Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torleif Odland

[#8984] Biskop Jens Scheldrup, Biskop i Bergen 1557- 1583

Recommended Posts

Gjest Torleif Odland

Jeg prøver å finne opplysninger om denne Biskop Jens Scheldrup. Som har vært biskop i Bergen fra 1557- 1583. Jeg har funnet ut at han kommer fra Danmark. Hans far navn er Peder Jensen, fra landsbyen Scheldrup i Danmark. Født omkring 1480, død 1563. Biskop Scheldrup har hatt en svigerfar ved navn Peder Carpetyn, som har vært professor. Tips om både biskopen og professoren motas med takk. Mvh. Torleif Odland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hollenderen Peter Capetyn (1511-1557) var professor og rektor ved universitetet i København og skal ha vært fosterfar til Susanne Leonardsdattter (ca.1525-1582), som ble g.m. biskop Jens Schjelderup (1509-1682). Susannes far 'kan' ha vært Leonard Mitens fra Holland, som 'kanskje' kan ha vært Peters kones første mann.Jens og Susanne hadde 10 barn (4 døtre og 6 sønner), hvoriblant Peder, som ble biskop i Trondheim.Jens far, Jens Pedersen (1585-1653/4) skal ha vært bonde. Det er uklart for meg om han døde i Bergen 1654 eller 29 sep 1653 i Skiellerup, Onsild, Fyn, DK.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torleif Odland

Er svært glad for gode opplysninger om biskop Jens Schelderup og Peter Carpetyn. Mye tyder på at biskop Schelderup hadde en svigersønn som ble biskop i Stavanger. Hans navn skal ha vært Jørgen Ericksen født 1535 og død 1609. Jørgen skal ha vært gift med Schelderups datter Adriane. Kansje du kjenner noe om denne biskopen også? Mvh. Torleif Odland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anjer

Simon Ellefsen i Danmark har en god slektsside om familien Schjelderup, med mange kildehenvisninger. Her står det at Jørgen Eriksen var gift med Adriane, men han var også gift 2 ganger til.Se http://www.nose.dk/Norge/schjelderup.htmlHilsen fra Jon Anjer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jørgen Eriksen var den tredje evangeliske biskop i Stavanger fra 1571 til han døde der den 6 Jun 1604 (du sier 1609?). Adriana Jensdatter Schjelderup (1662-1601) var hans 2. kone (barn: Susanne og Daniel), og han ble igjen gift i 1601 med Barbara Trondsdatter Tynnøl ('fra Aargunen/ Aragon/Argonnen/Aragonien'?). Hun befant seg i 1570 hos sin slektning Hans Lauritzson i Bergen, og giftet seg i 1571 med Jon Pedersen Jempt, rektor ved katedralskolen i Bergen, og deretter i 1575 med byskriver og lagmann i Stavanger, Morten Nielsen, som døde i 1601. (Han hadde vært i tjeneste hos Kruckow på Tjerne). Tilnavnet 'af Aragonien' skal visstnok skrive seg fra Barbros forfar 'italieneren' Johan Valen (f.rundt 1390) fra Aragon, som skal ha vært opphavet til sagnet om at hennes mormor's mor Birgitte Henningsdatter Grupendal/Tjerne (stammet fra 'italiensk fyrsteslekt fra Neapel' (E. Hougen).Biskop Jørgens datter Susanne var g.m. Oluf Jenssøn Kock / Coccius, som i 1614 ble avsatt som sogneprest i St. Nicolai kirke i København og landsforvist etter en teologisk konflikt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Malin T. Petterson

Hei. Jeg kan nok ikke bidra med så mye, men litt.Hvis opplysningene over stemmer, så må det vel være snakk om to biskoper med samme navn.. (i slekt?)Vel, noe må være feil et sted. Per Nermo skriver 1509-1682. Mener han 1609-1682? I så fall er nok dette den Jens som jeg har hørt om... Men dette kan jo ikke være samme som var biskop 50 år før...i flg. Stords Gards/Ættesoge, kjøpte en magister Jens Schelderup, biskop i Bergen, Nordhuglo (eller Nordhuglen) gård på Huglo i 1661 fra den hollandske kjøpmannen Gabriel Marcelius (som var stinn av penger, tror jeg...)Jens' enke Inger Worm satt med gården til hun døde, da solgte arvingene den videre.Det var bare det jeg ville si.Mvh Malin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torleif Odland

Takk skal du ha Per, for nye opplysninger om Stavangerbispen. Til Malin, skal prøve å finne ut om dette du skriver om, har lastet ned hele nettsiden om denne familien etter tips fra Jon Anjer. Mvh. Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karen Husdal Brevik

