Jump to content
Arkivverket

Hva vet vi om etterkommere av Anders Gudulvsson og sønnen Gul Andersson (Ringnes-ætt) Nerdalen, Sigdal ca 1565


Stine Holmen

Recommended Posts

Prøver igjen. Håper jeg ikke spør om for meget her. Krysser fingrer. For skulle så gjerne ha rett navn på barn/etterkommere så langt man vet på denne delen av Ringnes-ætten. 

 

Det jeg har sakset fra et meget gammelt (2011) tidligere innlegg er …»Det som står i bygdeboka Krødsherad V av Andreas Mørch (2005-utgaven) er i kortversjon omtrent som følger:Gudulv Gunnulvson hadde fire barn vi kjenner til: 1 Anders, helst gm datter av Torstein Lesteberg, hadde garden. 2. Guttorm Sorteberg. 3. Tor Sorteberg. 4. Guri, gm Ola Pedersen Veikåker. Gudulv døde ca. 1483. Han kom fra Veikåker og kan der føre slekta bakover til 1325.Anders Gudulvson var ant. gift med ei datter til Torstein Stillaugson Lesteberg og hustru Gudbjørg Andersdotter. Vi kjenner til 3 barn: 1. Gudulv, gm Guri Narvesd. Kopseng, hadde garden. 2. Torstein, hadde Nore ei tid. 3. Gudbjørg. Anders døde før 1512. Gudulv Andersen og Guri Narvesd. hadde fem barn vi veit om: 1. Anders som var i Nedalen i Sigdal i 1565, sønnen Gul fortsatte der…

 

Men så hva skjer med Gul? Hustru? Barn? Men vil så gjerne ha korrekte navn på barn, deres ektefeller og videre etterkommere. Noen som kan hjelpe? MyHeritage og Geni gir ulike svar… og jeg finner ikke opplysningene.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er etterkommer her. Skal se når jeg kommer hjem.

 

Mvh. Torbjørn.

Link to comment
Share on other sites

Alt bakover fra Gudulv til 1325 kan du glemme. Det er ubeviste ønskedrømmer.

Link to comment
Share on other sites

Takk, da starter jeg der. Venter i spenning på hva du har av materiale på etterkommere av Gul.🦋

Link to comment
Share on other sites

Det er veldig lenge siden jeg holdt på med den delen av slekta, så jeg tar kortversjonen her nå.

Må ha litt tid til å gå gjennom stoffet og kildene.

 

Jeg har Gul Andersen f. 15... død ca. 1618 Nerdalen.. Kone ukjent.

Notert at han skal ha fått 2 døtre: Eli og Ingebjørg Gulsdøtre.

Ingebjørg døde ca. 1618, gift med Halvor Nerdalen- 3 barn. (Hun er min slektning)

Eli Gulsdt. 15..  - død ca. 1647/48. Gift med Fredrik Olsen -Sønsteby, Flå, ca. 1560 - skifte 1643. 8 barn.

Ang. Eli så har jeg aldri vært 100 % sikker, men tror bestemt at det er riktig dame.

Jeg har flere opplysninger som bør sjekkes litt nærmer, men tar det ikke med her nå.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei og tusen takk. Da venter jeg og håper på flere opplysninger både deg og fra Torbjørn Steen-Karlsen. Det er spesielt Eli jeg forsøker å finne ut av, siden det finnes litt ulike «varianter» både på navn til ektefelle samt antall barn og deres navn. 
Du skriver at Eli er gift med Fredrik Olsen Sønsteby (og ikke Fredrik Guttormsen Sønsteby som det står mange steder på Geni) Det passer bra med hva jeg har. Men jeg har bare 6 barn. Og også disse navnene varierer.  Jeg har ikke funnet skifte. Men de navn jeg har er:

1)Pål 2) Klemet som tok over gården, 3) Ole d 1651 gm Helga Gulbrandsdatter Åsland (datter av Gudbrand Thorsen Åsland og Kari Levorsdatter…Min Ane) 4) Ivar 5) Ola d 1656 gm Ingrid Kittilsdatter, fra Gulsvik 6) Gunhild gm Kristoffer Lundesgarden.

