Jump to content
Arkivverket
Frank Rusten

Tyding av dom

Recommended Posts

Frank Rusten

Jeg har problemer med å lese hva som står og hva saken dreier seg om i denne straffesaken fra 1838 i Ringsaker.

Jeg søker noen som er flinke til å tyde skriften i nedenfornevnte sak.

Jeg takker for all hjelp jeg kan få og håper noen har mulighet og tid til å hjelpe meg på vei.

Justissaken og dommen står etter hverandre henholdsvis på side 166 og 167 i Rettergangsprotokollen for Ringsaker.

 

Justissak mot Berthe Josefsdatter Alms-eie m/flere - 20 okt 1838.

Nord-Hedmark sorenskriveri, G/Gc/L0005: Ekstrarettsprotokoll, 1837-1844, s. 166

https://media.digitalarkivet.no/view/41260/168

 

Dom i sak mot Berthe Josefsdatter Alms-eie m/flere - 23 okt 1838.

Nord-Hedmark sorenskriveri, G/Gc/L0005: Ekstrarettsprotokoll, 1837-1844, s. 166/167

https://media.digitalarkivet.no/view/41260/168

 

Halvor Christiansen ca 34 år gammel og kona Berthe Josefsdatter Alm 34 år gammel meldte flytting begge to iht kirkeboken (utflyttede),

eller ble rettere sagt satt inn i fengsel på Olsrud Arresthus i Vang prestegjeld, 3.8.1838.

Ringsaker prestekontor, L/La/L0004: Klokkerbok nr. 4, 1827-1838, s. 469.

https://media.digitalarkivet.no/view/9079/86432/3

 

Har tidligere spurt om det samme i dette forum 31 mars 2020.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

De to første lenkene dine går til samme sak (justissaken mot Berthe Josefsdatter Alms-eie)

Dommen går til samme sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Et ‹hullete› forsøk på den første:

 

01   Justitssag mod Berthe J. Almseie og Søn m Fl.

02   Aar 1838 den 20 October blev en Extraret sat paa Lensmandsgaarden Stolpe

03   stad i Ringsager til videre behandling af Justitssagen mod Berthe

04   Josephsdatter Almseie m. Fl: Retten blev betjent i Sorenskriverens

05   lovlige Forfald og paa hans Vegne [ordene satt i riktig rekkefølge i.h.t. tallene over] af eedsvoren

       Fuldmægtig Candidatus

06   juris M. Kildal i Overvær af undertegnede 2de Retsvidner. – Hvorda:

07   for Referenten mødte Procurator Ytter ved sin Søn Frederik Ytter som frem-

08   lagde 5 Stk: Attester fra Sognepræsten i Faaberg og Ringsager, hvilke han bad

09   de Tiltate foreholdt. Comparenten dernest fremlagde den til Sessionen

10   udfærdigede Stevning # Efter Paaraab fremstod fri for Baand og Tvang de

11   3de Tiltalte der hørte(?) forelæst de af Referenten proclamerede(?) Attester uden at

12   de ved samme havde noget formelt(?) at bemærke, hvorhos dog Berthe Josephsdatter an-

13   gav, at hun, efter hvad hun nu kan erindre, uden tvivl er fød den 30te Octr 1803

14   som før angivet af Forældrene Joseph Landgraff og Lisbeth Frederiksdtr: Lysgaard Eie

15   Efter Anledning erklærede de Tiltalte, at de ingen yderligere Oplysninger ønske(?)

16   indhendtet førend(?) Sagen indlades til Paadømmelse. Frederik Ytter indlod

17   Dem(?) under Dom(?) ved saadan Paastand, at de Tiltalte Halvor [‹overstrøket› – stiplet linje] Chri-

18   stiansen og Berthe Josephsdatter Alms Eie, samt Søn Ole Olsen for de af dem be-

19   gaaede Tyverie (??) anført(?), nemlig de 2de Førstmældte i Betragtning af

20   at de have forledet sin Søn til Tyverie, hvor med 3m, Tre Maaneders Tugt-

21   huusstraf og den sidstnævnte som er under 15 Aar  i Overenstemmelse med Forord-

22   ning af 20 Febr: 1789 § 6 straffes med Riis under Fogdens Opsyn og at samtlige til-

23   talte en for alle og alle for en, tilpligtes at udrede alle af deres Arrest og

24   denne Action flydende Omkostninger efter af Amtet approberede Regninger.

