Jump to content
Arkivverket

Forfedre i Onsøy, Østfold før kirkebøkene starter


Torbjørn Steen-Karlsen

Recommended Posts

Jeg ønsker meg et sted her hvor vi kan legge inn slektsoversikter og tavler over forfedre vi har i Onsøy, som ikke er lett og forske på før kirkebøkene 1733. Jeg legger inn de tavlene jeg har. Kanskje noen kan supplere. Legg inn de eldste slektene dere har i Onsøy. Lag tavler og sammen kan vi finne ut av forfedrene bakover.

 

 

Vestre Slevik i Onsøy.

 

Ole Hansen Østre Slevik

23 år i 1666. Bruker 1699 

sammen med Nils.

___________I________________

Arve Olsen Vestre Slevik                    ~         Maria Mikkelsdatter

født ca. 1666. Ikke overtatt                           født ca. 1669. Bgrv.

ennå 1699. Bruker 1713                                21/6 1737, 68 år.

___________________________________I_________________________________________________________________________________________________________

Mikkel Arvesen                Ole Arvesen               Asbjørn Arvesen         Gunhild Arvesdatter         Arve Arvesen Østre               Kirsti Arvesdatter

f. 5/12 1710. Bgrv.           Vestre Slevik             Slevik                           Møklegård                            Slevik. På Slevik                    ~ Nils Olsen Mellom

27/9 1773, 63 år               f. ca. 1704.                                                                                                      1762. Bgrv 9/5                        Borge

~ Kirsten Halvors-           Bgrv 26/8 1766                                                                                               1773, 70 år

datter                                 fra Møklegård                                                                                                  ~ Ingeborg Mourits-

                                            ~ Helvig Torbjørnsdatter                                                                               datter Forsetlund

                                            Store Fjelle, født ca. 1708                                                                             Bgrv. 13/11 1768, 64 år.

                                           Bgrv. 27/5 1783, 75 år

 

 

Ørmen Østre og Halvorsrød i Onsøy

 

Peder Andersen                                                                                                               Arne Olsen

42 år i 1666.

Husmann under Østre Ørmen 1664

_________?___________                                                                                                      ___________?_________________

Anders Pedersen                                                Lars Julsen Østre Ørmen        ~      Ingeborg Arnesdatter                                                                             Ole Larsen

Østre Ørmen                                                        F. ca. 1657. Trolig bgrv.                    Ørmen, f. ca. 1666                                                                                    Halvorsrød, f. ca.

6 år i 1666                                                            13/10 1736 fra Ørmen                      Død 19/4 og bgrv. 6/4 1740                                                                  1660. Bgrv. 22/12

Bruker 1711 og 1723                                          79 1/2 år.                                            74 år.                                                                                                          1742, 82 år

_____?_________             ___________________________________________________I________________________________________________________________         _______?_____________

Margrete              ~      Jul Larsen           Nils Larsen          Ellen Larsdatter   Hågen Larsen         Karen Larsdatter            Ole Larsen Halvorsrød    ~   Ingrid Olsdatter

Andersdatter                Østre Ørmen      Død 28/2 1761    Bgrv. 20/2 1771   Bgrv. 19/2 1775       Bgrv. 31/12 1758          Født ca. 1687. Bgrv.               Halvorsrød

Ørmen                           f. ca. 1689           fra Skåre, 66        fra Ek, 67 år           som legdslem          fra Strand, 56 år             18/4 1761, 74 år                    f. ca. 1689

F. ca. 1685                    Bgrv. 4/5             år                                                            ~ Ellen                                                                                                                Bgrv.273 1768, 79 år

Bgrv 10/7                     1769 fra               ~ Kirsti Arnes-                                    Kristoffersdatter

1763, 78 år                   Torbjørnrød        datter

                                        80 år

 

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Store (Nordre) Huseby i Onsøy

 

 

Ouen Olsen Store Huseby                             ~                  Ellen Jørgensdatter

født ca. 1669. Bgrv 16/1 1742, 73                                   F. ca. 1692. Bgrv 28/7 1764, 72 år 6 mnd gammel.

