Jump to content
Arkivverket

Tyding av skiftemateriale


Jeanine Johansen

Recommended Posts

https://media.digitalarkivet.no/view/25194/411

Jeg ville gjerne hatt hjelp til å tyde dette skiftet etter Ole Johannesen Sylliset. Jeg er på god vei til å lære meg gotisk skrift, men står litt fast på grunn av språket. Det er en god del ord jeg ikke har hørt før, og grammatikken gjør også sitt til at jeg ikke klarer å få noe logisk sammenheng i det jeg skriver. 

Jeg har lest meg såpass opp at jeg har skjønt at skiftematerialet følger en orden, men jeg har ikke nok ord til å se sammenhengen. Selv om jeg faktisk er godt ned i tredje side med å transkribere.

Kan gjerne legge ved det jeg har transkribert selv, hvis det gjør jobben lettere, men tenker at det for det meste gir en god latter til de som leser det😂

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det nyttar ikkje å gråte, men vi skil mellom le av og le med ...

(Vi ler av ... unge advokatar som ber glade amatørar om å få omsett sirleg løkkeskrift frå 1935. Dei fleste andre ler vi med ... )

 

Legg ut det du har fått til.  Det er oftast raskare å rette enn å skrive alt på nytt.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

...eller som han sa, tysklæraren vår: "Her er det ingen som ler"... 😄

Link to comment
Share on other sites

Da  jeg begynte denne jobben, husket jeg at dere her inne byttet linje sånn som det sto i originalen, men jeg har ikke nummerert linjene mine, som jeg har sett blir gjort her inne nå. Og der jeg ser andre har satt inn spørsmålstegn, har jeg brukt stjerne, og siden jeg ikke har nummerert hver linje, har første bokstav i linjene blitt stor. 

 

 

Skifteforretning efter afdøde mand Ole Johannesen Sylliset i

Wangs præstegjæld afholdt den 28de junii 1816.

