Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Johan Marius Setsaas

[#13808] Tjeld- En norsk adelsslekt- Hva skjedde med Einar Tjeld ?

Recommended Posts

Guest Johan Marius Setsaas

Har saumfart en god del litt. etterhvert, men kan ikke erindre å ha sett noe om slekten (?) Tjeld.Flere personer med dette tilnavnet er nevnt i middelalderen. Kanskje den mest kjente er Einar Tjeld. Som erkebiskop Olav Engelbregtsons mann nevnes han hyppig i kretsen rundt denne. Han er flere ganger nevnt i D.N.I januar 1536 sendes Christoffer T. Rustung mot Bergenhus, og Einar Tjeld sendes med en styrke mot Akershus. Einars styrker skal etter tradisjonen ha forskanset seg på gården Kjølberg i Akershus. I en trefning ble lensherren på Akershus, Erik Gyldenstierne hardt såret, men dennes styrker maktet likevel å drive Einar & co på flukt. Det fortelles at Einar Tjeld unslapp med nød og neppe ( KILDE: O.A. Øverlands Norges historie (1888) og Fredrik B. Wallem: Steinvikholm (1917) ).Hvor ble det av Einar Tjeld ? OG; .... Hvor stammet han fra ?(Han er flere ganger gitt tilnavnet 'Borgarsyssel' , jmfr. Olav Engelbregtsons regnskapsbok )Har han en tilknytning til den Guttorm Tjeld som nevnes som fogd i sogn i 1481 , og som væpner og riksråd i 1485 og 1489 ? (Kilde: DN )En tredje Tjeld, Christoffer Tjeld, nevnes i siste utgave av DN, bind 21.Historien om Einar Tjeld er et spennende stykke norges historie ! Har noen noe å bidra med ?Johan Marius Setsaas Selbu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Så vidt eg kjenner til er det ingen som har publisert noko som særskilt handsamar den potensielle ætta Tjeld, men det er ein viss grunn til å tru at det er slektskap mellom desse personane. Ein del meir om Einar Tjeld vil du truleg finna i Lars Hamres bok om Norsk politisk historie 1513-1537. Elles vil truleg seglmaterialet i Riksarkivet kunna gje spor til korleis slektskapen kan ha vore.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Marius Setsaas

Riktig. Har registrert at Einar Tjeld omtales i ulike bøker som behandler de politiske stridighetene rundt erkebiskopens fall.Det som imidlertid er forbausende er at Einar Tjeld dukker opp nærmest som en komet på den politiske arena ( sammen erkebiskopen og Christoffer Rustung ), og forsvinner like fort...Han omtales imidlertid som en av de som skulle være igjen å holde festningen Steinvikholm for erkebiskopen mot den danske styrken som var under veis når erkebiskopen flyktet i april 1537.Da festningen blir overgitt til danskene 29. mai samme år var ikke Einar Tjeld blant festningens menn. Hadde han nok en gang lagt på flukt ?Han nevnes etter det jeg kan se ikke mere i Norge.Hvor ble det av han ?Johan Marius Setsaas Selbu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Det er ikkje forbausande at einkvan dukkar opp i kjeldematerialet for så å forsvinna igjen. Det skuldast at kjeldematerialet er svært fragmentarisk. Med omsyn til Kristoffer Trondsson (Rustung er eit namn som er tillagt han i svært unge og notorisk upålitelege kjelder, og bør difor helst ikkje nyttast) så forsvinn jo ikkje han. Han verka som pirat i ein del år, før han vart teken til nåde og enda sine dagar som admiral i den dansk-norske flåten.Eg meiner forøvrig å hugsa at Ludvig Daae skreiv ein artikkel kring Einar Tjelds kampar ved Akershus i Historisk tidsskrift ein gong i 1870- eller 1880-åra. Det kan vera meir å finna der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Marius Setsaas

Takk. Skal sjekke den art. Forøvrig nevnes flere av erkebiskopens menn senere som 'forræderiske båtsmenn' ol. av danskene i et diplom. Flere ble vel også tatt av dage i det de ble ansett for å være 'opprørere'.Kristoffer T. berget vel også livet ved å stikke av og ved å drive pirat virksomhet.Han ble ganske riktig senere tatt i nåde...Hva med Guttorm Tjeld, fogden i sogn ?Johan Marius Setsaas Selbu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Guttorm Tjeld er det ikkje skrive mykje om. Lars Hamre nemner han eit par stader i Norsk politisk historie 1450-1513, men ut over det kjenner eg ikkje til noko på sparket. Eg har heller ikkje tilgang til særskilt mykje materiale der eg er no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Kildene om Guttorm Tjeld er stort sett å finne i Norges gamle Love 2 r III. Vi kommer ikke så særlig langt , sålenge vi ikke har navn på f eks setegårder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Marius Setsaas

