Jump to content
Arkivverket

[#12155] GLAD PÅ SUNNMØRE


Guest Bjørn Jonson Dale

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

Glad på SunnmøreBorgaren Oluf Glad handla på borgarsetet Vegsund i Borgund seinast fra 1631 til 1634, då han døde. Han dreiv også trelasthandel fra Langskipsholmen i Ørskog. Oluf Glad var gift med Anne Iversdatter, enke etter borgaren Peder Pedersen i Vegsund, som også var trelasthandlar. Anne var søster til herr Erik Iversen Nordal i Leikanger, Sogn. Oluf Glad ser ut til å ha vore barnlaus. Seinare huska folk han som 'Hans Glad' (arvesaker i tingbøkene). Kan Oluf ha vore son av lagmann Hans Glad (1567-1630) i Bergen?'Hr Ole Glad' er omtalt i 'series pastorum' i prostearkivet for Sunnmøre, Statsarkivet i Trondheim. Etter Glad sine eigne notat heldt han 'Fæstensøll' 12. april 1659 på Sæbø i Hjørundfjord, då han trulova seg med Mette, datter av presten i Hjørundfjord (Peder Jenssen Aalborg). 7. august samme året blei første barnet deira fødd, Margrete. Bryllupet sto først 5. februar 1660! Etter notata fikk paret vidare barna: Peder 1664, Bodild 1666, Bodild 1668. Etter andre kilder: Alhed, Birgitte og Pernille. Seinast 1666 budde Hr Ole i Borgund, trulig som huskapellan hos soknepresten Christopher Pedersen Hiermand. I domkapittelsprotokollane opptrer Hr Ole som 'Oluf Anderssen'. Kan Hr Ole vere datterson til lagmann Hans Olufsen Glad og kona Alhed Hansdt?(Margrete Glad var gift med Nils Nilssen Høibye, klokkar på Stord, Boel Glad gm Iver Larssen på Stødeneset i Ålesund, Birgitte Glad gm borgaren Erik Olsen, Vik i Gursken, Pernille Glad gm borgaren Jørgen Jochumsen Holst på Herøy i Herøy, Alhed Glad gift 1712 med Peder Larssen Roald, trulig kremmar.)Meir Glad: 1)Soknepresten Hans Madssen Glad i Volda tok namnet etter mora, lagmannsdatra Ingeborg Hansdt. 2) Borgaren Hans Jenssen på Brandal (borgarskap 1667)kalte seg Glad. 3) Messingstikkaren Hans Nilssen i Stokksund i Herøy (bondeson fra Ørsta) kalte seg også Glad.Eg ser fram til mulige svar på disse spørsmåla.Beste hilsenBjørn Jonson Dale

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Elsebø

BjørnJeg kan dessverre ikke gi noe direkte svar på dine spørsmål, men i forbindelse med slekter i Herøy har jeg kommet over Boel (Bodil, Bol) Hansd. Glad. Hun var datter av Lagmann i Oplandene, senere Bergen, Hans Olufsen Glad og må være født før 1630 da faren døde. Hun var først gift i Bergen med kjøpmann Jørgen Vullskou (Innvandret fra Stralsund) og da hun ble enke giftet hun seg med Robert Anderson Binston som senere ble lensmann i Herøy. Boel og Robert har i dag svært mange etterkommere i Herøy og Ørsta.Hennes far, Lagmann Hans Glad, f. 16 juli 1567 på Asdal i Nedenes, var sønn av Borgermester i Oslo, Oluf Glad og Margrethe Pedersdatter. Hans Glad giftet seg i Trondheim 1598 med Adelheid Hansdatter, datter av Biskopen i Trondheim Hans Mogenssøn. De hadde mange barn, men jeg har sett omtalt bare Boel og Ingeborg. Ingeborg var født 16 mai 1616 og ble gift med Sognepresten i Volda, Mads Claussøn Skaaning, f. i Skåne 12 mai 1611 d. i Volda 29 juli 1664.Borgermesteren i Oslo, tidligere Fogd i Follo, Oluf Glad f. ? d. ca 1595 og Margrethe Pedersdatter hadde også datteren Anna, f. 28 mars 1570, som var gift med Biskopen i Oslo Jens Nilssøn.Navnetradisjonen tyder på forbindelser til en del av personene du nevner. Navn som går igjen i slekten er Boel (Bol, Bodil), Adelheid (Alhed) Oluf og Hans.Du nevner at Birgitte Glad var gift med Erik Olsen, Vik i Gursken. Har sjekket i Sandesoga, men der er ikke navnet på hans hustru nevnt, så du har sikkert en annen kilde.Hilsen Olav

Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei Bjørn, dette visste du helt sikkert,for boka jeg fant det i har jo du skrevet(ØRSTINGAR 1).på side 333 under gården Øy. Min 7xTippoldefar i rettadgående linje NILS ERIKSON ØY.Får en sønn i 1690 HANS NILSSON GLAD.Han døde i 1759,du nevner han som boende på Stokksund 1,på Herøy.Tilhører han den samme GLAD slekta,vet du hvorfor han ble kalt det?.Og til slutt tok etterkommerne slektsnavnet GLAD?.TAKKER OGSÅ FOR EN OVERSIKTLIG BYGDEBOK!.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg ser du har Anne Iversdatter Nordal som gift med Oluf Glad.I mine notater om Anne så døde hun ugift i 1633 hos sin bror Peder Iversen i Volden. Men jeg har en NN Iversdatter som ble gift med handelsmann Peder Pedersen Vegsund. Kan det være at begge døtrene til Iver het Anne?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for svar. Først til Olav Elsebø: Robert Andersson, borgar av Bergen og lensmann i Herøy, var gift med ei Boel Hansdt. Dette er rett nok. Men Herøyboka sin påstand om at denne Boel er datter av lagmannen, er tatt ut av lause lufta.Etter eit dokument fra 1643(i Bergens Museum, no vel på UB i Bergen)ga 'Madtz Skonning Sogneprest udi Voldens Præstegield Paa Sundmøer, Jørgen Føllschoug, Borger udi Bergen, och Maren Hansdatter Sl: Christoffer Westfaalens, Fordum Borger ther i Bergen' - Mads og Jørgen pva konene Ingeborg og Boel - skøyte til 'Erlig och Velagt Mand Hans Pettersøn, Borger och Kirche Ombodsmand i Bergen, og hans Hustrue Karen Gotschalchsdaater och bege deris Arffuinger' på ein 'Søegrund' som var samtlige selgarar tilfalne etter foreldra, affgangne Hans Glad, fordum Laugmand Her I Bergen, och Hans Hustrue Alhed Hansdaatter'. Skøytebrevet tilseier at lagmannen og kona ikkje hadde andre livsarvingar enn dei tre døtrene på dette tidspunktet. Christoffer Westfalen tok ellers borgarskap i Bergen 1630, 'Jørgen Vullskou' fra Stralsund 1642. Eg tenker meg at kona hans, Boel Hansdt Glad, først var gift med ein Anders. (Herøyboka vil gjerne at Boel, som enke etter Jørgen, ekta Robert Andersson, men manglar prov, og kronologisk går det svært dårlig.)På skiftet etter 'Matrone Pernille Olsdt Glad' 1710 (enkemann Jørgen Jochumsen Holst på Herøyberget), Sunnmøre tingbok 17, fol 186, hadde ho flg arvingar: Mora Mette Pedersdt og søstrene Margrete (gm Nils Nilssen Høiby', Alhed (ugift), Boel (gm Iver Larssen Aalsund) og Birgitte, som var gift med 'Erich Olsen Wiig', alias Erik Olsen, son av borgaren Oluf Eriksen (på Larsnes, seinare i Vik) og kona Alhed Christensdt av ætta Fros på Larsnes.Til David Widerberg Howden: Eg har rekna med at Nils Erikson Øy og kona har kalt opp sonen etter prelaten Hans Madssen Glad i Volda, slik det til dels blei vanlig på 1700-tallet. Altså: Hans Glad Nilsson, seinare bare Hans Glad. Eg ser likevel ikkje vekk fra at Hans Nilsson kan ha fått namnet fra anna hald (t.d kona! Dorte Jensdt).Til Berit Knudsen: Etter broren sine notat døde Anne Iversdatter 1633. Det står ikkje meir. Fra mange andre kilder, særlig tingbøkene, veit vi at borgarkona i Vegsund heitte Anne Iversdt. Peder Iversen var etter dei samme notat innvigd til prest 1631, så prest i Volda, men død 1633. Sjå også Aagaat Daae: Hr. Ivar Eriksen Nordal og hans børn (Personalhistorisk tidsskrift, Sjette række, 6. bind, s 219ff).Hilsen Bjørn

Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Rasmus Olsen Glad f ca 1667 bodde i Salbuvika, Stoksund i Bjørnør i perioden 1699 til 1738. Han hadde dattera Boel Rasmusdatter som ble gift med Erik Kristoffersen. Boel og Erik hadde bl. a. sønnen Ingebrigt Glad som ble klokker i Åfjord.Det er ikke kjent hvor Rasmus kom fra, men navnet Boel kan tyde på en sammenheng med Glad-folk på Sunnmøre.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Det kan godt ha vore fleire slekter Glad, men kvinnenamnet Boel (Bodel, Bodild etc) kan vere med på å indikere at vi har med lagmannsslekta å gjøre, i og med at Hans Olufsen Glad si svigermor, kona til bispen Hans Mogenssen i Trondheim, skal ha heitt Boel. Var Rasmus Olsen Glad borgar eller kremmar? Ein Rasmus Olsen fra Bergen tok 1691 borgarskap som skipper i Bergen (han må då minst ha vore 25 år gammal, dvs seinast fødd 1666).

Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Rasmus er ikke kalt borger i de kildene jeg har sett. I manntallet for 1701 kalles han strandsitter 'ved ophold'. Rasmus var gift med Lisbet Larsdatter Harsvik, som var en etterkommer etter Peder Pedersen (Holch) på Lauvøya. Sannsynligvis var dette den andre kona hans. Rasmus fungerte som lensmann i åra 1719 til 1722. Salbuvika var ikke matrikulert gård, bare et strandsete under Blindvåg. I perioden 1657 til 1681 bodde en borger ved navn Jakob her.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

I manntallet 1701 for Sunnmøre er 'Strandsidder' bare brukt om folk vi fra andre kilder veit dreiv handel, enten som sjølstendige kremmarar eller som kjøpsveinar for andre. Ingen av dei 9 sunnmørske strandsittarane 1701 hadde borgarskap (i Bergen), men fleire var søner av borgarar, og éin tok borgarskap 1702. 1701 hadde Sunnmøre ellers 1 gjestgivar, 16 som blei kalt 'borgar' (medrekna ei enke) og 10 som dreiv 'borgarlig næring', 'borgarhandel' og 'kjøpmannskap'. 8 utanom disse blei kalt 'forhen verit borger'.Først på 1700-tallet var dei fleste lensmennene på Sunnmøre også 'borgarar' (med eller utan borgarskap) eller 'kremmarar'. Tilhøva var neppe mykje annleis langs resten av kysten. Dermed er det god grunn til å tru at Rasmus Olsen Glad var 'borgar'. (Kremmarane på Sunnmøre slutta stort sett å løyse borgarskap i Bergen i 1680-åra, men tok så vidt opp dette etter fornyinga av byprivilegia 1702.)

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg har no lagt ut eit stykke om kapellan Ole Anderssen Glad:http://home.online.no/~bjodale/OLEGLAD.htmVidare har eg funne to blyglassvindu på Aalesunds Museum som stammar fra kirkene i Ørsta og/eller Volda. I ei lita rute midt på det eine vinduet er denne innskrifta: ''S: Boeld Hans Daatter 1645''.Eg reknar med at dette gjeld lagmannsdatra Boel Hansdatter Glad, som rimeligvis døde i Volda, der søstra Ingeborg var prestekone, gm Mads Claussen Skaaning. (Dødsåret 1645 utelukkar ellers Boel som mor til herøyværingar fødde etter denne tida, dvs Anders Robertsen Binston, som var fødd kring 20 år seinare.)Seinast 1643 var Boel gift med borgaren Jørgen Vullskou (Føllschoug) fra Stralsund, borgarskap 1642. Men før dette må ho ha vore gift med ein Anders, mest trulig også ein borgar av Bergen. Jørgen Vullskou er ikkje nemnt i koppskattmanntallet for Bergen 1645, derimot i ''eigedomsregistret''. Han kan ha vore daud, og enka vere flytta til Volda.Boel Hansdatter sin sannsynlige første ektemann, Anders, kan ha hatt farsnamnet Ole. Tre Anders Olsen tok borgarskap i Bergen: 1620 AO fra Nordland, 1622 AO fra Oslo og 1636 AO fra Numedal. Eg skulle sjølsagt ha visst kva for ein Anders som var far til Ole Anderssen Glad (som neppe var fødd seinare enn 1635)...

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.