de ble gift og om der var barn i det ekteskapet. Likeså mangl vielsen mellom Anders Jacobsen den yngste og kone Rangele Torsdtr.

Om noen har opplysninger om opphavet til Guri og Rangele hadde det vært flott, likeså om noen med sikkerhet kan si hvem som var foreldrene til  den eldste Anders Jacobsen.

Edited by Rune Thorstensen
Link to post
Share on other sites
Oddvar Søreide
Posted (edited)

Ikke så mye å hente på Solsvik.

Ragnhild Torsdatter Solsvik er datter til Tore Sjursen - ukjent opphav.

Søster Kari Torsdatter g. Jens Nilsen - ukjent opphav. Barn. a. Anders f.1749 b. Ragnhilda f. 1751 - Ingen andre opplysninger

Søster Brita Torsdatter g. enkemann Christoffer Jacobsen - ukjent opphav f.ca1699 d.1769 1g. NN 2g. Astrid Nilsdatter Landro? 4g. Kari Johannesdatter Angeltveit.

I Christoffer sine mange ekteskap er mange barn. 

 

Har en mistanke om at Christoffer Jacobsen er bror til Anders Jacobsen Ravnanger.

Christoffer Jacobsen - Manntallet 1701, nr. 7: Nordhordland og Voss fogderi - Digitalarkivet

Edited by Oddvar Søreide
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk for ny  og ukjent informasjon Oddvar.

Link to post
Share on other sites
Oddvar Søreide

Regner med at du har tenkt tanken.

Det er ikke utenkelig at Anders Jacobsen Follesø er far til Søren Andersen, da fra Anders Jacobsen sitt første ekteskap.

Den ukjente kone kunne være en NN Sørensdatter.

 

Hvem var ekteparet Søren Andersen Follesø og Gjertrud Andersdtr. Kleppe, Askøy, Hordaland som giftet seg 01.01.1749? - Brukernes eget forum - Arkivverket

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei igjen.

 

Dersom Søren Andersen er født før 1719, kan ikke Anders Jacobsen den yngre være faren da han er født rundt 1710.

Den andre Anders Jacobsen må være født etter 1701 da han er ikke nevnt i manntallet.

Så trolig er det en av alle de andre Andersene som får ta skylden for Søren 🙂

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen
Posted (edited)

Det jeg svært gjerne skulle hatt svar på, er hvem Anders Jacobsen 1701-1788 var gift med i første ekteskap. Han er oppført som enkemann ved vielsen i 1734 med Malene Tønnesdtr.

Om han var født etter 1701 (ikke nevnt i manntallet) vil jeg tro han kan ha giftet seg rundt 1722-25. Og  bare var gift noen få år, kanskje kona døde i forbindelse med barnefødsel.

 

Det nærmeste jeg kommer er denne vielsen fra 1729. Men om Anders Jacobsen hadde noen tilknytning til Strømsnes vet jeg ikke.

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000987908

 

Kan dette være samme Maren død på Ravnanger i 1733?

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000731480

Edited by Rune Thorstensen
Link to post
Share on other sites
Oddvar Søreide

 

Kun som tilleggsopplysninger.

 

Dette er vel bror til Anders Jacobsen, men her snakker vi vel om kjent far Jacob Christoffersen

Ole Jacobsen g. Kari Torsdatter, er ho søster til Anders Jacobsen sin kone? Hvis hun er samme Kari g. med Jens Nilsen, så må Ole være død før 1749.

Ole Jacobsen Ravnaang - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1733-1750 (1301M1) - Digitalarkivet

 

Helge Jacobsdatter g. Steffen Simonsen er vel kanskje en søster.

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei igjen Oddvar.

 

Dette må jeg se nærmere på, jeg har ikke kontroll på hvem som var gift med hvem.

Jeg har registrert følgende søsken av Anders.

 

Siri, Marthe, Ingeborg, Brithe, Christopher og Ole. Det kan godt tenkes at der er flere.

 

Her er skiftedesignasjonen ette Marthe Olsdtr., kona til Jacob Christophersen.

https://www.digitalarkivet.no/view/233/pa00000000772355

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen
Posted (edited)

Det gravlegges en Ole Jacobsen på Ravnanger 27.04.1737. Hvem det er vet jeg ikke.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000732265

 

En Ole Jacobsen Ravnanger giftet seg 01.11.1764 med Agathe Hansdtr. fra Davanger. De døper en sønn Jacob i 1765 og en sønn Hans i 1770.

 

Her er vielsen mellom Ole Jacobsen og Kari Torsdtr. 25.10.1733. Det står ikke hvor de var fra men han var ungkar og bonde.