Nei. Det er nok riktig. Imidlertid er det en del pekere mot Bargarsyssel (Østfold).I O.E.`s regnskapsbok, benevnes Einar Tjeld bla. på side 28 (sveinelønn 1533) som:Eyner Tield Borgessyllell.Den Christoffer Tjeld som nevnes i DN b. 21 , nevnes også i fobindelse med Østfold så vidt jeg husker. (Dette bindet er ikke søkbart på nettet, jeg har det heller ikke for 'hånden', så jeg får ikke verifisert denne opplysningen)Johan Marius Setsaas Selbu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Marius Setsaas

Fant kilden til den 'tredje' Tjeld i dag, DN 22, nr. 506, 20.02. 1560 , Tune , som inneholder en skipsliste over mannskp ( båtsmenn og styrmenn ) som C. Munch hadde sendt ned til kongen i Danmark.Under : 'Botzmend aff her Mogenns leenn' :bla: Christopher Tiield.Usikkert for meg hvilen del av Østfold dette er snakk om.En må vel forstå brevet slik at C. Tjeld ( og alle de andre) ble sendt til København. Kanskje kom han aldri tilbake ? Guttorm Tjeld nevnes i DN II nr. 955, der det norske riksråd velger kong Hans`s sønn Christian til konge i Norge etter farens død.Guttorm benesvnes her som ' Gwttorm Thiiel ' . Hans segl henger etter alt og dømme under brevet, antagelig som nr. 26. Vet noen om disse segl er avtegnet ?Einar Tjeld er ganske riktig omtalt i en notis i Historisk tidskrift nr. 1 , s.501-502. Her fremkommer det at det etter L.Daaes mening har vært en feide mellom Einar Tjeld og Erik Gyldenstjerne før kampene ved Akershus, og at Erik Gyldenstjerne ved denne anledning led store tap.Som kilde her oppgier L. Daae bla. et brev av 1559 fra Chr. Munk til kong Fredrik II ( i danske Geh. Ark - 'Danske kongers historie' ).Som en kilde for kampene ved Akershus, der Einar Tjeld hadde beleiret seg ved Kjølberg ( en del av Tøien ? ), angier L.Daae Pauldan-Muller, Grevens feide II, s.265-266.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det går frem av innledningen til brevet 1560 (DN XXII: 506) at herr Mogens' len var Skjeberg og Tune. Christopher Tjeld kom altså derfra.Hvis Guttorm Tjelds segl er bevart i Riksarkivet, er det gode muligheter for å finne en tegning av dette i Riksarkivets kjeldeskriftavdeling.Kjølberg gård heter idag Lille Tøyen, mens selve berget kalles Ola Narr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Segla frå valbrevet frå 1489 som det vert referert til her, er ikkje avteikna i Kjeldeskriftavdelinga. Sjølve brevet kom derimot til Riksarkivet i 1990(?) frå København, og dermed er det mogleg å tinga fotografi av dei. Eg er uviss på kor godt seglet til Guttorm Tjeld er på dette brevet, av di ein kan sjå frå skildringa av segla frå NGL II, at det synest å vera ei viss uvisse kven sitt segl det er.Teikning av Guttorm Tjelds segl finst likevel på Kjeldeskrift, frå eit brev datert 1484 (hugsar ikkje datoen i farten). Der er omskrifta diverre skadd på ein slik måte at det einaste som er leseleg av patronymet hans, er (surprise...) '....SSON'. Men det øvrige av seglet med våpenet er greitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Diplomet kom fra København 1996. Jeg regner med at våpnet er en tjeld. Vedr Christopher Tjeld i Skjeberg eller Tune: det går frem av innledningen til det nevnte brevet, at også bønder ble utskrevet. Rekkefølgen på båtsmennene _kan_ reflektere gårdenes rekekfølge, og ved å sammenholde navnene på båtsmennene med andre kilder kan en kanskje resonnere seg til omtrent i hvilken grend eller sogn han hørte hjemme i.Og en søk etter andre personer med samme våpen i seglet er heller ingen dum idé.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Marius Setsaas

