Jump to content
Arkivverket

Lars Kåre Skeide


Recommended Posts

Lars Kåre Skeide
Fikk god hjelp med tyding av ett tidligere skifte i Herøy 1755, men trenger nå hjelp med ett nytt.
Legger ut det skiftet siden, for kanskje mere info om det.
 
 
Har fått frem følgende navn, på skifte og er da interessert i alt utenom fordelinga og verdier.
 
Anno 1713 den 20. april Stokkenes, Eid i Nordfjord
Lensmanden Didrich Madsen og Ludvik … dandemand
Skifte etter
Peder Olsen Stockenes og Ane Torgeirsdatter
Eli Pederssdatter (Frislien)
Sigri Pedersdatter ( Skauset)
Elling Pedersen ( Stokkenes)
 
På forhånd takk...
 
 
 
Link to post
Share on other sites

Et forsøk:

 

01 Stochenes i Eids Skibbred;

02 Pouel Schonvig Sorenskriver og Skifteforvalter

03 udj Nordfiord, Giør vitterligt: At Anno 1713: den

04 26 April: var ieg, tillige med Lensmanden Didrich

05 Madtzen og tvende Uvillige Dannemænd, Navnligen Ole

06 Aashammer og Ole Poulsen Schibenes, effter den Dan-

07 nemand Peder Olsen Stochenes og hans Hustrue Ane

08 Torigersdatter deris eenstemmige Begier og Ansøgning

09 hos dennem paa Gaarden Stochenes i Eids Skibbred for-

10 samlede. Hvorda begge fornefnte Ægte-Persihuner(?)

11 eenstemmig forklarede, at som de nu begge ere megit al-

12 drende og affeldige Mennisker og ingen Lifs -Arvinger

13 tilsammen har avlet, men Manden Peder Olssen med

14 hans forrige afdøde Hustrue har Avlet Børn og Lifsar-

15 vinger, af hvilke een Deel allerrede forhen har bekom-

16 met mueligviis meere, end deris formue, kunde till-

17 strecke, og en(?) deel(?) intted(?) derimod till deris(?) arvelod(?) bekom-

18 met, Alt saa vare de begierende, at deris fellis Boes Mid-

19 ler maatte nu Oversees og Taxeres, Gielden betales,

20 og imellem Børnene komme till een ret Liqvidation

21 og iefning, paa det alting nu, i medens de begge Lever

22 og self disse Midler kand fremviise, kand komme till een

23 fredelig afhandling, og ey(?) effter enhver deris Død, nogen

24 trette eller paa-ancke imellem bemeldte Mandens

25 Børn og Arvinger maatte opvoxe, efftersom de begge, med

26 hvis ringe Midler kand overskyde, agter sig for deris

27 øfrige Lifstid till den yngste Søn Elling Pederssen Stok-

28 kenes at indbegive, heldst og effterdi ingen nermere Fren-

29 der paa Hustruens side befindes udj Live, der sig hende

30 enten vill eller kand, udj hendes Alderdom og svaghed, and-

31 tage. Hvilken deris Begiering icke med Billighed kunde hin-

32 dres eller nægtes, hvorfor og med Forretningen blef

33 begynt, men forinden angav Manden sine Børn og Ar-

34 vinger at være: Ole Pederssen Routi, Sahl: Stephen

35 Pederssen Routi hans effterlatte 4 Børn, Elling Pe-

36 derssen Stochenes, Sahl: Ellen Pedersdatter Friesliens

37 effterlatte 5 Børn, og Sigri Pedersdatter gifft med Mons

 

[ny side]

 

01 Skougsetter, af hvilke, Ole Routi paa egne og sine afdøde

02 Søskinde, deris Børns vegne, samt Elling Stochenes og

03 Siri Skougsetter, vare nærværende, og befandtes da

04 Boens Midler at bestaa udi effterskrefne

 

[så listes verdier og gjeld.