Hei! Hvis du sender meg e-postadr. din, så kan jeg sende deg det jeg har om hr. Schjelderup og litt etterslekt. karenhbr@online.noMvh Karen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg skrev dessverre feil, og mente dr.med., biskop i Bergen, Jens Schjelderup (1509-1582), gift 2.g. m. Susanna Leonardsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Biskop i Bergen 1649-65, Jens Pedersen Schjelderup d.y. (1604-1665) f. i Mandal (g. 2.g. Inger Olsdatter Worm) var sønnesønn av navnebroren (1509-1582) i samme stilling. Mellomleddet Peder Jenssen Schjelderup (1571-1646) var biskop i Trondheim.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tar opp en gammel debatt her som var før min tid på Digitalarkivet. Til innlegg 2 av Per Nermo: Er det noen som nå vet noe mer sikkert om den Leonhard Mitens fra Holland som nevnes her var far til Susanna Leonhardsdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her er en lenke til en annen debatt, Anne Lise;LenkeLegger også inn litt fra DBL (det er selvsagt ikke av nyeste dato):A. Chr. Bang.:'Skjelderup, Jens Pedersen, o.1510-1582, Biskop, var født i Jylland. Efter afsluttede Studier ved Universiteterne i Kjøbenhavn og Wittenberg fik han først betroet en lavere Lærerstilling ved Højskolen i Danmarks Hovedstad og blev derpaa o. 1550 udnævnt til Professor i Fysik. Snart begyndte han imidlertid at lægge sig efter Lægevidenskaben, hvori han tog Doktorgraden ved Universitetet i Rostock (1556), vistnok med det Maal for Øje at blive medicinsk Professor i Kjøbenhavn efter sin Svigerfader, Dr. Peter Capeteyn (III, 353). Ved dennes Død blev han mod Forventning tilsidesat for en anden, og dette turde muligen have været en medvirkende Grund til, at han, skjønt under megen Tvivlraadighed, modtog Kaldet fra Kongen til at blive Biskop i Bergen, til hvilket Embede han blev indviet, vistnok af Peder Palladius, i Juli 1557.Skjønt S. var Naturvidenskabsmand af Fag, havde han dog mange og gode Betingelser for at blive en dygtig Biskop. Theologien var jo den Gang Videnskabernes Videnskab, som alle i mere eller mindre Grad vare hjemme i. S. var i sin første Studietid bleven paavirket af Niels Hemmingsen i religiøs Henseende; han var den lutherske Kirke oprigtig hengiven; han havde kort før sin Udnævnelse afgivet en Erklæring, der afgav betryggende Vidnesbyrd for, at han i Nadverlæren stod paa ren luthersk Grund. Som Biskop i Bergen viser han sig som en saare energisk Mand, der med overlegen Dygtighed kæmpede sig igjennem de mange Vanskeligheder, som stillede sig i Vejen for ham. Han var en flittig Visitator, han tog sig med Iver af sit Præsteskab, som han søgte at hæve baade intellektuelt og moralsk, han virkede med Nidkjærhed for Udviklingen af Stiftets Latinskole, hvor den theologiske Lektor Absalon Pedersen virkede til saa rig Velsignelse. Hvad der vakte størst Opmærksomhed i Biskoppens Samtid, og hvad der mest har virket til at bevare hans Minde levende i hans Eftertid, det er den heftige Strid mellem ham og Byraadet i Bergen, som brød løs i Begyndelsen af 1570, efter at han, tilskyndet af den danske Rigsraad Jørgen Lykke under dennes Ophold i Bergen 1568, havde fjærnet fra Højalteret i sin Domkirke nogle Helgenbilleder, som gamle Folk fremdeles tilbade paa katholsk Vis, og som han i længere Tid forgjæves havde anmodet Raadet om at borttage. Det interessanteste ved denne Billedstrid, der fandt sin Afslutning ved et Slags Forlig mellem Biskoppen og Borgmesteren i Begyndelsen af 1571, er det mærkelige lille Skrift, som han udgav det følgende Aar: «En kristelig Undervisning af den hellige Skrift om, hvad en Kristen skal holde om Billeder og Støtter udi Kirkerne». Dette Skrift, hvoraf kun 2 Exemplarer ere opbevarede, er i Sandhed et smukt Minde om sin Forfatters reformatoriske Iver, varme Bispehjærte og dygtige Fremstillingsevne, om det end er saa, at han undertiden i Stridens Hede gaar noget for i sin Fordømmelsesdom over de i Kirkerne forhaandenværende Billeder fra gammel Tid. I 1582 afgik S. ved Døden, højagtet baade i sit Hjemland og i Udlandet, hvor den bekjendte Professor i Rostock David Chytræus med mange Lovord tilegnede ham en ny Udgave af sin «Onomasticum theologicum» (1578). Han levede et lykkeligt Familieliv med sin Hustru, Susanne Lennertsdatter, som med Sikkerhed kan ses at være født i Danmark, og som maa antages at have været Professor Capeteyns Plejedatter eller Stifdatter. Deres Datter Adriane blev gift med den bekjendte Stavangerbiskop Mag. Jørgen Eriksen (IV, 559); deres Søn Peder S. og dennes Søn Jens S. bleve begge Biskopper.'Skal jeg også legge inn info om sønn og sønnesønn og evt Peter Capeteyn?Ellers kan jeg nevne at Adriane og biskop Jørgen Eriksen i Stavnger er blandt mine aner.Tar også med litt fra mester Absalon om Leonard Mitens angivelige bror, Christopher Mitens, prest i St Martinskriken i Bergen, samtidig med Jens de, altså i så tilfelle Susannas onkel.'15. .XV. Døde Mester Christofer Mitius Flandrus, ved ti slet om middag, da predigen var vde vdi kirkerne oc der var bedit for honnom døde han aff pestelentze oc var han pastor i mange aar till Sancte Morten, oc hans annen høstru war Jøren skottis dotter, hafde han en annen hustru til foren hed Karin fød vdi Bremen, hun war from, 17. Wart her Christofer begraffuen i S. Mortens kirke. same dag var begrafne 7 lig til Domk: it til Korsk: it til Vor Fröe.' september 1566.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk Arnfrid. Om sønnen og sønnesønnen finner jeg på Simon Ellefsens hjemmeside, noe fra Trønderslekt og 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge 1536-1700', så det skal du ikke tenke på. Der står det jo også om Jens Pedersen Scheldrup, men ikke så mye som du skrev her. Takker også for lenken til debatten om Susanne Leonhardsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.