Erik Glørsen sorenskriver over ni* gjør viderligt at aar

1816 den 29 junii blev skifteretten satt paa * prost «Longlan» i Wangs

præstegjæld, forat, efter den til mig * anmeldes og anmodning, samt

i * det af mig under  juni udsat *skifteproklama, som

besu* til *kommende efterættning var bliven bakgrundgivt af-

handla at bekjent arveskifte efter den paa gaarden Sylliset i bemeldte

præs **i hadde maj maaned mod * afgangne mandag

Ole Johannesen, mod at antægne og * ved arveboets ejendommer, samt videre

Indtægt saannsom udgift at antegne og brugen til paafølgende *

Imellem den igjenværende enka Marthe Eriksdatter paa dennes død og

hendes med den afdøde mand i ægteskabet avlede 5 børn, 3 sønner og 2 døttra paa

* * nemlig, ældste søn Jens Olsen 13 aar gammel, anden søn Ola

Olson 5 aar gl, tredie og yngste søn Anders Olsen 1 ½ aar gl, ældstedatter

Eli Olsdatter 11 aar gl og yngste datter Marta Olsdatter 8 aar gl samtlige

Opholder sig paa arvetomten gaarden Syllisæt hvo * moder arve-

Boet* bemeldte Marta Eriksdatter som for skifteretten *giør

* med * antagen og formaanede laug* Olsen Lin*

Eie verge og formynder for samtlige børn af * i *

Til* * * formue af mig som domsformyndig under-

Holdt var afdøde mosters mand Ole Johannessøn Arnsæter, som for skif-

Terretten var * * * var tilstæde for at iagtage myndt-

Lingerne som under skiftebehandlingen * var hans broder Jens Johannes-

Søn lensmanden Jacob * paa sin * * Trosdatter *

Udnævnelse naer til * Jens * * og Anders Andersøn

Findødegaarden. Lensmanden Jacob * var * indlæmmende

* til skifteforhandlingen udgrædde forentlige skifteproklama af *

Fatog * * mod bekyndigiørslig paategning. Lag*

* lensmanden * af hans tillæg* * * * lagretten*

* paa arnetomten gaarden Syllingset *  junii var *

* kovv* afholden * og * forretning,

Beløb anføres * til indtægt med 1011 kr – 18 *. Ragikarning for-

Etningen blemmer for at indtage.     * løsøre * som * be-

Gjæringsforetning medholder for* * paa kaflfor-

Altinner *, at han og * ikke * *, lagasøn hun

Ikke flere hende nogen * eller udglamende * at anføre til

* indtægt, *mod, ogsaa som at *bort mod * stord-

Gildet * gaarden Sylliset som skylder 1 ½ gund mindbrysne og grølegd

Hvorifra * følgd pladsen * og engastettet Syllisetødegaarden tilsammen skyld-

Lagte for 3 ½ skind av* igjen af gaardens skyld 1 gund 2 ½ skind, foruden

var gaarden frasolgd, engstykket stødningen hvorpaa ikke nogen skyld er lagd

* * for at * aar aginda sku varag skyld og særlig fred i

*tomten gaarden Sylliset for* * sat hendes af-

Døde mand * af John L* * skind hvormed

Eiendommen er solgd fom for skyldsen 1960 rd efter skuødat normen

Forind salkt var *  * 20 de junii og tinglæst 3 die juli 1801

* eiendom *tomten gaarden Syllingset *

Komme under * af * * * Longarettmand Jens

Mareg* og Anders Pinødegaarden. * Rise erklærede at de havde

God kundskab om gaarden og omskaffnad i hver følge * efter bri-

* omerlag skjønned at gaarden i * * og efter nom-

Brats onestæindeg * kan * af  * * * 8000 rd  **

Og da ikke la * *kommende en noget imod  *

* at * man angaaer * at være paasend og antagelig saa an-

Føre * til indtægt * gaarden Sylliset for bemeldte

* 8000 rd. * var ikke at antagen som kunne ko* *-

* til indlagt, altsaa bliver den uovernd * noer boet sela for-

Mue 9011_,_18          * befandt han * at noer * føl-

Gende gjeld og udgift, han som * lød Engebret Knudsen Rørvig af Ringebu

Præstegjeld i Gudbrandsdalen * er af den af døde mand under 1te

Maij * * * hvori afdøde ligsaa at være Engebret Rørvig

Skyldig, som * tilstod rigtig at * og som vedsaas anføres

* * til udgikt 200 spd. – Ordden klar for at indtage 2 spd lod

Enkene Kjersti Olsdatter Herseteje fordra og blev tinglæst 100 spd. 3die lod

Ole Olsen Kirkebye fordra og blev tinglæest 100 spd, 4de lot Niels Bentsen

Ogsaa Kjirkebye fordre som af * * blev tinglæest rigtig at

* 20 spd, 5 lot Gulbrand Pedersen Sæhlie fordra som af hermbor-

Enken blev tinglæest 21 spd, 2^16/.. 6te lot Johan *gaarden fordra og

Blev tinglæest 169 spd. 7de for * Niels Nielsen Sløkerud som lagleder af

Arvboennken blev tinglæest rigtig at være 139 spd. 8av fordrett Ole

Jacobsen Tomter og blev tilstaat 35 spd.      9  *Anders Steen

Mødte og tilkjennegav at saa ikke førind for en * * hilsen hende

*tning om at setta karta være b* til afsandling i * og de

Som far en betydelig fordeling i * formuentlig efter et *

^af døde mand med forligsariann* forrige aar slutter h*,

Hvilket han ikke havde taget * ligesonn det heller ikke var giør-

Ligt under * * * at tilsige bringe det til at framlægge som *

For samd fordring i skifteretten, som * han skifteforretningen indsatt *

Kont *, * * * at eienkomme med særligt og *’-

* hvor han sale fordring *. 9de anmeldte * att Jo

Capitain Tollerud fordra i * tilgade 50.         10de fordra * og 403

Blev billegard forlade udlagd fremt imodde paa hv* afdøde mand bagaavsje *

Behodlningen 200 spd.          Forinden blev * efter paastand tilstand

* andre 200 spd.        * Capitain Steens fordring er indkommen

* * * * at nogen

 * gield var hvilend paa *-

Bort ved den som er antagen.           * sogn* af capitain Steen

* grunde indsætter satte skifte til mandagen den 8de julii førstkom-

Mende til efteretning.           Eljdvensen. Jen s Mogensen Mangerud, Anders

Andersen Pinødegaarden.     Aar 1816 den 8de juli blev efter udsættelser fra

Den 28de juni udført skiftet efter afdøde mand Ole Johannesen Sylliset igjen for-

Lagt til videre forhandling paa ** i Wangs præstegield

I Over af da * * Lars Olsen Hanum og Ole Olsen

Moistad.         * * af * * naer *

* Capitaine Steen paa Torshoug lod * * til skifteformal*

Af Dags Dato indkomen saa * ^af Dags * * i

* ^sa* * hvilken* til lags med at s* *

Bilag, hvormed den rigtighed *, * at fordringen *

* * efter * * * af 14de junii 1816, udgiør

538spd 6 som er i * * fordoblet ved 10_5380_2_12. Arg*-

* med * * paalydende.* var ikke * * skifte-

Forsamling at iagttage derfor blev den h* * til udlodning.

