Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#12622] Bent Aslesen Hiran (omkr. 1660-1730) på Krokskogen, Hole. Opphav?

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

I en militærrulle for 1699 for Hole står for legd 20 Storøen og Børgen: Bent Aslesen Solie, tjent.Bent var husmann på Bentfinne eller Benteplassen (dengang kalt Hiran) i Hole, på Krokskogen.Bent er gravlagt som 'Bent Finne', uten alder og bosted, men det har nok vært på Hiran. Men VAR han finne? Ingen Bent eller Asle nevnes i Hole i 1686 (Finnemanntallet), heller ingen andre steder i landet. Så enten var Bent ikke finne, eller han kom til Norge etter 1686. Navnet Asle er forresten tradisjonelt en del brukt i nettopp Buskerud, og det er definitivt intet finnenavn. – Noen som har noen synspunkter?Bent var gift med Kari Rasmusdatter (f. omkr. 1660, d. 1740). Begravet som ”Kari Rasmusdatter”, uten bosted, men det var nok på Hiran.Bents og Karis barn:1) Ole, f. omkr. 1685. Gift med Ingeborg Arnesdtr.2) Rasmus, f. ca. 1688, gift med Tone Trondsdtr. (f. ca. 1686, d. 1766 på Hellandseie i Hole). De overtok på Hiran. Rasmus døde 1746. Skifte 20/1, 31/1 1746 på pl. Hiran på Krokskogen.3) Margrethe4) Åse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Jeg ser du har ventet lenge på respons. Selv har jeg ikke sett dette innlegget tidligere, og kom over det ved en ren tilfeldighet. Saken er at jeg gjorde noen notater om Bent og Kari da jeg for mange år siden skummet tingbøkene for Ringerike og Hallingdal sorenskriveri.Etter å ha vært på Solli (trolig under Fjulsrud) i 1699, dro Bent og Kari over Tyrifjorden, der de ble husmannsfolk på Skamarken på Tyristrand. I november 1703 gikk de til rettssak mot folkene på Solberg, da Bent mente at han var blitt beskyldt for sauetyveri. Det er ingen tvil om at det er den rette Bent, ettersom hans hustru Kari Rasmusdatter førte ordet i retten. Retten fant at Solbergfolkene egentlig ikke hadde beskyldt Bent for tyveri, men ettersom de hadde brukt uttrykk som 'din forbandede sov rumpe' og 'Din Sarramensche Carogne', måtte de avgi en erklæring om at skjellsordene ikke skulle komme Bent 'til nogen æris forKlejning i nogen maade' (RH tingbok I-24, fol. 148 og 160B).På samme tid ble Bent overfalt av soldatene Henrik Johansen Hovi og Peder Pedersen fra Pjåkerud, og ille tilredt. Soldatene ble dømt til fengselsstraff på Bragernes ved krigsrettsdom avsagt i februar 1704 (neppe oppbevart), og måtte betale erstatning til Bent. I juni 1707 gikk Bent, som fortsatt var på Skamarken, til sak mot de to idet han ikke hadde fått utbetalt alt han hadde krav på, men det ble avsagt dom for at han skulle nøye seg med det han hadde fått (RH aktsprotokoll 8, fol. 52 B). Bent kalles aldri 'finne' i disse referatene.Henrik Johansen, som senere kom til Pjåka, hadde en halvsøster Ingeborg Arnesdatter som senere ble gift med Ole Bentsen. En oversikt over Henriks slekt er oppført i tema 21527, innlegg 7.Jeg har ikke oversikt over når Bent og Kari kom til Krokskogen, men de kan ikke ha bodd der så lenge før 1716. Her kan det muligens foretas en sjekk i skoskatten for 1711?Bent og Kari er trolig født rundt 1660, og da skulle det være mulig å finne Bent i sogneprestenes manntall for 1666. Der står han ikke oppført, hverken i Norderhov eller i Hole, uten at det behøver å bety så mye. Disse manntallene var