25   Comparenten maatte ellers i Anledning af Sognepræst Lyngs Attest  bemærke at

26   han aldeles ikke har modtaget noget Skriv af 9de August eller de Attester som der(?)

27   foregives at være sendt, lige som heller ikke Comparentens gjentagende Reqvisi-

28   tion om Attester for de Tiltalte af 14de f. M. indeholdt andre Oplysninger af

29   Forhøret der kunde tjene til Veiledning ved Attesternes Udstædelse, end

30   de der var anført i Comparentens 1ste Reqvisition af 26de Juli D. A. Efter

31   da de Tiltalte var betydet Indstillingen, ved hvilken de ingen særlig

32   Bemærkning havde at fremsette, blev [‹overstrøket›] Eragtet. Sagen optages til

33   Kjendelse eller Dom. De Tiltalte derpaa dimmiterede. Retten derpaa hævet og

34   Protocollen underskrevet.

35   [signaturer]

 

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Selve dommen:

 

01   Dom i Justitssagen mod Berthe J. Almseie m. Fl:

02   Aar 1838 den 23de October blev en Extraret sat paa Sorenskriver-Contoiret

03   paa Gaarden Vershoug i Vang og betjent af Sorenskriver Muus i

04   Overvær av undertegnede 2de Retsvidner. – Hvorda: I Justits-

 

[ny side]

 

01   sagen mod Halvor Christiansen, Berthe Josephsdatter og Ole Olsen

02   Alms-Eje blev afsagt saadan

03   Dom:

04   (Indført Folio 133 i Domsprotocollen (??) 11 April 1835) Conclusionen er saalydende:

05   Thi kjendes for Ret:

06   De Tiltalte Huusmandsfolk Halvor Christiansen og Berthe Josephsdat

07   ter bør for første gang begaaet Tyverie hensættes til Arbeide i

08   Agerhuus Stifts Tugthuus hver i 2 er to Maaneder. – Tiltalte Ole

09   Olsen bør for første Gang begaaet lige Ledes straffes med Riis af Slut-

10   teren under Fogdens Opsigt. – Sagens Omkostninger udrede samtlige

11   Tiltalte efter af Amtet approberede Regninger in Solidum, dog saaledes

12   at Berthe Josephsdatter og Ole Olsen hver for sig tilsvarer de ved

13   deres Arrest forvirkede Udgifter. – Straffen fullbyrdes efter Øv

14   righedens nærmere Foranstaltning og de idømte Omkostninger udredes

15   inden femten(?) Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Ad

16   ferd efter Loven. – Retten hævet og Protocollen underskrevet.

17   [signaturer]

 

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Rusten

Takk for hjelpen.

Så "pryl" eller "ris" ble benyttet som offentlig straffemetode på den tiden for unge lovforbrytere.

De skilte også på straffemetoden tydeligvis ved fylte 15 år?

 

Da er det interssant å vite hva de ble tatt for. Jeg regner med at det står i de første avhørene av dem nevnt nedenfor.

Jeg hadde vært takknemlig for at også de ble oversatt, for å få et innblikk i hva de egentlig hadde gjort.

 

Forhør nr 1.

Nord-Hedmark sorenskriveri, G/Gc/L0005: Ekstrarettsprotokoll, 1837-1844, s. 154a-155a.

https://media.digitalarkivet.no/view/41260/156

 

Forhør nr 2

Nord-Hedmark sorenskriveri, G/Gc/L0005: Ekstrarettsprotokoll, 1837-1844, s. 155b.

https://media.digitalarkivet.no/view/41260/158

 

Mvh

Frank

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Sen melding, bokstavelig talt . . . Er i ferd med å forsøksvis tyde forhør nr.1. Det er langt, og det er langt på natt, men håper å komme med et slags resultat i løpet av morgendagen.

