Jump to content
Arkivverket

Hjelp til å transkribere tekst


Torodd Østerås

Recommended Posts

Mulig jeg er på villspor når jeg spør om slikt, men jeg er nysgjerrig på hva som skjedde i denne saken. Underrettsdommen er avsagt på tinget på Ålberg i Sparbu der jeg bor, og den har jeg i "lesbar" versjon. Dommen var alvorlig, Gunnild skulle "komme under stålet"/"justifiseres under sverdet", men den ble sendt videre til Trondheim lagting. De to lenkene nedenfor er etter det jeg skjønner dommen derfra, men helt uleselig for meg. Noen som er villig til å transkribere til noe jeg skjønner? 

 

For å holde dialogen i mer "privat" kanal kan jeg kontaktes på torodd.osteras@ntebb.no  

 

Ankesaken 11.1. 1706 (Gunnild Ottesdatter, og sies å komme fra Beitstad i Inderøya fogderi, men underettsdommen er datert 13.11. 1705)

Trondheim lagting, SAT/A-2065, 1701-1709, s. 196b-197a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390781

 

Dom 17.2., hvor hun frikjennes

Trondheim lagting, SAT/A-2065, 1701-1709, s. 202b-203a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390787

Link to comment
Share on other sites

 

Forsøk på ankesaken. H. side siste avsnitt:

 

01 Et Qvindfolk fra Bedstaden i Inderøen fougderie Gunnild Ottes Datter var ved

02 en Laugtings stevning personlig indkaldet for et beganget Barnefødsel

03 i Dølgsmaal som for 6 aar siden skal være passeret, som hun i Dølsmaal skal have [afled?] med

04 Einer Andersen Findstad [??] %som% hun effter egen Bekiendelse skal have nedgraved

05 udi Schees[?] Kirkegaard paa Inderøen %-% [??] for underretten skal

06 have bekiendt dog at fostret kuns skulde veret 18 uger gammelt, for

07 hvilken hendes forseelse effter egen Bekiendelse Sorenskriveren hende ved hans

08 Domb af 13 Nov: 1705 havde Kiendt fra Livet ved sverdet at [??] og hovedet at

09 sættis paa en Stage med videre[?] Stevningen forklarer, huilken mand til

10 Sagens Grundigere forhør og examination have fundet nødig for

11 vedkommende at lade forkynde. fogeden Johan Helsing mødte  per-

12 sonlig for Retten og fremlagde dend på[?]stedte Laugtingsstevning som

13 blev oplest dernest blev oplest Sorenskriveren Niels Olsens og

14 8 LaugrettesMend dend hele acte og dend afsagte Domb af 13 Nov: 1705

 

[ny side]

 

01 Og som Dagen var forløben og dend st??be frost[?] forhindrede videre

02 at kunde skrive blev Laugtinged j Dag opbrudt og de ved-

03 kommende tilsagt til i Morgen at møde igien for Laugtinged.

04 Nesfølgende 12 January 1706 Continuerede igien dette ordinaire Laugting, og denne

05 eneststaaende[?] Sag foretaget igien. Kongl: Mayts: foged Johan Helsing, mødte atter, tillige

06 og Deliqventen og de flere indstevnte fem[?] følger, da først nøye blev exami-

07 nered QvindesPersonen Gunnild Ottersdatter Spørsmaal [??], 1 hvor gl svarte nogle over 40

08 aar, fød i Stods gield hvor hendis Fader er Husmand af Hove[?] Botten gaard, fød tilforne for 19 aar

09 sid et[?] barn besoved da af Soldat Per Monsen i Sparboen, og bare sid nu fød dette

10 utidige foster med Einer Finstad, har opholdt sig stedse [??] Stods gield paa

11 Gaarden Stølen eller kaldet Hangeraasen; har mens hun var frugtsommlig som skied-

12 de ved Juletider aldrig ladet Barnefadereren [??] minste vide saasom hun og selv

