Jump to content
Arkivverket

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Baard Vidar Pettersen

  Navn på dreng i Landskatt fastelavn 1628 for Helgeland

  Mer enn godt nok 🙂 Takk for svar, Are!
 3. Today
 4. Jeg takker for hjelpen, som jeg setter pris på. Berthe fikk to sønner ved navn Johannes i Buskerud. Den første sønnen kan ha dødd tidlig. Jeg har kanskje misforstått, men trodde dette spørsmålet gikk til Statsarkivet på Kongsberg. Jeg fulgte en lenke fra deres nettsider. Er det noen mulighet for å få svar fra dem angående mulige kilder i deres arkiver på epost, eller må man ringe/møte opp personlig? Jeg ringer dem i morgen. Jeg ønsker ikke å sende spørsmålet til Brukerforum i denne omgang. Sølvi L.
 5. Gunnar Sigdestad

  Molde

  Heilt klart! Eg har retta det.
 6. Jan H. Trelsgård

  Skoleholder i overgangen 1700-1800

  Innberetninger om skolehold fra begynnelsen av 1800-tallet vitner om at det av og til kunne være vanskelig å finne en dyktig skoleholder. Jeg har bl.a. omtalt skoleholderen Lars Mathias Torkelsen Fidsel/Ulland fra Hidra i Vest-Agder i bygdebok for Hidra herred: Lars Mathias ble ansatt som skoleholder 7.2.1811, og fikk da ansvar for skoleholdet på den delen av kirkesognet som lå på Hidrøyna. Som konfirmant fikk han et godt skussmål av kapellan Hadeln ifølge skolefortegnelsen fra 1807. Den da femten år gamle Lars Mathias ble beskrevet som en som «har meget godt hoved, hans Ungdom uagtet og saa tillige fadtig, er derfore den Jeg nu veed bedst skikket til i sin Tid at blive Skoleholder efter den nu sin Afsked forlangende Petter Carolius Wallaas». Som skolelærer fikk derimot Lars Mathias et heller dårlig skussmål av sogneprest Bernhoft i Sokndal ifølge en skrivelse til biskopen i Kristiansand den 2.5.1815: «Lars Matthias Torchildsøn Fidzel er givet og haver gaard. Med ham er der lidet af det, som bør findes hos en Skoeleholder. Som ConfirmationsUngdom var han, efter hr. Hadelns Vidnesbyrd, flink, men han er Svinsk i klædedraget og Renlighed, holder ikke paa sin Respect iblandt SkoeleBørnene, kan ikke regne, og skriver, som deres høyærværdighed selv seer, saa jammerlig, uagted han lovede at forbædre sig da deres høyærværdighed var i Soggendahl. Han undskylder sig med at han ikke faaer Tiid. Det er en Ulykke naar slige unge Drenge skal være Fædre førend de have lært at være Mennesker. Deres høyærværdighed maae selv afsige Dommen – Det værste, jeg veed ikke en Eneste i Steeden – Maaske hr. Rasmussen [kapellanen på Hidra] kunde flikke paa ham og tillige oplære en anden, han er Skoelemand og har bædre Tiid og er nu meere skikket, end jeg, som ikke (mine egne Børn undtagen) haver havt andre at underviise, siden 1780, enn Confirmations Ungdom». De første spor av organisert undervisning i Hidra finner vi i brev fra 1728: Biskopen i Kristiansand, Christopher Nyrop, tok i et brev dat. 21.1.1728 opp problemet med den vanskelige kirkeveien mellom Sokndal og Hidra. Sogneprest Bloch ble ofte forhindret fra å reise til Hidra på grunn av dårlig vær til sjøs. For å unngå at den kirkesøkende allmue måtte vende hjem med uforrettet sak, befalte derfor biskopen at degnen Henrik Danielsen hver gang det var tillyst gudstjeneste i Hidra kirke skulle «Siunge de forordnede helligdags Psalmer og af huusPostillen aflæser Degnens tilfaldne EvangeliiForklaring». I tillegg befalte biskopen at degnen «paa alle helligdager, da Guds Børn effter denne forberørte anstalt samles til kirke, lader det blive den sidste part af sin Helligdagstieniste, med det samme at underviise dend samlede ungdom udj Deris Catechismo og BørneLærdom, saa at naar hand haver besluttet Evangeliiforklarings aflæsning med det sædvanlige vers, Ære være Gud fader i himmerig, som alting haver at raade, træder hand strax til Børnelærdommens underviisning». At enkelte også lærte skrivekunsten før den allmenne skolegang ble innført i 1739 finner vi bevis for i et skifte på Bukstad på Hidra 11.6.1687. En av sønnene til avdøde Karen Gunnarsdatter fikk da utlagt en del penger «imod de andre søskende, for deris lærdom i Prændt».
 7. Stein Ole Kjær