 

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Et forsøk med adskillige ‹hull›, dessverre:

 

 

01   Forhør over Berthe Almseie og Søn

02   Aar 1838 den 7de Juli blev en Extraret sat paa Fogderiets Arresthus Gaar

03   den Olsrud i Vang til Forhørs Optagelse over Konen Berthe Josephsdatter

04   Alms-Eje og hendes Søn Ole Olsen. – Retten blev betient i Soreskri

05   ver Muus midlertidige Fravær af Cand. Jur. M. Kildal som constitue-

06   ret i Overvær af unnderskrevne 2de Laugrettemænd. – Hvorda: Ad-

07   ministrator fremlagde 1. Amtets Constitution af 21 f: M: samt 2 den ind-

08   komne Anmældelse af 29 f: M: med paategnet Berammelse af samme

09   Dele(?) i forkyndt Stand. For Forhøret fremstod Anmælderen Gulbran

10   Evensen Mæhlum 33 Aar gammel der forklarede, at i Begyndelsen af Mai

11   Maaned d:[egentlig stor D, men det blir en idiotisk emoj!] A: blev der stjaalet tæt paa et tæt ved Gaarden liggende ham. 

12   tilhørende Qværnhuus omtrent 7 Sættinger(?) Blandkornmeel, hvilke han lod

13   efterligge paa Qværnen, da der netop dengang indtraadte en Forandring i

14   Veirliget(?) som hindrede ham fra at male det mere Korn som han var til-

15   sends(?) at opmale. – Han lod dette Meel som meldt efterligge, men da han

16   kort Tid efter indfant sig i Qværnhuuset var det bortstjaalet. – Han fatte-

17   de strax Mistanke til Drengen Ole Olsen, saasom denne ellers pleiede

18   regelmæssigen et Par Gange om Ugen at betle hos ham, men i en Tid

19   af omtrent 8 Dage efter Tyveriets Forøvelse ganske var bleven borte. – Da

20  han efter Forløpet af dette Tidsrum, i hvilket han havde gjort en Udvan-

21   dring til Faaberg, atter indfandt sig hos Comp: tilstod han, paa Tilspørgende

22   at have Stjaalet omtrent halvparten av det omhandlede Meel, og at hans

23   Moder Berthe Josephsdatter til anden Tid havde bemægtiget sig den tilba-

24   geblevne Deel af Meelet. – Saavel han som Moderen havde banet sig Ad-

25   gang til Qværnhuset igjennem den Aabning som i deslige Huse finder Sted

26   mellem Vandhjulet og Væggen. – Ole Olsen forsikkrede derhos, at hans Sted-

27   fader Halvor Christiansen havde tilskyndet og opmuntret ham til Begaael-

28   sen af det omhandlede Tyverie, ligesom ogsaa Stedfaderen modtog efter Hjem-

29   komsten og aabnede den Pose, hvori han havde forvaret Meelet. – Efter saa

30   dan Beskeed begav Comp: sig i Foreening med Niels nedre Kinde og Amund

31   Kindeeie til Angjældendes Bopæl, hvor Berthe for sit Vedkommende erkjendte

32   Riktigheden af den af hendes Søn afgivne hende vedrørende Tilstaaelse. – Hal-

33   vor Christiansen, der ved denne Leilighed var tilstæde benægtede aldeles, at

34   have tilskyndet sin Søn til at begaae Tyveriet , ligesom og selv at have mod-

35   taget og aabnet Meelposen efter Sønnens Hjemkomst, derimos paastod han, paa

36   meddeelt Underretning om, at Meelet var stjaalet, at have paalagt sin

37   Søn, at bringe det tilbage. – Ligesom Sønnen vedblev, paa Tilspørgende, sit

38   gjorte Udsagn om Faderens Meddeelagtighet, saaledes benægtede han bestemt

39   dennes Forgivende om, at have formanet ham til, at bringe det tilbage. Hvor-

40   vidt Halvor Christiansen, skjøndt efter eget Opgivende bekjendt med at Melet var

41   ulovligen bekommet, desuagtet spiste af samme, kjender ikke Comp: til, lige-

 

[ny side]

 

01   som han heller ikke i den Anledning blev udspurgt; dog er det meget mue-

02   ligt at dette ikke var Tilfælde. Thi Tyveriet blev forøvet en Søndag, og sam-