Håper å høre hva som er korrekt. Og om dere har andre opplysninger. 🦋
 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Hei og tusen takk for bidrag.  😍 Jeg ser at det her trekkes en linje oppover til 1300-tallet…til Gunne og Aasa Hjermundsdatter. Det er jo interessant. Ser også på Ringnes sine sider at de trekker linjen frem til Erik… Så hvor langt tilbake som er dokumentert blir jeg nå litt usikker på. Det sies jo at alt bakover fra Gudulv er usikkert. 
Takknemlig for alle innspill. 🦋
 
Det jeg strever med er Gul Andersson, Nerdalen. Far, Anders er greit, men så ? mor, søsken, barn … etterkommere av Gul. Ja, det skulle jeg gjerne hatt på plass.🦋

Edited by Stine Holmen
Link to comment
Share on other sites

Fredrik O(lsen) Sønsteby i Flå, født i 1560-åra. Skifte 1643.

 

image.png.6d161b2d77717462aa111d798c1722c9.png

 

         Gift med

Eli Gulsdatter Nerdalen i Eggedal. Nevnt 1604. Død 1647 eller 1648. Gift med

         Barn:

         1. Pål Fredriksen. Levde 1648. Bodde på Sønsteby. Trolig ugift.

         2. Klemet Fredriksen, født ca. 1595. Skifte 8. April 1671. Gift med Rangdi

               Gulliksdatter Søndre Ørpen, Krødsherad. Død etter 7. februar 1683. På Nordre

               Sønsteby (Nordgarden). Se nr. 1476.   

         3. Ola Fredriksen Søndre Sønsteby (Søgarden), Flå. Se nr. 450.

         4. Ivar Fredriksen. Levde 1648. Bodde først på Leknes, og senere i Bjørkeviken (under

             Kittilsviken).           

         5. Ola Fredriksen. Død 1656. Gift med enka Ingrid Kittilsdatter Gulsvik

             (Nigarden/Bjørnsgarden) i Flå. Død 1683. Bodde på Sorteberg, der han også nevnes

             som lagrettemann og nevnes 1644-1654. Så til Hole i Sigdal. To barn: Ivar og

             Sigrid. Ingrid gift (3) 1659 med Tomas Torkildsen fra Bjørnerud i Eggedal. Nevnes

             som eier av 7 ½ lispund i Sorteberg i 1667

         6. Gunhild Fredriksdatter Levde trolig 1648 da hun nevnes som gift med Kristoffer.

             Gift med Kristoffer Lundesgård, Soknedal, Norderhov, født ca. 1584. Død etter

             1664. Se nr. 1109.

         7. Gunhild Fredriksdatter. Levde 1676, da enke. Gift med Jon på Land i Soknedalen.

         8. Gunbjørg Fredriksdatter. Død mellom 1639-1641. Gift med Ivar Audunsen Haga 

             og Hole i Sigdal.

 

image.png

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen
Link to comment
Share on other sites

Gul Andersen Nerdalen i Eggedal. Nevnt 1565-1615.

Gul Andersen Nerdalen, løste i 1588 5 lispund i Hole i Eggedal fra farbroren Engebret Gudulvsen, for 11 riksdaler.[1]

«Gul Nedal» utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1. mai 1591.

[2] Nevnes på Nerdalen i 1615, hvilket år han bygsla sin del i Hole i Eggedal til dattersønnen Erland Halvorsen Nerdalen.

 

            Gift med

N. N.

            Barn:

            1. Eli Gulsdatter. Nevnt 1604. Død 1647 eller 1648. Gift med Fredrik O(lsen)

                   Sønsteby i Flå. Skifte 1643. Se nr. 901.

