Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sissil Bruun Sørensen

[#9883] Lorvik, Sparbu, skattematrikkel 1647 e.l.

Recommended Posts

Guest Sissil Bruun Sørensen

I 1610 er Oluf Lorvik i Sparbu registrert med odel på 1,5 spann 0,5 øre 6 marklag, dvs. 5 øre og 6 marklag. Han betaler skatt i 1621, og i 1624 er han oppført som Oluf Jørgensen Lorvik og eier av 1 øre Loraas på Inderøy hvor Sivert bor. Nå er det imidlertid Joen som står oppført med 5 øre odelsgods i Lorvik, mens Iver Guin ført opp med 1 øre og Einer Watten med 0,5 spann.I 1661 er Joen Olufsen Lorvig eier 4 øre, mens Sivert Rømo i Stod eier 1 øre og Anders Toldberg 2,5 øre.Jeg har en rekke lensregnskaper fra første halvdel av 1600-tallet på mikrofilm, men har ikke mulighet til å se på dem med det første. Derfor lurer jeg på om noen har tilgang til skattematrikkelen for 1647 for Sparbu og gården Lorvik, eller bygdebøker eller annet som kan fortelle hvem som eier hva i perioden 1610 - 1661.På bakgrunn av navnene, kan det se ut som om alle de gårdbrukerne på Lorvik er etterkommer av Joen Lorvik som betalte sølvskatt i 1520. Det kan også se ut som om Sivert Rømo kan være en sønn av Oluf Jørgensen Lorvig og kanskje en kvinne fra Loraas. Siverts sønn Oluf tar over Rømo, men det er umulig å si om han er eldste sønn. Det ser også ut som om Sivert har en sønn ved navn Joen.Jeg er også interessert i hvor Iver Guin kommer inn og faller ut av dette eiendomsforholdet.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Etter Skattematrikkelen 1647 for Nord-Trøndelag, s. 119, er følgjande skrive om Lorvik (dei tre bruka har eg kursivert her):Joen Oelsen Loeruig 2 1/2 spd. 1 øre 6 mklTil presteboel 1 øre 6 mklB.: Eyer sielff 2 1/2 øreSiguor Røemoe 1 øreThorsten Landstad 1/2 spdAnders Tholberig 2 1/2 øreHagen Loeruig 2 spd.B.: Eyer sielff 1/2 spdB.: Jørgen Tøresen Loruig 1/2 spdB.: Peder Øffre 1/2 spdB.: Marite Bierchen 1/2 spdJoen Jørgensen Loruig 2 spdB.: Eyer sielff 1 1/2 spd 18 mklLauritz Følsted 18 mkl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Hjertelig takk! Også så raskt! Dette er visst litt av et puslespill - ser ut som om jeg må ta utgangspunkt i hele gården for å forstå hvordan den er delt.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg henger meg bare på for å fortelle at jeg er interessert i å få vite hva du senere måtte finne ut om Joen Oelsen Loeruig og Joen Jørgensen Loruig, Sissil. En av brukerne på Lorvik fra ca. 1677 het Haldor Jonsen og jeg skulle gjerne hatt en bekreftelse (eller avkreftelse) på hypotesen om at han var sønn av en av disse Jon-ene som Jo Rune nevner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg tror du må ta alle tre gårdbrukerne med i betraktningen. Her er det jeg har foreløpig:I 1520 betalte Jon Lorvig 3 lod sølv og 7,5 lod sølf for jordegods. I skipsskatten for 1557-1559 er Jon registrert som gårdbruker og Haldor som husmann.Jordebok 1610 Oluf for 1,5 spann 0,5 øre 6 marklag. Jørgen betaler for 2 spann. Lars betaler for 1 spann 1 øre.Jordeboken 1621 Jørgen betaler 21 pund smør, 1,5 vog 18 merker mel. Oluf betaler 1 pund 5 merker smør, 2,5 vog mel. Henrich betaler 21 pund smør, 1,5 vog 18 merker mel.Odelsskatt 1624 Joenn eier selv 5 øre, Einer Wattenn 0,5 spd, Jffuer Gudin paa Stoed 1 øre.Offuer Loeruigs Jørgen eier selv 1,5 spd 18 ml Nogen wmøndige børn paa Føllstad paa Røren 18 ml.Offuer Loeruigs Lauritz eier selv 0,5 spd, Arnne Øuffre paa Ytterøen 0,5 spd, Arne Biercken 0,5 spd for:ne Jørgen Loeruig 0,5 spdKopskatten 1645 Joen Olsen er gift med Eli Anfindsdatter. Ingen barn oppgitt, og tjenestefolket har navnene Bårdsen, Paulsen og Jonsdatter.Joen Jørgensen er gift med Eli Larsdatter, og har Olsen, Olsdatter og Pedersdatter i tjenesteHågen Lorvik er gift med Berit Halvorsdatter, og har to larsdøtre i tjeneste.1661 Loeruig, Joen Oelsen 2-2-18 Till Sparboe presteb 1 øre 6 mkl Eyer sielff 4 øre Siffuer Røemoes odell 1 øre Anders Toldbergs