_________________________________________I______________________________________________________________________________________________________________________

Ole Oudensen Vestre              Birte Oudensdatter                 Joranne (Jøran) Oudensdatter            Hans Olsen Store Huseby              Olau Oudensdatter

Lund. Bgrv 18/1 1800              ~ 1748 med Guttorm              Bgrv. 12/8 1799, 79 år                            F. ca. 1723. Bgrv 19/8 1797          dpt. 15/3 1733 fra Store Huseby

80 år 10 dg.                               Bårdsen                                     ~1753 med Peder Bårdsen                    ~1753 med Ellen Pedersdatter    Faddere: Ole Lille Huseby, Nils 

~(1) 1744 med Elen                                                                    Åle                                                               Viker, født på Tvete 1733              Forsetlund, Ole Utne, Olau Valle,

Jonsdatter Lund                                                                                                                                               Bgrv. 25/10, 64 år                          Olau Store Huseby,

~(2) 1762 med Elen                                                                                                                                                                                                  Ane ibidem.

Mikkelsdatter

Engelsviken.

 


[1] Anne Jørgensdatter Huseby begravet 29. august 1763, 80 år gammel.

[2] Den Inger Ouden Jonsen Huseby som begraves 10. januar 1795 hører ikke til her.

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

                                               ?

__________________________I_______________________________________________________

Reier Solberg                                                 Mikkel Huseby, pantsatt 18 lpd i Solberg

___I______________                                      _____________ _________I_______________________

N. N. Reiersdatter                                      Bjørn Mikkelsen         Ragnhild Mikkelsdatter

~ Simon                                                       Kihl i Råde                    ~ Ole Gjestsen Gjølberg

            I                                                          1613-1632

            I                                                         ~ Ingrid Kihl

            I                                                         1634 - 1680                        

_____I____________                                     _______I_______________________________________________________________

Maren Simonsdatter                                Mikkel Bjørnsen    Ole Bjørnsen      Bjørn Bjørnsen      Tommes Bjørnsen

~ (1) Søren                                                 Kihl, n. 1664-87      Kihl                   

~ (2) Jon Ellefsen Solberg 1664                                                     

_________I________________________________________________ 

Reier Sørensen          Nils Sørensen            Auen Sørensen          

30 år i 1664                22 år i 1664                18 år i 1664               

                                                                                                         

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Margrete JonsdatterEvje i Rygge

Nevnt 1548

~ (1) Peder

~(2) Paul Hallesen

____________I_________________

Else Pedersdatter                                                ~(2)                Halvor Tollefsen Solberg i Onsøy

Nevnt 1580

~ (1) Bertel Pedersen skriver

_____________________________________________I_________________________________________________________________________

Pål (Halvorsen) Solberg i Onsøy                  Oluf (Halvorsen) Manstad i Onsøy                     Elline Halvorsdatter

                                                                                                                                                            ~ Åsmund Torbjørnsen Åkerberg i Råde

                                                       Disse tre gjorde odelskrav på gården Evje i Rygge  i 1599

 

I andre kilder har jeg lest at det nevnes ei søster til, Liv Halvorsdatter, gift med Bengt Eriksen Søndre Tasken.

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Møklegård i Onsøy.

 

Bergulf (Bjørgulf)

___________________________________________________________________________________________I_____________________________________________________________________

Halvor Bergulfsen Møklegård                                                                                  Johanne Bergulfsdatter, nevnt 12. desember 1588

Nevnt 26/3 1577                                                                                                          ~ Alf Olsen Brødløs/Utgård, nevnt 1562. Død etter 23/9 1599

~ N. N.                                                                                                                           12/12 1588 bytter Alf 2 huder i Brødløs med Oluf Galde og får igjen 2 huder i Utgård på

__________________I_________________                                                                       Hvaler

Helge Halvorsen Møklegård

Nevnt 1593-1633

~ Gunvor Ulfsdatter Kil i Råde,

nevnt 1594-1638

__________________I_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Halvor Helgesen              Ulf Helgesen Bakerød             Anne Helgesdatter Utgård             Åse Helgesdatter                N. N. Helgesdatter

