Jump to content
Arkivverket

Erich Erichsen Aaset og Ingebor Anthonisdatter


Jon Anders Holtan

Recommended Posts

Det har gått noen debatter om Erich Erichsen, hans kone Ingebor og deres barn, herunder Haagen Erichsen.

 

http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/155630-70274-erik-eriksen-aaset-og-ingebor-antonisdatter/

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=80349

 

Jeg har funnet Erich og familien i Sjeleregisteret for Arendal i 1787:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4688&idx_id=4688&uid=ny&idx_side=-51

 

Hjelp til skrifttyding har jeg fått her:

http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/175937-erich-erichsen-i-arendal-1787/

 

Erich gravlagt i Arendal i 1788 (til venstre, nr 18):

 

Kildeinformasjon: Aust-Agder fylke, Arendal, Ministerialbok nr. A 1 (1703-1815), Døde og begravede 1787-1789, side 453.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-370

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70329640370.jpg

 

Erich var altså Stiger.

 

Stiger, m. (ty. Steiger, m.), fellesbetegnelse på arbeidsformenn med forskjellige ansvarsområder ved et bergverk.

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Stiger

 

I det ovenstående er det en del nytt i forhold til det som har kommet fram i de tidligere debattene.

 

Erich oppgis å komme fra Aaset, og hans familie heter Aaset i FT 1801 i Botne/Holmestrand. Sønnen Hans er døpt 1785 i Øyestad, ellers er familien mest å finne i kirkebøkene for Arendal.

 

Så, i avdelingen for spekulasjoner:

 

"De ældste led av slegten Hals.

Ved S. H. Finne-Grønn."

 

Denne artikkelen har jeg googlet meg fram til, den oppgis å være fra NST III 1932. Her heter det i utdrag:

 

"Knut Jensen Hals, f. 1660, var i Aamot 1713, blev kaptein ved Skiløperkorpset og døde 27/8 1725 paa sin gaard Aaset i Aamot. Han er stamfar til den utbredte norske slegt som omhandles i A. V. Rasch: Familien Hals; se ogsaa Finne-Grønn: Elverum I og II.

 

Blandt de «spredte Hals'er», som er medtatt i «Familien Hals», nævnes s. 98 en kaptein Hans Hals, som døde 1740 i Saude i Telemarken, og s. 100 og 105 en informator i Øiestad Henrik Hals. Disse var brødre, født i Aalborg og sønner av en Ib Hals. Henrik, som var født i 1695, blev student 1719, konditionerte derpaa først hos presten Crøger i Andebu og fra 1720 hos presten Kierulf i Øiestad; her holdt han ogsaa privatskole fra 1722 til han i 1733 blev lærer ved fattigskolen i Skien."

 

Jeg merker meg her en fra slekten Hals som bodde på gården Aaset, og en annen i samme slekt med tilknytning til Øiestad. Dessuten nevnes en prest Crøger. Hvis jeg ikke tar helt feil (men det kan jeg gjøre), var Johannes Crøger prest i Botne/Holmestrand på slutten av 1700-tallet. Johannes Crøger kan jo ha hatt en eldre slektning som også var prest i Vestfold. Tilfeldigheter? Kanskje. Men hvis man skal lete etter Erich Erichsen Aaset, er kanskje Aamot et sted å begynne.

Link to comment
Share on other sites

Det er to Åset-gårder i Åmot i Østerdalen.

 

På Åset nordre het far og sønn Ole i adskillige generasjoner, så brukerrekken der består kun av Ole Olsen'er fra siste halvdel av 1600-tallet til ut på 1900-tallet. Noen Erik Eriksen blir nok derfor vanskelig å knytte til den Åset-slekten.

 

På Åset søndre satt Hals-familien, men heller ikke hos dem er navnet Erik blitt benyttet. Se forøvrig denne siden om slekten Hals. Utflyttede, agnatiske Hals-ættlinger med opphav på Åset søndre har nok dessuten benyttet Hals som slektsnavn snarere enn Aaset.

 

Så hvis Erik Eriksen Aaset i Arendal overhodet kan knyttes til en av Åset-gårdene i Åmot, må det nok enten være til en av husmannsplassene der (f.eks. Åsetkvern) eller gjennom giftermål (- og da helst til "Ole-slekten" på Åset nordre).

