Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Folkvord

[#12049] Oversettelse av brev fra år 1442

Recommended Posts

Guest Rune Folkvord

Hei! Er det en 'barmhjertelig sjel' som kan hjelpe meg med å 'oversette' dette brevet? Det omhandler en Bergulv Ormson Årstad, (Eigersund)Brevet lyder slik; (Depl.Norv. IV s.646) Tengesdal 23.3.1442. Ollum monnum theim som thetta brev sea ædher høyra sender Torgrimer Siughurdzon, Asbiorn Berghulfson logrettesm. quedj. Guds oc sina Kunnigt gærande at me varom à Bjarkreime tysdagen (1442).... en the togo handom saman Berghulfuer Ormbson i fullo oc laglighen umbode Randido vermoder sinar oc Ingebiargho Suendsdotter eghen kono sinnæ af einne halffuo en af annare halfuo Torgeir. Berghssom, var thet i theiræ handabande ath fyrnæmder Berghulfur kendest fyre os oc morghum godom mannum fleirum nærværande at han hafde selt adhernæmdom Torgeire V mataleighi i Ormestadhum en ligger i Mario kirkiu sokn i Eikeundersunds fyre V merker gulz i godom pennigom, kendest ath oftnæmder Berghulfuer ath han hafde upburet ok ther i mellom eftir kaupa theira, lofnade han hannom fyrnæmda V mataleigha frialsa ok akaralausa fyre ser ok sinom ærvingiom ok allum loghligom eftir kommandom mæd lutum ok lunnændom sem till sennar liggir ok legit hefur fra fornno ok nyo fyghuru (fire) stafstodo mellom til sannandha her um sethum mer vaar indcigle fyre thettæ bref en giort à Tenxudall fredagen nestan fyre sunnudagh anno domini 23.3.1442. Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Nå er ikke gammelnorsk min sterke side, men dette var vel en god blanding av gammelnorsk og mer moderne norsk, så jeg har ihvertfall gjort et forsøk. Andre får korrigere på det som eventuelt måtte være feil.Alle mann som dette brev hører, sender Torgrimer Sighurdurson, Asbjorn Berghulfson, laugrettemend i Guds og sine kyndige gjøremål, at vi var i Bjerkreim tirsdagen (1442)…og håndtokes med Berghulfuer Ormbson i fult og lovlig ombud sin svigermor Randi og Ingebiargho Suendsdotter sin egen kone, af den ene halve og af den andre halve Torgeir. Berghssom var der i deres håndslag for å fornemme Berghulfur kjendtes for oss (sannsynligvis ment å bekrefte håndslaget), og mange flere gode menn var nærværende at han (ved)kjendtes at oppnevne Berghulfuer at han hadde oppebåret og der i mellom etter deres kjøp, lovet han fornemme V frihet for matleie og frihet for åker for seg og sine arvinger og alle lovlige etter ordre med ”lutum ok lunnændom” som til seg ligger ok har ligget fra forne og nye fire stadfester at dette i sannhet her er nedskrevet med våre seigl på dette brev er gjort på Tengesdal fredagen nesten fjerde søndagen anno dominio 23.3.1442.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Huff og huff.... Dette var ikkje bra, Sissil:-) Kasusa gjeld framleis her ser du:-)Alle dei menn som ser og høyrer dette brevet, sender Torgrim Sjugurdsson og Asbjørn Bergulvsson, lagrettemenn, Guds helsing og si. [Vi] gjer kunnigt at vi var på Bjerkreim tysdagen ... Og dei tok hendene saman Bergulv Ormsson i fullt og lovleg ombod for Randid, vérmor si, og Ingebjørg Sveinsdotter, eigenkona si, på den eine sida, og på den andre sida Torgeir Bergsson. Var det i deira avtale at før nemnte Bergulv kjendest føre oss og mange fleire gode menn som var tilstades, at han hadde selt til før nemnte Torgeir 5 [månads?]matleiger i Ormestad, som ligg i Maria kyrkjesokn i Eikeundersund(?) for 5 merker gull i gode pengar. Vedgjekk også ofte nemnte Bergulv at han hadde motteke [manglar det noko her?] og der i mellom etter handelen deira. Lova han [=Bergulv] honom [=Torgeir, dvs. Bergulv lova at Torgeir skulle ha] førnemnte 5 matleiger frelst og påtalelaust for seg og sine arvingar og alle lovlege etterkomarar, med luter og lunder som ligg til [jorda] og som har lege til frå gammal og ny [tid], fire stavstoder mellom. Til vitnesbyrd her om set vi våre innsegl føre dette brevet, som er gjort på Tengsdal fredagen nest før søndag....Om dette er heile brevteksten er den litt pussig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Takk Jo Rune - jeg trengte den..:-) Jeg skjønte at jeg hadde glemt gramatikken da jeg prøvde meg, men gadd ikke gå på loftet etter gamle bøker. Synd at den manuelle hjernen ikke arkiverer like godt som den maskinelle..:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Attgjevinga av brevteksten kan heller ikkje seiast å vera av dei beste, ettersom det manglar ein del her og der. Skal ein ha ei omsetjing bør alt vera med. Omsetjinga er likevel relativt grei slik den ligg føre.Ollum monnum theim sem thetta bref se ædher høyra sendir Torgrimer Siughurdzsson Asbion Berghulfsson laghretumen q. gudes ok sinæ kunnugt gærande ath meer varom aa Biarkreime tysdaghen nestan fyre kæra sunudagh saam ok hørdhum a en the thoko hondom saman Berghulfuer Ormsson j fullo ok loghlighu vmbode Randido vermodor sinnar ok Jngebiorgho Suens dotor eghin kono sinnæ af einne halfuo en af annare halfuo Torgeir Berghsson. var thet j theiræ handabande ath fyrnæmder Berghulfuer kendest fyre os ok morghum godom monnum fleirum ne®uærande at han hafde selt adhern æmdom Torgeire v mataleigho j Ormstodhum en ligger j Mario kirkiu sokn j Ekundersunde fyre v merker gulz j godom peningom. kendest ok oftnæmder Bergulfuer ath han hafde vpburit af Torgeire fyrsta sall ok seinsta ok oll ther j mellom eftir kaupa theira. lofuade han honom fyrnæmda v mataleighu frialssa ok akærolaussa fyre seer ok sinom ærvingiom ok ollum loghlighom eftir komondom mæd lutum ok lunnændom sem till hennar liggur ok leghit hefuer fra fonno ok nyo fyghura stafstoda mellom. till sannænda her vm settum meer waar incigle fyre thettæ bref en giort var a Thenxudall fredaghen nestan fyre palm sunudagh anno domini mo cdo xl secundo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Applaus!!! Du imponerer!!! Jeg la i hovedsak vekt på å fram hovedinnholdet i brevet, og var nok veldig kjapp. Men det du presterte her hadde jeg aldri klart - ikke engang i 'gamle dager' da jeg leste en del gammelnorsk. Du er jammen flink!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Som norrønfilolog er det nærliggjande å kunna ta det meste av dette på sparket:-) Det er ein relativt enkel tekst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Åjavelja (jeg vet det - ikke godkjent uttrykk), da har du nok et fortrinn. Jeg trodde du var historiker?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Nei, eg er nok ikkje det. Ikkje av utdanning i det minste. Kan henda i hjarta. Forøvrig er ein mellomalderhistorikar utan språkkunnskap truleg ein dårleg mellomalderhistorikar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Jo Rune har rett i at det er en enkel tekst, faktisk et skoleeksempel på en gammelnorsk salgskontrakt hvor alt det vesentlige er med uten mye av det utenomsnakket og gramatikalsk radbrekkende en finner senere. (Tildels gjør det teksten uforståelig.)Med hensyn til gammelnorsk hadde jeg en grei avtale (underforstått) med min gamle norsklærer på Artiumskolen. Når han trakk fram tekstboken vi brukte i Gammelnorsk sørget jeg for å sette i gang en diskusjon over fritt valgt emne. Resultatet var at vi kom gjennom en drøy tredjedel av de 25 sidene vi hadde i pensum. (Kilde: Blyantskrevet oversettelse over den trykte tekst i Gammelnorskbokji)Forøvrig vil jeg anta at brevet må sees i sammenheng med et par andre brev som angår gården Kalleberg (Kylleberg) på Lista.Et av dem er foregående brev DN IV, nr. 882 (dette er nr. 883) og antas å gjelde Aga/Byre-ætten i Kvinesdalsområdet. Thorgeir Bergsson må likeledes kunne antas å tilhøre slekten på Rafoss i Kvinesdal med forbindelse til Augland i i Oddernes. En Berg Torgeirsson antas å være far til Torgei Berntsson, svoger til Stig Bagge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Kan jeg få spørre om hvorfor du antar at dette brevet må ses i sammenheng med gårder i Kvinesdal og Lista?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