03   me Dag begav Halvor sig paa Arbeide, fra hvilket han først kom tilbage efter

04   en Uges Forløb. – heller ikke er det Comp: bekjendt, om Berthes Tyverie

05   der blev forøvet den paafølgende Tirsdag, var i Forveien bekjendt for hen-

06   des Mand. – Comp: endelig tillagde, at Ole Olsen, uden at Vidnerne vare

07   tilstede, for ham tilstod at have stjaalet en Foldekniv, uden at han oppgav

08   hvem sammes Eier var. – I øvrigt kjender ikke Comp: til at de 2de Arre-

09   stantene har begaaet flere Tyverier; derimod har han hørt fortælle, at

10   Halvor Christiansen skal have frastjaalet Lars Evensen Alm 1 Grime, og at

11   han i Vidners Overvær skal have bekjendt dette Tyverie. – Efter Paaraab

12   fremstod 1ste Dep: Niels Johnsen nedre Kinde 58 Aar gl: og 2den Dep: Amund

13   Christensen Kindeeeie 39 Aar gl:, der heholdt sig aldeles til Klagerens For-

14   klaring bekræftende Berthe Josephsdatters og Ole Olsens afgivne Tilstaaelse

15   ligesom de ogsaa med denne var enig i de afvigne Udsagn som sidstmeldte

16   og Halvor Christiansen efter dennes Forklaring gjorde, betræffende Halvors

17   formeentlige Medviderie i det af Sønnen begaaede Tyverie, hvorhos 2den Dep:

18   tillagde at have hørte Halvor erkjende at have spist til Duvels(?) af det

19   stjaalne Meel; derimod hørte han ikke Halvor Christiansen fortælle, at

20   han skulde have formanet Sønnen til at hjembringe hvad han havde

21   stjaalet. – Andet havde Deponenterne ikke at forklare, dog sagde 1 Deponent

22   sig at have hørt det samme Rejgle(?) om den stjaalne Grime som Klageren

23   har forebragt, ligesom han i det hele har fornummet at Halvor har et

24   meget slet Lov[Liv?] i Lejgden(?), fornemmelig i de sidste Aar. – Fri for Baand

25   og Tvang blev for Forhøret fremstillet Angjeldende Ole Olsen Almseie 12 1/2 Aar gl.

26   født i en Plads under Gaarden Lunde i Faaberg af Foreldrene Ole Pedersen

27   [overstrøket] og Berthe Josephsdatter, hvilken sidste da han er avlet uden for

28   Ægteskab for omtrent 6 Aar tilbage, er bleven gift med Halvor Christian

29   sen. – Førend hans Moder blev gift med sin nuhavende Mand havde hun

30   ham med sig paa de Gaarde paa hvilke hun i dette Tidsrum tjente. – Siden

31   Moderen blev [tilføyet ovenfor linjen] gift har han været med sine Forældre paa 2de Pladser [overstrøket]

32   under Gaardene nedre og øvre Alm. – Han har nydt Underviisning dels af

33   sin Moder, dels af Districtets Omgangs-Skoleholder, og har han desaarsag

34   saamegen Christendoms-Kundskab, at han indseer tilfulde det sirafværdige(?) [meningsløst, for meg, men det er det jeg leser]

35   Tyverie. – Han forsikkrede ikke forhen at være straffet for nogen Forbrydelse

36   og gjentog derefter med Hensyn til det av ham begaaede Meeltyverie den sam

37   me Tilstaaelse som han for Klageren og Mænd har afgivet, dog med  den For

38   andring, at saavel hans Stedfader som hans Moder tilskyndete ham til Tyve-

39   riet, der (??) blev begaaet en Søndag Morgen tidlig, samt at hans Fader mod-

40   tog Meelposen og at hans Moder derpaa aabnede den og af dens Indhold Kogte

41   et Maaltid Mad, som de alle 3 i Forening gjorde sig tilgode med. – Hans Fader

42   begav sig senere paa Arbeide og nød af det stjaalne Meel kun det omtalte

43   ene Maaltid Mad. – Inqvisitten(?) oplyste iøvrigr at han var underrettet om den

44   paa Mæhlums Qvernhuus stedfundne Malning samt at der paa samme blev ef-

45   terliggede endeel Meel, hvorpaa han banede sig Adgang til Qvernhuset paa den

46   af Klageren omforklarede Maade. – Paa Tilspørgende erkjendte han at have

47   stjaalet i denne Vinter fra Anders Fjeldstad paa Ring en Foldekniv som han

48   bemægtigede sig i Gaardens Kjøkken, hvor den laae. – Foldekniven solgte hand(?) der(?)