Møklegård                        Nevnt 1637-1676                       Nevnt 1639-1646                             ~ Bjørn Møklegård               ~ Hans N. Valle

Nevnt 1637-1659            ~Kirsten Halvorsdatter             ~Guttorm Jonsen Smertu/            Nevnt 1639-1659                  Nevnt 1631-1660

Malene Nilsdatter      Død 1676.                                   Utgård på Hvaler. Nevnt

Engelsviken, nevnt 1660                                                                                                                 __________I___________________________

Død 1677                                                                                                                                           Gunvor Bjørnsdatter. Bgrv. 26/11 1676

           I                                                                                                                                                ~ Helge Torkildsen Skjelsbu, Hvaler

______I___________________________________________________________________________________________________________________

Helge Halvorsen          Nils Halvorsen              Ingrid Halvorsdatter         Anne Halvorsdatter         (Gunvor) Halvorsdatter

Langekil på Hvaler      Møklegård, født             Nevnt 1677                         Nevnt 1677                        Nevnt 1677

født ca. 1657                ca. 1659                                                                                                                    ~Guttorm Hågensen Viker

~ 1672 på Hvaler                              _____________________________________________________________________I_____________________________________________________

med Kirsten                                       Hågen Guttormsen Viker                    Maren Guttormsdatter                          Malene Guttormsdatter

Halvorsdatter                                    Født ca. 1675. Død 1716                     født ca. 1677. Bgrv 28/4                       ~ Jesper Nilsen Østre Slevik          

Langekil på                                        ~ N. N.                                                   ~ Torbjørn Vigersen Store Fjelle          Malene selger 1729 part i Slevik

Vesterøy, Hvaler                                                   I

                                       ______________________I_____________________________________________________________________    ______________I____________________________

                                       Anne Hågensdatter                          Guttorm Hågensen                     ?Bente Hågensdatter Viker      Helge              Nils                 Hans

                                       født ca. 1708. Bgrv.                           Kjøper 14/11 1724                     Bgrv 25/11 1742, 52 år              Jespersen     Jespersen     Jespersen

                                       22/8 1770, 62 år                                part i Viker                               

                                       ~ Peder Nilsen Engelsviken

                                       født ca. 1705. Bgrv 10/4

                                       1765, 59 år.                                

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 timer siden, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

 

(kutt)

_____________________________________________I_________________________________________________________________________

Pål Halvorsen Solberg i Onsøy                  Oluf Halvorsen Manstad i Onsøy                     Åsmund Halvorsen Åkerberg i Råde

                           Disse tre gjorde odelskrav på gården Evje i Rygge på sin mors vegne i 1599

 

I andre kilder har jeg lest at Åsmund Åkerberg har farsnavnet Torbjørnsen og er gift med Else Pedersdatters datter Eli Halvorsdatter. Likeså nevnes ei søster av dissen. Liv Halvorsdatter, gift med Bengt Eriksen Søndre Tasken.

 

Torbjørn,

 

På herredagen 17. august 1599 er  saksøkerne nevnt slik: «vaar schickit for os vdj rette Pouffuell Soelberrig och Oluff Mandstadt paa Oensøer sampt Osmund Aaberg vdj Raheogenn paa denn ene» (...) «och meente samme godtz deris och deris hustruis sande møderne oddell och hiembgifft at verre» (NHD, 1. r., bd. V, (1599), s. 314-315.

 

Vi kjenner altså ikke patronym for saksøkerne via herredagsdommen, men ordlyden indikerer at minst én av de nevnte må være en svigersønn til Else Pedersdotter og Halvor Solberg. Åsmund på Vestre Åkeberg var sønn av Torbjørn Hallvordsson (Bassøe: Råde, 1968, s. 531-532), og var gift med Eline Hallvordsdotter. Inntil vi får avgjort hvilke patronym Pål Solberg og Ola Manstad hadde, så kan vi ikke utelukke at de også var svigersønner. Dermed bør "Halvorsen" strykes som patronym på de nevnte, da vi foreløpig savner kilder for de to første, samtidig som vi kan utelukke den siste som sønn.