Vedrørende DN XXII , nr. 506... Er en fordel å lese innledningen ja... (oppdaget også at Mogens sitt len var Skejberg og Thune etter å ha lest den selv... ).Er det slik at denne listen følger f. eks rekkefølgen på gårdene i skippskatten noen år tidligere, kan en jo få en pekepinn på hvor Christoffer Tjeld kan ha hørt hjemme.Diplomet fra 1484 som det henvises til er DN IV, nr 998. Guttorm Tjeld omtales slik: Gottorm Tieldh fogdh j sognn .Det er vel typisk at farsnavn mangeler på seglet !I teksten til valgberevt fra 1489 antydes det en usikkerhet rundt seglet til Guttorm Tjeld, og på en slik måte at det er grunn til å anta å seglet er skadet eller uleselig. I hvert fall tolker jeg det slik.Når det gjelder videre studier av segl med en tjeld tror vel jeg også at det kan bære frukter.Men så kommer det store tusenkroners.... : Hvordan se forskjellen på en Tjeld og en haug med andre fugler.... ! (Hadde vært enklere med f. eks sjakkruter.... )Johan Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det med fugler i våpnet er ikke enkelt, ta f eks Henrik Jensson, som kjøpte Austrått 1453, som førte en fugl (struts) før han tok gyllenløven. Så har vi alle i slekten Teiste med en teiste i våpnet. et er andre fugler også. Vibe, And, etc. Men en seglundersøkelse _kan_ gi resultater.Det kan også undersøkelser om rekkefølgen på båtsmennene fra de små lenene. Hvem har lyst ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Marius Setsaas

Vel, nå er ikke Østfold mitt spesial område ( Hva med Trøndelag eller Herjedal i steden ...? ), men det må vel gjøres likefullt......Når det gjelder segl, har jeg stor sett bare det som er publisert ( f. eks. : Norske sigiller fra middlealderen m.m.). Har imidlertid tatt en del kopier av en del våpenbøker ( eldre danske: Eg: for kongeriket Danmark -Norge) som forefinnes ved UB i Trondheim. Men hva med RA og seglene der ?Litt tilbake til Tjeld- navnet. Tror ihvertfall vi litt forsiktig kan konkludere med at det ( så langt) bare nevnes tre personer med dette tilnavnet; Guttorm, Einar og Christoffer.Her kan det jo selvfølgelig være noen lokale 'funn'. Jeg mener likevel å ha rimelig god 'kontroll' her. Tror ikke det dukker opp noen flere i hverken 'skipsskatten ' , 'tiendepenningsskatten' eller andre skatte mantall, men jeg håper jeg tar feil.....Imidlertid føler jeg at Einar Tjeld nok er en person som har fått alt for liten oppmerksomhet i forhold til de hendelsene i årene rundt 1525-1535 som har var en del av. I lys av dette kunne det være interessant å spinne videre på historien rundt han og hans mulige slektstillhørighet.oTips mottaes med takk.....å

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Den finnes enda en fremgangsmåte: Einer er ikke et vanlig fornavn noe sted i landet, såvidt jeg vet (det finnes vel over hele landet, men med få navnebærere) - kanskje ett unntak: På 1400-tallet er det en del belegg på personer med navnet Einer på Follo / Borgesyssel. Et spor ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Marius Setsaas

Her også registrert at Einar ( Einer ) ikke var noe utpreget navn tidligere.Har videre registrert at navnet forekommer hyppig i Selbu / Tydal i S.Trøndelag og i Herjedalen. (Dette gjerne sammen Guttorm... ).Skal dykke ned i tiendepenningsskatten fra 1520, samt skipsskatten (1557-59) for å sjekke hyppigheten av Einar, men jeg mener også at navnet er lite utbredt...Har ellers en vag ( og jeg mener meget vag... ) følelse av en forbindelse Borgarsyssel / Selbu (eg. Trøndelag ). Galle slekten eide gårder i Selbu. Samme slekt hadde som bekjent setegårder i Borgarsyssel. Om Einar Tjeld virkelig kom fra Borgarsyssel (... og mye tyder jo på det.. ), kan han da ha kommet til Trøndelag pga av et 'klient-forhold' til Galle slekten ? Er klar over at dette er tøff gjetting, men kan teorien ha noe for seg ?Flere av 'Gallene' hadde jo embeter i Trøndelag.Men hva så med Sogn og Guttorm Tjeld ? Han var enten der ( Sogn ) fordi han hadde slektstillhørighet der ( ....vel lite trolig ettersom Borgarsyssel utpeker seg som et arnested for Tjeld... ), eller fordi han hadde et embete der (fogd). Om det siste er riktig, hva har det seg at han havnet der som fogd ? Hadde han 'tilknytning' til noen av sine forgjengere ? Eller til aktuelle lensherrer etc ?Lar det 'henge' i lufta...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Einar Tjeld hadde på 1530-tallet klientforhold til erkebiskop Olav Engelbrektsson, og dessuten virker det som om Einar var for ung til å ha vært Olav Galles klient i den tiden Olav Galle var aktiv i Trøndelag, antar jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.