6Gloensen. Lars Olsen Hanum. Ole Olsen Møisted.            Blev av da

Forsæt fog* at brengn og anføre efter * dette * * saa-

Som: for * * til * mod * 20de. Sogden for hende

* 2_2_16 * * udgølt proklama 16_,,_,, for

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Forslag til rettelser av første 40 linjer – første side i originalen:

 

01 Skifteforretning efter afdøde mand Ole Johannesen Sylliset i

02 Wangs præstegjæld afholdt den 28de junii 1816.

03 Erik Glørsen sorenskriver over nordre Hedemarken gjør vitterligt at Aar

04 1816 den 29 Junii blev skifteretten satt paa Tingstedet (??) i Wangs

05 Præstegjæld, forat, efter den til mig skede Anmeldese og Anmodning, samt

06 i Følge det af mig under (??) Juni udstedte Skifteproklama, som

07 behørigen til Vedkommendes Efterrætning var bliven bekjendtgiort af-

08 sændte(?) at lovligt Arveskifte efter den paa Gaarden Sylliset i bemeldte

09 præstegields Hovedsogn i sidstleden Maj maaned ved Døden afgangne Mand

10 Ole Johannesen, ved at antægne og taxere Stervboets Ejendommer, samt videre

11 Indtægt saavelsom Udgift at antegne og beregne til paafølgende Deeling

12 imellem den igjenværende Enke Marthe Eriksdatter paa den eene Side og

13 hendes med den afdøde Mand i Ægteskabet avlede 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døttre paa den

14 anden Side nemlig, ældste Søn Erik Olsen 13 Aar gammel, anden Søn Ole

15 Olsøn 5 Aar gl, tredie og yngste Søn Anders Olsen 1 ½ aar gl, ældste Datter

16 Eli Olsdatter 11 Aar gl og yngste Datter Marta Olsdatter 8 aar gl samtlige

17 opholdende sig paa Arvetomten Gaarden Syllisæt hos Deres Moder Sterv-

18 boe-Enken* bemeldte Marta Eriksdatter som for Skifteretten var tilstede

19 tilllige med hendes antagne og formaanede Laugværge Hans Olsen Lindbye(?)-

20 Til Værge og Formynder for samtlige Børnene og deres i Stervboet

21 Tilkommende Arvemidler bliver herved af mig som Overformynder ind-

22 sadt den afdødes Mosters Mand Ole Johannessøn Ørnesæter(?), som for Skif-

23 terretten var nærværende, desuden var tilstæde for at iagtage Myndt-

24 lingernes Tarv under Skiftebehandlingen, deres Farbroder Jens Johannes-

25 søn Skougen. – Som Laugrettesmænd ved denne Skifteforhandling, dertil

26 af Lænsmanden Jacob Schultz paa den Constituerede Foged Trosdahls Vegne

27 udnævnte var tilstede Jens Monsøn Mangerud og Anders Andersøn

28 Pindødegaarden. Lensmanden Jacob Schultz var nærværende og indleverede

29 det til Skifteforhandlingen udstædde skrivtlige Skifteproklama af ovenmældte

30 Dato %overstrøket to ord% med Bekjendtgiørelses Paategning. Ligesaa indlevere-

31 de nsmanden een(?) af hans %og% tilligemed de tvende ovennevnte Lavrettes-

32 Mænd paa Arvetomten Gaarden Syllingset sidsleden 20de Junii over Stervboets

33 ejende Løsøremidler afholden Registerings og Vurderings Forretning, hvis

34 Beløb anføres Stervboet til Indtægt med 1011rbd [riksbanksdaler] – 18s[killing]. Registerings for-

35 etningen bliver her at indtage. Meere Løsøre end det som denne Re-

36 gisteringsforretning indeholder forsikkrede Stervboenken paa Skiftefor-

37 valterens Tilspørgelse, at hun og Stervboet ikke var ejende, ligesom hun

38 Ikke heller havde nogen rede eller udestaaende Pænge at anføre til

39 Stervboets Indtægt, derimod, opgav hun at Stervboet var ejende Jorde-

40 godset Arvetomten Gaarden Sylliset som skylder 1 ½ Huud med Byxel og Herlighed

