Jump to content
Arkivverket

[#9657] Ingeborg Jonsdatter av Tordenstjerneætta


Guest Trond Kaasin

Recommended Posts

Guest Are S. Gustavsen

Per,Har du lest de artiklene jeg har referert til ovenfor mht Kalips? De gir nemlig svar på de fleste av de spørsmål du stiller!Og hva er kildereferansen til denne 'Siri Calips' med ektefelle du bringer til torgs?mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Oppdateringene under emnet 'Adel' gjelder underemnet 'Heraldica'. Likprekensamlingen i UB Kiel, som både består av trykte og utrykte, er omtalt for et par år siden i en meddelelse i Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, men denne omtalen inneholder kun en smakeprøve på navneregisteret. Blant aktuelle, tidligere kjente, likprekener som nå kanskje lar seg gjenfinne, er den som omkring 1648 ble holdt over Jørgen Henrikssøn (Staur). Kanskje dukker det opp mere om Tordelstjerne og Calips ?Tore

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

1) Michels kone var oldebarn av Oluf Calips tante på morsiden (13. arv etter landsloven). 2)Opprinnelsen til navnet Calips er ukjent, men har trolig sammenheng med Karlsøya. Om slekta har gitt navn til øya eller omvendt får være usagt. Peder Herlogsson har ingenting med Hudfat å gjøre. Peders eneste kjente barn er Oluf Calips. Det er ikke rom for levende etterkommere etter Peder Herlogsson etter kanslerens død i 1591. 3) Peder har trolig heller ikke hatt søsken med etterslekt. En Siri Calips i det tidsrom du nevner kan derimot være tante til Peder Herlogsson. En slik tantes etterslekt vil ikke være arvinger etter Oluf Calips. Om hun i så fall er av Brattætta på morsiden, må jeg se nærmere på.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Her er hva som står i likprekenen som omtaler Ellen Måneskiold. Hentet fra hjemmeside til Vigerust i 2000. Likprekenen omhandler Manderup Pederssøn Skjønnebøll til Bertnes 1682.Under avsnittet hans 'Moderne Stamme' kan følgende hentes ut:Hans Mormors Faders Moder var Erlig och Welbr: Frue Ellene Maaneschiold, som var Welbr: Jens Maaneschiold, til Riiße udj Sverrig, och Welbiurdig Frve Jngebore Orre til Orreßholm, deris Datter.Håper det er til hjelp.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Løberg: Så Peder Herlogsson er altså ikke (som enkelte angir) sønn av storbonden Herlog Hudfat som ble drept av kongen (Christian II ?) under bondeopprøret på Østlandet i 1508 ? Hvilke barn av Herlog er kjent ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

I den nevnte likpreken over Manderup P. Schønnebøl (død 1682) nevnes Erik Hanssøn (Bernhoft) til Vikstrup (Fyn), gm. Maren Eriksdatter Rostvig.Er det korrekt (som likprekenen angir) at Erik var sønn av Hans Eriksen (Bernhoft) og Karen Torbjørnsdatter Skaktavl fra Nordvi, Stange ?Kan noen hjelpe meg med angivelse av i hvilken tidsperiode man regner at denne Hans Eriksen og Karen T. Skaktavl levde ?(Jeg har nemlig trøbbel med kronologien her, ettersom denne Torbjørn Skaktavl til Flenæs (kannik på Hamar/sognprest på Toten ?) vel levde ca.1500-1577).

Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Karen Torbjørnsdatter må vel i så fall ha vært søster av: 1. Torbjørn Torbjørnsen Skaktavl død 1593, gift med Inger Jørgensdatter Valrafn, som ble gjengift 1594 med Morten Segersson, og igjen i 1598 i Fredikstad med Hans Arildsen Wincke, og til slutt ca.1605 med Oluf Kalips, som vel må være samme Oluf Kalips som er nevnt tidligere i denne tråd. 2. Christen Torbjørnsen Skaktavl død 1602, gift med Adelus Jørgensdatter Valrafn som trolig levde en periode på Myrvold i Trøgstad. 3. Eventuellt en Aslak Torbjørnsen i Fredrikstad som nevnes 1614 i en sak mot Oluf Jørrestad i Skjeberg. På samme Jørrestad 50 år senere levde en Anna Torbjørnsdatter Skaktavl, barnebarn av nummer 1 over, så kanskje tilhørte denne Aslak samme slekt.Nr 1 og 2 over må vel formodes å være født i første halvdel av 1500 tallet, medmindre de begge døde unge.Petter

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Jeg ble litt skuffet nå, Per. Peder Herlogsson har vært utenfor Hudfat-diskusjonen i nokså mange år nå. Han var nok sønn av Herlog Pedersson. Vi kjenner ingen sikre barn av Herlog Hudfat. Om Nøttestad-folket stammer fra ham eller en søster, er uvisst.Og så til Petter: Oluf Kalips døde i 1591 og var aldri gift med din Inger Jørgensdatter. Hans Inger Jørgensdatter var av en veldokumentert dansk adelsslekt.

Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Beklager sammenblanding av Inger Jørgensdøtre: Ser det skulle være Inger Jørgensdatter (Litle) som var Oluf Kalips ektefelle nr.2. Hun nevnes i alle fall flere ganger i Fredrikstad og Oslo lagtingprotokoller, blandt annet:*Skjeberg Kalsøen 07.03.1608: Fru Inger Jørgensdatter sal. Oloff Calipsis til Torshouff mot 6 lagrettsmenn i Skjeberg og Hans Henningsen, fordum tingskriver samme steds, for en dom de har dømt mellom Inger Jørgensdatter og Oluf Amundsen på Kalsøenn ang. gården Kalsøenn. (Oluf Kalips skal ha bodd på Kalsøen, og denne nevnte Oluf Amundsen levde 1613 på Herset i Trøgstad og var mulig sønnesønn av Bård Rolfsen Rosensverd).*Skjeberg Hafslund 18.06.1608: Oluf Amundsen mot 6 menn for en dom mellom Otte Bildt og fru Inger Jørgensdatter. Forlikstilbud fra Otte Bildt til Oluf og Bård Amundsønner: Han tilbyr en gård oppe i landet, Mysenn, for Oluf og Bårds anpart i Hafslund. Men Vik og Tveter kan han ikke miste.*Skjeberg Hafslund 1608, 3 søgne før st.Johannes Bapt. Dag: Velb. Lauritz Munck til Oustby på v. Av frue Inger Oluf Kalipsis, mot frue Anne Guntersbergh til Langager for et pant i Hafslund og Sarps foss, som sal. Tjøstel Baardsen hadde pantsatt frue Inger.*Skjeberg Hafslund 14.10.1608: Fru Inger Jørgensdatter til Toussough mot Otte Bildt til Nes ang. pant i sal. Tjøstel Baardsen til Blegen hans gods i Hafslund og Sarpsfoss.Petter