49   efter til Tjenestedreng Lars Christiansen Midtfreng for 4s[killing]? uden at fortælle at

50   den var stjaalen. – Hvorvidt for øvrigt Lars maatte have nogen Ahnelse om

51   at den var stjaalen er han ikke istand til at bedømme. – Fler Tyverier for-

52   sikkrede han i sit Liv ingensinde at have begaaet. – Da hans Moder stjal

53   Melet paa Mæhlums Qværn var han dragen til Faaberg og har han saaledes

54   ingen personlig Kundskab om dette Tyverie; dog har Moderen selv fortalt ham

55   samme. – Anledningen til at han reiste til Faaberg var for at besøge sin

56   derværende rette Fader. – Andet havde han ikke at omforklare. – Derpaa blev

57   fri for Baand og Tvang fremstillet Angjeldende Berthe Josephsdatter

58   Almseie 34 Aar gl. født i en Plads under Gaarden Lysgaard i Faaberg af

59   Forældrene Joseph Landggraff og Lisbeth Fredriksdatter, hvilke begge for flere

60   Aar siden ere døde. – Hos sine Forældre var hun hjemme kun indtil at hen

61   des Kræfter tillod hende at ernære sig selv. – Hun var først i Tjeneste paa

62.  Gaarden Lysgaard under hvilken Tjeneste hun blev confirmeret af Præsten

63   Steen; derpaa tjente hun paa Gaardene Hovie, Skjeggestad og Sæther, alle be-

64   liggende i Faaberg. – Derpaa var hun en 4 a 5 Aar paa sin egen Haand, for at

65   ernære den af hende uden for Ægteskab fødte Søn Ole Olsen. – Endeligen fik hun

 

[ny side]

 

01   paany Tjeneste paa Gaarden Alm i Brøttum, og blev hun efter nogen Tids

02   Forløb gift med sin nuhavende Mand Halvor Christiansen, med hvem hun

03   har faaet 3 Børn. – Til Alters gik hun sidste Gang i afvigte Høst, og har hun

04   ikke forhen været tiltalt eller straffet for nogen Forbrydelse. Hun afgav deref-

05   ter saadan Tilstaaelse: Hendes Søn Ole Olsen hjembragte en Søndag Morgen i

06   dette Foraar, forsaavidt hun kunde skjønne, omtrent 1 1/2 (??) Blandkornmeel, hvil-

07   ket han fortalte at have stjaalet paa Mæhlums Qværnhuus. – Af dette Meel

08   tillavede dels hun, dels han Mad, [overstrøket] flere Dage indtil det hele var fortæ-

09   ret. – Hun kand ikke erindre, om hun var bekjendt med det begaaede Tyverie. – Hen-

10   des Søns Foregivende om, at hun skulde have tilskyndet ham til dette Tyverie

11   benægtede hun bestemt. – Saaavidt erindres den paafølgende Tirsdag midt paa

12   Dagen stjal hun i Qværnhuset, efter hvad hun kunde skjønne 7 a 8 (??) Meel, af

13   hvilke hun ligeledes tillavede Mad for sig og hjemmeværende 3 smaa Børn. Fle-

