Jump to content
Arkivverket

Tyding av et skjøte fra 1872, i Pantebok 11, Nord-Hedmark sorenskriveri


Frank Rusten

Recommended Posts

Hei

 

Er det noen i dette forum som har tid og mulighet til å hjelpe meg med å tyde teksten i dette skjøtet fra 1872?

Jeg har klart å lese noe, men sliter veldig med å tyde hele teksten. Derfor håper jeg på om det er noen i dette forum som har mulighet til å hjelpe meg.

 

Link;

Nord-Hedmark sorenskriveri, SAH/TING-012/H/Hb/Hba/L0011:

Pantebok nr. 11, 1869-1874, s. 374, nr 1 (Merk; August Mmanedsting 1872 - Skjøte øverst venstre side i panteboken ).

https://media.digitalarkivet.no/view/13290/377

 

Link to comment
Share on other sites

Et forsøk:

 

01 August Maanedsthing 1872

02 Skjøde. No 13 C. R Syv Speciedaler og 24 Skilling 1872

03 Sorenskriveren i Nordre Hedemarken gjør vitterligt at have

04 som Skifteforvalter i Berte Olsdatter og før afdøde

05 Mand Ole Hansen øvre Havigs Bo og med Hjemmel af en

06 i bemeldte Bo den 22de Januar sidstleden fattet Beslut-

07 ning solgt og afhændet, ligesom jeg herved til Sønnen Hans

08 Olsen sælger, skjøder og aldeles afhænder den Boet tilhø-

09 rende, i Brøttums Annex til Ringsager beliggende

10 Gaard Hafvik øvre, Lno 4 og MatNo 333 af Skyld 4 Daler 3 Ort

11 10 Skilling for en Kjøbesum 500 Spd, hvori dog er indbefat-

12 tet for Løsøre og Gaardens tilsaaning(?) m. m. 60 Spd, alt-

13 saa for den faste Eiendom 440 – fire hundrede firti

14 Speciedaler. Kjøberen overtager at indfri de Ei-

15 endommen paahvilende Heftelser, og har han for Resten

16 allerede aflagt omforeenet Rigtighed. Derhos har han

17 vedtaget at svare sin Moder Berte Olsdatter aarligt

18 Føderaaad, hvis Taxt 85 Spd aarlig er taget i Betragt-

19 ning ved Benyttelsen af det stemplede Papir.

20 Paa Vilkaar som meldt skal den solgte Eiendom

21 med paastaaende Huse og rette Tilliggelser, derunder

22 indbefattet forholdsvis Andel saavel i den gamle

23 som ny Alminding, samt forøvrigt med lige Ret-

24 tigheder og Forpligtelser hvormed den har været Boet

25 tilhørende, herefter følge og tilhøre Kjøberen, hans

26 Hustru og Arvinger til fuldkommen Odel og Eien-

27 dom, den han kan gjøre sig så nyttig og gavnlig

28 som han bedst veed, vil og Lovmedholdig skee kan.

29 idet jeg i fornævnte Egenskab forbliver hans

30 Hjemmelsmand efter Loven. – Nordre Hedemar-

31 kens Sorenskr Ctr, 27 Juli 1972. M. Kildal

 

Mvh

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kan jeg igjen spørre om litt hjelp til tyding av et "skjøte", "forskrivelse" og en "Obligasjon" skrevet i 1847, hvor gården ovenfor i underkant av 30 år tidligere ble overført fra far til sønn tinglyst 3 juli 1847. Mye av teksten er ulesbart for meg, men det lille jeg har klart å tyde selv, forteller meg at teksten gir et innblikk om gårdsbruket, hvordan det ble finansiert, og avtaler som ble inngått. Dette er veldig interessant for meg i arbeidet med å skrive om min forfedre.

Det er litt mye tekst, men jeg håper allikevel noen har tid og mulighet til å hjelpe meg å tyde teksten i sin helhet.

På forhånd tusen takk.

 

Kilde; Nederst venstre side, hele høyre side (S.484), og venstre side neste side (S.485).

Nord-Hedmark sorenskriveri, SAH/TING-012/H/Hb/Hba/L0005B: Pantebok nr. 5b, 1844-1847, s. 484, nr 40.

https://media.digitalarkivet.no/view/13284/107

https://media.digitalarkivet.no/view/13284/108

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hei, Frank.

Første er et rimelig standard skjøte.

 

41 derimot, inneholder visse ‹landbrukstekniske begreper› 😉 som jeg ikke forstår meg på. Sættinger og samfængt Hamp, tørrfisk av Ufs og litt ymse sådant. Så beklager alle spørsmålstegn her.

 

Siste – rimelig standard obligasjon.