13 lidet fornam dertil, dog effter hendes gisning Kunde Barnet %-% verdt til 18 uger

14 gl da hun falt og slog sig over et [??] og det løsnede for hende og d tid var flotning folk paa

15 gaarden da kunde ded vere for Paasketider da [??] Mand og Kone var i fieldet paa

16 en anden liden Plads de havde, fant aldrig Liv hos Barnet før og siden

17 det var født, var imod 1/4 lang snart ingen Skabelse af Lemer [??] og ey

18 Haar at see, hun tog det effter fødselen 3 Dager da hu gick til Kirken og en [??] Dag

19 folk var hiemme paa gaarden svøbte det i en Klud og bar det i Lønning til Kirkegaard og stod

20 det ved sid. af en opgraven grav, siden folkene kom hiem sagde hun dem ey heller

21 noget herom andet end at hun var falden och slaget sig ilde, og heller har hun sagt til Drengen

22 derom et ord før omtrent aar og dag da hun kasted ham for, hun ville

23 sige ham noget han ey viste, om hand vilde tage et andet qvindfolk end

24 hende, og som da hun fødde baade lang tid før og romtid effter ing[?] var hiem-

25 me paa Pladsen Hangeraasen Kunde hun ey heller sige det for nogen

26 og hendes Daarskab var siden saa stoer hun icke heller kunde aabenbare det

27 dog har hendis samvittighed al siden giort hende uroe fordi hun ey for hendis løsagtighed

28 har staaet skriffte og alld aabenbaret. Negter effter ald alvorlig gived

29 formaning at fostret aldelis intet Liv har haft før eller siden det var fød, og at hun en [??]

30 der den [??] sandhed saa fult som hun derpaa vil døe om andet ey kiendes[?]

31 h?? spørsmaal [??-?? liten skrift over/mellom linjene]

32 Drengen Einer Finstad Andersen, hvorpaa noye exa-

33 mineret om hand iche har veret vidende i hendes frugtsomlighed eller

34 hendis Barns fødsel, ded hand fastelig benegtede aldelis at have veret ham

35 Dult og skiult, før end enu i høst da ord gich hand skulle hafft [??] [??]

36 i Præstegaarden, da kom hun til ham og sagde hand skulle først giøre [??]

37 med en før hand vilde ægte en anden og at hun havde føt et utidigt

38 foster, ded hand da strax aabenbarede for Præsten, som lod hende hente

39 hvor hun strax har giort denne Bekiendelse hun endnu giør, ellers

40 har han aldrig mindste vaart vidende om hendis frugtsomlighed

41 som hand siger, negter dog ey at have hafft samme aar med hende

42 at bestille i Juleugen som hun før Paasketider bekiendte nu at

43 have fød dette foster. Videre viste hand %ey% iche. – %-%

44 Og som huer af Parterne allene og for sig selv af Retten bleve spørsmaalviis nøye examineret, saa blev disse

45 fremkalded

 

[ny side]

 

01 Kalded Manden og Konen paa Pladsen Hangeraas som er en enlig HusmandsPlads i fielded ved nafn

02 Manden ved nafn Anders Hangeraas, Konen Siri Eriksdatter som og er foreldre til Barne-

03 faderen Einer, begge nøye bleve examinerede og bekiender enstemmig at baade deris

04 Søn og Qvinfolchet vare i deris huse, mend har aldrig vist engang at

05 de har holdt sammen langt mindre at hun nogen tid havde veret frugt-

06 sommelig ey heller fød noget Barn, ved Paasketider da hun fødde vare

07 de i fielded paa deris anden liden Plads de bruger, slik og var deris Søn faren med dem, og hun var ganske