 

Jeg ser du skriver at Erik Eriksen Aaset hadde en sønn Haagen, og dette navnet var ganske vanlig i Åmot. Men som du selv skriver, hører nok Åmot-tilknytningen fremdeles til "avdelingen for spekulasjoner".

Link to comment
Share on other sites

Jeg har sett i mine notater og funnet kun én mannsperson ved navn Erik med tilknytning til Åset i Åmot. Han kan til gjengjeld være interessant i denne sammenhengen.

 

Den 25.oktober 1737 ble det skiftet etter den avdøde Ole Olsen på Åset nordre - se fol.370a ff her: Solør og Østerdalen sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 , 1735-1738.

 

Tre av sønnene var dratt til sjøs og var derfor fraværende ( - litt merkelig med sjømenn fra Åmot med tanke på at man vel ikke finner noe sted i Norge beliggende lengre fra kysten enn nettopp Sør-Østerdalen!). Disse sønnene var:

 

- Peder Olsen, 28 år gammel, har for 10 års tid siden begifved sig til Siøes at segle og er ifølge brev fra Amsterdam datert 19/7 1737 styrmann på skuten Schejbek som seiler på Ostindien.

 

- Erik Olsen, 26 år gammel, seiler også til sjøs og skal ifølge brorens brev seile på Kina.

 

- Ole Olsen den yngre, 24 år gammel, har for fire år siden begifved sig ud paa Sejlladz og skulle ifølge brev fra ham datert Amsterdam 10/7 1737 reise med skuten Poppesburg til Ostindien.

 

Denne Erik Olsen Aaset er altså født ca. 1711, og etter endt sjømannskarriere kan han jo godt være gått iland et sted på Agdesiden, giftet seg og fått etterkommere - og dermed kanskje bragt både Erik- og Aaset-navnet videre i Arendals-området.

 

Fremdeles spekulasjoner, javel - men vel verdt å gå videre med.

 

Og skulle det vise seg at du eller andre nedstammer fra denne sjømannen Erik Olsen Aaset, kan det jo også være verdt å merke seg at Hvis [= Det som] De fraværende og ved Skibs-Fahrt og i Fremmede Lande sig opholdende Trende Sønner, Nauflig Peder, Erich og Ole Olssønner, Herved arfveligen er Tilfalden og paalaadnet, Det Tager Deris Broder Ole Olsøn Aaset dend ældre under opagt og Forvaldtning paa Dend Maade Loven i 5te Bogs 2 Capituls 6, 9 og 10 Articuler allernaadigst befahler.

 

Erik Olsen Aasets tilfalte og sannsynligvis fremdeles uavhentede arv etter foreldrene var en broderpart på 18 riksdaler 2 ort 6/13 skilling, og hans arvelodd ble utlagt i 2 kalvskinns skyld i Åset, 1 Koe kaldet Paaske, 1 voxen Sauv med lam, 1 Sordt Rannede underdyhne, 1 Steen Kruus med Søndrig Thin Laag, 1 Raatt Kalfskind, 4 skiepper Byg og Een Stang Nafver, så her kan det være arv å hente for etterkommerne. Drøyt 18 1/2 riksdaler bør dessuten ha forrentet seg kraftig på disse 275 årene, så det er bare å ta frem kalkulatoren. Men som etterkommer etter eldstebroren, Ole Olsen Aaset den eldre, vil jeg nok dessverre måtte bestride ethvert krav...

Link to comment
Share on other sites

Her er oppgivelsesskiftet etter de tre sjømannsbrødrenes eldste bror, Ole Olsen Aaset og hans kone Marte Iversdatter, begynt 27.april 1767 - se fol.191a ff her: Solør og Østerdalen sorenskriveri, Skifteprotokoll 14 , 1769-1771.

 

Her nevnes også skiftet etter faren Ole Olsen i 1737:

Ved samme Skifte er og Ole Olsens 3de Brødre Peder, Erick og Ole Olssønner, som opholdt sig i fremlagde Lande arvelig tilfalden og paalodnet i ditto Gaard hver 2 Kalvskind og tilsammen 6 Kskind

Og som deres Broder Ole Olsen var anordnet at tage under Opagt og Forvaltning deres Arvemidler, saa formeente Hand, naar nu af hands Boe derfor giøres Rigtighed og Udlæg, bør Jordegodset derimod tages til Indtægt.