To sider videre  –155 b – h kolonne:]

 

04 Men forinden dette kom till

05 videre deeling, var Manden

06 og Hustruen begge eenstemmig

07 begierende, at der maatte ske

08 en Liqvidation og Ligning

09 imellem Mandens samtli-

10 ge Børn og Arvinger, saa at

11 de som forlidet tilforn har

12 bekommet, maatte nu nogen

13 (??) skee fyllist og iefning,

14 baade for Mødrene og Fædrene-

15 Arv, saavidt Midlerne kand

16 tilstrecke, og forklarede

17 da Manden Peder Olssen, at

18 hans tre Børn Navnlige: Ole

19 Pederssen Routi, Stephen

20 Pederssen Routi, hans Børn

21 paa bemelte deris Faders

22 Veigne, og Ellen Pedersdatters

23 5 Børn paa deris Moders

24 Veigne, eenhver for sig har

25 bekommet saa megit forud

26 baade af Jordegods og Løsøre

27 indtill langt over 24 rds

28 Verdi, saa ingen af disse hans

29 tre Børn kand have videre her

30 at vente, icke dismindre,

31 ville dog bemelte Fader og

32 Stemoder at de andre toe Børn

33 Navnlige Elling Pederssen

34 og Sigri Pedersdatter maatte

35 skee iefning derimod till

36 ovenmelte Summa for hver

37 sin anpart, med hvilket og

38 een hver af samtlige Arvin-

39 gerne vare vell tilfredse

40 og fornøyede. Og tilstod da

41 Sønnen Elling Pederssen at hans

42 Søster bemelte Sigri Pedersdatter

43 maatte gaa iefnt og lige med

 

[ny side, v. kolonne]

 

01 hannem udj denne fulde Arfve-

02 deeling, og bekommer da hver

03 af dennem ligeledes till verdj

. . . [beløp]

 

Elling skal forsørge sine foreldre:

 

10 . . . og forbliver de nu begge

11 hereffter / : effter den nu derom

12 giorte aftale : / hos Sønnen bemelte

13 Elling Pederssen, hans Hustrue og

14 Arvinger, till underholdning og

15 forsiun deris gandske Lifstid,

16 og ved deris afgang lade dem

17 sømmelig begrave og ydermeere

18 deris Gield betale, hvorimod

19 hand for sig og sine Arvinger

20 nyder og beholder forskrefne deris

21 ringe beholdne Midler tillige

22 med hvis Sænge- og Gangklæder

23 som de sig da kand effterlade,

24 for alle og een hver Angerløs.

25 Og er da till forskrefne tre

26 Lodder skeet Udlegg saaledes

27 som følger

 

[side 156b, h. kolonne:]

 

21 At saaledes, som forskrevet,

22 rigtig Registrert, vurderit,

23 till Creditorene skeed

24 Udlegg, og imellem Børne-

25 ne og bemelte Forældre skif-

26 tet og deelt, samt ellers

27 i andre maade slutted og

28 afhandlet, bevidnes med

29 min Haand ogg Zignet, samt

30 forbemelte Lensmands og

31 Vurderingsmænds forseigling,

32 Actum Anno, Die et Loco

33 ut superius. –

 

Mvh

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Kåre Skeide

Tusen takk, dette kan vi nok kalle for ett supert forsøk.

 

Helt utrolig hva dere forstår av denne skrifta.

 

Bøyer meg i støvet.

 

Legger ut 2 skifter senere i dag, over Eli Pedersdatter Frislien, nevnt over her i oversatt skifte, som var avdød  i 1710, og titelert riktig som Sal ( avdød) i dette skiftet over fra 1713.

 

Videre skiftet over hennes mann Torgeir Pedersen Frislid født 1657, død 1709.

 

Håper du kan se på disse 2 skifta når du er så godt i gang, eller noen andre.

 

Jeg har en gen test,  Big Y test mot denne garden i Frislid br.nr.1, mot Gunnar Ellendson som står nevnt først på garden her, og videre til Ellend i Breim fra ett gardsalg der 24.juni 1570, som jeg kan legge ut senere, der Ellend  var død da føre 1570.

 

Det finnes bare en gard i hele Horindal, med en mann med navnet Gunnar.

