Jump to content
Arkivverket

Utskifting Ringebu 1858


Ole Jon Moastuen

Recommended Posts

Hei. 

Jeg trenger hjelp til å tyde denne utskiftingsforretningen. 

Fra punkt 9 folie 289 her: https://media.digitalarkivet.no/view/10095/291

 

og folie 290 https://media.digitalarkivet.no/view/10095/292

 

Foiie 289

John Iversen Randklev Sorenskriveren I Mellom Gudbrandsdalen gjør vitterlige Aar 1858 den 30 October blev??????? ???? paa gaarden nordre Strande i Ringeboe til midtre? Samting? At Udskiftingsforretning en av nordre Strande Samæiestrækning ????? mod Sorenskriveren ?????? ??????? ??????? inden ++++gjøring af den samme Lagreth som de forrige  ??????? Extrarettprotokollen ???

 

Folie 290

Ringebo Vaarting 1859

??????? ???????? mødte og framlagde det af den andtagne T???? Hansen Indførsel? Attest til Udskiftning af det før omhandlede sam???? 7 august mod udskiftnig? Rudi bam????? At October og af det for om???????? ?????? fuldstændige ???? ???? skal fremkomme af fattet efter det ??? Fremlagde forretter de ??????? Forretningen fram mod det Fremlagde indtages for ???????: Aar 1858 den 2 Juni indfandt jig mig en ?????? ++++griske T, Hansen paa Gaarden Rotaas for efter forlangede af Engebret Rotaas, Torger Elvestad, Hans Berge, Østen Berge, Svend Myhre og Engebret Seielstad et foretage Grunnting af Udskiftning af den S????? som tilhører Opsidderen paa nordre Strande i Ringeboe. Som Skjønn og Lagrettesmand ved denne Forretning frammødte Amund Rudi, Ole Kolstad, Peder Brandstad og Ole Trosvig.
ligeførede om?????? Rets?+ navn tilhørende og loggerende Arne? Forretning faarmend ?) at sammen skulde infdøres som en Følge af og i Samhold? Til ????? af Sorenskriveren ???? 20  Juli og 26 September f. O? ????????afholdte ForretningenBestyreren erklærede sig for øvrigt saa godt bekjendte med to forskjellige ???????, den Udskiftede ?????? at de mod skjøted ?????? paa ??? sammen med Godtas ??? af Grændserne for Gammelsætermarkem og Bjørnlimarken, ??????? opsidderen på d.o nordre og søndre Berge, Myhre, Bygstad, alle Seielstad og santlige de saakallde Liagarde ved de omhandlede Forretninger som paastaar sig eiendomsberettigede, hvorfor alle vedkommende fra begge sider af B???????? ??????
om at ????? paa Hvidfjeldet nog?? Dag all??? Den 3 juli F. M for at prøve til midelig overenskomst i den Anøedning og paa ??????? tid og sted da ????? bestemte at en linje skulde drages fra Høieste Punkt paa Hvidfjeldet tverrsover Sbinslaaelven til en Fintop? Søndenfor og ovenfor Lillesæterelven? En ????blir nedfor og at ligeledes en Linie fra ?????so, maatte trækkes sydom Vardkampen ligetil Knappens Eiendom, der ????? for da klan liggende sønden og nedenfor ????? Lin???? Saaledes tilføres so am???? ????? uden ay de derfor maatte gri? noget Str+++ i den ?????? som er beliggende imellom grensen A. Svinslaaelven, Læbelven og den øvre Fjeldang bliver da begstemdt som Grunlagt og for+ settelsen den øvrige del? Af Sam? Tager ned faalader den af dem skulde? Regnes ????? 4 Aem mod Elven i Grund??? Forævrigst forbeholdte ?????? A, B og C indtil Teigena navn indfludens for at Sigte? Den Søndre ?????? som Tillæg til de Daddre som maatte befinde for ????? ligesom Freænserne mod Udlodningen vidst g???? Tillæg og Fradrag eftersom Sko???? Og Andsel i Samæeiet samt den Matrikelskyld ????? Sammen maatte indakiftes samden for undtaget således:

 

Mvh

Ole Jon Moastuen 

Edited by Ole Jon Moastuen
Link to comment
Share on other sites

Et forsøk:

 

01 John Iversen Randklev Sorenskriver

02 i mellem Gudbrandsdalen Gjør vitterligt: Aar

03 1858 den 30te October blev Extraret sat paa Gaarden nordre

04 Strande i Ringeboe til videre Behandling af Udskiftnings

05 forretningen af nordre Strands Sameiestrækning administreret

06 af Sorenskriverens edsvorne Fuldmægtig Bärnholdt under Medbetjening af det

07 samme Lagrette som de forrige Sessioner. Hvorda ( : Se forøvrigt Extraretsprotokollen pag.