 

Mvh

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Videre:

 

[neste side]

 

01 hvorifra er solgd Pladsen Tømte(?) og Engeslettet Syllisætødegaarden tilsammen skyld-

02 lagte for 3 ½ Skind altsaa igien af gaardens Skyld 1 Huud 2 ½ Skind, desuden

03 er Gaarden frasolgd, Engestykket Rødningen hvorpaa ikke nogen Skyld er lagd

04 Til Hiemmel for at Stervboet var ejende den øvrige Skyld og Herlighed i

05 Arvetomten Gaarden Sylliset forreviste Stervboeenken det hendes af-

06 døde Mand derpaa af John Cristensen udstedte Skiøde hvorved %dene%

07 Eiendommen er solgd ham for Kjøbesum 1960 rd efter Skiødets nærmere

08 Fornield(?) hvilket var dateret den 20de Junii og tinglæst 3 die Juli 1801. Denne

09 Stervboets Eiendom Arvetomten Gaarden Syllingset lod Skifteforvalteren

10 komme under Taxt af de tvende forbemeldte Lougrettesmænd Jens

11 Mangeruud(?) og Anders Pindødegaarden. Disse erklærede at de havde

12 god Kundskab om Gaarden og dens beskaffenhed i hvis Følge de efter bed-

13 ste overlæg skjønned at gaarden i nuværende Tilstand og efter Sterv-

14 boets Omstændighed kan ansees af Værdie den Sum 8000 rbN. V.

15 og da ikke de tilstedeværende Vedkommende havde Noget imod  denne

16 Taxt at erindre men ansaae den at være paasende og antagelig, saa an-

17 føres Stervboet til Indtægt Arvetomten Gaarden Sylliset for bemeldte

18 Taxt 8000 rbd. Mere var ikke at antages som kunne komme Sterv-

19 boet til Indtægt, altsaa bliver for nærværende Tiid Stervboets hele for-

20 mue 9011_,_18s Derimod befandtes paa Stervboet at være hvilende føl-

21 gende Gjeld og Udgift, saasom 1ste lod Engebret Knudsen Rørvig af Ringeboe

22 Præstegjeld i Gudbrandsdalen indlevere en af den af døde Mand under 1te

23 Maij d: A: udsted Seddel hvori afdøde tilstode at være Engebret Rørvig

24 Skyldig, som Stervboeenken tilstod rigtig at være og som retsaa(?) anføres

25 Stervboet til udgivt 200 rbd. – Seddelen blev her at indtage. 2det Lod

26 Enken Kjerstie Olsdatter Herseteje fordre og blev tilstaaet 100 rbd. 3die Lod

27 Ole Olsen Kirkebye fordre og blev tilstaaet 100 rbd, 4de Lod Niels Bentsen

28 over Kjerkebye fordre som af Stervboeeenken blev tilstaaed rigtig at

29 være 20 rbd, 5te Lod Gulbrand Pedersen Sæhlie fordre som af Stervboe-

30 enken blev tilstaaet 21 rbd, 2[mark/ort-tegn]16s. 6te Lod Johan Helstadødegaarden fordre og

31 blev tilstaaet 169 rbd. 7de fordre Niels Nielsen Sløkerud(?) som ligeledes af

32 Stervboeenken blev tilstaaet rigtig at være 139 rbd. 8av fordrede Ole

33 Jacobsen Tømter og blev tilstaaet 35 rbd.  Hr. Skibscapitaine Anders Steen

34 Mødte og tilkjennegav at han ikke førend for en Times Tid siden havde

35 Underretning om at dette Skifte var berammet til Afhandling i Dag og da

36 han har en betydelig Fordring i Stervboet formentlig(?) efter et med

37 den af døde Mand ved Forligscommisionen forrige Aar slutted Forlig,

38 hvilket han ikke havde taget beskrevet ligesom det heller ikke var giør-

39 ligt under denne Dags Ende at tilveiebringe det til at fremlægges som Beviis

40 for hans Fordring i Skifteretten, saa begiærede han Skifteforretningen udsatt en

41 Kort Tiid, for næste Tægtedag at indkomme med Forliget og spesielle Reg-

42 ning for hans hele Fordring i Stervboet. 9de anmeldte Stervboeenken att Hr

 

[ny side]

 

01 Capitain Todderud havde i Stervboet tilgode 50rbd  10de Fordrede Stervboeenken og [403 er sidenummeret]

02 blev billiged forlads udlægd forunt(?) imod de paa hendes afdøde Mand Begravelse anvendte