 

Vi ser videre i Bygdeboka for Frislid att sønnen til Gunnar hette, Jon Gunnarsson født da ikring 1569 som stemmer utrolig bra med dette salget i 1570, der han ikke ville kjøpe i Jølster grunnet for stor avstand fra Hornindal.

 

Gunnar Ellendson må da være født ca. 1523, og død ca. 1606 på Frislid, og far hans Ellend ca. 1485 i Breim død føre 24.6.1570.

 

Gunnar må være gift med ei Jonsdatter, ( første arving til garden hette Jon Gunnarsson ) da han nok ble godt gift på garden Frislid en tid før 1569.

 

Brør til Gunnar  kan jeg legge ut senere, samt en søster, som står i gardsalget.

 

Ellend i Breim er da oldefar , og Gunnar Ellendson Frislid, er da bestefar tilTorgeir Pederson Frislid født  1657 og død da 1709, gift med Eli Pedersdatter nevnt over i skiftet etter far sin Peder i 1713.

 

Ellend i Breim er pyramidetestet ( fra meg og opp og ned til ) en i Jølster med eksakt samme Big Y gen som meg.

 

Videre jobber vi med en fra Amerika med samme Big Y test

 

Kommer tilbake med mere utfyllende på dette senere.

 

Even Stormoen, ennå en gang takk for hjelpen.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Kåre Skeide

En liten tilleggsopplysning som ikke sto i skiftet av 1713.

 

Første kona til Peder Olsen, Stokkenes, født 1630 ( se link under, ikke 1621 som i bygdeboka 1959, side 328)

hette Guri Nilsdatter,  står det i bygdeboka, og dette navnet får siste barnet til Torgeir og Eli på Frislid, i dei skifta jeg nå legger ut som egne innlegg, fra Frislid 1709 og 1710.

 

Bygdebok for Eid og Hornindal, Roti br. 5 og 8: 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023?page=207

 

Manntall 1701: 

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000623523

 

Peder er ikke nevnt som barn av Ole Rasmussen i koppskatten 1645: 

https://media.digitalarkivet.no/view/76898/143. Peder er derfor trolig født etter 1630, eller 1630.

 

Sogneprestens manntall 1664-66:

 https://media.digitalarkivet.no/view/35521/48 https://media.digitalarkivet.no/view/35521/66. Peder var 36 år gammel i 1666.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Spennande prosjekt dette; gen-testar er fascinerande greier. Eg driv for tida med eit litt beslekta prosjekt, der eg prøver å få bekrefta endepunktet på mi reine morslinje, også i Hornindal, med å følgje andre trulege kvinnelinjer frå henne og fram til notida. 

 

Men eit spørsmål: Veit du om det er denne Ole Pederson Roti som er nemnt i skiftet på Stokkenes, eller er der fleire med same namn?

 

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000623239

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Berre litt kaldt vatn, til påminning:  Langt dei fleste som levde på 1600-talet har ikkje etterkomarar i reine kvinnelinjer eller reine mannslinjer.

Det kjem av at ikkje alle kvinner får døtre som får døtre, og ikkje alle menn får søner som får søner. (Til dømes vil kvinnelinja etter mi mormors mor sluttar ved syster mi, som

ikkje kjem til å få døtre; morfars mor fekk ingen d-døtre; farfars mor har langt over 100 etterkomarar, men berre ei einaste ddd som kan føre linja vidare; osv. ).  Oppsamla over 400 år, vert dette mange som ikkje har reine linjer etter seg.

 

På den andre sida vil dei få som har reine kvinnelinjer etter seg, vil vere i denne posisjonen til svært mange nolevande.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
41 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Berre litt kaldt vatn, til påminning:  Langt dei fleste som levde på 1600-talet har ikkje etterkomarar i reine kvinnelinjer eller reine mannslinjer.