 

Mvh Are

 

 

Edited by Are S. Gustavsen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Aha, så flott Are. Da fikk jeg retta opp en feil jeg hadde fra før og bevist noe jeg trodde. Så flott. 🙂 

 

 

Torbjørn.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har en til tavle på Halvor Solberg som jeg slett ikke vet om holder vann. Kan godt hende at denne er skrevet om et annet sted.

 

                                                                                           ?

                                                          __________________I____________________________________________

Halvor Tollefsen Solberg   ~(1)   Gunhild, død ca. 1570                       Åse

                                   I                                                                                   ~ N. N.

                                   I                                                                              ______I____________________________________

                                   I                                                                                     Marin

                                   I                                                                                      ~ Hans NIlsen Bang, sogneprest i Onsøy

___________________I______________________________

Lars Halvorsen Lund, død ca. 1610   ~  Gunhild Arvesdatter, død ca. 1646

i Onsøy                                                         Nevnes og kunne være barnebarn av

                                                                      Knut og Ingeborg Jonsdatter Heggedal i Asker, nevnt 1560.

 

https://forum.arkivverket.no/topic/129510-44043-lund-i-onsøy/

 

https://www.slektogdata.no/_of/nye/Runar/236/

Link to comment
Share on other sites

På 12.7.2019 den 5.06, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

Jeg har en til tavle på Halvor Solberg som jeg slett ikke vet om holder vann. Kan godt hende at denne er skrevet om et annet sted.

 

                                                                                           ?

                                                          __________________I____________________________________________

Halvor Tollefsen Solberg   ~(1)   Gunhild, død ca. 1570                       Åse

                                   I                                                                                   ~ N. N.

                                   I                                                                              ______I____________________________________

                                   I                                                                                     Marin

                                   I                                                                                      ~ Hans NIlsen Bang, sogneprest i Onsøy

___________________I______________________________

Lars Halvorsen Lund, død ca. 1610   ~  Gunhild Arvesdatter, død ca. 1646

i Onsøy                                                         Nevnes og kunne være barnebarn av

                                                                      Knut og Ingeborg Jonsdatter Heggedal i Asker, nevnt 1560.

 

https://forum.arkivverket.no/topic/129510-44043-lund-i-onsøy/

 

https://www.slektogdata.no/_of/nye/Runar/236/

 

Torbjørn,

 

Atle Steinar Langekiehl har skrevet litt om folket på Solberg i Onsøy, i sin artikkel "Slektene fra Møklegård og Kil. De eldste kjente ledd." NST XXX, (1991) s. 25-98. Se særlig side 42f. Langekiehl viser til en sak hvordan det fremgår at Lars Lund var søskenbarn til prestens (herr Hans Bang) ektefelle, idet deres mødre var søstre. Lars sin mor Gunnild hadde vært gift med Halvor Solberg, mens hennes søster Åsa var mor til herr Hans ektefelle.

 

Dette med Heggedal i Asker forstår jeg ikke helt hvor du har sett. I artikkelen i Runar du har vist til (svar på et spørsmål),  så opplyste nå avdøde Bernt G. Bielke (1919-2004) om endel forhold rundt Grevegg, og at det skal være et arveskifte etter Lars Halvorsson Lund datert 3. mars 1613. Dessverre er det ikke noen kildereferanser i artikkelen fra 1983, så her må det trolig letes endel for å få alt på plass. 

 

Mvh Are

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Heggedal I Asker kommer inn i bildet fordi Knut og Ingeborg i Heggedals sønn Jon Gjellum eide parter i Vestby og andre steder sammen sammen med Jens (sønn av Lars Halvorsen Lund)

Jon Gjellum og hans sønner blir i bygdebøker beskrevet som nær beslektet med Lars Halvorsens sønn.

En annen som hadde eier interesser (odel)  i Vestby var Nils Svendsen Nes i Bærum.