03 Bekostninger 200 rbd. Foruden blev Stervboeenken efter Paastand tilstaaed

04 forlads udlæg som en liden Hielp ved de spede Børns Opfostring og Opdra-

05 gelse andre 200 rbd. Naar Capitain Steens Fordring er indkommen

06 vidste ikke Stervboeenken at nogen videre Gield var hvilende paa Sterv-

07 boet end den som er antegned. Til Folge de af Hr. Capitain Steen

08 opgivne Grunde udsættes dette Skifte til Mandagen den 8de julii førstkom-

09 mende til Efteretning.           E. Gløersen. Jens Mogensen Mangeruud, Anders

10 Andersen Pindødegaarden.     Aar 1816 den 8de juli blev efter Udsættelse fra

11 Den 28de Junii næstfør, Skiftet efter afdøde Mand Ole Johannesen Sylliset igjen fore-

12 taget til videre Behandling paa Tingstedet Lovisenberg i Wangs Præstegield

13 I Overværelse af de tvende Laugrettesmænd Lars Olsen Hanum og Ole Olsen

14 Moistad. Ikke nogen af Stervboets Vedkommende var nærværende

15 Hr. Capitaine Steen paa Torshoug lod udi Skrivelse til Skifteforvalteren

16 af Dags Dato indlevere sin Regning ligeledes af Dags Dato, over hans i

17 Stervboet havende Fordring, hvilken Regning tillige med det hermed fulgte

18 Bilag, hvorved dens Rigtighed Bevises, udviser at Fordringen beregned

19 til Norske Specier efter Loven om Bankvæsenet af 14de Junii 1816, udgiør

20 538sp: 6s som er i Rigsbanksp(?) N.V. fordoblet verd 10_5380_2_12. Regnin-

21 gen med Bilaget indtages saalydende. Videre var ikke ved denne Skifte-

22 Forhandling at iagttage derfor blev den hermed sluttet til Udlodning.

23 E. Gløersen. Lars Olsen Hanum. Ole Olsen Møistad. Bliver da

24 for det første at beregne og anføre efternævnde dette Skiftes Omkostninger saa-

25 som: for stemplet Papir til Skiftebrevet med Postpenge 20(??). Fogden for Mænds

26 udnævnelse 2_2_16 For det udstedte Proklama 16_,,_,, for

 

Mvh

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

04  ... paa Tingstedet Lovisenberg i Vangs

 

06 ... af mig under 15de d. M. udstedte ...

07 ... var bleven ...

08  handle et lovligt ....  

 

18 boe-Enken bemeldte Marte ...

 

19 og 22; Lindbye og Ørnesæter  ser greie ut

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg synes trådstarter Jeanine Johansen skal få en 👍 for sitt forsøk. 💐

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Leif B. Mathiesen skrev:

Jeg synes trådstarter Jeanine Johansen skal få en 👍 for sitt forsøk. 💐

 

Tiltredes! 🙂

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

side 2.

01  "Tømte" ser greit ut; det er to små strekar over T-en (sjå "Tingstedet" s. 1) og éin over øen.

Men eg les "Sylliesætødegaarden".

 

11 Mangeruud ser rett ut

 

24  ...retsaa ...  (ok)

 

31 ...7de fordrede Niels Nielsen Slæberud ...

 

36 ... i Stervboet fornemmelig efter ...

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

side 3.

 

02 ... forlods udlagd forunt(?)   ["forlodd" er forskot (på arv)] her er eg usikker på "forunt"; det manglar i tilfelle ein u-markør - men eg har ikkje noko betre framlegg i samanhengen]

 

20 Riksbanksp. må vere spesiedalar frå Riksbanken, innført 14. juni 1816 (eit par veker før skiftet) og lite utmynta før nokre år seinare.

Edited by Ivar S. Ertesvåg
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen hjertelig takk!!! Jeg ser jo at det ikke var helt borte vekk det jeg hadde prøvd meg på, men jeg hadde nok ikke kommet så mye lenger uten en "fasit" heller🙂 Jeg skal bruke litt tid på å se gjennom teksten og lære meg hvordan språket er bygd opp, så kanskje det blir lettere neste gang jeg kommer over et dokument.

Jeg har et eller to dokumenter til som jeg har brukt lang tid på, og sist gang jeg tok frem det ene, fra Botsen i 1880-årene, hoppet ordene plutselig frem for meg. Det var veldig moro🙂🙂

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.