 

Videre kan vi på fol.192a lese at Ole Olsens brorsønn Ole Knutsen Aasetstuen møtte og ba om å få tilført At hands 3de Fader Brødre Peder, Erick, og Ole Olssønner, som haver været i fremmede Lande, og der forlængst ere døde, deres arvemidler ere her i Boet indestaaende, saavidt hand veed, og som Hand nu med sine Sødskende mente at arve dem, saa forbeholdt hd samtliges Ret dertil..

 

Det blir bekreftet at de tre brødre vare Udenlands, og ingen Efterrætning haves om disse ere døde, saa det ikke kan viides, hvad entes Deres Arvemidler, i Følge Lovens 5te Bogs 2den Cap 11te Artl tilfalder Hands Kongel. Majts, eller de dødes Med-Arvinger, Saa beroer Skiftet indtil Rigtighed herom fremskaffes.

 

Deretter har Rentekammeret i brev til Amtmannen meddelt at Hans Kongelige Majestet ved allernaadigste Resolution har skiænket vedkommende Arvinger, den Kongel. Casses tilkomne Rættighed til Arven, som Peder, Erick og Ole Olssønner efter Deres afg, Fader Ole Olsen Nordre Aaset [...] er tilfalden.

 

Verdien av de tre brødrenes samlede farsarv, som i 1737 hadde beløpt seg til drøyt 55 riksdaler, var med 5% årlig rente, tilsvarende nesten 89 riksdaler, etter 32 år vokst til drøyt 144 riksdaler.

Link to comment
Share on other sites

Her er skiftet etter de tre brødrene Peder, Erik og Ole Olsønner, begynt 28.juni 1769 - se fol.233b ff her: Solør og Østerdalen sorenskriveri, Skifteprotokoll 14 , 1769-1771.

 

Brødrene var for meere end 30 Aars Tiid siden til fremmede Lande bortreist, og deres samlede arvemidler ble nå fordelt mellom deres eneste gjenlevende søster Dorte og barna til deres avdøde brødre Ole (den eldre) og Knut. (Min tipp-tipp-tippoldefar var forøvrig blant disse arvingene.)

 

Dersom det nå forholdt seg slik at sjømannen Erik Olsen Aaset på et tidspunkt var kommet tilbake til Norge og hadde bosatt seg i Arendals-området, slik jeg spekulerte om i ovenstående innlegg nr.2 igår, skulle man jo ha trodd at han hadde gitt lyd fra seg til sine slektninger i Østerdalen. Noe slikt livstegn har de altså ikke fått på over 30 år, og teorien om at Erik Eriksen Aaset i Arendal skulle være en etterkommer etter Erik Olsen Aaset fra Åmot, blir nok ikke styrket av dette.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Tusen takk for omfangsrike svar! Det er jo ikke minst viktig å avgrense søket.

 

Da ser det vel dårlig ut for dette sporet, men kanskje det er andre som kan fatte interesse for saken, eller som har arbeidet med disse folka før og nå fikk noe nytt å tygge på.

 

Jon Anders

Link to comment
Share on other sites

  • 10 years later...

Hei

Jeg fant denne og fattet interesse. Håper det er noen som fortsatt følger med på diskusjonen.

Denne Erich Erichssen Aaset hadde ved datteren Karens dåp i Holla i 1767 en fadder Arne Erichsen stiger. Dette skulle jeg tro er samme som Arne Erichsen som var stiger, skriver og tilslutt skoleholder ved Fossum Jernverk i Gjerpen, noen mil sør for Holla og Ulefoss Jernverk. Kan det tenkes at han er en bror av Erich? Se Fossum 1782 (gamlegjerpen.no). Jeg kan ikke se at Erich eller hans kone figurerer som faddere for barna til Arne, men det kan være pga at Erich flyttet videre til Sørlandet og Arendal. Men er Arne eller en av hans koner nevnt som faddere for Erich Erichsens øvrige barn?

 

Mvh

Terje

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.