  Molde

  Hjertelig takk for hjelpen. Et siste spørsmål - kan navnet være Fangberg og ikke Tangberg? Legger ved en link til et annet der vedkommendes navn forekommer: https://media.digitalarkivet.no/view/22663/277 med vennlig hilsen Stein
 8. Gunnar Sigdestad

  Molde

  Jeg underskrevne Anders Andersen kiendes og herved vitterlig giør at uden foregaaende Kiøbecontract, have solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger, skiøder og afhænder fra mig og Arvinger, min under 3die Julii 1802 tilskiødede Gaard her i Byen staaende under No. 34, paa Eiendoms Grund, til Hans Pedersen Orstadhaugen[?]; for den Summa 198 rd; og da bemeldte Kiøber Har betalt mig den omforenede Kiøbesumma med et hundrede Otte og halvfemtesindstyve Rigsdaler, saaledes: at han ved Gaardens Tiltræde som skeer efter 8te Dages forløb fra Dato[,] betaler 80 rd samt for de øvrige 100 rd givet sin Pante Obligation, saa skal benævnte Gaard, med istaaende Ovne og alt Nagelfast Indenreede, være og forblive bemeldte Hans Pedersens uryggelige Odel og Eiendom, for ham og Efterkommende, uden at mindste deraf er undtaget, eller Paaanke er underkastet af mig eller Arvinger; hvilket til Bekræftelse, dette mit Skiøde udstædes under min Haand og Seigl - Molde den 15de October 1804 - Anders Andersen Fangberg Til Vitterlighed Trone[?] P. Grindberg
 9. Are S. Gustavsen

  Navn på dreng i Landskatt fastelavn 1628 for Helgeland

  Baard Vidar, Helt riktig. Det står «Haffre ibid». Dette er mannsnavnet Hav, ofte som Haf i kildene. Norsk Personnamnleksion (1995), s 118f; har «Hav m, nord. namn, norr Hafr, same ordet som appellativet hafr m 'bukk'. Kjent sidan ca. 1270, men er eldre på Island. Litt brukt i mellomalderen. Registrert på Toten (Oppl) i Skm 1647 og på Voss (Hord) i Ft. 1801. Har seinare gått av bruk.» Belegget fra 1270 er etter E.H. Lind, Norsk-Islänska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden, 1905-1915, sp. 419-420, en viss «Hafuer j Straumi (Jämtl.)» Lind oppfatter Hav som forskjellig fra Hauk. Dog ser jeg gjennom egne studier at Hauk på Jonsrud i Våle (Vestfold) omlag 1530 minst én gang fremstår som «Haff» i en kilde. Håper dette er svar godt nok. De nevnte navnbøker anbefales. NPL er kommet i ny utgave i 2013, mens Linds bøker (1905-1915 og 1931) må skaffes via antikvariat. Mvh Are
 10. Torbjørn Igelkjøn

  Feil årsangivelse i sjeleregister for Alten-Talvik

  Eg reknar med at Kristian også oppdaterer kjeldeinformasjonen på innhaldssida, slik at dette også kjem fram der.
 11. Torbjørn Igelkjøn

  Barn f. Ca 1933 hvordan finne?

  Det er mogeleg å komprimere/redusere oppløysinga i eit bildebehandlingsprogram. Fila må vere under 1 MB for å kunne bli lagt ut i forumet. Du kan evt. sende fila til torbjori(ætt)yahoo(dot)no, så skal eg sjå om ikkje eg skal få til dette.
 12. Siv Storø1

  Barn f. Ca 1933 hvordan finne?