            2. Ingebjørg Gulsdatter. Hadde odel til 10 lispund i Ringnes. Gift med Halvor på

                Nerdalen. Odelsbonde i 1617. Død trolig året etter.

                Barn:

                1. Erland Halvorsen. Gift med Åse Levorsdatter. Overtok Nerdalen.

                2. Ola Halvorsen. Var på Mårdalen i Tinn i Telemark i 1651. Gift med Tønni

                    Torsteinsdatter Engar søre.

                3. Gunhild Halvorsdatter, vitne i 1682. Gift med Reidar Fulsås i Rollag.

 

[1] Dokument tatt inn i en dom på Hole, datert 21. mars 1653. Utrykt diplom i RA.

[2] Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73

Link to comment
Share on other sites

Anders GudulvsenNerdalen i Eggedal. Nevnt 1563-1565.

I 1563 var det et makeskifte der Anders Gudulvsen Nerdalen (Ringnes) skulle ha 10 lispund rente i Hole i Eggedal, som var godt gammelt

odelsgods, mot at Tore Gudbrandsen fikk gods i Syndre Garden og to øresbol i ødegården Greppestad (Rødningen). Enda ga Tore 4 pund

kjeler og 2 pund gryter i mellomlag.

            Ringnes 1563.

«Jtem dette bekenne vi effter skreffne mend Erland Halvorsen Ellingh Haluorsen at vy vore paa Ringenes i Krødsi herrett anno dominj 1563

saage vy och ja och handebandt Anders Guulffsen och Oluff Guddulffsen ath thy bliffue venenr och och forllicte om nogit kobb forne Oluff købte

af forne Anders Guulszen Jtem købbte forne Oluff aff Anders forne ij (2) skind j jordegodz vdi en gaard heder Leste bergh som liger j Krødis herrett

j ij Vlberg kirke sogen Jtem framdelis saae vi och hørde ath the vore venner och vell forlicte om denn arff effter deris fader bode i løsze och i

faste godz gaff da forne Oluff Anders forne vij (7) lod sølff i itt kors och viij (8) setting korn for all till tale ath i sandhed (er) henger ieg forne

skreffne mandt Ander(s) mith jnsegell neden dette breff med disse gode mendtz jnsigelle.»[1]

 

            Gift med

 N. N.

            Barn:

         1. Gul Andersen Nerdalen i Eggedal. Nevnt 1565-1615.

 

[1] D.N. XIII nr. 724.

Link to comment
Share on other sites

Gudulv AndersenRingnes, født før 1490. Nevnt 1512-1528.

Guduluer Andresson/Guduluæ Andresson fikk 18. desember 1512 av herr Mikkel Mattesson prest på Heggen og prost over Tverrdalene pålegg

om å oppkreve Olberg kirkes inntekter i 3 år og avgi regnskap.[1] Torstein Andersson solgte til sin bror Gwdvlffve Andresson ¼ i gården

Hyringsrud i Olberg sogn i Krødsherad, ved vitnebrev fra Nore 15.11 1517.[2] Gudulff j Ringenessz innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad

1528. Gudulff svarte for gjerden.[3]

 

Gift med enken

Guri (Gurid) Narvesdatter, fra Hallingdal. «Gwdrid Narwe dotthir». Hennes slektskap til sin husbonde (hion) Asle Håvardsson ble fastslått til 5. og

6. ledd, ved vitnebrev fra Nos i Hallingdal 21. mai 1505 på vegne av biskopen i Stavanger.[4] Nevnt post mortum i et brev, datert Sønderål i Hol

3. januar 1558.[5] Nevnt 1611.

            Gift (1) med Asle Håvardsen. Nevnt 1505. I Hallingdal.