08 allene tilbage paa gaarden, og de 3 som meldt var i fieldet og fler var der

09 iche paa gaarden, da de kom hiem fandt de hende vel svag af det

10 hun Klaget sig at have faldet over et tre over hendes Ryg men

11 aldrig fornam de videre, ligesom ey heller tilforne ey heller har hun

12 enten før eller siden derom sagt dem et ord, saa de i ingen maade

13 har mindste Kundskab om denne hendis enten frugtsommelighet eller Barne-

14 fødsel, før end ded nu i høst af Præsten blev aabenbaret, ey heller nogen

15 tid før eller siden har de fornummet at deris Søn og Hun har hafft nogen sammen-

16 leye, og viste de vel at sige hun altid har Klaged sig syg[?] i mange aar

17 af hendis Qvindelige Tilfelde som aldelis var borte for hende, huoraf hun og altid[?] have[?] vaaret lej af og foruden tycht lød, saa

18 kunde det lidet agtes og sees saadant paa hende i ald saadan Tilfelde

19 og som de paa Øden[?] blev formaned at udsige deris sandhed

20 som de for Gud vilde ansvarlig være i høyeste maade, tilbød de

21 sig gierne paa deris bekiendelse deris Eed at aflegge, og af dem aldeles

22 %ey% iche mere i denne sag var bekiendt, det dog retten holt unødig videre

23 med Æed[?] at lade betvistte[?].  Kongl Mayts foged Johan Helsing

24 viste ey videre at erindre eller forestille, allene indstilte Dend[?] alt

25 til OverRettens Kiendelse, og Andre havde %ey heller% iche nogen at

26 forestille, ey heller fogden selv %ey heller% at ud??, hvormed Deliqven-

27 ten med sit følge blev forloved hiem og [??] der til sit fengsel indtil

28 med første muligt, at Dom i sagen %kunde% skulde fældes –

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

 

Frifinnelsen:

 

01 Udj dend Sag mod Gunnild Olsdaatter af Bedstaden udj

02 Inderøens fogderie for beskylt barnefødsel i Dølgsmaal og

03 Sorenskriveren Niels Olufsen Wind[?]

04 Omskiøndt Gunnild Olsdaatters barnefødsel i saa lange tider nu ofuer

05 6 aar har veret fordult, og hun er befunden med samme i Dølsmaal at

06 hafue omgaaeds, saa forekommer det mig dog ved Sagens nøye forhør og een-

07 huer Vedkommendes Aparte Examination og di sammes ofuer Eensstem-

08 mende udj alle ting, adskillige betydelige tilfelde og aarsage som be-

09 veger mig billigen at frafalde UnderRettens Dom, som til hendes lifs

10 forvirchelse[?] er dømbt og felded. Ded første er, at baade da hun fødte

11 og en rum tid efter hun havde fød var hun paa denne fieldplads Tanger-

12 aasen blot alleene og aldelis ingen Menniske fleere ved Haanden eller

13 paa gaarden hos hende, for huilke hun kunde Aabenbaret sig eller Klage

14 sit tilfelde, som formedelst hendes fald ofuer et støche træ, som forhøret

15 udviste, som hende forhastelig er ofuerkommmen, udj huillken Post[?] baade hun,

16 foreldrene og Sønnen som beskylt Barnefader Alle ere Eenstemmige,

17 Ded andet er, at baade hendes og Drengens begge deres udsagn der udj

18 stemmer ofuer Eens, at i Juule Ugen hafde de hafft leje sammens,

19 og for Paaske tider der effter er dette hende ofuerkommen, som hun be-

20 regner til 18 Uger gammelt foster, huilchet i det Høyeste ej heller

21 saa meget kunde vered, saa at da hendes stædige Bekiendelse derudj

22 letteligen er at troe, at samme foster huerchen før eller effter fødse-

23 len har kundet hafft noget lif, ded hun og i forhøret bestændigen udsiger.