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Lars Løberg:Jeg beklager at jeg ikke er oppdatert på status vedr. Hudfat. Med fare for å 'skuffe' påny, lurer jeg på om Anne Pedersdatter (Hudfat) (1543-1641) (g. Svein Nilsson og Anders Bentson Dall) sin far Peder er sønn av Herlog Hudfat (1463-1508) ?Og tilbake til Calips: Kunne du angi linjen mellom Michel van Thien's kone og hennes oldemor, som var Oluf Calips tante på morsiden, samt dennes tante-linje til Oluf ?Og på hvilken 'side' er en Siri Calips (f.ca. 1470) ev. tante til Peder Herlogsson ? Er hun av Bratt-ætt på morsiden, som det nevnes ?Når du sier det er uvisst om Nøttestad-folket er av Hudfat-slekt, betyr det altså at det er uverifisert at Torstein Herlogson Hudfat (1497-1589) var gm. Randi Sigurdsdatter Nøttestad (1507-1593), med sønnen Oluf og sønnedatter Elin (1579-1656) ? Hva er feil her ? Var ikke Torsten sønn av Herlog H. Hudfat ?Oluf Calips var altså g.m. Inger Jørgensdatter Litle. Såvidt jeg skjønner var Oluf første gift med Birgitte Ivarsdatter Jernskjegg (f.1536). Stemmer dette ? Var hun d. av Ivar Jensson Jernskjegg og Karen Olufsdatter Galde fra Thom i Råde ?Også en sak til slutt: Jeg kan ikke se hvordan Erik Hanssøn (Bernhoft) til Vikstrup (gm. Maren Eriksdatter Rostvig) kan være sønn av Maren T. Skaktavl og Hans Erikssøn Bernhoft, som angitt i den nevnte likpreken over Manderup P. Schønnebøl (død 1682). Hans Erikssøn skal igjen være sønn av Erik Bernhoft og Sigrie Hyttefad (Hudfat?) af Nøttelstad (Nøttestad ?). Noe må være feil her. Erik Hanssøn g. Maren Rostvig må være f. langt tidligere (ca. 1480 ?) (Adlet i 1503).Petter Vennemoe: Hvem var mor til den Anna Torbjørnsdatter Skaktavl som i 1664 bodde på Jørrestad i Skjeberg ? Faren til de 3-4 barna du nevner, Torbjørn Olsson Skaktavl til Flæne (kannik på Hamar) døde såvidt jeg vet i 1577, og det virker for meg som barna må være født rundt 1550. Noen som vet dette ?Med håp om få skuffelser og stor tålmodighet hos dere alle.

Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Hei Per.Stoff om Kalips finn du i bøkane for Nes på Romerike, gardshistorie bind nr. V. Under Matrikkelgården Store-Hvam: her vil du finne desse linjene du etterlyser. Eg kan skrive av det eine avsnittet.Andres Gudbrandsson (nevnt 1392-1420, se ovafor) hadde sønnen Jon Andresson, som var bonde på Hvam i 1450. Trolig var det sønnen hans den Gudbrand Jonsson på Hvam som i 1499 gav bot for å ha vært med i oppstanden mot futen Lasse Skjold to år før. Olav Jonsson, en bror til Gudbrand, skal i følge ei svensk ættebok ha vært bonde Hvam. Han var g m Botilda Svendsdotter fra Dingelvik i Elfsborg i Sverige. De to var foreldrene til Tore Olavsdotter, f 1480, g m Trond, som i 1514 var bruker av Hvam. Tore hadde tre søstre, Ingjerd, g m Jon Gisleson i Bomskog, Sverige, Anna, g m Hallvard Sæmundsson (el. Semmingsson) i Solør, Gyrid, g m Peder Herlogsson Calips på Tose i Torsnes i Borge. En sønn til Gyrid og Peder var Oluf Pedersen Calips, som ble adlet i 1550 og ble Norges kansler i 1565. Han døde i 1592. Den neste på Hvam ble sønnen til Tore og Trond.Håpar eg klara å skrive det rett av, men eg kan godt ta kopi av alt som står om Store-Hvam og sende hvis du vil.Grunn til at eg sit med dette, er at eg samlar all info eg kan finne om tipptippoldefaren min: Albrechtson i Leiret (Jonas Henrik, du har han i reg. ditt). Han var med på kjøp av denna garden i 1819.Når det gjeld debatten ellers så har eg iallefall ein sikker ane , det er Rolleiv Anundsson Klevar som er min 9 x tippoldefar. Men så var det kona eller konene då.mvh Gro Berit.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, jeg, men debatten har havnet helt i grøfta. Det vil kreve mye tid å rette opp det som etterhvert er blitt servert, så jeg velger å la det være. Konklusjon: tro på det dere vil. Til lykke, hilsen Tore.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Gro Berit, hvis du orker å kopiere sidene og sende dem til meg ville jeg selvsagt være takknemlig: Per Nermo, Simensbråtveien 16 B, 1182 Oslo.

Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Per,Anna Skaktavl på Jørrestad må ha vært datter av Torbjørn Torbjørnsen Skaktavl til Nordvigård død 1635 og Anna Nielsdatter Krag død 1672, om Anna: Prestenes Manntall 19.01.1664 Jørrestad; Sammen med velb. Fru Anna nevnes Ole Biørnsen, Jacob Grubbe, Peder Torbjørnsen (Skaktavl?), Sievert Huusmester. Idd og Marker Tingbøker, Skjeberg, Slang 26.04.1669, ekstrarett på Slang: Arveskifte mellom velb. Frue Anne Schachtaffel (som nå er gift med sersjant Tore Torkelsen) og hennes barn Mogens, Torbjørn, Johan, Peder, Kristen, og Ulrik Rytter og Inger Rytter. Barnas farmor: velb. Frue Maren Mogensdatter. Fremlagt skiftebrev datert Jørrestad 07.11.1664. Tore Torkelsen nevnes som kaptein Buddes underoffiser i Skjeberg Tingbøker 18.10.1672. Ovenstad: Fenrik og sersjant Tore Torkildsen nevnes, men ikke hans ekteskap. Hennes tredje ektefelle, Frantz Frantzen, kan eventuellt være identisk med 'kontrafeier' Frantz Frantzen Hornes, sønn av Frantz Johnsen Hornes 'Tordenstjerne'. Anna var tidligere gift med Christopher Olufsen Rytter fra Østby i Skjeberg.Petter

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Vennemoe: Mange Takk ! Ulrik og Inger Rytter er altså ikke nevnt som barn av Anna (og Christopher Olufsen Rytter ?)? Da er de muligens søsken av avdøde Christopher ?Kan den Oluf Jørrestad som førte sak i 1614 mot Aslak Torbjørnsen være Christopher's far Oluf Rytter, gm. Maren Mogensdatter [Rosensverd] ?Hvem kan den Peder Tørbjørnsen være, som er nevnt i 1664 sammen med fru Anna ? Kjennes forøvrig navnet på denne kaptein Budde som nevnes i 1672 ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Gjennom Gro Berit's innlegg framgår forsåvidt linjen mellom Oluf Calips og Michel van Thien's kone :Oluf Calips' mor var Gyrid Olufsdotter (g. Peder Herlogsen). Hun var d. av Oluf Jonsson (g. Botilda Svendsdotter). Oluf var sønn av bonden på Store-Hvam i Nes på Romerike, og hadde også datteren Tore/Tora Olavsdotter (g. Trond). Linjen videre blir: Sæbjørn Trondsson Hvam, Hans Sæbjørnsson (g. Sigrid), Tore Hansdatter Hvam (g. Michel van Thien). Sistnevnte Tore var som Lars Løberg skriver 'oldebarn av Oluf Calips tante på morsiden (13. arv etter landsloven)'.Og Peder Herlogsen's far Herlog Pedersen kan altså ev. ha vært en bror av den Siri (Calips) som sies å ha vært g.m. en Trugils 'Residerende Canich udj Opslou', f. rundt 1470. Noen som kjenner til denne Trugils ?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg regner med at han het Truls Karlsson (navnet finnes på en slektstavle i Biskop Hans Brasks släktbok, forfattet ca 1515m utgitt i Stockholm 1970). Skal det diskuteres Kalips-genealogi, så bør nok Løberg&Weidling i NST 1989 tas hensyn til. På forhånd takk, hilsen Tore.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Per, En rask gjennomgang av de mange offiserer Budde sier meg at den omtalte kaptein Budde i 1672 kan ha vært Christopher Henrich Frederiksen Budde av den adelige slekt Budde, f. ca. 1624 Tollist, Øsel, Estonia, Danmark-Norge, Fenrik, som var en tid i Frankrike på 1660-tallet, men ble fenrik v. Vesterl. nasj. inf. reg. 1662, senere vicemajor Smål.nasj.inf.reg, sjef Rakkestad, og endelig 1684 virk. major og chef for Mossiske kompani. Han skrev seg til gården Nordre Moum i Borge 1680 og pretenderte at dette var hans adelige setegård. Døde 22 jan. 1692.Hilsen Christian

Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Vedrørende Budde og Skaktavl:En Ide Sophie Budde døde 1718 ifølge Ovenstad i Moss, og er en mulig slektning av kaptein Budde i 1672(?). Hun var gift med Marqvard Otto Mangelsen 1640-1703, som var kommandant på Kongsvinger festning 1700. Anna Torbjørnsdatter Skaktavl sin bror Enevold var også gift med en Budde, nemlig Dorothea Joachimsdatter Budde som ved sitt skifte på Nordvigård i Stange 11.06.1700 etterlot hele 11 barn nevnt i skiftet.Mht. Oluf Christophersen Rytter er det formodentlig lite sannsynlig at han levde på Jørrestad i 1614, da han nevnes på Østby 05.05.1614 i Fredrikstad og Oslo Lagdømme Tingbøker, og gården skal han ha erhvervet etter en dom i 1613.Mht. tidligere nevnte Inger og Ulrik Rytter har jeg tattfor gitt at de er søsken av Christopher Olufsen Rytter (og at Ulik kanskje var identisk med Christian Olufsen Rytter, Ulrik Christian(?)), men hvorfor de andre søsken deriblandt Anna som var gift med Hans Ottesen Bjelke og døde etter 1679 ikke nevnes, vet jeg ikke.Petter

Link to post
Share on other sites
Guest Aase R. Sæther

Eg har lese denne tråden i ei ledig stund, og gjer meg mange tankar om tru, tvil og sanning. Det minner meg om historia om han som rista puta si ut glaset og bad venen samle inn att all duna.Det er vel ikkje til å kome forbi at det ligg ein del dun omkring i norske bygdebøker og liknande. All ære til Tore Vigerust for det arbeidet du gjer!

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

1) Ad Calips: Per har allerede fått svar på slektslinjen til Michell Fontijn. Rekka er riktig bortsett fra at kanslerens mor, Gyrid, var datter av Oluf Amundsson (ikke Jonsson) på Holter i Nes (ikke Store-Hvam). Bruk av det stort sett udokumenterte materialet fra bygdeboka for Nes er ikke tilrådelig.Arveoppgjøret etter kansleren viser at han i beste fall etterlater seg arvinger i 13. arv. Dette innebærer at hverken han selv, foreldrene eller farforeldrene har livsarvinger etter 1591. Derimot kan han ha en grandtante (Siri Calips) som kan ha etterlatt seg etterslekt. Herlog Pedersons mor synes å være av Bratt-ætta, men vi vet her ikke om Herlog og Siri evt. hadde samme mor.2) Hudfat Vi vet her at Oluf Torsteinson Nøttestad innløser gammelt Hudfat-gods. Hans morsslekt er kjent. Om faren er det antatt at han er den Torstein Erlefsen som opptrer på Moldstad på Toten. Om Erlef er en forvanskning av Herlog, er umulig å si. Vi vet ikke om noen sikre barn av Herlog Hudfat, bare at hustru Dorthe til Flateråker satt på Hudfat-gods og at innløsningsrett til dette godset lå hos familien på Nøttestad. Om dette skyldtes at de var etterkommere av eller bare beslektet med opprørslederen er det umulig å si noe om.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Dorothea Joachimsdatter Buddes far Joachim var også offiser (løytnant til hest) og f. 1626 på Tøllistgård, Tøllist, Øsel (Estland), Danmark som riksråd, oberst Frederik Matthiassønn Buddes yngste sønn og bror av ovenfor nevnte Christoffer Henrik. Joachim solgte Tøllist og flyttet med hustru og barn til Danmark, deretter 1662 til Norge. Han døde imidlertid 1 nov. 1670 i Moss, noe for tidlig til å være nevnt i tingboka av 1672.Ovennevnte Ide Sofie Budde var datter av brødrenes nest eldste bror, Frederik Otto Frederiksen Budde, også han offiser : oberst og sjef for Dale regiment 1659, sjef Vesterlenske reg. 1662, senere (1678) overkommandant på Fredriksten. Han hadde for høy grad i 1672 (min. oberst) til at denne ”kaptein Buddes underoffiser i Skjeberg” henviser til ham.(Minst en til i Frederik Otto, Christoffer Henrik og Joachims brødreflokk var også offiser: Mathias – f. 10. nov. 1613 i Tøllist, oberstløytnant, lensmann Bakke kloster Trøndelag 1652-60, død i Hindels, Danmark 5. juni 1679, begr. i Hvidbjerg kirke, også han med for høy grad i 1672. Yrket til deres to øvrige brødre: Aksel og Johan, kjenner jeg ikke til).Dermed står vi fortsatt med Christoffer Henrik Frederiksen Budde som den mest sannsynlige kandidaten til anførselen i tingboka av 1672.Christian