 

nr. 40:

 

01 Skjøde. jeg underskrevne Hans Havig tilstaaer herved og vitterlig-

02 gjør at have solgt og afhendet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og al-

03 deles afhænder til min ældste Søn Ole Hansen min eiende Gaard

04 Havig, aaf Matr: No 333 af Skyld 4 Dal. 82 Skil: i Ringsager Præstegjeld be-

05 liggende, for den omforente Kjøbesumma 500, skriver fem Hundrede Spe-

06 ciedaler, som Kjøberen aflægger Rede og Rigtighed for ved at indfri en Pan-

07 tegjeld i Gaarden til Erik Lier paa samme Beløb. Paa Vilkaar som

08 meldt, skal den solgte Gaard med allle sine til- og underliggende Her-

09 ligheder, Intet undtaget, herefter følge og tilhøre Kjøberen Ole Hansen,

10 Hustrue og Arvinger, hvorfor han kan gjøre sig den saa nyttig og

11 gavnlig, som han bedst veed, vil og lovmedholdig skee kan, da jeg

12 for Salget er hans Hjemmelsmand efter Loven. Dette til Bekræftelse

13 under min Haand i undertegnede Vitterlighedsvidners Overvær.

14 Havig den 12 Juni 1845. Hans Larsen Havig m.p.P. Som Tillæg

15 paa dette Skjøde tilføies, dersom Kjøberen finder forgodt at sælge

16 Gaarden, skal han tilbyde sin Broder Lars Hansen den for den

17 Priis, han kan optimere af en anden Kjøber. D. u. s. Hans Larsen

 

[ny side]

 

00 Havig med holden Pen. Til Vitterlighed [underskrift etc.]

 

01  No 41 ( – )

02 Forskrivelse Jeg underskrevne Ole Hansen tilstaaer herved og

03 vitterliggjør efter idag opgjort Regnskab at være bleven min Fader Hans

04 Larsen Havig skyldig 300 Spd , for hvilke tre Hundrede Speciedaler fyldest-

05 gjørende Betaling vi ere komne til saadan Foreening, at jeg istedetfor

06 Renter og Afdrag tilsiger ham og hans Kone Pernille Olsdatter in

07 natura følgende aarligt Føderaad.1. leveres den af Loven 6, sex, Sæt-

08 ting(?) Erter, 6, sex, Tønder Blandkorn, 2, to, Tønder Byg, 16, sexten Sætting(?)

09 Rug. alt af bedtste Sort som avles paa Gaarden, ligesom hver Tønde

10 beregnes til 8(?) Skjepper, hvilke Kornsorter tørkes, males og i spisefærdig

11 Stand leveres naar forlanges. 2. leveres den i rette af Aaret 1Rtt(?)

12 samfængt(?) Hamp, 1/2 Rtt(?) samfængt(?) Liin, af bedste Sort, som avles paa

13 Gaarden; endvidere leveres 1Rtt Tørfisk af Ufs(?), 1 Qvarter god Sild, 2 Sjep-

14 per Salt, Humle til Fornødenhed. 3. føder, røgter og stilles for dem

15 Vinter og Sommer, Hjemme og i Sæteren, i Lighed med Gaardbrugerens

16 Creaturer 2 Kjøer og 4 Faar; Lammene af disse Faar følge sine Mødre

17 til Høsten, ligesom at gives Rettiged til at havne de Creaturer, de

18 maatte føde paa egen Haand, i Lighed med Gaardbrugerens Creaturer,

19 hvorhos bemærkes, at de have Frihed til at havne 1 Koe hjemme under

20 hele Sommeren, ligesom at have Rettighed til at føde hjemme 1 Kalv

21 og en Griis. Den i Sæteren faldne St??ad bringes først hjem for dem,

22 naar forlanges. 4. nyder de Aarligen af et Stykke Slaatteland, der

23 tager sin Begyndelse strax ovenfor Gaardens Ladebygning, saaledes som

24 det nu er udviist til Indhegning, som de deri beliggende tvende (??)