14   re Tyverier forsikkrede hun ingenlunde at have begaaet ligesom hun ogsaa

15   foregav at hun ene ved den i dette Aar stedfindende store Trang blev be-

16   væget til at stjæle. – Hun blev derpaa confronteret med sin Søn Ole Olsen

17   der imidlertid vedblev sit Udsagn om, at ogsaa hun tilskyndede ham til

18   Forøvelsen av Meeltyveriet. – Derpaa blev fremholdt for Forhøret Halvor

19   Christiansen Almseie 34 Aar gammel, der forklarede at hans Søn Ole Olsen bragte

20   med sig en Løverdags Aften, netop som han nylig var kommen tilbage fra

21   Arbeid, noget Meel. – Han havde vel et Slags Mistanke om, at det var stjaa

22   let, hvorfor han ogsaa ikke undlod at formane ham til at lade saadant

23   være; men det kom dog ikke dengang til nogen Forklaring imellem dem. –

24   Den paafølgende Søndag - Morgen bragte han atter noget Meel hjem, og er-

25   kjendte han da, at have stjaalet det paa Mæhlums Qværnhuus saavelsom

26   hvad han den foregaaende Aften havde bragt med sig. – Af dette Meel blev

27   der tillavet Mad, hvoraf han spiste et Maaltid og begav han sig derefter

28   igjen paa Arbeide. – Han benægtede saaledes aldeles bestemt at hans Stedsøn

29   Ole Olsen, efter Tilskyndelse fra hans Side stjal Meel. – Ligesaa benægtede

30   han, at have stjaalet fra Lars Evensen Alm en Grime eller i det hele selv

31   at have forøvet enten dette eller noget andet Tyverie. – Angjældende Ole Olsen

32   erkjendte nu, at han saavel Løverdag som Søndag stjaalet Meel paa Mæh-

33   lums Qværn; imidlertid forsikkrede han, at han om Løverdagen kun havde ta-

34   get nogle faa (??). – I øvrigt vedblev han at paastaa, at hans Fader ogsaa

35   tilskyndede ham til Tyveriet. – Forhøret derpaa udsat til Gjenforetagelse(?)

36   her paa Stedet den 16de førstk: Kl: 10 Formiddag. som den første Tid dets videre

37   Behandling, paa Grund af forud berammede Justits- og Aastedssager, er mulig. –

38   De afhørte dimmiterede, Arrestanterne til Arresten overendtvordet(?), Retten he

39   vet og Protocollen underskrevet, efter at Halvor Christiansen var meddeelt

40   Udsættelsestiden og paalagt da at indfinde sig. –

41   [signaturer]

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Forsøk på forhør 2:

 

01   Forhør over Berthe Almseie og Søn

02   Aar 1838 den 16 Juli blev en Extraret sat paa Fogderiets Arresthuus Gaarden

03   Olsrud i Vang til videre Behandling av Forhøret over Berthe Josephsdatter

04   Almseie og hendes Søn Ole Olsen. – Retten administreret i Sorenskriver

05   Muus midlertidige Fravær af Cand: jur: M. Kildal som constituert i Over

06   vær af underskrevne 2de Retsvidner. – Hvorda: Administrator fremlagde

07   den under 7(?) dennes udfærdigede Indkaldelse i forkyndt Stand. – Efter Paaraab

08   fremstod 3. Soldat Lars Christiansen Midtfreng 22 Aar gl: der fremleverede i Ret-

09   ten en med Messingskaft forsynet Foldekniv, hvilken han sagde sig i afvig-

10   te Vaar at have afkjøbt Angjældende Ole Olsen for 4 Skillinge. Dep: forsik-

11   krede, at han ingen Ahnelse havde om at Kniven var stjaalen; Thi Ole Olsen

12   forgav paa hans spørgsmaal desangaaende, at han havde erholdt den i Find-

13   løn af en Døl for en tabt Svøbe , som han havde skaffet denne tilbage – et

14   Foregivende som Dep: ikke havde nogen Anledning til at drage i Tvivl at det

15   jo medførte Riktighed. – Andet havde han ikke at anforklare. – 2den Bestjaalne

16   Kirstie Larsdatter Tjenestepige paa Fjeldstad 22 Aar gl:, der paa Foreviisning

17   af den i Retten tilstedeværende Foldekniv erklærede, at samme i et og alt lig-

18   ner en som i afvigte Vinter blev hende frastjaalen. – Hun kan saameget

19   mindre betvivle at det jo er den samme, som den netop blev savnet en

20  Dag, paa hvilken der havde været paa Fjeldstad en Betlergut, der efter

21   Opgivende skulde høre hjemme paa Almseie og være en Stedsøn af Halvor

22   Christiansen. – Kniven blev savnet strax efter at denne Gut havde forladt

23   Fjeldstad, hvorfor hun ogsaa setter efter ham uden dog at indhente ham. – Hun

24   bemærkede derhos, at hendes Huusbonde Anders Fjeldstad har anseet sig (??)

