Jump to content
Arkivverket

[#12584] Skifte Hans Gytri, Bergen 4. juli 1696


Guest Tor Hauge

Recommended Posts

Guest Tor Hauge

Byfogd og Byskriver i Bergen, Bergen Skifterett, Registreringsprotokoller VI. A.a 2 1696 folio 389, Hans Gytri, Bergen 4, juli 1696.Jeg har fått opplyst de fremmøte: oc de sl. folchis arvinger, nemlig dend sl. mandz 3de søstre, navnlig Grete Gyttrj med hendis mand Vallentin Berlin, Anne Gyttrj med hendis mand Edvart Robbertsen, oc Agnette Gyttrj med sin mand Hans Carstenszen. Saa oc dend qvindis 3de bøm, nemlig Hans Speckham(?) paa sine 2de u-myndige børns vegne som er afledt med een dend sl. qvindis datter, navnlig Marie Cornellis datter, oc Kirsten Cornellis datter som er gifft med Gullak Jørgensen, hvilche tilkiendegave, at der herforuden er een dend sl. qvindis datter boende paa Syndmør, navnlig Aszeline Cornelis datter oc gifft med Hans Snell, oc er da boen som strax effter dend sl. qvindis død blef forseiglet, nu igien aabnet.Det jeg savner er fordelingen - konklusjonen til slutt om det er mulig å få dette opplyst, prøvde selv å lese dette, men for meg umulig. Skiftet er på 10 sider, men det får så være

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Etter 'Blichs Uddrag af Skifte Protokollerne, 1ste Hefte 1695-1704' (Universitetsbiblioteket i Bergen, ms 547)var det 198 daler 2 mark 3 skilling netto i buet. Blich registrerte, så vidt eg har sett, korkje aktiva eller passiva; han var nok meir personal- enn økonomisk-historisk interessert. Nettoen i eit bu seier ikkje stort.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Jørgensen

Hekter meg på Nina her. Hun og jeg har et par innlegg som går på Guthrie fra Montrose i Skottland. Se innlegg 8868 og 12290 i brukerforum.Ut i fra hva jeg har sett i andre sammenhenger (kan ikke sitere - sitter i hodet), blir Guthrie, Gyttri, Gütrich etc. brukt om hverandre om samme familie i Bergen (åpenbart avhengig av om det er anvendt en for-norskning, for-tyskning eller brukt original-språket).Har grunn til å tro at søsknene Guthrie det her er snakk om, kan være barn (evt. barnebarn) av Henry Guthrie, som tok borgerskap i Bergen 26.04.1650 (og var svigerfar til Christie-slektens stamfar Andrew Davidson Christie). Vet du noe om opphavet til disse Gyttri-søsknene og sier skiftet noe om alder, årstall, foreldre e.l.?

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Kanskje denne diskusjonene skal flyttes inn på brukerforum under en egen overskrift med henvisning til de 2 Guthrie temaene som allerede finnes?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

I Olden sokn, Innvik prestegjeld i Nordfjord ligg garden 'Gytri' (også skreve 'Gyttri'); dette namnet er stundom brukt som 'slektsnamn' på 1700-tallet. Ein 'Gyttri' i Bergen kring 1700 kan såleis like gjerne vere ein skotskætta 'Guthrie' som ein nordfjording fra Gytri ('Grytvin' i mellomalderen). Når det gjeld Hans Gytri i Bergen 1696, ser det faktisk ut til at han må ha vore av skotsk ætt, i og med at kona hans ser ut til å ha heitt 'Aszeline', dvs 'Jocelyn'.

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det er nok ikke noen tvil om at Bergens-familiene Gyttri på 1600-tallet er skotske, til gjengjeld har vi måttet henvise Gill/Giil og Reed til garder i Sogn og Fjordane, selv om vi har hatt pågang fra etterslekt som har ment at de var skotter.Hans Gyttrich var sønn av Henrich Gyttrich fra Montrose i Skottland, borger i Bergen 26. april 1650, og Alheit. Hans Gyttrich fikk bevilling til ekteskap 31. mai 1681 med Anna Gillisdatter Meel, enke etter Cornelius Hansen.

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Hauge

Anne Gillisdatter Meel var min 6. tippoldemor. Manglet ekteskapet på henne, men hadde med det materiellet jeg hadde funnet, 'konkludert' meg ditt. Hans Gyttrich ble bragt inn på banen i Debattforum digitalarkivet: Bjørn Jonson Dale, Ålesund, 09.01.2003 21:36 (2), men jeg stammer da ut av Anna Gillisdatter Meel`s første ekteskap med Cornelius Hansen. Er det mulig også å få dette ekteskapet.