  Det ser slik ut. Aner ikke hvordan jeg får den mindre. .
 13. Yesterday
 14. Ivar Moe

  Skoleholder i overgangen 1700-1800

  Da har du dine "ord" i behold Kristian, og kjekt å få dokumentert at ikke alle husmenn var analfabeter på slutten av 1700 tallet. Men antar det var et kuriosum, mer enn en normal. Uansett fint at lovverket ga rom for slikt. Den vanlige husmann m/familie hadde vel mer enn nok med å sikre seg med mat og forsyninger til vinteren og derved ikke hadde tid til å lese/skrive osv. Men noen kom vel fra bedre stilte kår, og hadde derved fått endel lærdom med seg som "ballast" før de ble husmenn. Mvh Ivar
 15. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Skoleholder i overgangen 1700-1800

  Min påstand var at skoleholdere ofte var sønner av bønder og husmenn, men ikke dermed sagt at de ennå bodde hjemme. Men et landsdekkende søk i FT1801 på yrke skoleh*|skoeleh*, avgrenset til personer med beregnet fødselsår på 1770- og 1780-tallet, gir et utgangspunkt for leting: https://www.digitalarkivet.no/census/search/1801?fornavn=&etternavn=&kjonn=&familiestilling=&sivilstand=&yrke=skoleh*|skoeleh*&fodselsaar=177*|178* Vi finner da i alle fall noen bondesønner som er skoleholdere og som tilsynelatende bor hjemme, f.eks. Knut Danielsen på Opsal i Rødenes og Tord Rasmussen på Baggetorp i Eidsberg. Det er også flere som er "husmann og skoleholder", og noen av disse var nok selv husmannssønner. På Støttum i Vestby finner vi den 20-årige skoleholderen Hans Kristensen, som var sønn av en losjerende kvinne på gården, og på Tingstad i Åmot finner vi den 20-årige husmannssønnen Iver Iversen som bodde hjemme hos sine husmannsforeldre.
 16. I Landskatt fastelavn 1628 for Helgeland listes det på s. 326 opp Fuldlønsdrennge: https://media.digitalarkivet.no/view/77122/326 Under Weffsen fr. nederst til høyre er det et navn jeg ikke greier å tyde. Nest nederste navn. Haffre? Eller hva er første bokstaven? Og hva slags navn tilsvarer det i moderne norsk?
 17. Ivar Moe

  Skoleholder i overgangen 1700-1800

  Vil være fint om du kommer med et eksempel hvor en husmannssønn er skolelærer mens han bor hjemme . Antar du da ikke regner med de husmennssønnene som giftet seg til større gaardsbruk eller gjorde det bra på andre måter senere i livet. Mvh Ivar
 18. Ole Bøe

  Ekstraskatten av 1762

  Mange takk Kristian. Jeg ser det samme på Jølstad (som var den jeg begynte med å lete etter), hvor det i det første manntallet er ført opp Enke Anna Olsdatter, samt hennes svigersønn Jon Olsen og datter Berte Oldsatter under kolonnen "Mænd og Husmænd": https://www.digitalarkivet.no/rk10051110111197 Men i september, står kun enken Anna oppført der, mens Jon og Berte er oppført i fritaks-kolonnen (hvis jeg leser rett) sammen med bl.a. Bertes tre søsken. Jeg sliter allikevel med å se hvorfor Jon og Berte ble fritatt etter endringen av 7. februar 1764 (https://no.wikipedia.org/wiki/Ekstraskatten_av_1762#Forordningen_av_7._februar_1764), men det er en annen sak...
 19. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Ekstraskatten av 1762

  Ja, begge er datert 1764, jf. forsidene på manntallene. Det første er sannsynligvis satt opp ved årets begynnelse; det andre i september. En mulig årsak til at man valgte å sette opp et nytt hovedmanntall, er at reglene for hvem som var skattepliktige endret seg. Hvis du sammenlikner de to manntallene, f.eks. gården Mengshol (se her og her), er det i september-manntallet mange personer som er ført opp i ei kolonne for personer som fritatt for ekstraskatten.
 20. Ole Bøe