24 Ded tredie følger heraf, at som hun da fornam een saa U-tidig fødsel

25 og U-fuldkommen foster foruden vedkommendes skabelse som hun

26 siger, saa har hendes eenfoldighed og skam holdt hende tilbage,

 

[203b]

 

01 at hun for hendes folch da de der effter igien paa Gaarden var hiem kommen

02 : / og hun alt forinden samme foster i Kierkegaarden som hun siger ved Siden

03 af een Opgrafued Graf hafde forstuchet / : dette tilfelde har villed

04 Aabenbare eller giffue til kiende. Ded fierde Anseer ieg her af, at

05 før hun fødde, har hun iche vist at gifue sin Madmoder om hendes be-¨

06 svangring noget til kiende, saasom hun ej self skal hafue vist derom

07 formedelst hendes Qvindelige Tilfelde som i mange aar skal hafue feilet

08 hende, huilchet hendes Madmoder og self med hende eensstemmig

09 Gestendigen[?] og bekrefter at være sant. Saa ieg da af alle disse be-

10 tydelige tilfelde som alle Concurrerer, fæstelig Slutter, at hun

11 iche saa Aldeles til lifuet at forevirche[?], har mishandlet sig, ej heller

12 at hendes foster har hafft ded lif eller fuldkommenhed, at hun ded

13 samme U-dædigt eller U-tilbørligt i nogen maade har behandlet;

14 Thi blifuer hun for dend paa Dømbte lifsstraf her med i alle maader

15 frikiendt og befriet. Dog bør hun første Søndag effter hendes feng-

16 sels entledigelse straxen udstaae Kirchens Disciplin og bøde hendes

17 leyermaals Bøder, i fald hun noget ejer at bøde med.

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Hei og tusen takk Even Stormoen for rask respons. Dette gir meg en mulighet til å finne ut hvordan saken endte for Gunnild. Hva vil du ha for jobben?   

Link to comment
Share on other sites

Bare som supplement til helheten så er fengslingsutgiftene her: 
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R63/L4315: Fogderegnskap Inderøy, 1706-1707, s. 255
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081308082259 

 

Gunnhild Ottersdaatter som for sit barnefødsel 

udi dølsmaal var beskylt, underholdet udi 18 ugers 

tiid til dend 8 Marty 1706: da hun efter Laugmandens 

Dom af fengselet blef entlediget a: 32 s: ugentl: er rdl: 6. 


 

Av dette tingsvitnet kommer det frem at hun ikke eide noe å betale med. 

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R63/L4315: Fogderegnskap Inderøy, 1706-1707, s. 257 https://www.digitalarkivet.no/rk10081308082261 

Arrestert i 18 uker "huorfor Bernt Aalberg er betalt, for hendis underholdning i midlertid 6 rdl saasom hun aldeelis intet var ejende selv at underholde sig med."

 

Mvh
 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Torodd Østerås skrev:

Hva vil du ha for jobben? 

 

Sent sett svar fra deg, men her skal ikke betales. Vi er alle brukerer av forumet, ‹glade amatører›, og prøver å hjelpe hverandre så godt det lar seg gjøre.

Allikevel, ved en eventuell neste gang er det bedre å poste på tydeforumet – «Forum for skannede kilder». Der er vi flere som kanskje kan hjelpe, rette og utfylle.

 

Mvh

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk Even Stormoen for god hjelp og for godt tips. 

 

Mvh Torodd

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Haakon H. Sørlie, tusen takk for at du tok deg bryderiet. Dette utfyller saken for meg. 

 

Mvh Torodd

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Even Stormoen skrev:

tydeforumet – «Forum for skannede kilder»

 

Herrrejemeni –  klarer ikke å få forumnavnet riktig engang . . . «Tyding av skannete kilder» heter det.

 

Mvh

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Når jeg leser dette blir jeg litt i tvil, har Bernt Aalberg fått betaling for å holde henne fengslet eller har han betalt for hennes opphold i fengsel?

  

"Arrestert i 18 uker "huorfor Bernt Aalberg er betalt, for hendis underholdning i midlertid 6 rdl saasom hun aldeelis intet var ejende selv at underholde sig med.""

 

Mvh

 

Torodd Østerås

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.