Eg er i alle fall fullstendig klar over det 🙂  Av 4 dotterlinjer som eg starta med ca 1700, var 2 borte før ein kom til 4.generasjon. Dei to andre har reine kvinnelinjer fram til i dag, men ikkje mange. I den 9.generasjonen (som er min eigen generasjon), er vi 31 kvinner med rein linje bakover og samtidig kvinnelege etterkomarar. Eit par damer forsvinn for meg sist på 1800-talet, så talet KAN vere høgare.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites

Dette innlegget kan kanskje ikkje så mykje nytteverdi isolert sett, men kan kanskje illustrere at det kan vere mogleg å finne linkar eller kanskje moglege samanhangar på stader ein ikkje nødvendigvis har leitt etter dei. Beklager til Even som eg ikkje har funne plass til her....

 

Ein av mine besteforeldre, hadde fylgjande 8 oldeforeldre:    

 

Peder Pedersen Leinebø, Herøy f. 1808                            (med  far frå Skeide, Ulstein)

Kanutte Knudsdtr. Sundalsaas, Volda f. 1806                   (etterkomar til Eli og Torgier Frislid nemnde i denne tråden, samt til Brithe Mathisdtr. Hatlelid)

Anders Knudsen Fosnevaag, Herøy, f. 1798        

(Anne) Olave Rasmusdtr. Bø, Herøy f. 1799                      (i følge Herøyboka oldeborn til Rasmus Pedersen på Nykrem, som er på trådstartar si farsline)

Peder Pedersen Berstad, Kjølsdalen i Davik f. 1792         (fødd på Hjellbakk i Hornindal)

Mari Rasmusdtr. Kjøllesdal, Kjølsdalen i Davik f. 1808      (borneborn av begge borna til Inger Olsdtr. - som er på Aase si  morsline)

(Peder) Andreas Knudsen Litløy, Herøy f. 1811                 (på Ivar si farsline)

Anne Helene Jansdtr. Grevsnes, Volda f. 1813

 

Edited by Inge Nygård
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
29 minutter siden, Inge Nygård skrev:

Dette innlegget kan kanskje ikkje så mykje nytteverdi isolert sett, men kan kanskje illustrere at det kan vere mogleg å finne linkar eller kanskje moglege samanhangar på stader ein ikkje nødvendigvis har leitt etter dei. Beklager til Even som eg ikkje har funne plass til her....

Sjå melding 🙂

 

Link to post
Share on other sites
43 minutter siden, Inge Nygård skrev:

 Beklager til Even som eg ikkje har funne plass til her....

 

 

Og hvilken «plass» skulle vel jeg ha i din ‹anerekke›? 😉

Ingen grunn til beklagelse 🙂

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Lars Kåre Skeide
20 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Spennande prosjekt dette; gen-testar er fascinerande greier. Eg driv for tida med eit litt beslekta prosjekt, der eg prøver å få bekrefta endepunktet på mi reine morslinje, også i Hornindal, med å følgje andre trulege kvinnelinjer frå henne og fram til notida. 

 

Men eit spørsmål: Veit du om det er denne Ole Pederson Roti som er nemnt i skiftet på Stokkenes, eller er der fleire med same namn?

 

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000623239

 

Link to post
Share on other sites
Lars Kåre Skeide
15 timer siden, Inge Nygård skrev:

Dette innlegget kan kanskje ikkje så mykje nytteverdi isolert sett, men kan kanskje illustrere at det kan vere mogleg å finne linkar eller kanskje moglege samanhangar på stader ein ikkje nødvendigvis har leitt etter dei. Beklager til Even som eg ikkje har funne plass til her....