  Ekstraskatten av 1762

  Jeg har (som nevnt over) ikke kommet så langt i slektsforskningen for denne grenen men ser nå at Veldre bygdebok (s. 166) sier at ekteskapet var barnløst. Samtidig så står jo som du nevner, Marie, 3 år, oppført som deres datter i folketellingen 1801. Dette er så vidt jeg vet, samme Marie som var gift med Ole Nilsen Rør/Bjørke/Ottersrud, og disse to er mine tipp-tipp-oldeforeldre. Ja, disse opplysningene har jeg allerede. Takk Kristian. Men betyr det da at begge disse to manntallene (1147 og 1148) er fra samme år, 1764? De er jo ganske like (for de gårdene jeg har sett på), men det virker rart på meg å skulle utføre dette to ganger samme år.
 21. Deb

  • Deb
  •   
  • Ann-Mary Engum

  Hello Ann-Mary,

  I'm trying to find information on my GG Grandfather's family.  It's been very difficult. Someone who has access to church records in Norway sent me information saying that my GG Grandfather, O.H. (Ole Halvorson) Olsen born 2-4-1858 in Gran, Hadeland?  He was baptized 2-28-1858. It listed his father as Ole Andreas Halvorsen and his mother as Mari Oladatter.   I believe he had at least 2 brothers and Ben, J.H. (Jens Halvorson) 

   

  You had helped me before so that is why I am reaching out to you now.

   

  Thank you so much,

  Debbie Carroll

 22. Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  Skoleholder i overgangen 1700-1800

  Skoleholdet var regulert av forordningen av 1739: http://www.fagsider.org/kirkehistorie/lover/1739_skole.htm Det var ikke uvanlig at bonde- og husmannssønner var skoleholdere. Forordningen satte noen krav til kvalifikasjoner (punkt 10), men åpnet i praksis for at man kunne tilsette den beste som var å få, selv om denne ikke oppfylte kvalifikasjonene. Om det skulle holdes fast skole eller omgangsskole, kom i bunn og grunn an på antall skoleholdere, antall skoledistrikter og skoledistriktenes størrelse (punkt 9).
 23. Takk skal du ha Grethe. Du finner alltid nye eller supplerende opplysning. Superdame 🙂 Her er litt mer utfyllende opplysninger som sannsynligvis er "lånt" fra mitt slektstre, men uansett en bedre fremstilling her fra Klein slektstreet. https://www.genealogieonline.nl/stamboom-de-kleine/I1172.php
 24. Takk for fine innlegg. Jeg registrerer imidlertid at i oversikten over barna til Christen og Berthe Kirstine mangler Kirsten Dorthea Bødtker, født ca 1781 død 1871 i Skien. Hun ble gift med Johan Carl Ludwig Steen/Stein 1785-1871. https://media.digitalarkivet.no/view/7888/39396/67
 25. Finner disse i kirkeboka: 1. Henrik døpt 15.5.1707, far Lars Nilsen Hveem (Henrik død 1712) 2. Henrik døpt 24.7.1707, far Lars Buskebakke (Henrik død 1708) 3. Henrik døpt 7.12.1710, far Lars Buskebakke 4. Henrik døpt 9.3.1712, far Lars Molbakke Om 3: Lars Gundersen Alm giftet seg 8.12.1695 med Kari Pedersdatter Buskebakke. Sønnen Henrik er nevnt i skiftet etter faren 1724: https://media.digitalarkivet.no/view/39949/24728?indexing Om 4: Lars Olsen Molbakke giftet seg 16.11.1705 med Maren Christoffersdatter. De hadde disse barna født på Molbakke: Peder 1706, Kari 1707, Peder 1710, Henrik 1712, Anne 1714, Ingeborg 1716 og Jacob 1722.
 26. Ingvild Godager

  Durek David Verrett – norske aner på morssiden?