som kjent nokså ufullstendige.Jeg har også undret meg over Bents og Karis patronymika. Asle og Rasmus er navn som er helt ukjente blant finnene i Norge, og det samme gjelder Aase, som en av døtrene het. Etter alt å dømme er familien av norsk avstamning. At Bent likevel kalles finne, kan jeg bare se to forklaringer på. Den første, som kanskje er den mest sannsynlige, er at han fikk dette navnet fordi han tok en gammel finneplass i bruk.Så kan det vel også tenkes at han er født utenfor ekteskap av finsk mor, men med norsk far. Og i tingboken for 1662 har vi en sak der Asle Evensen og Marthe Bentsdatter hadde begått leiermål, og der det framgår at Asle hadde rømt. Marthe kalles senere Bendiksdatter (RH tingbok 4 fol. 25B og 61). At ugifte ble dømt for leiermål var nesten alltid en følge av at kvinnen var blitt gravid. En sønn kunne i dette tilfellet lett ha fått navnet Bent Aslesen. Vel, dette var et skudd i mørket...Nå er da heller ikke Bent finne og Kari Hiran noen hvem som helst, og de har da også fått sitt vel fortjente ettermæle etter deres innsats under svenskeinvasjonen i 1716. I den forbindelse har jeg et personlig hjertesukk. Som pasjonert skogsvandrer har jeg helt fra slutten av 1950-årene vandret i nærheten av Benteplassen, og alltid da sett for meg Kari Hiran, 'Krokskogens første partisan', som på gebrokkent norsk narrer de svenske offiserene trill rundt. Og så viser det seg altså at hun etter alt å dømme var norskfødt. Slik dør en myte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hjertelig takk for langt og fyldig svar. Her var det svært mye interessant som jeg ikke kjente til. Jeg skal se hva jeg kan finne ut fra skoskatten.Leiermålssaken fra 1662 er svært interessant, for den kobler navnene Bent og Asle som jeg ellers ikke har sett i andre sammenstillinger. Mon tro hvor de to kom fra (og ble av).Du har ikke tilfeldigvis noen formening om hvor Kari Rasmusdatter kan ha kommet fra. Det virker ellers som at det var hun som var den mest taleføre av de to, for det var jo også hun som sendte avgårde 'purrebrevet' til myndighetene for å få belønningen de var blitt lovet etter å ha overlistet svenskene i 1716.Kjenner du noe til Tone Trondsdatters (ca. 1686-1766)opphav, kona til Rasmus Bentsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Kari Rasmusdatters herkomst har jeg ingen anelse om, men da jeg nylig gikk gjennom manntallene av 1666 for Norderhov og Hole, var det ikke så mange Rasmus'er der. Hun kan jo for den saks skyld ha kommet fra Bærum. Heller ikke Tone Trondsdatter har jeg kjennskap til, men med det navnet kan hun ikke ha vært av finsk avstamning.Når det gjelder det uheldige paret fra 1662 gir tingboken ingen henvisninger til hvor de bodde. Men det er vel ikke utenkelig at dette kan framgå av fogderegnskapene, siden bøtene jo skulle kreves inn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har gått igjennom skoskatten 1711 for Hole to ganger uten å finne noen Bent der. På Skamarken bodde Hans m/familie. Enten har Bent og familien bodd utenfor Hole en periode, eller de er av en eller annen grunn uteglemt av lista.Fogderegnskapene 1662 var også bomtur: De ser ikke ut til å være bevart for dette området akkurat da (heller ikke i 1663, så det er mulig det var lakune for et større tidsrom).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lene Jansen