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000988422

Edited by Rune Thorstensen
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det er en underlig ordlyd i skifteekstreaktet etter Marthe Olsdtr., mor til Anders.

 

"Enkemanden Jacob, Sønnen Christopher og Anders myndige, Ole, Sirj, Marthe, Brite og Ingeborg Alle umyndige undtagen Ole"

 

Her nevner man altså enkemannen først samt sønnene Christopher og Anders som er myndige. Deretter nevnes Ole og de fire søstrene Siri, Marthe, Brite og Ingeborg som umyndige for så å avslutte med undtagen Ole.

 

Dersom Ole er myndig må han være over 25 år, men hvorfor nevnes ikke han sammen med brødrene Christopher og Anders?

Link to post
Share on other sites
Oddvar Søreide
Posted (edited)

Skiftedesignasjon er i 1731. 

Anders og Christoffer var vel gift på dette tidspunkt, mens Ole først blir gift i 1733. Ole er derved ungkar i 1731, så enkel kan forklaringen være.

Det at kanskje samme Ole Jacobsen Ravnanger døde i 1737, kan jo medføre at enken Kari Torsdatter blir 2g. Jens Nilsen, mens Kari sin søster blir gift med hennes første manns bror dvs. enkemann Christoffer Jacobsen.

Edited by Oddvar Søreide
  • Like 2
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk igjen Oddvar.

 

Jeg kom fram til at Ole måtte ha dødd tidlig all den tid jeg fant Kari gift med Jens Nilsen. Da ble ikke Ole gamle karen..

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det er ofte slik at nye svar og informasjon skaper nye problemstillinger og spørsmål.

 

Kari Thorsdtr. Solsvik (trolig født rundt 1706) var altså først gift med Ole Jacobsen Ravnanger. De giftet seg 1733 og jeg har registrert en datter Marthe f. 1735 før Ole dør i 1737.

Så gifter Kari seg på nytt 02.11.1738 med Jens Nielsen Ravnanger.

De får barna Niels 1739, Ole f. 1741, Torleif 1743 alle på Ravnanger. Så får de barna Anders 1749, Ragnhild 1751 og Birthe 1754 alle på Solsvik i Fjell.

De har åpenbart forflyttet seg fra Ravnanger til hennes hjemsted, Solsvik i Fjell.

Men jeg klarer ikke å finne dødsfallet verken til Kari eller Jens. Kan noen bidra med å få det på plass?

Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

Anders Jacobsen født ca 1701 er gift 1726 DK med Guri Aschildsdatter

Barn:

Aschild Andersen født 1727

 

Anders Jacobsen gift 1731 i Sund med Ragnilde Torsdatter

Barn:

Martha 1732-1777

Thor 1734

dødfødt 1735

Guri 1738

Jacob 1742-1786

Ole 1750

 

Anders Jacobsen er det skifte etter i 1762 da han dør på Ravnanger (det er feil at Aschield er Ragnild sin sønn, han er fra første ekteskap)

 

Skifte etter Anders Rafnanger til Ragnild Torsd. paa den ene side og deres i Egteskabet avlede 5 børn: 
1 Ælste Sønn Aschield Andersen Rafnanger myndig. 
2 anden Sønn Tor Andersen 25 aar gl. myndig. 
3 tredie Sønn Jacob Andersen 21 aar med Curator Hendrich Rafnanger. 
4 ælste Datter Marite Andersdr gift med bemte Hendrich Rafnanger som værger for yngste d. 
Guri Andersdr 22 aar. 
Enkens Laugværge Aschield Rafnanger. 
Creature, Sølv, Messing, Thinn, Kaabber, Jærnvahrer, ??, ?? Reedskab, Sæde Korn, Gang Klær. 
Anders Rafnang var Ordineret formynder for pigen Ingeborg Jacobsdr. som den 21de May 1751 ved holden skifte paa Kaalervogen er tilfalden arvelig 24-5-2 1/2.

 

Militærruller 1738 Rafnanger: De giftte og Jordebrugende,  Anders Jakobsen  28 år.

 

Denne Anders Jacobsen er sønn etter Jacob Christophersen og Marthe Olsdatter

Det er skiftedesignasjon etter Marthe i 1731

Avdøde Marthe Olsdatter Rafnanger. 
Enkemanden Jacob Rafnanger. 
Barna: 
Christopher myndig. 
Anders myndig. 
Ole myndig. 
Sirj m/form Jacob Rafnanger. 
Marthe m/form Jacob Rafnanger. 
Brite m/form Christopher Landraae. 
Ingeborg m/form Anders Rafnanger. 
Brutto 67-4-4 Gjeld 42-2-12 Netto 25-1-8 Boutzloff 12-3-12  Broderlodd 2-3-2 2/5 Søsterlodd 1-1-9 1/5.

