Jump to content
Arkivverket

[#14070] Hans Jensen Hals, Storeng, Kvikne


Guest Torgeir Kvalvaag

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Hvem var han gift med? Som mange vet, står det i Kvikneboka - ihvertfall den utgaven jeg har adgang til - at han var gift med en datter av Christoffer Lossius. Et annet sted i samme boka er det gjort rede for hr. Lossius' barneflokk, men ingen av de døtre som der er nevnt, er gift med noen Hans Jensen Hals på Storeng.Jeg har på annet hold sett at han overhodet ikke var gift med noen Christoffersdatter. Det kan godt være, men er det noen som vet hvem han VAR gift med?Noen vil vite at jeg har spurt om dette før. Men jeg prøver igjen. På forhånd takk.Mvh Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
  • 11 months later...
Guest Rolf Lindstad

Om slekta Hals finnes mer i 'Familien Hals. Samlet af W. Lassen, utgivet av A. W. Rasch'. og i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind III i artikkelen 'De ældste led av slegten Hals'.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk for hyggelig innspill. Å få svar etter nesten et år, er veldig inspirerende.Jeg har ikke den nevnte artikkelen for handa akkurat nå. Men mener bestemt at det ikke var hjelp å få der mht Hans Storengs ekteskap.Er det noen som er av en annen oppfatning, ville det bare være til glede. Dette mysteriet har jo ligget uoppklart ei stund, som dere kan se.Er det forresten noen som har adgang til en nyere utgave av Kvikneboka enn den førsteutgaven jeg har brukt? Kanskje har Hans fått ei ny kone der?I håp om å holde dette temaet levende - hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

'Kvikne 1952' : Hans Hals var g. m. dotter til presten Lossius.'Kvikne 2001' :Hans Jensen Hals ( -1752) g.datter til presten LOssius (?)Det kan tilføies at sønn til Hans Jensen Hals, Hans Hansen Hals ble g m Mette Kristensdatter Ålborg, hvis morfar var presten Lossius.Følgelig ble denne Hans Hals g.m. dotterdotter til presten Lossius

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk skal du ha, Leiv. Dette kan kanskje kalles en utvikling. Fra 1952 til 2001 er det altså kommet til et spørsmålstegn. Det er jo noe, og styrker vel antagelsen om at Hans Jensen Hals kanskje ikke var svigersønn av Lossius likevel. Andre forhold, bl.a. oversikt over Lossiusdøtrenes ektefeller, peker vel også i den retning.Men hvem var Hans Jensen da gift med?Hilsen Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Stein Ole Kjær

