Jump to content
Arkivverket

Martha Mikkelsen


Carol Sage

Recommended Posts

I am looking for information regarding the parish church in Saebo, Hordaland where Martha Mikkelsen was born on December 14, 1861.  Her father's name was Mikkel Johannesen and her mother was Thala Halsteendattar.  Martha was baptized on 29 December 1861.  I am researching Martha on behalf of the Washington State History Museum as part of a 2020 exhibit regarding the first women's vote in the United States.  Martha Offerdahl (she married Olaf Offerdahl in 1885 in Minnesota) co-authored a pamphlet in 1909 on behalf of the suffrage movement in the U.S.  Thank you.

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Carol Sage skrev:

I am looking for information regarding the parish church in Saebo, Hordaland where Martha Mikkelsen was born on December 14, 1861.  Her father's name was Mikkel Johannesen and her mother was Thala Halsteendattar.  Martha was baptized on 29 December 1861.  I am researching Martha on behalf of the Washington State History Museum as part of a 2020 exhibit regarding the first women's vote in the United States.  Martha Offerdahl (she married Olaf Offerdahl in 1885 in Minnesota) co-authored a pamphlet in 1909 on behalf of the suffrage movement in the U.S.  Thank you.

 

 

Post in Brukernes eget forum

(User forum) 

 

https://forum.arkivverket.no/forum/6-brukernes-eget-forum/#

Link to comment
Share on other sites

In 1884, the old Sæbø church was taken down and replaced by a new one, still there today. I found this about the old church, at norgeskirker.no - unfortunately only in Norwegian.

 

Kirken fra 1634†

En ny kirke ble bygget i 1634 ifølge et utskåret årstall over vestdøren (Litleskare). I 1686 beskrives den som ”een Tømmer bygning Kirchen [skipet] 18 Alen lang, Coorit 10 Alne i Kant med Thaarn paa och Vaabenhus under Thaarnit”. I 1640-41 ble skipets og korets nordside bordkledt. Muligens har nordsiden av bygningen stått uten kledning til da. I 1645-47 repareres og bordkles tårnet. Samtidig legges ”suetak [ant. veggkledning] paa dend øester side aff kirchen” for 21 riksdaler. I 1650-52 repareres bordkledning og gulv. Det arbeides i 44 dager. Tårn og kirke tjærebres med fem tønner tjære. I perioden 1640-1720 tjærebres kirken regelmessig i regnskapenes toårsperioder med vanligvis to tønner tjære, men når hele bygningen tjærebres, medgår 4-5 tønner. Bordkledningen repareres eller fornyes også regelmessig. Lem over skipet legges i 1653-55. I 1696-98 repareres tårnet og våpenhuset. I 1719 anføres at kirken ”som fra grunden af gandske war foraadnet og fordærwed, er Anno 1719 reparered, meed eet nyt taarns opbyggelse og nyt pandetags opleggelse, saawelsom nyt suetag”. Sutak og tårn med kjøler og vindskier ble tjærebredt to ganger. I alt seks tønner tjære medgikk, samt 300 ekenagler til bordkledningen. Resultatet var at stiftsskriveren i 1721 kunne meddele at Sæbø kirke ”er een Tømmer Bygning, som gandske var forfalden, og Ao 1719 fra Grunden op Repareret, og meed eet nyt Taarn, Suetag, nye Pander i stæden for Bordtag, blef forsiunet, saa dend nu er i meget god Stand, og ey behøver nogen Reparation”. Koret var ifølge skriveren 10 alen langt og 11 alen bredt, mens skipet var 18 alen langt og 13 alen bredt. Ifølge en branntaksasjonsforretning i 1856 hadde kirken i vest et våpenhus av bindingsverk tre alen langt og med samme bredde som skipet. Over våpenhuset sto tårnet som raget 4 ¾ alen opp over skipets tak. Det var tekket av en hjelm i form av en firsidet pyramide, åtte alen høy til spissen ”hvorpaa et Jærnspir med Kobberfløi og 2de Kobberkugler”. Tårnet var bygget av bindingsverk med tjæret bordkledning. På korets nordside sto ”et Standerværks Udstik bestaaende af Fordør og et lidet Sacristi. Over hele Kirken er Bjelkelag og Loft”.