25   (??) fra at møde, saasom Kniven ikke er ham tilhørende og desuden blev stjaa-

26   len i hans Fravær. – 3de Bestjaalne Lars Evensen nedre Alm 37 Aar gl:

27   der forklarede, at i Foraaret 1837 blev der stjaalet i en Bodsval hos ham, der

28   dog ikke var gjenlæst 1 Hestegrime; senere fik han at see denne Grime paa

29   en Lars Frengstuen tilhørende Hest og da han udspurgte denne hvorledes han

30   havde bekommet Grimen, opgav han at have kjøbt den af Halvor Christiansen

31   Almseie. – Dette foranledigede, at Comp: i den Anledning tilspurgte Halvor

 

[ny side]

 

01   Almseie, og erkjendte da denne, Riktigheden af Lars Frengstuens Opgivende

02   i dennes og Lars nedre Almseies Overvær, med Tilføiende, at han havde taget

03   Grimen i omhadlede Bodsval. – Foruden dette Tyverie hendte det og-

04   saa, at Comp: i afvigte Vaar overraskede Halvor Almseie, der den Gang ud

05   førte Tærskning for Comparenten, paa Gaardens Laave, netop som han, af

06   Korsten(?) eller den urenskede Rug havde fyldt en Pose, hvilken han var

07   i Begreb med, da Comp: kom tilstede paa Laaven, at gjemme tilside. – Comp

08   vilde tage med sig Posen saavelsom Personen ind i Stuen, hvor de øvrige

09   gaardens Folk dengang opholdt sig, for at han der i disses Overvær kunde

10   bekjende det begangne Tyverie; men dette Forsæt lykkedes det ham ikke at

11   udføre, saasom Halvor førte sig til Nytte det dengang værende Mørke

12   og udstyrtede paa Laaven Posens Indhold, hvorhos han frækt paastod, saavel

13   dengang som senere, naar Comp: tillagde ham Tyveriet, ikke at have stjaa-

14   let Nogetsomhelst. – Halvor Almseie havde ved den omhandlede Anledning

15   begivet sig ut av Stuen førend de øvrige Folk der dengang spiste sammesteds

16   Forduvels. – Comp: blev opmærksom paa hans tidlige Bortfjernelse, hvisaarsag

17   han strax efter fulgte ham ud, og var det da, at han paagreb ham un-

18   der Udførelsen af det sidst omhandlede Tyverie. – Han har derhos ingen yderli-

19   ere Oplysning at meddele, der kan bestyrke hans nu gjorte Angivelse. –

20   4 Dep: Lars Eriksen Fregstuen 44 Aar gl:, der ganske henholdt sig til 3de

21   Bestjaalnes Forklaring, forsaavidt angaaende Halvor Almseies Omgangsmaa

22   de og afgivne Tilstaaelse betreffende Hestegrimen. – Iøvrigt forsikkrede Dep: at