25 Agre. Paa dette Jordstykke frembringes 10 (ti) Læs god Gjødsel. Arbeidet

26 med Op- og Nedvinding(?) af disse Agre, saavelsom Indhøstning af det Hele

27 har Gaardbrugeren at udføre. Endvidere nyder de frit leveret 300 Kjær-

28 ver Birkeløv og 8 (??) Rispeløv(?) af Syllie(?), ligesom til Sv??hugst nyder

29 de i Gaardens Havnehauge 1/2 Høemaal(?) aarligen, hvilket kan benyttes til

30 Sæd i to paa hinanden følgende Aar, men derefter at udlægge til Havne-

31 gang. Ligesaa nyder Føderaadstagerne 1/3 Part af den Kirsebær som avles paa

32 Gaarden. 5. til Slagt leveres dem i rette Tid om Høsten et Ungfæ af 2 1/2

33 Aars Alder og 1 Sviin af 1 1/2 Aars Alder, det sidste vel gjødet eller i dets

34 Sted 1 Tønde godt Blandkorn. Saa tilsiger jeg dem fri Hæst med Redskaber

35 til Kirken som andre fornødne Reiser og Kjørsler. 6. til Huserum overlades

36 dem den nordre Deel af Hovedbygningen med Kjælder, Under- og Overværel-

37 ser, fornødent Rum i den nye Lade til deres Avling og Fourage, lige-

38 som fri Disposition af den nordre Læng(?) i Laden. Det nederste Rum i

39 Gaardens Stadbygning(?), passende Rum til deres Creaturer i Gaardens

40 Fæhuus, fri Adgang og Benyttelse af Gaardens Bryggerhuus med de deri

41 værende Ildkopper. Samtlige Huse holdes af Gaardbrugeren i forsvarlig

42 Stand med Tag og Tække. Iøvrigt har jeg og Enhver, som bliver Eier

43 og Bruger af Gaarden Havig at imødegaae mine Forældre med en

44 kjærlig Omgang saavelsom at pleie dem i Sundheds som fornemmelig

45 i Sygdoms- og Alderdomsdage, ligesom at forrette alle deres Arbeider.

46 hvorunder indbefattes frit hjembragt, sønderhugget og indbaaret Veed, som

47 Bergning(?), Vaskning, Blegning, kort sagt hvad Arbeide de paa sit Føde-

48 raad maatte tiltrænge, saavelsom Barkning af de Huder, de maatte

49 have af det dem leverede Slags, som de Kalveskind, de maatte have.

50 7. Naar en af mine Forældre ved Døden afgaaer, da bortfalder en

51 Trediepart af denne Føderaad, med Undtagelse af Husbeqvemmelighed

52 og det brugende Jordstykke ovenfor Laden, som den længstlevende behol-

53 der til sin Død. Ligesaa har Gaarden Havigs Eiere at bekoste dem

54 til Graven paa en efter deres Stilling passende Maade, eller om

55 Brugeren heller vælger at udbetale til hver af disses Begravelse 15.

56 er femten Speciedaler. 8. Denne Føderaad leveres af og paa Gaarden

57 øvre Havig, af MatrNo 333 og Skyld 4 Daler 82 Skilling, i Ringsagers Præstegjeld

58 beliggende, ligesom den gives anden Prioritets Heftelse i bemeldte Gaard

 

[ny side]

 

01 næstefter Erik Liens Panteobligation. Og skal denne Contracts indeholdende

02 Poster af mig og Enhver, som maatte blive Eier af Gaarden ubrødeligen

03 holdes, som naar begge mine Forældre ved Døden er afgaaede, ansees

04 den herfor oprindelige Capital betalt foruden nogetsomhelst Krav fra

05 efterladte Arvinger og Boe. Dette til Bekræftelse under min Haand i

06 medunderskrevne Vitterlighedsvidners Overvær. Havig den 2 Juli 1845.

07 [underskrifter]

08 Aflæst 3/2 72 11 - 301 1/2 M. Kildal

09 No 42

10 Obligation. Jeg underskrevne Ole Hansen tilstaaer herved at være retmæs-

11 sigen skyldig til Lars Hansen Havig 106Spd, til Lars Mikkelsen Ul-

12 ven-Eie 40Spd, til Alis Hansdatter Havig 40Spd, til Pernille Hansdatter 40Spd,

13 til John Pedersen Myhre 40Spd, til Christian Sammolstuen(?) 40Spd, tilsammen

14 306Spd, skriver tre Hundrede og sex Speciedaler, hvoraf bliver at svare lovlige

15 4 pC: Renter fra 14 April sidstleden, og som bliver at erlægge til hvert Aars

16 14 April, ligesom Capitalen bliver at betale efter et halvt Aars foregaaende

17 Opsigelse fra en af Parterne. Til Sikkerhed for Capital, Renter samt

18 ved tilfældig Søgsmaals paagaaede Omkostninger pantsætter jeg herved med

19 3die Prioritet, næstefter Erik Liers Pantobligation og mine Forældres Føde-

20 raadsforskrivelse, den mig efter Skjøde af 12te f: M: eiende Gaard øvre Havig

21 af Matr. No 333 og Skyld 4 Daler 82 Skilling i Ringsager Præstegjeld beliggende,

22 med den paa Gaarden værende Avl og Afgrøde hvert Aar, udi hvilket Pant

23 Creditorerne eller hvem som retmæssigen maatte blive Eier af denne Obli-

24 gation, skal være panteforsikkret indtil Capitalen er skadesløs betalt, for øv-

25 rigt med de Formaliteter og Forpligtelser, som for Umyndiges Midlers

26 Udlaan ere bestemte. Som Betingelse bemærkes, at Capitalen skal staae

27 uopsagt i tre paa hinanden følgende Aar. Dette til Bekræftelse under

28 min Haand i medunderskrevne Vitterlighedsvidners Overvær. Havig den 2den

29 [dato og underskrifter]

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Takk for hjelpen igjen Even. Beklager litt sein respons. Travel uke.