Vet ikke om du har fått sett i 'Familien Hals' samlet af W. Lassen.s. 95: Som Søskende af den paa Aaset i Aamot i 1725, afdøde Kaptein Knud Jenssøn Hals opføres her følgende 2:b.1 Nils Jenssøn (Hals?). At en Mand af dette Navn maa have levet og været Broder til Kaptein Knud Jenssøn Hals, synes med bestemthed at fremgaa af Solør og Østerdalens Thingbog for 1715-16, Folio 129 a nederst, og Folio 129 b øverst, hvor Kaptein Knud Hals (paa Thinget i Tønset 5/10 1716) lod publicere sit 'udgivne Skjøde til hans Brodersøn, Hans Nilsen', paa 8 Kalvskind i Gaarden Totlund i Kvikne Annex, 'hvilket Skjøde begge Kapteinens Sønner, ?: Jens og Knud Hals har underskrevet, efter samme Skjødes videre Formeld, datert Aaset 6/12 1715'. Paa samme Thing læstes ogsaa 'Hans Nielsens Obligation til Hr. Kaptein Knud Hals paa 62 Rd., for hvilke Penge han sætter hannem 8 Kalveskind udi hans paaboende Gaard Totlunden, udi Pant, efter samme Obligationens videre Inhold, dateret Aaset 6/12 1715.' Efter dette opføres her som Kaptei Knud Hals's Brodersøn (eller vel rettere Brodersønner?) følgende: a.2 Hans Nilssøn Totlund i Kvikne. Han Maa være født omkring 1677, da han i Marts 1729 opgav sin Alder til 52 Aar, og at være født paa Gaarden Stor-Eng i Kvikne Annex til Tønset. Han havde da flere Børn, hvoriblandt var: a.3 Amund Hanssøn, der i 1734 levde i Ægteskab med Karen Rikkertsdatter. Han fik s. A. den 2/12 Skjøde af sin Fader paa Gaarden Totlund, som Faderen vilde, at denne Søn 'ene' skulde beholde, med Udelukkelse af de øvrige Børn, osv. b.3 (?)Nils Hanssøn Stor-Eng ?). Han kjøbte i Fru Kaptein Knud Hals's Dødsbo, i 1725 31/12 Gaardeparterne Brevadslien og Brevads-Eng i Kvikne for 65 Rd.b.2 (?) Knud Nilssøn, (Søn af Opsidderen paa Gaarden Veen i Kvikne), kjøbte i 1725 den halve Gaard Veen, efter afdøde Fru Kaptein Knud Hals's, for 160 Rd.c.2 Jens Nilssøn 'Stai', kaldes udtrukkeligt en 'Broder' af Hans Nilssøn Totlund, hvem han indstevnte til Thinget i Tønset 1726 23/7, for Gjæld 15 Rd. 4 Sk., hvoraf de 7 Rd. var for et halft Aars Tjenesteløn.c.1 (?) Sophie, gift med Hans Jenssøn Bay.....Dette siste avsnittet finner jeg ingen grunn til å sitere da opplysningene er helt feil. Sophie Jensdatter Hals var ikke gift med Hans jenssøn Bay, men derimot med Ole Gudmundsen Nabset på Åmot.Håper dette evt. kan være av interesse.MvhStein Ole Kjær

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk for det, Stein Ole. Så vidt jeg klarer å lese ut av dette (får ikke helt tak i systemet), har du med to søsken av Knut Jensen på Åset, nemlig Nils på Totlund og Sophie.Sophie var altså ikke gift med mannen Lassen ga henne. Kanskje det finnes noen forklaring på den mystiske frua på Storeng også ett eller annet sted.Men står det noe hos Lassen om kona til Hans på Storeng?Har gjennom årene fulgt litt med på dine forsøk på å få fastslått alle fakta omkring de eldste Hals'ene. Er du i mål med det nå? Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...
Guest Roger de Robelin