  Han har også sagt et sted at moren hadde russiske aner!
 27. Litt på siden: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QLR9-134P Frederik Godfried Wilhelm Carl von Berg mentioned in the record of Carolina Eleonora Louise von Berg and Gerrit Londo Name Frederik Godfried Wilhelm Carl von Berg gender Unknown Child Carolina Eleonora Louise von Berg Other information in the record of Carolina Eleonora Louise von Berg and Gerrit Londo from Netherlands, Archival Indexes, Vital Records Name Gerrit Londo Event Type Marriage Event Date 26 Jun 1834 Event Place Kampen, Overijssel, Nederland Event Place Kampen Occupation winkelbediende Father's Name Peter Londo Father's Occupation schoenmaker Mother's Name Diena van Merkeler Spouse's Name Carolina Eleonora Louise von Berg Spouse's Birth Date 26 Oct 1809 Spouse's Birthplace IJsselmuiden Spouse's Father's Name Frederik Godfried Wilhelm Carl von Berg Spouse's Mother's Name Roelofje Dorffler Note bruidegom gedoopt te Kampen 24 04 1808
 28. Med forbehold! Legg til bokmerke Etternavn Fornavn Søk etter navn Søk familier Søk nettsted Steder Datoer Kalender Kirkegårder Bokmerker Bilder Dokumenter Gravsteiner Historier Opptak Videoer Album Alle media Hva er nytt? Etterlysninger Rapporter Databasestatistikk Trær Grener Notater Kilder Arkiver DNA tester Ta kontakt Gamle Skien Børte Kirstine Olsdatter Bechman Ca 1748 - Person Familie Aner Etterkommere Slektskap Tidslinje GEDCOM Foreslå Personlig informasjon | Kilder | Alle | PDF Navn Børte Kirstine Olsdatter Bechman Født Ca Nov 1748 Skien, Telemark Kjønn Kvinne Dåp 10 Nov 1748 Skien, Telemark [1] faddere var Gregers Paruckmagers kone, Anne Johanne Madsdatter, Hans Daniel Guldsmed, Gregers Paruckmager, Petter Smitt. Note 1801 Skien, Telemark [2] I 1801 bodde hun som losjerende husmor og enke på 53 år i Taterbakstredet, hus nr 117. Sammen med henn bodde barna Kirsten Dorthea på 20 år og sønnen Henrik på 12. Sønnen kalte seg Henrik Bødker. Hun lever av hva hun kan få for tiden. Navn Berte Christina Olsdatter Beckman Navn Birthe Bechmand [1] Person ID I7588 Skiensfolk Sist endret 2 Okt 2018 Far Ole Pedersen Bechman, f. Før 1716, d. Ca Jan 1764, Skien, Telemark (Alder > 48 år) Mor Mette Kirstine Stade, f. Ca 1715, d. Ca Mar 1752, Skien, Telemark (Alder ~ 37 år) Gift Før 1740 Famile ID F2120 Gruppeskjema | Familiediagram Familie Christen Michaelsen Bødcher Forlovet 30 Apr 1772 Skien, Telemark [1] Forlovere var B. Bæchmann og Abraham Pedersen. Barn 1. Dorthea Christensdatter, f. Ca Jan 1773, Skien, Telemark , d. Ca Sep 1774, Skien, Telemark (Alder ~ 1 år) 2. Ole Boechman Christensen, f. Ca Mai 1775, Skien, Telemark , d. Ca Feb 1778, Skien, Telemark (Alder ~ 2 år) 3. Christian Michael Christensen, f. Ca Jan 1778, Skien, Telemark 4. Christian Michael Christensen, f. Ca Mar 1779, Skien, Telemark , d. Ca Okt 1780, Skien, Telemark (Alder ~ 1 år) 5. Henrik Christensen Bødker, f. Ca Jun 1788, Skien, Telemark 6. Christian Michael Christensen, f. Ca Mai 1792, Skien, Telemark , d. Ca Okt 1796, Skien, Telemark (Alder ~ 4 år) Sist endret 20 Apr 2019 Famile ID F2550 Gruppeskjema | Familiediagram Kilder [S2] Kirkebok. [S75] Folketelling 1801. https://gamleskien.no/getperson.php?personID=I7588&tree=GamleSkien ---- Trolovelse 30 april 1772. Høyre side. https://media.digitalarkivet.no/view/7888/24
 1. Load more activity
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.