Dette er ikke mye hjelp, men ville bare nevne det. Jeg gikk over Krokskogen i natt, og vi stoppet på Benteplassen. Det står et skilt der med noen opplysninger om Bent og Kari. En flott tur å gå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Du er ikke den første som har opplevd 'En sommernatt på Krokskogen', Lene. Peter Christen Asbjørnsen gjorde det som 14-åring, og det kan vi lese om i 'Norske Huldreeventyr'. Han gikk riktignok en rute et stykke øst for Benteplassen, fra øvre Lyse i Sørkedalen til Storflåtan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Bjerke

Jeg kjenner til flere som har opplevd magiske sommernetter på Krokskogen: Min tippoldefar gikk på 1870-tallet på frierføtter fra Monsebråten til Benteplassen, der tippoldemor bodde...Hilsen Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

En ung mann ved navn Bent Aslesen forekommer i en rettssak på Ringerike våren 1686. Navnet er så særegent at det utvilsomt dreier seg om mannen som senere gikk under navnet Bent finne. Jeg har skrevet en liten artikkel om dette, 'Da Bent finne ble æresskjelt av Margrete Mule', som trolig kommer i vårnummeret av Hringariki.Ad leiermålssaken fra 1662 - i RA fant jeg følgende innførsel (NRA, uplasserte saker, eldre avdeling, pakke 16):Anno 1661, u-æcte. D: 12 May Absol: Aslack Evensøn født Søugde udj Tellemarcken, och hans fæsteqvinde Marthe Busund udj Nordrehougs Kierke; Mens efter Troloffvelsen, schammelig fra hende bortløbet.Men selv om Asle/Aslak Eivindsen stammet fra Sauherad, gjenstår likevel å påvise at frukten av forholdet var Bent Aslesen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Ja, jeg har selv funnet saken fra 1686 og kommet til samme konklusjon.Interessant at du har funnet mer ut om både Aslak/Asle Evensen og Marthe Bentsdatter. Forble hun ugift, tro, eller hvor kan hun ha blitt av? Dersom Bent var hennes sønn, har han nok vokst opp med henne, evt. hos hennes slektninger. Vet du noe om folket på Busund?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Busund ser ut til å ha vært en plass under Norderhov prestegård, og nevnes som et bruk under der i matrikkelen 1950.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

De personene jeg har observert på Busund i den aktuelle perioden virker svært anonyme - ingen Marte eller Bent. Kvinnene på Busund møter vi nok bare i kildematerialet når de har gjort noe galt - slik som Marte Bentsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Dersom hennes far var husmann på Busund i 1660-årene, så er han vel ikke nevnt i mt. fordi prestegårdene (bl.a.) var utelatt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Artikkelen som jeg nevnte i # 9, 'Da Bent finne ble æresskjelt av Margrete Mule', foreligger nå i Hringariki 1/2009.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

I Sandsvær kirkebok finnes denne innførselen for 14/5 1685:Et vandrende kvinnfolk Ingeborg Engels(?)datter fra Norderhovs prestegjeld på Ringerikes sønn Nils, som hun sier seg være avlet med hennes egen ektemann Nils Bentsen, som er soldat og nå på arbeid i Christiania. LenkeSå sjeldent som navnet Bent synes å være i Norderhov, er det jo en viss mulighet for at denne Nils Bentsen kunne være Marthe Bentsdatters bror.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Ja, hvorfor ikke? Skal man i det hele tatt komme noen vei med Marte Bentsdatter Busund, må det bli å notere seg alle aktuelle Bentssønner og -døtre på Ringerike, samt alle lokale Bent'er en generasjon tidligere. De siste er det i hvert fall ikke for mange av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håvard Viko

Kjenner nokon til om Tore Bentsen Elsrud i Ådalen kan knyttast til desse personane? Han vart gift i 1723 med Siri Bjørnsdatter Elsrud, og fekk året etter bygsla på søre Elsrud etter svigerfaren Bjørn Eivindsen Elsrud. I bygselskontrakta er Tore nemnd som soldat ved livkompaniet. Tore døydde tidleg, enka gifta seg opp att i 1734.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Bent og Kari hadde sønnene Ole og Rasmus. Jeg kjenner ikke til ådølingen Tore Bentsen Elsrud, men har ikke sett noe som tyder på at det var flere sønner på Benteplassen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.