Hej!Jag har forskat i denna släkt sedan 1980-talet.Hans Jensen Hals med syskon omnämns i skiftet (Riksarkivet, Köpenhamn, Söetaten, Admiralitet som domstol, Underadmiralitetsretten, Skiftecharteqver 1712-14 (gl.nr.19), fol. 215-217) efter deras bror löjtnant Lars Jensen Hals i Köpenhamn 1713: 1. Niels Jenson boende på Kvikne i Norge. 2. Hans Jenson boende på Kvikne i Norge. 3. Knud Jenson i Åmåt i Österdalen, på hvis vegner var tillsted Knud Knudson Hals studiosus. 4. Anne Jensdatter boende i Ystad, Sverige. 5. Sophia Jensdatter boende i Åmåt i Norge. 6. Maren Jensdatter boendes i Ystad, Sverige. 7. Karen Jensdatter, gift med kvartermästaren Elias Eriksson, som bägge var tillstede.Själv härstammar jag ifrån Niels Jensen Hals på Ween i Kvikne, dess son Knut Nielsen Hals, dess dotter Goro Knutsdatter Hals gift med länsman Ole Thoresen Skogstad på Kvikne.Deras föräldrar var hyttskrivaren vid Insett (1649) Jens Nielsen Hals från Danmark och Dorthe Hansdatter Tislöff, dotter till sognepresten i Tynset Hans Lauritzen Tislöff och Anne Rasmusdatter.I övrigt hoppas jag att så snart som möjligt publicera släkterna Hals-Juel-Hammer med rättelser och tillägg och deras släktskap med släkten Kjerullf och den adliga ätten Moth från Aalborg/Danmark.Mvh RdR.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Mange takk for et svært velkomment innlegg, som støtter min argumentasjon i tema 35514 for at Hals-folket i Kvikne har opphav i Jens Nilssen Hals i Kvikne og ikke i Jens A. Hals i Skåne. Dette forslaget er vel å merke ikke mitt, men jeg har forsøkt å underbygge det ved å finne indikasjoner på at det riktig, som det absolutt synes å være ut fra data i Jon Krokmoens bok 'Folk og buplasser i Nord-Østerdalen'.Jeg har for øvrig din bok om Skanckeslekten, som er meget innholdsrik, og også gir en del opplysninger om enkelte bergverksslekter. Jeg regner med at du har nok å gjøre, men siden jeg ætter fra enkelte Kvikneslekter som hittil ikke er godt nok kartlagt og er noe vanskelige å finne ut av, tar jeg sjansen på å spørre om du har noe kjennskap til slekter som Aalborg (som jeg har skrevet en del om i dette forum), Bagge / Botnan (smeltere), Sakarias Esten Knutsens verkssmedslekt, Prytz (stigere), Francke (garmakere), Schwanner (smeltere), Rãvfel (kullbrennere), Veen / Moe (skogfuter / lensmenn) m.fl. og om det finnes utgitt eller vil utkomme noe litteratur som omtaler noen av disse personmiljøene?Jeg ætter for øvrig også fra hr. Hans Lauritzen, og er da sidelengs beslektet med Hals-familien i Kvikne, så sant Dorthe Hansd. er opphav til denne.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Spennende innspill, Roger. Jeg har to spørsmål, foreløpig:1. Vet du noe mer om hvem Jens Nielsen Hals var? 2. Hvilke kilder har du for at han var far til de nevnte søsken?Det hadde vært fint om vi alle nå kunne få ryddet all tvil av veien. Håper du kan hjelpe oss til det. Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Denne tråden burde egentlig vært slått sammen med #35514.Ser at Roger de Robelin, har trukket samme slutning som Odd Roar og vel Torkild Knudsen om opphavet til søskenflokken fra skiftet i København i 1713.Jeg har for egen del gjort det helt klart at jeg ikke avviser denne teorien. Det jeg har sagt er at vi nå trenger kilder som bekrefter den ene teorien og evt. avviser den andre. For egen del ville dette også vært greit, da jeg sammen med Roger Fossum har brukt mye tid, energi og etterhvert penger på å finne ut mer om Hals-familien i Ystad på 1600-1700 tallet.Kunne vært fint å vite hva som er RdR's kilder for disse opplysningene.Stein

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Helt enig. Jeg tror nok Robelin har funnet ut av dette allerede for en god stund siden, og min innsats her begrenser seg som nevnt til å samle og presentere en del indisier, som stort sett peker i en bestemt retning. Jeg vet ikke om du kjenner til Robelins bok 'Skanke ãtten' (i Kvikne aktuell som opphav til slektene Lossius og Meldal), men den viser i alle fall at han går grundig til verks i sine studier og presentasjoner, selv om enkelte eldre slektslinjer som er oppført vel er noe uvisse, og enkelte feil nok forkommer der som i all annen slik litteratur.Siden Robelin virker sikker i sin sak, er det altså å håpe at en utvetydig kilde da finnes, ikke minst fordi det sparer tid som heller kan brukes til å granske andre interessante deler av dette miljøet. Jeg skulle bl.a. gjerne visst mer om de spennende slektene jeg nevner i (9).

