Jump to content
Arkivverket

Tyding av tekst fra scannet dokument fra 1854


F Rusten

Recommended Posts

Et forsøk:

 

01 John Svensen(?) Randklev

02 Sorenskriver

03 i

04 Mellem-Gulbrandsdalen

05 Giør Vitterligt: Aar 1854 den 20de September

06 blev en Extraret sat paa Gaarden Øyen paa

07 Froen til behandling af efterfølgende Forhør, og

08 betient af Sorenskriveren i Overvær af under-

09 skrevne Forhørsvidner. –

10 Hvorda! Blev foretaget Nr.1, Forhør over

11 Simen Klokkerhougen.

12 Administrator fremlagde den udstedte Indkallelse

13 og en Anmeldelse fra Skovfoged Landgraff af 26de

14 Juni d. A. med Amtmandens paategnede Ordre

15 til nærværende Forhørs Optagelse af 19de f. M. –

16 De fremlagte Documenter indtages saalydende:

17 «Herved Indkaldes - - - Simen Klokkerhougen

18 til i Anledning af at de skal som bygget Huse

19 i Espedalen at møde ved et Forhør paa Gaarden

20 Øyen paa Froen Onsdagen den 20de September først-

21 kommende Klokken 3 Eftermiddag under Tvang af

22 Afhentelse.

23 Hundthorp den 9de September 1854. Randklev.

24 Aar 1854 den 16de og 17. September er forestaaende Ind-

25 kaldelse lovligen forkyndt for - - - Simen Klokker-

26 hougen i eget Paahør paa Bagne(?) i Espedal%?%, be-

27 vidnes af os som Stevnevidner for Froens Thing-

28 lag i Kraft af aflagt Eed. –

29 I. Grav(?) L.S. C. Grav(?) L.S.

30 Irettelagt ved et Forhør paa Øyen den 20 September 1854

31 Randklev.

 

[ny side]

 

01 (??) (??) Gulbrandsdalens Fogdeembede!

02 I afvigte Vinter og Vaar have efterfølgende

03 Personer nedsat sig inden Espedals Statsalminding

04 og der opført sig skurre(?) og mindre Vaaninger

05 hvortil de have benyttet Materialier, som de

06 have avvirket i den nævnte Alminding:

07 - - 8. Simen Klokkerhougen paa søndre Side

08 af Langvandet. – Hvilket jeg herved giøre mig

09 den Ære at indberette till Gulbrandsdalens Fog-

10 derie med Tilhørende, at endel af de nævnte

11 Nybyggere have gjort Indhegninger. –

12 Gaarden Veslem i Skabar(?) den 26 Juni 1854

13 J. Ferd. Landgraff.

14 Oversendes ærbødigst Hr. Amtmanden i Chri-

15 stians Amt til Behandling.

16 Gulbrandsdalens Fogdecontor den 31 Juli 1854

17 G. Kaltenborn.

18 Oversendes Sorenskriveren i Mellem Gulbrandsdalen

19 med tjenestlig Anmodning om i Sagens An-

20 ledning at optage Forhør, særskildt for hver af de

21 Anmeldtes Vedkommende.

22 Christians Amt den 19 August 1854.

23 J. Friis const.

24 Irettelagt ved et Forhør paa Øyen den 20 September

25 1854. Randklev. »

26 Anklagede Simen Simensen Klokkerhougen

27 fremstod for Retten frie for Baand og Tvang

28 og sagde sig 36 Aar gammel samt at være født i

29 Lille-Elvedalens Annex til Tønset, hvor han er

30 Confirmeret da han var 14 Aar gammel, og hvor

31 han fremdeles opholdt sig til sit 22de Aar. –

32 Siden har han opholdt sig ved forskjellige Berg-

33 værker indtil han for 8 Aar siden kom til Espe-

 

Mvh

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Litt korreksjon:

 

Line 1: Iversen

Line 18: …skal have bygget…

 

Ny side

 

Line 1: S.T.

Line 4: …større og mindre…

Line 6: aavirket

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for hjelpen. Da tar jeg sjansen på å legge inn den nest siste delen av dokumentet.

Dokumentet er lengre enn A-4 formatet, og derfor har jeg måttet sende samme side to ganger for å få med hele teksten.

Dokument-1854-2.docx

Link to comment
Share on other sites

58 minutter siden, F Rusten skrev:

Da tar jeg sjansen på å legge inn den nest siste delen av dokumentet.