 

Ein av mine besteforeldre, hadde fylgjande 8 oldeforeldre:    

 

Peder Pedersen Leinebø, Herøy f. 1808                            (med  far frå Skeide, Ulstein)

Kanutte Knudsdtr. Sundalsaas, Volda f. 1806                   (etterkomar til Eli og Torgier Frislid nemnde i denne tråden, samt til Brithe Mathisdtr. Hatlelid)

Anders Knudsen Fosnevaag, Herøy, f. 1798        

(Anne) Olave Rasmusdtr. Bø, Herøy f. 1799                      (i følge Herøyboka oldeborn til Rasmus Pedersen på Nykrem, som er på trådstartar si farsline)

Peder Pedersen Berstad, Kjølsdalen i Davik f. 1792         (fødd på Hjellbakk i Hornindal)

Mari Rasmusdtr. Kjøllesdal, Kjølsdalen i Davik f. 1808      (borneborn av begge borna til Inger Olsdtr. - som er på Aase si  morsline)

(Peder) Andreas Knudsen Litløy, Herøy f. 1811                 (på Ivar si farsline)

Anne Helene Jansdtr. Grevsnes, Volda f. 1813

 

Ja slekta på Bø er riktig, men vi har også slekta på br.nr 5 Indre Bø i  Herøy, fra Nils Rasmussen Kleppe, som muligens kan være sønn av Rasmus Pedersen  som dreiv på Kleppe 1704 til 1720, og var først gift med Eli Olsdatter død 1721, og Rasmus flytta til Nykrem i 1725 og dreiv til 1730, da kona Anne Ellingsdatter nevnt i skiftet dreiv så fra 1730 til 1735, da Ole Nielsen født 1702 vart gift med henne sikkert i 1735/36.

Elling Rasmusen som er sønn av Anne og Rasmus går i Y-slekta mi "far til sønn ned fra", videre fra Anders Ellingsen, som var en tid på Flåvær før han flyttet til Saunes i Ulstein.  Kona hans Pernille, var søster til 3.kona til Ole Nielsen Nykrem . 

Vi vil ha testet Nils Rasmussen Kleppe født 1702 ned til en levende slektning, for å finne ut om Nils og Kristi født 1704, er barn av Rasmus med Eli Olsdatter, da navnet Nils oppkallings navnet, ikke stemmer med hverken Peder eller Ole.

Vi tror at Eli Olsdatter må ha hatt en mann før med navn Nils, eller at en Nils som eide Kleppebr.nr.1 i 1683, har blitt honorert med navnet på første barn. Men også at fødsler 1702 og 1704 er før Rasamus Pedersen og Eli Olsdatter tok over ett eget utskilt bruk i 1704. 

 

Peder født 1646, faren til Rasmus på Nykrem bruker der 1720 til 1725, da han sikkert døde, kom nok fra Aursnes på andre siden av fjorden der han dreiv 1790 til 1720, og var nok gift med enka etter Elling der. Rasmus kan være hans farsnavn.

Vi finner ham i link i 1701 og 1704 først som bonde på Aursnes, så som sjømilitær, og vi veit at Kleppe var brukt i millitær sammenheng.

Det underlige er at jeg ikke har funnet Rasmus Pedersen i noen kilder i tiden før 1704 og til 1730 i hele Herøy, untatt navnet på skiftet etter Eli Olsdatter i 1721.

Om noen finner noe så gi beskjed.

Ei Eli Nykrem død i 1749 på Kleppe var 79 1/2 år, og kan være søster av Rasmus som boddde der sammen med Anne og Rasmus til hun døde.

Eli navnet er også dattera som nevnt på skiftet i 1755. 

Anne Ellingsdatter er den eneste jeg har funnet i nærheten og i alle bygdebøker jeg har sjekket rundt her, og er nok datter da av Elling, som kan være sønn av en Anders over der på Aursnes.

Anders Ellingsen fikk også dette navnet.

 

Link to post
Share on other sites
Lars Kåre Skeide

Even Stormoen.

 

Ser av skiftet 1709 på Torgeir eller Torgiel Pedersen på Jordegods over eiendeler med  7 1/2 pund ? i Roti.

Peder Torsteinsen på Hegge sønnen nevnt over, eide 18 merker i Roti står det der.

 

Nils Larsen Frislien , Melheim , Rasmusbruket br.nr. 3. var i skiftet lovverge til kona hans Torgeir, og han Nils her hadde  sønner Peder født 1691, kjøpte gard på samme garden Roti i 1714, og en annen sønn Rasmus født 1699 arva halva av dettei i 1738 da Peder var død.