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Ole Nygaard

Finne-Grønn skriver i sin Elverums-bok (1909)om Jens Andersen Hals, ridefogd i Bollerup i Skåne: 'Hans børn var utvilsomt Lars Jensen Hals (skifte i Kbh 1713)... osv' Ordet utvilsomt innebærer at dette er en kalkulasjon fra Finne-Grønns side. Han angir derfor ingen kilde for det påståtte slektskapet. I sin artikkel i NST 1932 fastslår han at ridefogden er far til alle dem som er nevnt i skiftet. Heller ikke her noen kilde. Realiteten er nok at man på fritt grunnlag må avgjøre hvem som er den mest sannsynlige faren til dem som er nevnt i skiftet, enten ridefogden eller Jens Nilsen Hals på Kvikne.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

'...utvilsomt' = 'uten tvil' er vel ikke et uttrykk man slenger rundt seg med uten hensyn til kilder eller fakta. Jeg bare lurer. Ellers er jeg fortsatt av den klare mening at her gjelder det å ha et åpent sinn. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at man lukker øynene for 'det andre alternativet' :-))Hyggelig å ha deg innom, Ole. Ellers tror jeg du har vært etterlyst ang. noe Aalborg-greier (eller var det Lossius?) Kvikne var det ihvertfall. Tror jeg. Hilsen Torgeir

Link to post
Share on other sites
Guest Ole Nygaard

Ordet utvilsomt brukes vanligvis når det er en vurdering til stede, ikke om et objektivt faktum. Hvis man sier at Jens Stoltenberg utvilsomt er statsminister i Norge, prøver man vel å være litt morsom/sarkastisk. Finne-Grønn ville ikke brukt det ordet om han hadde en sikker kilde for slektskapet. Hadde han hatt det, hadde han oppgitt den. Han bruker nok ordet utvilsomt fordi han ikke kjenner til noen annen mulig far til disse barna.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Stein Ole Kjær

Hadde håpet Roger de Robelin ville ha kommet med beviste for koplingen mellom hytteskriveren og søskenflokken fra Københavnskiftet i 1713 i denne tråden. Også interessant å vite nærmere når hans publikasjon er ventet å komme.Stein

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Siden slike bøker jo helst skal kunne selges, er det forståelig at vi ikke får beviset her, men det hadde vært greit om boken snart kunne forhåndsbestilles, med angitt omtrentlig dato for levering!

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Rune Fergestad

I Tynset Bygdebok, bind 2, s. 497 (under Aalborgmoen) står det: ' Kristen Andersson g.2.g. m. Anna Kristine Kristoffersd. Lossius, sjå Fåsetbru (124-8)' Tre barn: Anders, Mette og Anne. Mette står som g.m. Hans Hansson Hals på Storeng i Kvikne, f. 1689.Under Fåsetbru i samme bind, s. 464, står Kristine som gift til Aalborg, og datter av Kristopher Lorentson Lossius.Har jeg misforstått eller er det ting som tyder på at denne informasjonen i Tynsetboka da ikke kan kildebelegges?Mvh Rune

Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Hei Jeg ser at vi kanskje driver å gransker de samme slektene.Denne Hals slekta i Kvikne er det flere som har problemer med . Slekta mi er lensmannsslekta Hals på nord møre og jeg har antatt at den ikke har noe med Hals slekten i Kvikne å gjøre. Etter at jeg fikk kobling fra Hals på Tustna til aner på Smøla og Veiholmen er jeg litt i tvil.Jeg lurer på om det er Robelin som har skrevet at det er en kobling mellom disse Halsene. Er det nen som har denne boka og kan undersøke? Er det to forskjellige Hals slekter på Møre? Skulle ønske at noen slektsforskere kunne være behjelpelig her. Hilsen Anita Bakken