Interiør og inventar

Taksasjonsprotokollen fra 1856 forteller at kirken var ”forsynet med Alter og Altertavle, Predikkestol, Døbestol med Døbefont af udhuggen Viksten og et stort Mæssingbækken samt 24 Stolestader og over Hovedindgangen en Pulpiturstol i Bredde med Kirken hvortil fører en Trappegang fra Skibet”. Kirken var ifølge Litleskare uten dekorativ maling innvendig.

Altertavlen kom til kirken i 1708. I kirkeregnskapet anføres at ”Efttersom der war ingen skickelig altertafle till denne kircke, er giort een af bilthugger-werck, hworfor effter betingning er betalt bilthugger Jørgen Christopher Schauer effter bewiis 28 Rdr”. Menigheten betalte 18 Rdr. Resten ble betalt av Manger kirke. I 1712 ble altertavlen staffert for 1 Rdr.

Altertavlen er i dag på Bergen Museum (BM NK 259). Den er bygget opp med et nedre smalfelt (predella) og et storfelt som er avdelt i tre mindre felt av fire korintiske pilastre. Disse bærer et klassisk bjelkeverk med smal arkitrav, frise og høy, utkragende kronlist. Over denne en svungen, brutt gavl med englehoderelieff.

Nedre smalfelt har en oval innskriftstavle innrammet av skårne akantusranker. Tavlen har følgende innskrift: ”Til Taflen Sæbøe Menighed / som Ma[nge]r har foræret / at ziire Tempelhuset med / Hins Hielp den anden været / En Tid var tænkt dog holdtes til / At ikke mer blef / Før Sytten Hundrede dertil / De otte Aar man skref”.

Storfeltets midtfelt har en utskåret fremstilling av Korsfestelsen med hengende Kristus på korset, omgitt av Maria og Johannes. De to flankerende feltene har skårne fremstillinger av to av dydene i form av kvinneskikkelser – til venstre troen (Fides) med bok og – merkelig nok – med anker. Til høyre håpet (Spes) med en due. Tavlen hadde tidligere ”et kors som stod paa skraa ut fra tavlen” (Litleskare). Korset må ha tilhørt troen og ankeret håpet, men korset er forsvunnet og blitt feilaktig erstattet av ankeret.

Sæbøtavlen har visse motivmessige fellestrekk med den eldre altertavlen fra Haus kirke (fra 1678). Begge tavlene har utskårne korsfestelsesfremstillinger flankert av figurskulpturer i mer enn dobbel størrelse. Englerelieffet over Haustavlens storfelt er identisk med englerelieffet i Sæbøtavlens gavlfelt. Sæbøtavlens englerelieff er skåret ut av samme stykke som resten av gavlfeltet – i motsetning til de øvrige figurene på tavlen, samt akantusrelieffet som kroner de to dydene og ranken som omkranser innskriftstavlen på nedre smalfelt. Det kan bety at Sæbøtavlen er tegnet og snekret av samme snekker som snekret Haustavlen, og at Schauers arbeid har innskrenket seg til å skjære figurene og aktantusrankene. En tilsvarende arbeidsdeling ble gjennomført for Schauers og snekker Dølls vedkommende når det gjaldt altertavlen i Korskirken i Bergen (Norges Kirker, Bergen, B. II s. 135 f.).

Farger: Storfeltet har brunsort bunnfarge og grå, marmorerte pilastre på rød bakgrunn. Bjelkeverket og gavlen er staffert i grått, rødt og grønt med marmorert frisefelt. Kristus henger på brunt kors. Gull hår, skjegg og lendeklede. Maria og Johannes har grønne kapper. Maria har rød kjole, mens Johannes har okergul kjortel. Fides har grønn kledning med gullbelte, mens Spes har rød kledning.