 Barn:

1. Erik Gudulvsen. I et brev, datert Ringnes i Krødsherad 1. oktober 1541, er  Gunbjørn Helgesen, Ola Erlandsen, Hall Torkelsen, Halvard Torsteinsen,

    svorne lagrettemenn, og vitner om at brødrene Erik og Engebret Gudulvssønner deler Ringnes mellom seg.[6]

2. Engebret Gudulvsen. Gift med enken etter Nub (Amundsen) i Flå, Gunbjørg Eivindsdatter. Se ovenfor. Død ca. 1589 da han nevnes i et brev.[7]

    Ingen barn.

3. Ola Gudulvsen. Skifte 30. mars 1619. Overtok Ringnes, Lesteberg. Se nr. 2516.

4. Anders Gudulvsen. På Nerdalen i Eggedal. Nevnt 1563-1565. Se nr. 3604.

5. Guri (Gurid) Gudulvsdatter. Gift med På Helgesen Nerål i Hol. Fra Gulsvik i Flå. I et brev, datert Sønderål i Hol 3. januar 1558, er Halvard Torsteinsen

og Jon Helgesen (Gulsvik), svorne lagrettemenn, vitner på at Ola Gudulvsen på Ringnes gir sin søster den arven hun skal ha etter sin mor Gurid

Narvesdatter. Hennes mann Pål Helgesen på Nerål er tilstede og tar Ola i handa og er fornøyd.[8]

 

[1] DN XII nr. 279

[2] DN III nr. 1076

[3] NRJ IV s. 87

[4] DN XXI nr. 694

[5] DN XXI nr. 710.

[6] D.N. XXI nr. 855.

[7] Diplomatarium Ringnensis XIII.

[8] D. N. XIII nr. 710.

Link to comment
Share on other sites

Anders Gudulvsen Ringnes. Nevnt 1473-1495. «Andres Gwdwlffsyni» fikk vitnebrev om hans fars, Gudulv Gunnulvssons, kjøp av halvdelen

av Ringnes av Bjørn Hallvardsson, i brev fra Frøvoll i Eggedal 26. juli 1483.[1] «Andris Gudwlffsøn», i dom med hans brødre om grenser, Olberg

30. september 1483.[2] «Anders gudulffssyni» kjøpte av sin bror Guttorm Gudulvsson ¼ i Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad, ved vitnebrev

om jordsalg på Nore 11. juli 1489.[3] «Anders Gwdwlffsøn» kjøpte 1 løps land jord i Ringnes av Liv Helgesdotter og hennes bror Helge (Helgesson),

med samtykke av hennes måg Ivar Guttormsson, ved vitnebrev fra Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad 10. januar 1495.[4]

 

Gift med

N. N. [5]

               Barn:

1.  Gudulv Andersen. Gift med Guri Narvesdatter. Overtok Ringnes. Se nr. 5032.

2. Torstein Andersen. Bosatt på Nore i Krødsherad. Se nr. 14932.

3. Gudbjørg Andersdatter. Hun solgte ifølge et brev, datert Hallingdal 23. februar 1522, alt hun eide i Lesteberg med ødegårder og herligheter,

    til broren Gudulv Andersen. Trolig bosatt (og gift?) i Hallingdal.[6] Harald Sevatson (Hilde?) og Helge Guttormsen (Gulsvik) var lagrettemenn.

 

 

Narve Alvsen, Nevnt 1483-1493. I Hallingdal. Han kan være den samme som Narve Nerol i Hol som det er skifte etter i 1540. Svoren lagrettemann i

Hallingdal 1493. Narwe            Alffz son fikk kvittering av 6 lagrettemenn på Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31. januar 1483 for de bøter han

hadde betalt etter hans drap på Jorund Jonsson.[7] Narwe Allfzon utferdiget vitnebrev om jordsalg 1. mai 1493.[8]

 

               Gift med

N. N.

               Barn:

1. Guri (Gudrid) Narvesdatter. Gift (1) med Asle Håvaldsen. Gift (2) med Gudulv Andersen Ringnes i Krødsherad.

2. Signi (Sigrid) Narvesdatter. I 1611 legges til rette en dom hvor Guri så vel som Sigrid bekjenner å være Narve Alvsens døtre.[9]

    Hun arvet Nerol i Hol.

