Jump to content
Arkivverket

[#13875] Har barn innsyn i foreldres hovedregisterkort?


Guest Nina Møller Nordby

Recommended Posts

Guest Nina Møller Nordby

Dersom mor og far er skilt og far stifter ny familie, har barn da innsyn i sin fars hovedregisterkort uten hans samtykke? Eventuelle halvsøsken vil jo ellers ikke komme til syne desom vedkommende barn ikke har kontakt med sin far.

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Dersom en kilde er sperret for innsyn, f.eks. sykejournal, straffesak, eller for den saks skyld et hovedregisterkort, har nok ikke andre familiemedlemmer innsynsrett uten at de opptrer i slektningens sted, f.eks. etter vedkommendes død.Hovedregisterkortet er ført ved folkeregisteret, og har opplysninger om fødsel, adresser, opplysninger om ekteskap og barn m.m.

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

En liten rettelse til Y.Nedrebø. En sykejournal er ALDRI sperret for innsyn. Deler av journalen kan bli fjernet før innsyn dersom den inneholder opplysninger som kan være vanskelige å takle for pasienten eller pårørende. Har en slektning mistanke om arvelig sykdom skal journalen legges fram.

Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Her håper jeg virkelig du tar feil, Inger! Du mener da vel ikke at en sykejournal er tilgjengelig for innsyn fra hvem som helst? I så fall er det tragisk..

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Bestemmelsene som gjelder i dag lar seg vel lese ut av Pasientrettighetsloven http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html#5-1 :Der står det blant annet: '§ 5-1. Rett til innsyn i journalPasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Pasienten har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.Pasienten kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær.En representant for pasienten har rett til innsyn i opplysningene som pasienten nektes innsyn i, med mindre representanten anses uskikket for dette. En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler for dette.Reglene i § 3-3 og § 3-4 om andres rett til informasjon gjelder tilsvarende for innsyn i journal.Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients død, om ikke særlige grunner taler mot dette.Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til innsyn i journal, herunder bestemmelser om betaling for kopier.'

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.