Og denne  Nils Larsen var gift med ei Synnøve Jonsdatter, se navnet på skifta 1709 og 1710, så her må det være slekt da arv går fra Roti, og da muligens fra kona Synnøve..

 

Denne Peder Olsen nevnt i testamentet som det var på Stokkenes i 1713 (ikke skifte da dei begge levde) hadde gard også i Roti, og er nevnt om en åstedsak på side 193 og 194 i bygdeboka fra 1953, i en tvist med Jens Anderson se også side 195, der faren hadde arv fra Egge i Breim.

Her lukter jeg spor til Breim og Ellend slekta.

 

Videre er  Peder Nilsen nevnt på Roti med  en kone Anne Eriksdatter fra Sogn, og hun hadde en bror Samuel busatt på Lærdalsøyri, som også er i Sogn.

 

En Sjur Ellendson eldste sønn av Ellend i Breim, hadde en sønn Knud, som var myndig i 24.6.1570

 Gunnar på Frislid født ca. 1520, var bror til denne Sjur Ellendsen.

Gunnar bodde i Hornindal står det i dåpsboka, og Sjur budde i Sogn.

Jeg har leita mange stader etter denne Sjur og med sønn Knut i mange bygdebøker i Sogn, uten ennå å finne noen som stemmer.  

 

Even Stormoen kan du se vider på Jordegodset og hva som står i skiftet, samt navna etter på er det kreditorer ?

 

På forånd takk.

Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Lars Kåre Skeide skrev:

Even Stormoen kan du se vider på Jordegodset og hva som står i skiftet, samt navna etter på er det kreditorer ?

 

 

Litt uklart hvilket skifte du sikter til, men her er jordegods og kreditorer 1709:

 

 

[side 71b, v. kolonne]

 

09 Jordegods:

10 7 1/5 Mark Smørs Leje udj

11 Routi hvoraf Olle

12 Routi og Willem ibi.

13 bruger hver en half

14 part for                                      5: 2: 4:

15 Korn

17

18 Tilstaaaende Gield

19 hos

20 Ole Routi for Een

21 tønde Roug                                 [tar ikke med beløpene nedover]

22 Item Landskyld og 3die

23 Tage af 3 1/2 Mark Smørs

24 Leje udi Routi 22 aar

25

26 Rasmus Aasebøe

27 Ole Anderssen Hegge

28 Joen vedvigen

29 Knud Heggen

30 Olle Odegaard

31 Summa Summarum

32 Alle forskrefne Boens

33 Midler Løsøre og Faste-

34 gods beløber til

35 Dernest angaves Boens

36 bortskyldige Gield till

37 Effterskrefne

38 Madz Forman udj

39 Bergen

 

[h. kolonne]

 

01 Hl:(?) Poul Glad

02 Hr. Christopher Nyrup

03 Hans Pedersen Lemke

04 Abel Lemmeken

05 Ole Houge

06 Mons Nielsen Skouset

07 Dirich Matzen

08 Catrina Biering

09 Hans Routi

10 Jens Biorlou

11 Karen Hansdr Lemke

12 Hans Myrold

13 Ole Erichsen Kaldvatten

14 Erich Olsen Langevatten

15 Elling Olsen forde

16 Rasmus Otterdahl

17 Rasmus grødhoug

18 Niels Aasebøe

19 Olle Meinerts Hafsaas

20 Abraham Andersen

21 Rester paa Løn

22 Matthis Mellem

23 Iver Aasebøe

24 Johannes Heggen

25 Ragnild Olsdr. Strand

26 Johannes Strand

27 Niels Friislien

28 [og videre – omkostninger, deretter utlegg.]

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
8 timer siden, Lars Kåre Skeide skrev:

Peder født 1646, faren til Rasmus på Nykrem bruker der 1720 til 1725, da han sikkert døde, kom nok fra Aursnes på andre siden av fjorden der han dreiv 1790 til 1720, og var nok gift med enka etter Elling der. Rasmus kan være hans farsnavn.