 

[1] DN XIII nr. 149

[2] Se nr. 138.

[3] DN XXI nr. 632

[4] DN IV nr. 1020

[5] Hun er kalt datter av Torstein Stillaugsen Lesteberg og Gudbjørg Andersdatter, men dette er ikke bevist.

[6] D.N. XXI nr. 735.

[7] DN IV nr. 993

[8] DN III nr. 987

[9] Tingbok IV av Oslo lagdømme.

Link to comment
Share on other sites

Halloooo. Wow. Dette var jo helt fantastisk. Tusen hjertelig takk for så mange opplysninger. Jeg er helt overveldet nå. Og gleder meg til å gå skikkelig igjennom.  Men så ser jeg at det står en henvisning… og lurer på om det finnes en kilde mer med opplysninger på «3. Ola Fredriksen Søndre Sønsteby (Søgarden), Flå. Se nr. 450.». Det henvises jo til å se nr. 450? Det er nemlig han/Ole d 1651 gm Helga Gulbrandsdatter Åsland (datter av Gudbrand Thorsen Åsland ogKari Levorsdatter) som er min ane…


Sol&lykke 🦋 Vennlig hilsen Stine.

Og igen. Dette er gull. Tusen takk.


Ps. (Jeg kommer dessverre ikke inn på mange bygdebøker el Nasjonalbiblioteket. Da jeg befinner meg i utlandet og ikke har norsk IP adresse). 
 

Link to comment
Share on other sites

Jada.

 

Ola Fredriksen Søndre Sønsteby (Søgarden), Flå

         Gift (1) med Ukjent. 

 

         Gift (2) med

Helga Gudbrandsdatter Åsland i Eggedal, levde 1670, men død før 28. april 1673.

         Barn:

         1. Gunbjørg Olsdatter. Skifte 26. september 1688. Gift med Gunbjørn Torgeirsen Bjertnes Nordre, Krødsherad. Skifte 10. oktober 1681. 

         2. Anne Olsdatter, født ca. 1648. Skifte 1709. Gift med Erik Andressen Veikåker,

             Krødsherad. Kom til Leknes i Flå.

         3. Kari Olsdatter. Trolig ugift i 1684. Klemet Sønsteby hadde vært hennes verge. Gift

             med Ole Pukerud.

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen. Dette er topp. Da har jeg fått verifisert anelinjen min. 2. Anne Olsdatter gift med Erik Andreasen Veikåker.

Skikkelig bra.♥️ 
( Undrer litt hvorfor så mange på Geni/ My Heritage har at Eli Gulsdatter Nerdalen i Eggedal Nevnt 1604, feilaktig har at hun er gift med Fredrik GUTTORMSEN Sønsteby… når han, som du skriver, heter Fredrik O(lsen) Trommald/Sønsteby. Og har også F O i sitt segl. To av barna heter jo også Ola og der er ingen Guttorm…Så flott at denne feilopplysningen er oppklart. Det viser også hvor farlig det er å ikke dobbeltsjekke opplysninger.)

Jeg er så takknemlig for at du har tatt deg tid og hjulpet meg. Takk.🦋

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er en gammel feil som vel ikke kom på trykk i riktig utgave før Nes og Flåbøkene kom ut.

 

TSK.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har funnet en "Tavle over Gulsvik-ætten og Trommald -ætten fra Flå i Hallingdal, av Tore H. Vigerust.

Den finnes i Gjallarhorn nr. 19, 1997, 10 årgang. Side. 300 og 301.

Vet ikke om den kan være av interesse.

 

Link to comment
Share on other sites

På 24.8.2023 den 15.03, Stine Holmen skrev:

Hei. Tusen takk. Da skal jeg forsøke å finne Gjallarhorn nr 19. 🦋

Det bestiller du via Vestfod slektshistorielag.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.