Som du nevner var det mange uttrykk her som også var ukjent for meg. Jeg måtte sjekke litt og slå opp noen av disse ukjente uttrykkene på nettet, for å få en bedre forståelse av størrelsen og mengden varer, beskrevet i ovenfor stående forskrivelse.

Der fant jeg ut at "Setting" skal være en gammel volumenhet tilsvarende ca 12 liter væske og nesten 9 liter tørrvare.

En Tønne var en måleenhet som tilsvarte våtvarer på 116 liter, og tørrvare 139 liter.

En Skippund var på ca ca 159 liter.

Skjeppe var på ca 17 liter tørrvare, men kunne også være 24 eller 36 liter.

Kvarter skal visst bety en 1/4 Alen eller nesten 16 cm. En hel alen var på ca 63 cm.

 

"Læs" (linje 25) betyr vel her lass (lass med gjødsel).

"Op og nedvinning" (linje 26) - betyr kanskje så og høste, jeg vet ikke sikkert.

"1/2 Rtt(?) samfængt(?) Liin, af bedste Sort" - "Samfængt" har jeg ikke funnet en klar oversettelse på, men jeg kan tippe at det kan ha betydd Sammenblandet, ferdigtilvirket, behandlet, eller tilvirket i denne sammenhengen. Dette er bare gjetning fra min side. Hva tror du?

"Fourage" (linje 37), er et militært uttrykk og skal visst bety "fôr til hester". I 1845 hadde kanskje garder plikt til å ha beredskapsfòr og hester til disposisjon for Eskadron av Opplandske Dragonregiment. Jeg vet ikke... De hadde iallefall flere eksersisplasser i Ringsak-bygda, hvor de blant annet hadde feltøvelser og eksersis.

"Tag og Tække" betyr vel tak og dekke (takdekke)?

 

Hva "1Rtt Tørfisk af Ufs" betyr vet jeg ikke. Kan Rtt være Ptt, eller Ftt? Kan det være forkortelsen på en "bunt"? Jeg har ikke funnet måleenheter som ligner på denne. Kan "ufs" være en forkortelse på et fiskeslag, kanskje fisket fra innlandet? Jeg vet ikke.

 

Kanskje noen andre i forumet har vært borti disse måleenhetene før og vet hva de betyr, blant annet; "Rtt og samfængt" ?

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tyding av flere ukjente uttrykk;

Jeg kikket litt i en dansk ordbok og finner ordet "tvende" (linje 24), der ordet er et "mengdetall" og betyr rett og slett tallet 2.

Altså kan setningen i nr 24 bety: "de deri beliggende tvende (??) Agre - der de to åkrene ligger....

 

Linje 39 - "Gaardens Stadbygning(?)" skal vel kanskje være "Staldbygning", altså stallen.

 

Christian Sammolstuen(?) (Obligasjon, linje 13) er sikkert en annen måte å skrive etternavnet "Samuelstuen" på. Stedet ligger rett nord for gården Havik, langs den gamle E-6 traseen, i dag Turistvegen Rv 213, og er knyttet til Samuelstuen Camping.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg var kanskje utydelig, – det var ikke ordet tvende jeg satte spørsmåstegn ved, men ordet etter . . . Jeg er på det rene med hva tvende betyr. 🙂

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Fant en artikkel som bekrefter det du sier Kjell. Jeg fant blant annet i Hamar Arbeiderblad i 1961, referert fra en artikkel hvor det stod "2 Bismerpund Tørfisk af Ufs (sei). Det vil si at Even sin oversettelse på linje 13; "1Rtt Tørfisk af Ufs", betyr 1 Bismerpund tørrfisk av storsei. Ikke lett med alle disse gamle måleenhetene, for det finnes veldig mange av dem.

 

Men hva linje 28 - "8 Meiser Rispeløv" betyr, ref. innlegg, har jeg ikke funnet ut ennå. Har ikke funnet "Meiser" som gammel måleenhet eller mengde.

Noen som vet?

 

Takk for alle innspill.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.