Vi finner ham i link i 1701 og 1704 først som bonde på Aursnes, så som sjømilitær, og vi veit at Kleppe var brukt i millitær sammenheng.

Det underlige er at jeg ikke har funnet Rasmus Pedersen i noen kilder i tiden før 1704 og til 1730 i hele Herøy, untatt navnet på skiftet etter Eli Olsdatter i 1721.

Om noen finner noe så gi beskjed.

Ei Eli Nykrem død i 1749 på Kleppe var 79 1/2 år, og kan være søster av Rasmus som boddde der sammen med Anne og Rasmus til hun døde.

Eli navnet er også dattera som nevnt på skiftet i 1755. 

Anne Ellingsdatter er den eneste jeg har funnet i nærheten og i alle bygdebøker jeg har sjekket rundt her, og er nok datter da av Elling, som kan være sønn av en Anders over der på Aursnes.

Anders Ellingsen fikk også dette navnet.

 

 

Dette høyrer vel helst til den andre tråden din med same tittel...

 

Men er dette er informasjon du faktisk har - eller berre spekulasjonar?

 

Kva er det som knyter Peder på Aursnes til Peder på Nykrem.  Det einaste eg kan sjå er namnet - og det var temmeleg vanleg.

Og kvifor skulle Peder på Aursnes vere gift med enkja etter Elling (på Aursnes)?

Det er kanskje tufter etter eit leidangsnaust på Kleppe. Men det og skipet hadde nok rotna opp nokre hundreår før

Peder si tid. Er det annan kjend militær aktivitet på Kleppe? Og kva har det med Aursnes å gjere?

Peder Aursnes var 55 år i 1701, og han er ikkje ført som militær (innrullert eller avtent).

Kva vil det seie at du ikkje finn Rasmus i kjelder før 1704.  Det er ført 32 Rasmus i Rovde skipreide (som Nykrem og Aursnes høyrde til)

og 21 i Nerøy skipreide, dei fleste utan farsnamn. Ein av desse kan godt vere Rasmus Pederson som brukte Nykrem frå 1725; på den

andre sida kan han vere fødd etter 1701.

Eli Nykrem døydde i 1749, men kvar har du det frå at det var på Kleppe?  https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002431976

Eli var eit nokså vanleg namn. Det same gjeld Elling.

Dei fleste kvinner er ikkje å finne i kjelder frå denne tida.

Link to post
Share on other sites

Hei Lars Kaare---takk for melding meg om denne. 🙂 

Om Y-testene, vi har provt farslinje i Jolster bak til MRCA af Rasmus Baardson Bolset (f.1560, d.1620) med "exact match" med to Y-tester.

Engelsk: So we know those 2 father's lines are correct back to 1560.  We know 2 more generations back on that line: Baard Ellendson Bolset (f.1528) og Ellend Saarheim (f.1490-1570).  Lars' line "may" connect with one of those generations or further back.  We do not know.

I also have Y-tested (BigY-700 at FTDNA) and my closest Y-match is just 3/111 YSTR and very few SNP difference.  Lars has not taken BigY, but he is as close on STR and SNP to me as they are.

My farslinje?  Amerika (1900's) < Heroy, Nordland (1890's) < Fitjar, Hordaland (1700's - 1890's) < Austevoll (1700's/1600's) < Kvinnherad (1600's).  I have tested 1-, 2-, 3-, 6- and 8-th cousins, all of which have my Y-SNP markers proving the farslinje and confirming we all have one SNP that none in SFJ/Jolster have.  With these tests, we have confirmed my line to Austevoll with ancestor born in 1654: Geni - Ingemår Olsson Valhammar (1654-1711) .  We have just 2 more documented generations before that ancestor and no other known surviving father's lines.

Recently we tested someone who should be a distant farslinje cousin with Lars Kaare that would prove his farslinje back to Jon Andersson Hauge b. 1614, Knutsbruket br nr 74, Hauge, Sunnylven, Møre og Romsdal; d. circa 1677, Knutsbruket br nr 74, Hauge, Sunnylven, Møre og Romsdal, g.m. NN Iversdatter Ringdahl .