 

Videre:

 

34 dals-Værket, hvor han senere stadigen har været

35 deels som Grubearbeider, deels som Opsynsmand

36 paa Gruben. – Han benægtede nogensinde at have

37 været tiltalt eller straffet. –

38 I Forhørets Anledning tilstod han ligefrem, at han

39 i Sommer har faaet sig opført en Stuebygning

40 paa den vestre Side af Langvandet eller Espedalsvandet

41 hvilken Bygning han endnu ei har indredet, og saa-

42 ledes blot bestaaer af 4 Vægge, men han har tænkt

43 at faae den afdeelt saa at det skulde komme til at

44 udgjøre en Stue, et lidet Kammer og Kjøkken. –

45 Flere Huse har han ikke opført og hellerikke indhegnet

46 nogen Jord, men han har tilvirket Tømmer, hvoraf

47 han har agtet sig til at opføre et lidet Fjøs. –

48 Tømmeret til bemeldte Stuebygning og Fjøs har han

49 taget i Skoven i Nærheden, deels ved at fælde friske

50 Træer, og deels ved at tage Tapender(?) som har ligget

51 igjen af før af andre hugget Tømmer. – Han

52 vedgik ikke at have havt nogen Tilladelse til hverken

53 at aavirke Tømmeret, eller at benytte til Huustomt

54 den Grund hvorpaa hans Stuebygning er opført,

55 hvilket han erklærede Alt at være skeet i den Deel

56 af Espedals Alminding, der hører under Froen. –

57 Da han ingen Eiendom eller Brug har paa Froen,

58 saa maatte han erkjende heller ikke at kunde ansee

59 sig brugsberettiget i bemeldte Alminding. –

60 Administrator ved at erfare, at det Passerede skal

61 være foregaaet i den Deel af Espedalen, der hører

62 under Froen, maatte gjøre opmærksom paa, at han

63 som Eier af Gaarden Hundorp, formeener at være

64 brugsberettiget i Espedalens Statsalminding, forsaa-

65 vidt samme hører under Froen, og derfor kan

66 ansees som en Smule interesseret i Sagen, skjønt

67 han, som boende omtrent 5 Miile fra Espedalen,

68 ei kan komme til at udøve noget synderligt Brug

69 der, og at samme formedelst Mængden af de andre

70 Brugsberettigede i alle Fald og maa blive ube-

71 tydeligt.

 

Sitter med en bestemt fornemmelse av at dette har jeg da vitterlig tydet før en gang? For endel år siden? For deg eller noen andre. Finner det ikke igjen. Litt irriterende med muligens dobbelt arbeid – men, men.

 

Mvh

 

 

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Siste del:

 

72 I denne Anledning erklærede Anklagede, at han

73 ønsker, at Sorenskriveren skal vedblive at behandle

 

[ny side]

 

01 Forhøret og Sagen, da han haaber derved at spare

02 baade Bryderie og Omkostninger, om Sag mod

03 ham skulde blive anlagt, og han mod Formodning

04 kommer i noget Ansvar. –

05 Administrator ansaae det rettest at give Over-

06 øvrigheden Adgang til at bestemme om Søgsmaal

07 mod Anklagede skal anlægges, og i saa Fald om

08 den skal forfølges som Justitssag eller ved Civil

09 Rettergang, ligesom og til at bestemme, om den vil

10 at Sorenskriveren skal vedblive at behandle Sagen

11 eller om Sættedommer skal beskikkes, hvorfor det

12 Passerede herved sluttes som Forhør for at

13 tilstilles Overøvrigheden. –

14 Randklev

15 M.L. Garmann.   A. Østensen

16 Saaledes som indbemeldt at være

17 overeensstemmende med Juris-

18 diktionens Forhørsprotocol hvori

19 Retsvidnerene som anført have

20 medunderskrevet, bekræftes herved

21 under min Haand og Segl. –

22 Randklev.

23 # (??) 2598/1854

24 Oversendes Fogden i Gudbrandsdalen, som tjenstlig anmodes om

25 som Referent at ville tiltale og hævde(?) Dom over Simen Simensen

26 Klokkerhaugen for Tyvsforbrydelse. – Saafremt Sorenskri-

27 ver Randklev ved Eragtning maatte vige sit Sæde, vil Sættedommer

28 paa Hr. Fogdens nærmere Reqvisition blive beskikket. –

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for hjelpen Even. Du har rett i at du tidligere har hjulpet meg med å tyde tekst om samme person, som nå viser seg ved din oversettelse ovenfor, å gjelde samme sak som jeg fant i en Ekstrarettsprotokoll tidligere. Dette er et originaldokument som jeg fant på Statsarkivet på Hamar, og som jeg håpet kunne inneholde flere opplysninger om personen og hans liv. Uansett gir alle oversettelsene verdifulle detaljer som er interessante for meg. Jeg setter derfor stor pris på at du har hjulpet meg med dette. Tusen takk.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.