Han hadde også odel i Hol i Trøgstad i likhet med Jon Gjellum.

Nils Svendsen Nes var forøvrig gift med en Halvorsdatter.

Kan Nils Svendsen Nes være gift med en datter til Halvor Tollefsen Solberg ?

Kan Knut eller Ingeborg i Heggedal være etterkommere av Halvor Tollefsen Solberg ? (de og deres sønner eier mye av det samme som Jens Larsen Vestby)

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Denne må vi legge opp igjen, da det må jo være flere onsinger her som kan legge til noe. 🙂

 

 

 

Torbjørn.

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Vi prøver igjen dere. Det må da være ett eller annet menneske med forfedre i Onsøy som har noe og tillegge?

 

Mvh. Torbjørn.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Da holder jeg på og går igjennom papirdiplomene på Digitalarkivet og plukker ut alt som har med Onsøy og gjøre. Dette gjelder foreløpig 1590-1630.

 

image.png.89f232041ff6136a2571716a0166a5dd.png

image.thumb.png.8d602723a1a52a92f763f3e2c3f07cc6.png

image.png.a2bfff8507f89c46f14f63d3d46cc4dd.png

 

 

Link to comment
Share on other sites

På 14.7.2019 den 1.35, Are S. Gustavsen skrev:

 

Torbjørn,

 

Atle Steinar Langekiehl har skrevet litt om folket på Solberg i Onsøy, i sin artikkel "Slektene fra Møklegård og Kil. De eldste kjente ledd." NST XXX, (1991) s. 25-98. Se særlig side 42f. Langekiehl viser til en sak hvordan det fremgår at Lars Lund var søskenbarn til prestens (herr Hans Bang) ektefelle, idet deres mødre var søstre. Lars sin mor Gunnild hadde vært gift med Halvor Solberg, mens hennes søster Åsa var mor til herr Hans ektefelle.

 

Dette med Heggedal i Asker forstår jeg ikke helt hvor du har sett. I artikkelen i Runar du har vist til (svar på et spørsmål),  så opplyste nå avdøde Bernt G. Bielke (1919-2004) om endel forhold rundt Grevegg, og at det skal være et arveskifte etter Lars Halvorsson Lund datert 3. mars 1613. Dessverre er det ikke noen kildereferanser i artikkelen fra 1983, så her må det trolig letes endel for å få alt på plass. 

 

Mvh Are

 


 

På 11.7.2019 den 17.55, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

 

Margrete JonsdatterEvje i Rygge

Nevnt 1548

~ (1) Peder

~(2) Paul Hallesen

____________I_________________

Else Pedersdatter                                                ~(2)                Halvor Tollefsen Solberg i Onsøy

Nevnt 1580

~ (1) Bertel Pedersen skriver

_____________________________________________I_________________________________________________________________________

Pål (Halvorsen) Solberg i Onsøy                  Oluf (Halvorsen) Manstad i Onsøy                     Elline Halvorsdatter

                                                                                                                                                            ~ Åsmund Torbjørnsen Åkerberg i Råde

                                                       Disse tre gjorde odelskrav på gården Evje i Rygge  i 1599

 

I andre kilder har jeg lest at det nevnes ei søster til, Liv Halvorsdatter, gift med Bengt Eriksen Søndre Tasken.

 

Fint at det er flere som blar gjennom diplomene! 

Kom over dette diplomet av 14.12.1640 der skiftet etter Lauritz Lund er gjengitt -  3.03.1613 på Lund i Onsøy (se s. 590).  Bl.a. var Bent Tasken tilstede og var Lauritz Lunds enkes tilsynsmann. 

https://www.digitalarkivet.no/sa10061002079099

 

Legger også inn lenke til dette diplomet som Langekiehl omtaler i NST 33, og  som viser at  Lauritz Lund er Halvor Solbergs sønn- ( s. 615)- på s. 617 fremgår det at Lars mor var Gunnild og at hr. Hans hustrus mor var Åse:

https://www.digitalarkivet.no/sa10061002079120

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.