Unfortunately, the test results did not show the tester has the same SNP.  And so we are still looking for Y-DNA evidence proving Lars' line.

However, I did identify one atDNA match (with me!) that shares the same chromosome match as many in Jolster share with me (we have no idea how or when) and that atDNA match is a 6th cousin with Lars with MRCA on his farslinje!  So assuming these atDNA matches are all due to some partial farslinje connections between Hordaland and SFJ this suggests that Lars' farslinje is DNA verified to Elling Rasmusson Nykrem (f.1723 Leikong MOR, d.1775)

Beyond that, I think we need to get another Y-test that comes positive...we are working on that.

 

I also am very impressed with the work you have done translating skiftematerial.  I just don't know how useful it will be if it is 5 generations further back and we already have a Y-match that failed to confirm some of that ancestry (though it could be a problem with the other farslinje, not Lars').

 

Haaper denne er interessant...tusen takk.

Fra Portland, Oregon

-Myles Twete (navn fra "Tveita" gaard i Fitjar, Stord, Hordaland) 

 

 

Edited by Myles Twete
Remove individual names not in conversation
Link to post
Share on other sites
Lars Kåre Skeide

Hei skreiv feil Eli som linken viser,  var feilskrevet av meg og litt feil alder, som man ser bodde hun på Nykrem.

 

Er vel lite Kirkebøker å finne mere opplysninger i, men får lete litt bedre i mulige skifter og annet...

 

Bygdebøkene for Herøy og Leikong og Aursnes, har avskrifter fra gardbøkene som viser hvem som bygslet det forskjellige gardene, og når.

 

Som du ser så stemmer bygslingsårene med det jeg har lagt ut i tillegg med navna, og er sansynlig, men ikke bevist, må sjekke disse nærnere.

 

Står også på Nykrem bruket som Peder og Rasmus Pedersen er nevnt på at Rasmus Pedersen var gift før, og det ser vi av oppkallinga.

 

Ellers ville vel første sønn til Rasmus hett Peder, men fikk navnet Elling, og første datter Eli.

 

Så Eli nevnt død i 1749, kan da være enka til Peder, og hett Ellingsdatter, alder kan stemme med 1671, da har en Elling kunne bragt inn bruket til Peder .

 

Om Anne Ellingsdatter, død 1755 var datter, så kunne ikke Rasmus Pedersen gifte seg med henne, så noe skurrer her. 

 

Tror heller at dett var søster til Rasmus Pedersen som bodde her etter at faren døde ca. 1724.

 

Videre er siste barnet til Anne Ellingsdatter over Eli Rasmusdatter, født 1724, og damer fikk skjelden barn etter 45 år.

 

Setter vi så alderen hennes til 45 år ved nytt gifte med Ole Nielsen i ca. 1735, så får vi hennes fødsel til ca. 1690, og hun var da 34 år ved siste fødsel.

 

Vi ser også at Eli Rasmusdatter, var fadder til barn og faddere med navnt Kleppe, samt enka fra Bøe der Nils Rasmussen født 1702 med datter Eli OLsdatter og Rasmussen Kleppe.

 

Minesterialbok for Herøy 1767 til 1788

Født og døpt 1.12.1767

Barn Ole født 1767

Far Povel Kleppe

Fadder Hans Leganger

Fadder Rasmus Jonsen ??

Fadder Peder Larsen Jøsock

Fadder Adelus Jakobsdatter

Fadder Eli Rasmusdatter Leganger backen

Fadder Brite Rasmusdatter Jøsock

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013760051

 

Minesterialbok for Herøy 1767 til 1788

barn Elling født 1769 dåpsdato 24.9.1769

far Rasmus Røvde

fadder Elling Rasmussen Backen

fadder Povel Larsen Bøen

fadder Jens Samsonsen Røvde

fadder Daarte Povelsdatter Bøe

fadder Eli Rasmusdatter Backen

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013760981

 

Må sjekke dette siste for kontakten mellom Nykrem og Kleppe.

 

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.