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket

Anders Jacobsen på Follese

 

Han er som enkemann gift i 1734 DK med Malene Tønnesdatter (1708-1768 Follese)

Han døde på Follese i 1788

 

I følge militærrulle 1749 Opsidder Anders Jacobsen, 52 år, født 1697.

 

Barn med Malene:

Mari 1734

Thønnes 1736-1776

Birte 1737

Marthe 1738

Lavine 1740

Jacob 1745-1826

Karen 1748

 

I tillegg får han dette barnet Karen i 1734 med Malene Jensdatter. Dette var en alvorlig sak, da man dro inn blodskam i dette. 

1740: Til staaet at Anders Jacobsøn Follessøen og Mallene Jens Datter blev Dømt baade for Hiem og Lau Tinget fra Livet, Anders Follesøens Boe blev efter Fogedens Jesens ordre af Lænds manden og Mænd Seqvestrert og sam/m/e Forretning udi aaret 1734 blev strax til Fogeden Jesen Levert. 
-- (kilde: Nordhordland tingbok fol 23b) 

 

Dog må han ha overlevd dommen for han får jo fortsatt barn og dør altså ikke før 1788.

 

Men hvor denne Anders Jacobsen som bor på Follese kommer fra, har jeg ingen kilder som sier noe om. I tillegg vet jeg heller ikke hvem hans første kone er. 

I tillegg varierer evt. fødselsår fra 1697 til 1706

Hans kone Malene Tønnesdatter er fra Follese. Hun er datter av Tønnes Andersen. Han hadde 2 koner og det er kone 2 (ukjent navn) som er mor til Malene. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
På 20.5.2021 den 20.52, Oddvar Søreide skrev:

 

Kun som tilleggsopplysninger.

 

Dette er vel bror til Anders Jacobsen, men her snakker vi vel om kjent far Jacob Christoffersen

Ole Jacobsen g. Kari Torsdatter, er ho søster til Anders Jacobsen sin kone? Hvis hun er samme Kari g. med Jens Nilsen, så må Ole være død før 1749.

Ole Jacobsen Ravnaang - Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1733-1750 (1301M1) - Digitalarkivet

 

Helge Jacobsdatter g. Steffen Simonsen er vel kanskje en søster.

Helge Jacobsdatter kan ikke være datter av Jacob Christoffersen og Marthe Olsdatter, da hun ikke er med i skiftet etter Marthe. Marthe og Jacob har sønner født i 1699 og 1701. Jeg har ikke sett nærmere på hva som skjedde med jentene deres. 

 

Evt. må Helge da være en datter av kun Jacob Christoffersen

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg har heller ikke vært i stand til å finne ut noe om Marthe, Siri og Ingeborg Jacobsdøtre. Jeg har kun opplysningene fra skiftet om at de er barn av Jacob og Marthe.

 

Datteren Birthe har jeg registrert som gift 22.11.1744 med Engel Olsen Golten (1696-1762) . Birthe ble gravlagt 04.11.1759. De var bosatt på Geitanger.

Link to post
Share on other sites
Jarl B Haagensen
3 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

Anders Jacobsen på Follese

 

Han er som enkemann gift i 1734 DK med Malene Tønnesdatter (1708-1768 Follese)

Han døde på Follese i 1788

 

I følge militærrulle 1749 Opsidder Anders Jacobsen, 52 år, født 1697.

 

Barn med Malene:

Mari 1734

Thønnes 1736-1776

Birte 1737

Marthe 1738

Lavine 1740

Jacob 1745-1826

Karen 1748

 

I tillegg får han dette barnet Karen i 1734 med Malene Jensdatter. Dette var en alvorlig sak, da man dro inn blodskam i dette. 

1740: Til staaet at Anders Jacobsøn Follessøen og Mallene Jens Datter blev Dømt baade for Hiem og Lau Tinget fra Livet, Anders Follesøens Boe blev efter Fogedens Jesens ordre af Lænds manden og Mænd Seqvestrert og sam/m/e Forretning udi aaret 1734 blev strax til Fogeden Jesen Levert. 
-- (kilde: Nordhordland tingbok fol 23b) 

 

Dog må han ha overlevd dommen for han får jo fortsatt barn og dør altså ikke før 1788.

 

Men hvor denne Anders Jacobsen som bor på Follese kommer fra, har jeg ingen kilder som sier noe om. I tillegg vet jeg heller ikke hvem hans første kone er. 

I tillegg varierer evt. fødselsår fra 1697 til 1706

Hans kone Malene Tønnesdatter er fra Follese. Hun er datter av Tønnes Andersen. Han hadde 2 koner og det er kone 2 (ukjent navn) som er mor til Malene. 