Predella er marmorert i grått og rødt. Sort skriftfelt med gull ramme og bokstaver. Grønne akantusornamenter. Største h. 232 cm. Største br. 202 cm.

Døpefont. Den middelalderske døpefonten var i bruk til kirken ble revet. Den sto i en ”Daabstol” i skipets nordøstre hjørne. En ny dåpsstol (”funt”) ble snekret i 1662-64.

Prekestol†. Kirken fikk ny prekestol med himling i 1659-61.

Rituelle kar. Tinn kalk og disk† ble innkjøpt 1645-47. Inventarlisten 1690 nevner en sølv kalk og disk for første gang. Disse er antakelig identiske med kirkens nåværende kalk og disk (se nedenfor). Kirken eide et stort dåpsbekken† av messing. Det var nesten en meter i diameter og hadde i bunnen en fremstilling av Syndefallet i drevet arbeid (Litleskare). Bekkenet ble kjøpt av kjøpmann Rasmus Meyer, Bergen.

Paramenter. Alterduk† av grovt lerret ”med noget røt mackey nedenom” nevnes i 1661. En dreyels alterduk i 1696. Ny messehagel† ”af kaff” til 21 Rdr. ble anskaffet i 1661. Den omtales senere som en blommet fløyels messehagel.

Lysstell. En gammel lysestake† og et stykke av en gammel lysestake nevnes i 1640-71, likeledes et lyshorn† (sic). Fra 1690 av omtales to ”umage lysestager†, huer med to armer”. Da kirken ble revet i 1884 hadde den to store lysestaker† av messing anskaffet omkring 1780 (Litleskare). De ble, sammen med to blakkerter (lampetter) av messing, kjøpt av kjøpmann Rasmus Meyer, Bergen.

Klokker. Kirken eide i 1600-årene én klokke†. I 1705 var den brusten. I 1839 ble en ny klokke anskaffet, men den var ubrukelig da den hadde en ”ringe og ubehagelig klang”. Enda en ny klokke ble derfor kjøpt i 1842. Denne hadde innskriften ”Omstøbt” med et firkantet felt under hvori innskriften ”Denne klokke er bekostet til Sæbø kirke af J.H. Krohn”. På halsen innskriften ”Støbt af K.A. Sundt i Bergen Anno 1842”. Klokken endte som arbeidsklokke ved Arna fabrikker. Diam. ved slagring 40 cm. H. ca. 40 cm (Litleskare).

Bøker. Kirken hadde i 1600-årene en alterbok† in octavo og en salmebok†. Alterboken ble stjålet i 1705. Ny salmebok† in octavo ble anskaffet i 1702.

Almissesamler. Kirkens blokk finnes i Bergen Museum (BM NK. 230). Liten, lav, rektangulær, jernbeslått blokk til å henge på veggen. Hengslet lokk med myntspalte. Lås med hjerteformet låsbeslag på forsiden. L. 45 cm. Br. 16 cm. H. 13 cm.

To klingpunger med fløyels poser og sølvbjeller og dreiede skaft finnes også i Bergen Museum (BM NK 22-23).

Møbler.”1 gemeen stoel som brudfolck sidder udi” nevnes i 1661.

Diverse. Timeglass. 1600- eller 1700-årene. Fire timeglass innfattet i et messing stativ i delvis gjennombrutt arbeid finnes i Bergen Museum (BM NK 58).

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

THIS IS A GOOGLE TRANSLATION WITH MANY SEVERE MISTAKES! (e.g the name Sæbø is replaced by Soap!) Maybe someone will help me correcting some of them?