odel 2,5 øreLoeruig, Joen Jørgensen 2-0-00 Till Jørgen paa Mære 0,5 sp Føllstad børn 18 mkl Eyer sielff 3,5 øre 6 mkl. Husmann Joen - 0-2-00 Loeruig, Peder 2-0-00 Till Staall Vist 0,5 sp Quinden paa grden 1 sp. Till Schorsset 0,5 sp.Dessuten har jeg litt fra tingboken 1691 Præsenterit for Retten hæderlig ochh wellærde mand Hl. Christopher Hersleb, Sogne Prest til Stoeds meenigheder, som hafde ladet i Rette indkalde Haldor Lorvigen, andgaaende 40 Rdr som hannem och med arfuinger, er etter Bischopens Assignation er anbefahlet at schulde betahlis af Mære Kirches indKomme, huorpaa hannem er betalt 20 Rdr. Resten blef Kirchewergene Halduor Lorvigen och Enchen der sammestedtz, at fornøye Hl. Christopher inden tilkommende Juel, for 20 Rdr huilchet ochsaa dennem foreleggis och bør at effterkomme, under søgning effter loven.1707 Joen Haldorsen Laarvig lod læse et skiøde brev, til sig udgivet af Peder Jørgensen Togstad, Marit och Ingeborg Jørgensdøttre Suarve, udj Werdals Prestegield boende, och Andor Aasen paa sin och sin hustrues wegne udj Inderøens Prestegield boende, 1 øre 12 ml uden bøxel, udj Laarvigen i Sparboen, Dat. Faallsstuen i Werdahlen d. 20 Sept. Anno 1707 til witterlighed forseiglet af Ifr Baarsen Hallem och Joen Christensen Sticklestad.I 1993 kan du også lese om Haldvor Lorvig som måtte forsvare sin kone.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Glemte å si at jordeboken 1610 er odelskatt.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Enda litt til:Odelsskatt 1680 Søren Rasmussen 1-1-00 Anders Ystgrd 0-2-12 Jørgen Schiesedtz børn j Werdalen 0-1-12 Jørgen Joensen Laaruig 0-1-15,5 Følstad børn 0-0-18 Olle Joensen Romoe 0-1-00 Jens Pedersen Randulf 1-1-12Som du ser, er ikke Haldvor medregnet her, men ut fra tingboken virker det jo som om han er en av arvingene.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Mange takk skal du ha, Sissil. Iflg. bygdeboka skal Haldor (Haldvor) ha vært bruker på Lorvik fra ca. 1677. Siden han ikke er nevnt under Lorvik i odelskatten fra 1680, bør vel dette korrigeres til ca. 1680. Jeg merker meg videre at en Jørgen Joensen Laaruig er nevnt i 1680. Dette er vel helst en sønn av den Joen Jørgensen Loeruig som ble nevnt i 1661, - muligens en liten brikke som kan hjelpe til å kartlegge slektskapsforholdene på denne gården.Lurer du på hva som gjør meg interessert i denne Frosta-gården, så kan jeg nevne at Haldor Jonsen Lorvik var min TTTTToldefar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Nå tror jeg du trakk en litt vel rask konklusjon. At Haldor ikke står nevnt i odelsskatten, betyr enten at han ikke hadde odelsjordegods i gården (han kan godt ha odel i gården allikevel), eller at hans odelsgods står oppført sammen med andres. F.eks. kan Jørgen Joensen være den eldste av flere søsken og få alt registrert på seg eller han kan ha kjøpt odelsgods fra sine søsken. Odelsskatten 1680 sier ingen ting om hvem som er brukerne på gården.Jeg har også oversikten over landskyld for 1680, men her er ikke Lorvik nevnt i det hele tatt. Jeg har ingen forklaring på hvorfor. Hvis bygdeboken sier at han overtok i 1677, vil det sikkert være dokumentasjon på dette et eller annet sted.En mulighet for å finne bekreftelse på slektskapsforholdet, kan være mantallet i 1666. Der er samtlige sønner oppgitt. Jeg har desverre ikke dette mantallet.Sivert Rømo er forøvrig en av mine aner. Iver Guin er, såvidt jeg vet, ikke en av mine aner, men jeg er like interessert i hvordan han kommer inn i bildet.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Halvor er Jørgens bror! Jeg har funnet to skifteprotokoller. Oppgi e-mail adressen din, så skal jeg maile dem til deg.Sissil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg hadde alternativet med at Haldor og Jørgen var brødre i tankene, men hadde ikke trodd en bekreftelse skulle komme så raskt. Min epost-adresse er knbryn@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.