1. Statistisk- Det finnes ikke mange mennesker på denne tida2. Navnelikhet3. Eiendomsforhold - Barstad i Sokndal bl.a. og dermed en geografisk nær forbindelse.4. Magefølelse, men det må underbygges ved å sette peronene nevnt i dette brevet i sammenheng med det materialet jeg allerede har registrert, og med annet materiale for å se om det er andre ting å henge på knaggen. Sansynligvis må det sjekkes med andre dokumenter og skattelister fra området, og det kan ta tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Når det gjelder pkt. 3 er det vel dette skrift som det refereres til? Mvh KnutVALAND, PETRUS: Odelseierne til vestre Barstad på seksten-hundretallet. Særtrykk av Årsskrift for Agder Historielag. Oslo 1974.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg har i utgangspunktet ingen konkrete motargumenter, bortsett fra at det var min magefølelse, nettopp med kjennskap til geografien, som reagerte. Med kjennskap til dagens samfunn er personer i Tengesdal/Bjerkreim-området mer orientert mot Jæren og Stavanger, mens personer i Kvinesdal og på Lista er mer orientert mot Kristiansand. Dessuten oppfatter jeg Berg og Bernt som to forskjellige navn, som begge var i bruk på denne tiden. Men som sagt - dette var kun basert på magefølelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Nettopp, men det vesentlige finner man i diplomene.Forøvrig er et av mine nyttårsforsetter en gjennomgang av det stoffet som ligger i Ætt og Heim som måtte angå forbindelsene mellom VA og Rogaland.Beklageligvis er det jo slik at hjernen er slik innrettet at vi i slektsforskersammenheng må gjennomgå stoffet mange ganger. En gang dukker det opp en ting og neste gang er det en anså som høyst uaktuelt blitt mer enn aktuelt.Jeg vil også vise til en annen inngang til stoffet: Selands artikkel om Audnedalsslekter i Årshefte for Agder Historielag nr. 41, 62-63 og den Huge Håreksson n. 1439, DN IX, nr. 274 og artiklene om Bolt-slekten av Hening Sollied i NST.Forøvrig temaet her på forumet om bl.a Løddesølgods på Lista, som viser at man må favne temmelig vidt når det gjelder genealogien på Sørlandet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Til SisselNå er det vel sagt at genealogiens veier er uransakelige, men om du ser på tema 10457 vil du finne at det går på kryss og tvers.Tidligere nevnte Torgeir Berntsen Rafoss/Augland har flere varianter av farsnavnet, og at hans far het Berg er en antydet mulighet.Da jeg startet med slektsforskning for 4-5 år siden hadde jeg et grunnlag i en slektshistorie for min bestemors slekt, og en slektstavle for min forbindelse til Fjeldsgård i Finsland/Sogndalen VA. I tillegg hadde jeg arvet en rekke årganger av Årsskrift for Agder Historielag. Disse årgangene pluss det jeg har skaffet meg senere er det grunnlaget jeg bruker, og ut fra det og annet materiale gir det seg klare konklusjoner uten at man derved har slektsforholdene bevist.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Til Sissel IIEn annen antatt forbindelse til Tengs/Tengesdal er Gunbjørnsfolket forbindelse med Lyngdal, bl. a. Ætt og Heim 1966, Petrus Valand.Artikkelen og dens konklusjoner trenger nok en gjennomgang