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Hauge

Jeg er enig i tidligere innlegg at dette skulle vært flyttet over til brukerforum, slik ”diskusjonen” har utviklet seg, men må vel nesten bare henge på her.Ved nærmere gjennomlesning så ser jeg Bjørn Jonson Dale, Ålesund, 24.01.2003 07:07 (8) ` innlegg.Forstår jeg det rett at Hans Gyttrich hadde vært gift tidligere med en som het 'Aszeline', dvs 'Jocelyn'. Var det noe barn i dette ekteskap. Jeg har Aseline Corneliusdatter hans andre hustrus barn. Kan man lese noe ut av dette, Hustru og stedatter med samme navn ?Jeg har nå:1. Gillis Meel f. Bergen, yrke: Skipper, g. Beret. Gillis døde ___ 1657, Bergen, Nykirken Sogn. Barn: i Karen Gillisdatter Meel g. ___ 1665, Bernt Andersen. ii Margrete Gillisdatter Meel g. Christen Pedersen. iii Kirsten Gillisdatter Meel g. Willum Willumsen Jeffes. 2. iv Gertud Gillisdatter Meel. 3. v Berete Gillisdatter Meel. vi Lucie Gillisdatter Meel g. Albert Berentzøn. vii Ellen Gillisdatter Meel g. Johan Hermansen Schrøder. 4. viii Anna Gillisdtr. Meel. ix Gillische Gillisdatter Meel g. Rasmus Christensen. 2. Generasjon2. Gertud Gillisdatter Meel g. Jørgen Pedersen, yrke: Bedemann i Nykirken, d. ___ 1690. Barn: 5. i Peder Jørgensen Egelstorph f. ___ 1692.3. Berete Gillisdatter Meel g. Jan Jansen Reimers. Barn: i Gillis Jansdatter. ii Berete Jansdatter. 4. Anna Gillisdtr. Meel også kjent som Anne g. (1) Cornelius Hansen, yrke: Styrmand/ skipper, d. ___ 1674, bosted: Bergen, g. (2) bevilling til ekteskap 31. mai 1681, Hans Gyttrich, også kjent som Gytrrj, Gyttri (sønn av Henrich Gyttrich og Alheit) d. før 1696. Anna døde ___ 1696. Barn med Cornelius Hansen: i Marie Cornellisdatter g. Hans Spechham. ii Kirsten Cornellisdatter g. Gullik Jørgensen. 6. iii Aseline Corneliusdatter. .

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Tor Hauge: I 12226/Brukarforum skreiv eg at Aseline Corneliusdt, gm Hans Snell på Sunnmøre, hadde ei datterdatter (datter av Barbara Hansdt Snell gm Johan Tuchsen) Aseline Cornelsche. Eg skreiv vel også at namnet har opphav i Jocelyn.Nina Møller Nordby: Iselin er sikkert norsk som bare det, no, men eg trur ikkje det er eldre enn romanen Pan av Knut Hamsun.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Svært interessant, dersom dette 'Iseline' ikkje er avleidd av Aselin, Åselin. Likevel trur eg du bør kontakte hamsunforskarane, for dette kan vere eit viktig funn!

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg er ikkje så sikker på om Iseline korkje er norsk eller oppfunne av Hamsun. Det kan, ut frå namnelista i folketeljingane (1865 t.d.) sjå ut som det kjem frå 'Israeline'.Dette kan eg ingen ting om fagleg, men du finn t.d. tre (av svært få i det heile) 'Israeline' i Hamarøy 1865 (kor Hamsun vaks opp), rett nok på Nordneset, men dog. Dessutan finst namnet i same teljing som 'Isaline'/'Isoline' med ymse variantar frå ytre Nordfjord til Molde.Eg ville i alle høve ikkje tilskrive Knud Hamsun ære av det namnet, om noko i det heile. Han plukka vel opp, han, som andre.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

1739får Frans Jørgen Sæbye ekteskapsbevilgning og vies 1739 i Korskirken i Bergen med Asseline Cornelske Tuchsen. Disse er beslektet i 3.ledd. Frans Jørgen Sæbyes foreldre må være mester-tømmermann Jon Svensen(Sæbye),født i Marstrand, borgerskap i Bergen 1698,skifte 1717, og Cornelsche Fransdtr Sinclair begr.1720, som døper 10 barn mellom 1703 og 1715. Asselines foreldre er Johan Fredrik Tuchsen og Barbra Hansdtr Schnell som døper 9 barn i Korskirken mellom 1718 og 1733. Skulle tro at noen av disse '4 foreldre' må være søskenbarn, men hvilke ? Kjennes Hans Schnell og Asseline Corneliusdtr fra andre kilder ?

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Hauge

Her er ihvertfall en av kildene på Hans Schnell:Videre fremgår av Olai Ovenstad Militære biografer Den Norske Hærs Officerer Bind II, fra 18.01.1628, til 17.05.1814: Schnell, Hans. Født ca. 1666/67 i Bergen. Kom i tjenesten ca. 1685. Var sersjant ved Bergenhus nasjonale infanteri regiments Søndmørske kompagni da han 02.08.1790 blev sek. lnt. ved regimentets N. Søndhordlenske kompani. Premier lnt. ved samme regiments Søndhordlenske og Hardangerske reservekompani 21.11.1710. Kaptein og chef for Ytre og Indre Sognske reservekompani av den gamle reserve 07.05.1716. Ved den nye hærordningen fra 15.08.1718 blev det opsatt to Bergenhusregimenter, og Schnell blev da satt ved 2. Bergenhus nasjonale infanteri regiment som chef for Lysterske kompani. Død 18.07.1721. Gift, men hustruens navn ikke funnet.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.