 

A new church was built in 1634 according to a carved year above the west door (Litleskare). In 1686, it is described as "one timber building the church [ship] 18 Alen lang, Coorit 10 Alne in Kant with Thaarn paa and Waabenhus under Thaarnit". In 1640-41, the northern side of the ship and the choir were clothed. Possibly, the north side of the building has been without cladding until then. In 1645-47 the tower was repaired and clad. At the same time, "suetak [ant. wall covering] on the east side of the church ”for 21 riksdaler. In 1650-52 table cloths and floors were repaired. It works for 44 days. Tower and church tar bres with five barrels tar. In the period 1640-1720, the church is regularly tarred during the two-year periods of the accounts with usually two barrels of tar, but when the entire building is tarred, 4-5 barrels are used. The table covering is also repaired or renewed regularly. The limb over the ship is laid in 1653-55. In 1696-98 the tower and porch were repaired. In 1719 it is stated that the church "which, from the root of the Gandhi war, became obsolete and corrupted, Anno 1719 was repaired, with a new tower structure and a new panning, as well as a new suaget". Sutak and tower with cooler and wind skier were tarred twice. A total of six barrels of tar were included, as well as 300 oak nagler for the outer wall. The result was that the diocese in 1721 was able to announce that Sæbø church "is a timber building, which Gandhi was overdue, and Ao 1719 from the ground up repaired, and with one new tower, Suetag, new pans in place of the table roof, were provided, so dend now in very good condition and ey need some repair ”. According to the printer, the choir was 10 cubits long and 11 cubits wide, while the ship was 18 cubits long and 13 cubits wide. According to a fire appraisal store in 1856, the church in the west had a porch of half-timbers three cubits long and of the same width as the ship. Above the porch stood the tower that projected 4 inches above the roof of the ship. It was covered with a helmet in the form of a four-sided pyramid, eight cubits high to the tip "on which is a Jernnspir with Copper Wing and 2nd Copper Bullets". The tower was built of timber with tarred table cloth. On the north side of the choir was a Standwerk Outpiece consisting of Forddoor and a little Sacristi. All over the Church are Beams and Ceilings ”.

 

 

Interior and furniture

The Taxation Protocol of 1856 states that the church was "provided with an altar and altarpiece, a pulpit, a baptismal chair with baptismal font by the carved Viksten and a large brass basin as well as 24 chairs and a pulpit chair in breadth with the church leading to a stairway from the ship". According to Litleskare, the church was without decorative paint inside.

The altarpiece came to the church in 1708. The church records state that "As there was no proper altarpiece to this church, one is by car-carver werck, for which condition is paid carpenter Jørgen Christopher Schauer effter proof 28 Rdr". The church paid 18 Rdr. The rest was paid for by Manger church. In 1712 the altarpiece was staffed for 1 Rdr.

The altarpiece is today at the Bergen Museum (BM NK 259). It is built up with a lower narrow field (predella) and a large field divided into three smaller fields by four Corinthian pilasters. These carry a classic beamwork with narrow architrave, frieze and high, projecting crown moldings. Above this a curved, broken gable with angel head relief.

The lower narrow field has an oval board framed by cut acanthus borders. The board has the following inscription: "To the Table Sæbøe Church / which the people [have] honored / that ziire the Temple House with / Hins Hielp the other been / A time was thought however kept to / That no more bleed / Before seventeen hundred there / They eight years one step ".

The midfield of the Greater has a carved representation of the Crucifixion with Hanging Christ on the cross, surrounded by Mary and John. The two flanking fields have carved representations of two of the virtues in the form of female figures - the left faith (Fides) with a book and - strangely enough - with anchor. To the right hoped (Spec) with a dove. The board used to have "a cross that was cut out from the board" (Litleskare). The cross must have belonged to the faith and the anchor hope, but the cross has disappeared and been mistakenly replaced by the anchor.