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Til (20):Det har aldri vært noen tvil om at Anne Kristine Lossius er gift med Kristen Anderssen Aalborg (de er for øvrig mine 5-tippoldeforeldre), noe også senere arv fra Lossius viser. Imdlertid feiloppførte Tore Aaen i sin gamle Tynsetbok rekkefølgen av Kristen Aalborgs to ekteskap, noe Ivar Streitlien kun maktet å skrive av i sin nye Tynsetbok (men ikke kontrollere, ei heller på tydelig vis kreditere den opprinnelige forfatteren når det gjelder en rekke data som også brukes i den nye boken). Det riktige er at Anne Kristine Pedersd. Schjelderup er Kristens andre kone, som han synes kun å ha en sønn med. Det finnes nok i dag mye etterslekt etter begge ekteskapene, og den er godt spredt rundt i landet.Jeg har for øvrig for lengst påvist at Jens Anderssen Aalborg på Val i Sørum, som i Sørumboka oppgis å være sønn av en kjøpmann i Ålborg, må være bror av Kristen på Tynset, og han er nok identisk med vergen Jens A. Aalborg for avdøde Kristens barn, som nevnes et eller annet sted i boken om Hals (i Østerdalen). Dette familieforholdet bevises nærmest av diverse nære kontakter mellom Kvikne, Aurskog og Sørum. Jens A. Aalborg er dertil nærboende til og gift i samme familiekretsen som datterdatteren til sokneprest Mikkel Anderssen Aalborg i Vang (Hamar), som for øvrig har diverse norske berømtheter som etterslekt, bl. a. de mest kjente Grieg'ene i Bergen og Colbjørnsen-brødrene i Halden. Jens, på sin side, har en kone som i sitt første ekteskap har Hambro-slekten og deler av Bull i Bergen som ætlinger. En slektsforbindelse mellom hr. Mikkel i Vang og Jens i Sørum Kristen på Tynset er ut fra dette ganske sannsynlig, uten at en kan vite sikkert hvordan dette evt. forholder seg.Til (21):Hals i Østerdalen og Hals på Nordmøre er to helt forskjellige slekter, den danske med navn etter Hals ved den østre enden av Langerak. (Ålborg ligger ved den vestre og har også navn etter nevnte vannstripe, for øvrig har den opprinnelige formen 'Alebu' vel omtrent samme betydning som Århus. Begge disse danske bynavnene er jo også norske gårdsnavn. Selv ætter jeg faktisk også fra Århus, men det dreier seg da om en gård ved Voss.) Den norske slekten har vel navn etter en Hals-gård på Nordmøre. I samme strøket finnes også bygdenavnet Halsa, som i eldre tid av og til kan opptre som etternavnet Halse. (Og kanskje Hals?) Det kan vel tenkes at enkelte nålevende personer kan nedstamme fra begge Hals-slektene, men det vil i så fall helst være en kopling fra litt nyere tid.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til (21): Det er to Hals-garder på Nordmøre (minst). Den ene ligger i Straumsneset (Roaldset: Straumsnesboka bd 1) og den andre ligger i Stangvik (Hyldbakk: Stangvikboka bd. 2). Lensmannsslekta er kanskje den fra Stangvik? Det var ihvertfall en lensmann Ingvar Hals i gamle Øre (onkel til Gunvor Hals). Men han ser ut til å være den eneste lensmannen fra den garden hos Hyldbakk. Slektene fra Nordmøre har altså ingenting å gjøre med Hals-slekta fra Danmark/Østerdalen.Kirkestedet (og kommunen) Halsa har på sin side ingenting med de tre Hals-slektene å gjøre.Hilsen Torgeir (som i likhet med Odd Roar stammer fra Kvikne-Halsene...)

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Jeg stammer ikke fra Kvikne-Halsene (så langt jeg vet), men fra sokneprest og verksgrunnlegger Hans Lauritzen, som er svigerfar til den første Hals i Kvikne, og dermed også til den videre Hals-slekten. Så sidelengs slektskap er det jo.Vil nevne at Hals-slekten på Nordmøre også delvis omtales i Tustnaboka (så langt jeg erindrer -- lenge siden jeg har sett i den) og det finnes nok litt litteratur om den Hals-slekten (vel den samme) som bruker navn som Isak og Daniel m.fl. Nordmørs-Hals er vel også til orientering så vidt omtalt i boken om Østerdals-Hals.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Odd Roar (22): Het begge hustruene til Christen Aalborg Anne Kristine? Er det forresten noen som har hørt fra Roger de Robelin siden sist (8)? Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.