Etter mine notater var Tønnes Andersen Follesø 1651-1739 gift 1) Magdeli Lassesdatter -1704 og 2) Anne Olsdatter 1688-1745

Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket
1 time siden, Jarl B Haagensen skrev:

Etter mine notater var Tønnes Andersen Follesø 1651-1739 gift 1) Magdeli Lassesdatter -1704 og 2) Anne Olsdatter 1688-1745

Magdeli har jeg funnet forlovelsen til, men hva er kilden til at kone nr 2 er Anne Olsdatter?

Link to post
Share on other sites
Jarl B Haagensen

Jeg mener Anne Olsdatter er nevnt i en dåp som mor til sønnen Anders Tønnesen f. 1710-78, gift 1) i Bergen 1737 med Karen Jansdatter og 2) i Sund 1740 med Ågot Michelsdatter Ågotnes.

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei og takk for innlegg.

Jeg er på telefonen nå og har ikke tilgang til databasen min. Skal prøve å svare i morgen formiddag.

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen
Posted (edited)
16 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

Helge Jacobsdatter kan ikke være datter av Jacob Christoffersen og Marthe Olsdatter, da hun ikke er med i skiftet etter Marthe. Marthe og Jacob har sønner født i 1699 og 1701. Jeg har ikke sett nærmere på hva som skjedde med jentene deres. 

 

Evt. må Helge da være en datter av kun Jacob Christoffersen

Ole Jacobsen Ravnanger ble gravlagt 27.04.1737.

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000732265

 

Når det gjelder Helle Jacobsdtr., så er nok hun ikke datter av Jacob Christophersen og Marthe.

 

Men det er trolig hun som var gift med Steffen Simonsen Ravnanger (Steffen ca 1670-1741 død i Gravdal) Helle døde samme sted året før. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005947546

 

Hun er fadder når Anders Jacobsen og Guri døper sønnen Aschild.. Så i den grad hun er søster så må det være til den yngste Anders Jacobsen.

 

Det ser altså ut til at tre brødre fra Ravnanger gifter seg med tre søstre fra Solsvik.

Christopher giftet seg med Brita Thorsdtr. i 1732

Anders Jacobsen giftet seg med Ragnhild Thorsdtr. i 1731

Ole Jacobsen giftet seg med Kari Thorsdtr. i 1733

 

Når det gjelder alderen til Anders Jacobsen Ravnanger så plasserer militærrullene ham født rundt 1697. Men han er ikke nevnt i 1701 manntallet, så jeg tror han må være født etter tellingen 1701/02.

 

Den eldste av de to Anders Jacobsene var altså enkemann da han giftet seg  med Malene Tønnesdtr. Jeg har i et tidligere innlegg nevnt at det eneste ekteskapet jeg kan finne som kan passe er ungkaren som var bonde på Strømsnes og som giftet seg med enken Maren Olsdtr.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000987908

 

Jeg fant også at en Maren Olsdtr. ble gravlagt fra Ravnanger

 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000731480

 

Men jeg har selvsagt ingen bevis for at dette har noen relasjon til det vi holder på med her. Jeg har lite info om folket på Strømsnes.


Når det gjelder Tønnes Andersens hustru nr.2, Anne Olsdtr. så tror jeg Jarl var inne på det.

Det begynner å bli rimelig lenge siden jeg holdt på med disse folkene første gangen. Flere data kræsj har ført til at noe av den gamle infoen ble borte. Jeg hadde slektsbasen på en ekstern lagringsplass, men mye av informasjonen som ble plukket opp var først notert i kladdebøker, før jeg senere lagret mye av det i en dokumentbase. Den forsvant dessverre og lot seg ikke gjenskape.

Det kan og være noe å finne i de gamle debattene, men der er lenkene døde.

 

Her er  en av debattene.

https://forum.arkivverket.no/topic/127489-42014-tønnes-andersen-follesø-askøy-hvem-var-hans-hustru-nr2/?tab=comments#comment-1042919

 

Edited by Rune Thorstensen
Link to post
Share on other sites
Oddvar Søreide

Til Jarl sitt innlegg.

Enkemann Anders Tønnesen g. Anna Michelsdatter Ågotnes.

Hennes mor Marita Monsdatter blir 2g. Nils Olsen Krokås Askøy. Bygdeboka nevner ikke opphavet til Marita, men jeg mener hun er søster til Morten Monsen Knappskog.

De kommer da fra Førde i Sund. Morten sin datter Anna Mortensdatter blir g. enkemann Nils Olsen Ågotnes f. Krokås 2g. Kari Mikkelsdatter.

Anna Michelsdtr - Ministerialbok for Sund prestegjeld 1740-1769 (1245P) - Digitalarkivet

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.