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Kvinesdal har mange utfordringer. Ridderen Hr. Torvald Toreson g.m. Sigrid Olavsdtr. (jomfru Sigrid) var den 1. adelsmann man hittil vet eide jord i Kvinesdal på sin hustrus vegne. Muligens kan det om noe tid påvises en slektssammenheng med Gase Torkelson Rafoss / Ytre Egeland i Kvinesdal. Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Jeg vet nå ikke om det er helt tomt for adel i Kvinesdal, om det er noe å hige etter. Jomfru Sigrids far bør vel være av god byrd når han får giftet datteren med Hr. torvald til Papøy.Den Fru Inga som i 1316 selger jord til Baronen Aslak Snaresson ifølge et brev lest på Hamre, vel i Kvinesdal, og hva med Toralde på Hamre n. 1292 og i 1315 (Usikker, brevet ligger i 'hauen', gm Fru Inga?Om Herr Torval og Sigrid hadde etterkommere er vel usikkert ut fra senere arveforhold, men hva Olav Halvardsson, Sigrids far?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Mange takk for oversettelsen av nevnte brev! Her lærte jeg utrolig mye!! Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

KnutKom til brevet i 'hauen'DN I, nr. 168:Brevet kan kanskje være av mer interesse enn det ser ut som ved første øyekast. For det første med tanke på Kvinesdals kontakt vestover. Her drar presten i Liknes (Kvinesdal) og Toralde på Hamre til Avaldsnes på Hamre for å avgjøre en eiendomstvist.Ombudsmann for dene ene siden er Aslak Brattsson, den samme Korsbroren AB som i DN ¤, nr. 85, 1310 er vitne når Torgeir Petersson Sponheim gjør sitt testamente.I dette brevet er Toralde nr. 5 av kungjøringsmennene, etter 4 prester men forann Peter Ogmundsson (Sponheim?)Nå er det ikke uvanlig at slike rettsaker på den blir satt med en halvdel av tingmennene/kungjøringsmennene fra hver side.Kan det være at Torbjørn Olafsson er bror ovennevnte Sigrid Olafsdotter (En ørliten aldersforskjell). Første gang vi treffer Toralde er nemlig ved grensetretten mellom Eikeland og Gullestad i Kvinesdal DN I, nr. 81, 1292. Har Torbjørn brakt med seh 'halve' bygda til denne saken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Når jeg skrev (Sponheim?) Skal det selvsagt være (Sponheim/Byre??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.