The soapboard has certain motifs in common with the older altarpiece from Haus Church (from 1678). Both boards have carved crucifixions flanked by figurative sculptures of more than double size. The angelic relief over the large field of the Haustavl is identical to the angelic relief in the gable field of the Soap. The angular relief of the soap bucket is carved out of the same piece as the rest of the gable field - unlike the other figures on the board, as well as the acanthus relief that crowns the two virtues and the ridge that encircles the inscription board on the lower narrow field. This may mean that the Sæbøtavlen was drawn and carved by the same carpenter as carpenter Haustavlen, and that Schauer's work has limited itself to cutting the figures and the octane branches. A similar division of labor was carried out for Schauers and carpenter Døll in the case of the altarpiece in the Korskirken in Bergen (Church of Norway, Bergen, B. II p. 135 f.).

Colors: The large field has a brownish bottom color and gray, marbled pilasters on a red background. The joists and gables are painted in gray, red and green with a marbled free field. Christ hangs on brown cross. Gold hair, beard and loincloth. Mary and John have green robes. Mary is wearing a red dress, while John is wearing a yellow-yellow robe. Fides has a green belt with a gold belt, while the Spec has a red trim.

Predella is marbled in gray and red. Black writing box with gold frame and letters. Green acanthus ornaments. Largest h. 232 cm. Largest br. 202 cm.

Baptismal font. The medieval baptismal font was in use until the church was demolished. It stood in a "Daab chair" in the north-east corner of the ship. A new baptismal chair ("funt") was carved in 1662-64.

Pulpit†. The church received a new pulpit with a ceiling in 1659-61.

 

Ritual choice. Tin lime and disk † were purchased 1645-47. The inventory list 1690 mentions a silver lime and disk for the first time. These are probably identical to the church's current chalk and counter (see below). The church owned a large baptismal basin † of brass. It was almost a meter in diameter and had at the bottom a representation of the Fall of Sin in driven work (Litleskare). The pelvis was purchased by merchant Rasmus Meyer, Bergen.

Para Menter. Alter cloth † of rough canvas "with some red mackey underneath" is mentioned in 1661. A three-part altar cloth in 1696. New trade fair † "of coffee" for 21 Rdr. was acquired in 1661. It is later referred to as a flowered velvet hail.

Lysstell. An old candlestick † and a piece of an old candlestick are mentioned in 1640-71, likewise a horn of light † (sic). From 1690 on, two "unfortunate candlesticks †, hats with two arms" are mentioned. When the church was demolished in 1884, it had acquired two large candlesticks † of brass around 1780 (Litleskare). Together with two brass varnishes (lamps), they were purchased by merchant Rasmus Meyer, Bergen.

Watches. In the 1600s, the church owned one bell †. In 1705 it was broken. In 1839 a new bell was acquired, but it was useless as it had a "low and unpleasant tone". Another new watch was therefore purchased in 1842. This one had the inscription "Repainted" with a square field under which the inscription "This bell is paid to Sæbø church by J.H. Krohn ". On the neckline the inscription “Cast by K.A. Healthy in Bergen Anno 1842 ”. The clock ended as a working clock at Arna factories. Diam. 40 cm. H. ca. 40 cm (Litlescare).

Books. In the 1600s the church had an altar book † in octavo and a hymn book †. The Alter Book was stolen in 1705. A new hymn † in octavo was acquired in 1702.

Almissesamler. The church block can be found in the Bergen Museum (BM NK. 230). Small, low, rectangular, iron-plated block to hang on the wall. Hinged lid with coin slot. Lock with heart-shaped locking bracket on the front. L. 45 cm. Br. 16 cm. H. 13 cm.

Two blades with velvet bags and silver bells and twisted shafts can also be found in the Bergen Museum (BM NK 22-23).

Furniture. "1 common chair as bridal people sit outside" is mentioned in 1661.

Various. Chart. 1600s or 1700s. Four hourglass framed in a brass stand in partially pierced work can be found in the Bergen Museum (BM NK 58)

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

That information is most gratefully received.  I will have it translated.  My parents spoke Norwegian at home when I was a child--but only so I would not know what they were saying.

Thank you so much--Carol-Ann Sage (Lier from Buskerud)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.