23   han ingen Tvivl nærede om, at Halvor Almseie var retmæssig Eier

24   af Hestegrimen, hvilken han, efter at være ham faldbuden 2de(?) Gange, til-

25   handlede sig af denne for endeel Varer og nogle Penge, der naar de før-

26   stes Værdie ogsaa ansættes i Penge, tilsammen kunde udgjøre 3 ort og

27   nogle Skillinger. – Andet havde Dep: ikke at omforklare. – 5 Dep: Lars

28   Christophersen nedre Almseie, 28 Aar gl: der henholdt sig, betræffende den

29   af Halvor Almseie afgivne Tilstaaelse, til 3de Bestjaalnes Forklaring i

30   det han dog bemærkede, at han ikke kan erindre, at Stedet hvor Halvor

31   skulde have taget Grimen, blev omtalt. – Andet havde han ikke at om-

32   forklare. – Derpaa fremstod Halvor Christiansen Almseie der

33   nu erkjendte at have solgt den til Lars Frengstuen for det af denne saavidt

34   erindres, opgivne Vederlag. – Han tilstod derhos, at have i afvigte Vaar

35   fyldt en Pose paa Lars Alms Laave med Rug og kunde dens Indhold ud-

36   gjøre, saavidt han kan skjønne, omtrent en Skilling. – Da han var i be-

37   greb med at gjemme Posen, blev han overrasket af Lars Alm, hvisaarsag

38   han udstyrtede dens Indhold for at der ikke skulde skaffes Beviis mod

39   ham om Tyveriet. – Flere eller andre Forseelser forsikkrede han ikke

40   at have begaaet, i det han derfor opgav, at de trange Kaar, i hvilke han

41   og Familie befinder sig have forledet ham til at begaae de nu tilstaaede

42   Tyverier. – Han sagde sig derefter at være født paa Gaarden nedre Alm i

43   Brøttum af Forældrene Christian Svensen og Gudbjør Halvorsdatter, hvil-

44   ke begge endnu lever og ere Føderaadsfolk paa bemeldte Gaard. – hos sine

45   Forældre var han hjemme indtil han blev gift med sin nuhavende Kone

46   Berthe Josephsdatter og med Hensyn til sin Skjæbne i dette Ægteskab henholdt

47   han sig ganske til hendes Forklaring. – I Aaret 1818 blev han af den da

48   forrettende Præst, Rynning, confirmeret i Ringsagers Hovedkirke og sidste Gang

49   gik han til Alters i Brøttums Annexkirke i afvigte Høst. – Han har været

50   ridende Jæger ved den vardalske Eskadron af det Oplandske Khor(?) fra hvilken

51   Tjeneste han blev forløvet(?), saavidt erindres, for 4 Aar tilbage. – Hverken

52   som Civil eller Militair har han været tiltalt eller straffet for nogen For-

53   brydelse. – Fri for Baand og Tvang blev af Arrestforvareren fremstillet og

54   saa i Dag Angjældende Ole Olsen, der paa Foreviisning af den tilstedekomne

55   Foldekniv erkjendte samme for at være den han stjal paa Fjeldstad. – Hvornæst

56   Administrator med Hjemmel i Placat af 11 Mai 1810, hjemforløvede denne An

57   gjældende. – De øvrige Afhørte dimitterede. – Forhøret sluttet, Retten

58   hævet og Protocollen underskrevet. –

59   [signaturer]

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank Rusten

Tusen takk Even for arbeidet med å oversette teksten for meg.

Jeg er veldig takknemlig for at du nok en gang hjelper meg. Dine kunnskaper er kjempeviktig for alle oss som ikke klarer å lese de gamle skriftene.

 

Her gjemmer det seg mye historie. Saken beskriver saklig og brutalt hvordan en liten familie forsøker å klare seg i en tid med trange kår.

Her er nyttig familieinformasjon for meg om forfedre, naboer, og hvordan hverdagslivet var på denne tiden på et sted jeg kjenner godt.

 

Her hører vi historien om en mor og far som fikk fengselsstraff ved Christiania Tukthus i Kristiania for relativt små tyverier.

Hardt straffearbeid i 2 måneder for å ha stjålet litt mel for å få mat på bordet, og en grime til en hest.

Vi hører om en sønn som gikk rundt og "betlet". Det betyr vel at han gikk rundt for å tigge til seg mat og annet for å livnære seg og sin familie.

Sønnen hadde stjålet og solgt en liten foldekniv. For det fikk han offentlig "ris" eller pryl til straff, fordi han var bare 12 1/2 år gammel da forbrytelsen ble utført.

Det er ingen tvil om at myndighetene på denne tiden så alvorlig på tyveri og straffet befolkningen hardt for dette, også barn.

I tillegg opplevde de nok det store "bygdedyret" - skammen, bygdesladderen, hviskingen, og blikket fra bygdefolket, som en ekstra byrde i den harde hverdagen de hadde i utgangpunktet.

 

Takk for hjelpen Even.

Mvh

FR

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.