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Petter: Du nevner ”Skjeberg Hafslund 1608, 3 søgne før St. Johannes Bapt. Dag: Velb. Lauritz Munck til Oustby”. Dette var Lauritz Nielssøn Munk som giftet seg med Anna Eilersdatter Stygge, enken etter Østbygårds forrige eier (sal. Mogens Bårdsons (senere Rosensverd) før 1599, da Lauritz er oppført som eier!!. Østbygård var odelen til Anna og Mogens’ datter Maren som ble f. ca. 1590 og fortsatt var ugift i 1610. Oluf Christophersen Rytter har derfor sikkert ervervet Østbygård ved en odelsdom i 1613 i forb. med sitt ekteskap med henne.Per: Du omtaler også denne Oluf Rytter, gm. Maren Mogensdatter [Rosensverd]. Adelsjordeboken av 1625 (Stattholderskapet D IX 7) viser at Oluf Rytter foruten Østby eide gods bl.a. i Grettenes i Borge. Han eide fremdeles Gretnisgaard i 1647, da oppsitteren het Hans, men bodde Oluf der noen gang selv? Vet du hvem oppsitteren Hans var?Petter: Du nevner også at Lauritz Munck opptrådte på vegne av frue Inger Oluf Kalipsis, mot frue Anne Guntersbergh til Langager for et pant i Hafslund og Sarps foss, som sal. Tjøstel Baardsen (Anne Guntersberghs ektemann, min anm.) hadde pantsatt frue Inger. Denne Tjøstel Baardsen var Mogens Bårdsens bror. Tjøstel skrev seg bl.a. til Grettens i Borge, noe som kan forklare hvor brordatteren Marens ektemann Oluf Rytter har fått Gretnisgaard fra.Jeg søker imidlertid en Anders Munk som skrev seg til Grettnis nær Borge og 1630 giftet seg med Dorte Jørgensdatter Daa (f. 10. aug 1608 Tønnersjø, Halland, Danmark-Norge, d. 1668). Anders døde 1657. Verken Anders eller Dorte kan sees å ha vært i slekt med Oluf Rytter som eide Grettnis på den tiden, men kan Anders ha vært i slekt med Lauritz Nielssøn Munk, hans hustrus stefar og tidl. eier av Østbygaard?? Skulle gjerne finne svar på dette.Christian

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Petter Vennemo :Enevold Skaktavl var halvbror av Anna, stemmer ikke det ?Christian Arentz:Var ikke oblt. Fredrik Otte Budde (1616-79), kommandant på Fredrikshald festning (ikke Fredriksten) ?. Var hans datter Ide Sophie Budde (g.m. Marqvard Otto Mangelsen) født av Ide Sophie Vincentsdatter Bildt ? Når ?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.