 

[ny side]

 

01 Ringeboe Vaarthing 1859

02 Tilstevnerens Befuldmægtigede mødte og fremlagde det af den antagne Konduktør(?) Hansen

03 udfærdigede Udkast til Udskiftning af det her omhandlede Sameie dateret 7 August, med

04 tilhørende Rids, bemærkende at et fuldstændigere Kort senere skal fremkomme af-

05 fattet efter det nys Fremlagte hvorefter de begjærede Forretningen fremmet. –

06 Det Fremlagte intages her saalydende: Aar 1858 den 2 Juni indfant jeg mig un-

07 derskrevne Fanejunker Hansen paa Gaarden Rotaas for efter Forlangende af Engebret

08 Rotaas, Torger Elvestad, Hans Berge, Østen Berge, Svend Myhre og Engebret Smed(?)-

09 stad at foretage Opmaaling af og Udskiftning af den Sameieskov, som tilhører Opsid-

10 derne paa nordre Stranden i Ringeboe. Som Skjøns og Lagrettemænd ved denne For-

11 retning fremmødte Ammund Rudi, Ole Kolstad, Peder Branstad og Ole Trosvig

12 ligesom de ovennævnte Bestyrere vare tilstede og begjærede denne Forretning fremmet

13 idet de bemærkede at samme skulde udføres som en Følge af og i Henhold til tvende af

14 Sorenskriveren, under 20 Juli og 26 September f. A. desangaaende afholdte Forretninger.

15 Bestyrerne erklærede sig forøvrigt saa godt bekjendte med de forskjellige Punkter, der

16 begrændse den udskiftende Strækning at de med Vished kunne paavise samme med Undta

17 gelse af Grændserne for Gammelsætermarken og Bjørnlimarken, hvortil Opsidderne

18 paa %de% nordre og søndre Berge, Myhre, Bygstad, alle Scielstad og samtlige de

19 saakaldte Liaagaarde ved de ovenbemeldte Forretninger have paastaaet sig eiendoms-

20 berettigede, hvorfor alle Vedkommende fra begge Sider af Bestyrerne bleve anmo-

21 dede om at møde paa Hvidfjeldet næste Dag eller den 3 %Juli% f. M. for at prøve til min-

22 delig Overeenskomst i den Anledning og paa hvilken Tid og Sted de Mødende bestemte

23 at en Linie skulde drages fra høieste Punkt paa Hvidfjeldet tversover Sviinslaaelven

24 til en Fintopskolle(?) sønder og ovenfor Lillesæteren hvor en Mærkesteen blev nedsat og at

25 ligeledes en Linie fra denne Steen maatte trækkes sydover Vardkampen ligetil Knap-

26 pens Eiendom. Den Strækning som da blev liggende sønder og nedenfor disse Linier skulde

27 saaledes tilhøre de ovennævnte Gaarde, uden at de derfor maatte giøres noget Fradrag i

28 den øvrige Sameiestrækning. Derpaa foretoges strax Skibning og Maaling af Grændselinierne

29 samt Udmaaling af de indenfor Sameiets Grændser liggende Sætre een(?) (??) hvorefter Skjøns-

30 mændene, efterat have befaret og betragtet Sameiet, paa nøieste bestemte hvorle-

31 des Teigerne skulde lægges og klassifiserede og taxerede Skoven saaledes som følger. –

32 Den Strækning, som er beliggende mellem Linien A. Svinslaaelven, Læbelven og

33 den øvre Fjeldvæg blev da bestemt som Grundtaxt og hvorefter den øvrige Deel af Sameiet

34 blev taxeret saaledes: at der af denne skulde regnes %saaledes% 4 %?% Alen med 1/4 Alen i Grund-

35 taxten. Forøvrigt forbeholdtes Støkkene A, B og C indtil Teigene vare udstukne for at

36 disse da kunde benyttes som Tillæg til de Lodder, som maatte findes for svage, ligesom

37 Skjønsmændene ved Udlodningen vilde giøre Tillæg og Fradrag eftersom Skovens og

38 Markens Godhed kunde udfordre. Bestyrerne opgav derpaa de Gaarde der skulle have

39 Andeel af Sameiet samt den Matrikulskyld, hvorefter samme maatte indskiftes, hvil-

40 ken her indtages saaledes

 

[så følger endeløse rekker av gårder med tilhørende andel og skyld. Dette er vakker latinskrift, så det overlater jeg til deg. Et par-tre sider videre er det en ‹gotisk› avslutning, men det får bero til senere.]

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Da har jeg prøvd meg på avslutningen.

 

Forstår ikke alt, men slik har jeg tydet dette:

 

Da Teigene saaledes være afmaalte og indstrøken(?) klasse(?)da af Skjønsmanden atter befandt og betragtede og saaefter bestemte Følgende: 1 Øst(+)Slætte(?) A der ligger nordenfor Lille-
fjeldet ?????? og deles i ???? og deraf i Pkt a tillagdes Myhrhagen og Sagstuen tilsammen(?)

Pkt B øvre Randklev og pkt C Seielstad øvre. : 2  At Skoven i Vangbakkene? eller
mellom Svinslaaen, Vangen og Djærvaasbækken ligeledes maatte tillægges
Elvestad og Seielstad. Skogsløkke paa kartet er  samsensat mod Bogstav B og 3  at Støkket C nedenfor (Underfor?) Sæteren Svinslaaen skulde tilfalde Gaarden nordre Strande. 4. Da Simen
Bølien? af Ringeboe og Simen Vedum af Faaberg ????? ???? om at Lagretten

Skulde fratage Skov til den Sist??? Sæter i Lørdalen saa bestemte Skjøns
manden at Simen Vedum skulde avfalde den nedre del Eft A??? Lod 13 15 og

Skulde fraskildte Skogsløkke paa Kartet, blev bemærket mod lod  Nr 15B og udgjør 349,451 (kv) Alen

For øvrigt Und??? Simen Vedums Skov?? Anført til for Slid?  Da intet siden
Mod denne Forretning var at ?????? sammenkaldet. Sæteren Svinslaaen den

 7 August 1858. S Hansen Fanejunker. Ole Kolstad. Ammund Rudi. Ole Trosvig.
Peder Brandstad. ?rettslagt den  30 October 1858. F, Bisenholdt ????Fldm.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.