Jump to content
Arkivverket
Ivar Kristensen

Forsøk på transkribering av domsavsigelse

Recommended Posts

Ivar Kristensen
Posted (edited)

Hei. Jeg forsøker å transkribere denne domsavsigelsen fra 1751, under "Afsagt" på høyre side: https://www.digitalarkivet.no/rg20090507350249

 

Siden Isaach Olsen nu inden Retten ? haver frivillig 
tilstaat at Anna Reyersdatter er hans endnu i livet
værende Huustrues Kiødelige Broder datter
og hun ligeledes tilstaatt at Isach Olss er hendes
kiødelige faster mand, iche desmindre haver dog levet?
2de Personer? ?fft? i Løsagtighed, effter egen tilstaaelse
tilsammen Avlet ett Pige Barn og saaledes
blodskam begaaett; thi kiendes? ?des for
Rett at bemelt: Isaach Olsen og Anna Reyers
Datter for deres begangne misgiærning
bør effter lov: pag 872 att: 14 have deres liv for
                                                            Isach Ols sen
brudt ved at hals hugges, samt have deres
Hoved? Lod for brudt men siden der inden
Retten af LaugRettet er bevidnett at Anna 
Reyers Datter intet er eyende kand derhen 
ey dømmes: denne vores dom vi
ydmygst til vores over domeres kien
delsse henstiller.
begge Delinqventer Blev tilspurt om de
hafde noget mod den afsagde dom at sige
R// Ney men? henstiller? det? til ?
Naade. 

 

 

Kjempefint hvis noen her kan hjelpe med de ordene jeg ikke klarer eller leser feil. Denne dommen skal ha blitt omgjort til forvisning, og således er det som står mot slutten viktig. 

 

 

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Et famlende forsøk på litt retting etc. –

 

05   kiødelige Fasters Mand, icke desmindre haver dog bemte [bemeldte]

07   tilsammen Auvlet eet  . . .

08  . . . thi kiendis [kiendis igjen, men ‹overstrøket›, dvs. ‹underprikket›]

12   . . . samt have deris [ordet er overstrøket, og erstattet med «Isaach Ols sin» over]

13   Hoved Lod . . .

21   . . . henstiller det til Kong(?) [kongens?]

22   Naade.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen

Tusen takk! Jeg hadde egentlig tenkt å forsøke meg på hele saken, men det er en ganske grei oppsummering i domsavsigelsen. Dette var en stor skandale. Isak Olsen var lensmann i Hammerfest, og Anna Reyerdsatter var datter av lensmann Reier Sørensen Gamst på Loppa. Isak Olsen var gift med hans søster, Anne Cathrine Sørensdatter Gamst (derav "Fasters Mand").

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

Jeg fant saken igjen i protokollen for Nordland og Finmarks lagstol, 1740-1761. Begynner på fol. 196a, nede til høyre: https://www.digitalarkivet.no/rg20090506330437 


Det blir for mye å gjengi alt her, så jeg tar bare de for meg mest interessante opplysninger. På neste side står det blant annet at: 
"Niels Andersen af Alten som er beordret 
af vedkommende øvrighed i Findmarken
tilligemed 2de andre Mænd at føre Delin
qventerne til og fra Laugtinget ...". 

Niels Andersen og Isak Olsen var søskenbarn.

 

Selve domsavsigelsen begynner på fol. 197b. Med forbehold om enkelte feil: 
"Dend indstevnte Delinqvent Isach Olsen
af Hammerfæst Mennighed udj West Findmarken
Befindes saavel effter her i Laugtings Retten ind
komne Attest fra Præsten for Hammerfæst
Mennighed Claus Christian Kielstrup af 8. April
Næstafvigte som effter hans egen her for Retten
Aflagde Bekiendelse, at være fød udj Saltedahlen
i Saltens Fogderie  og Nordlands Ampt 1692 hvor han
skal være forbleven indtil hans Alders 32t aar, da
hand dereffter Reiste paa Fiskerie til Findmarken
og først toeg sig der Tjeneste hos een Mand, nu
afgagne Christopher Olsen paa eet aars tiid, dernest 
hos een Præst ved Nafn Peder Harboe udj 3de aar,
da hand  eet aars tiid dereffter Begav sig udi
ægteskab med hans endnu i Live værende Hustrue
Anna Chathrina Sørensdatter Gamst og Blev saa
Beskikket til at være Bunde Lænsmand der
i Hammerfæst, som Contiuerede u-paaklagelig indtil
aaret 1751: da det  Blev opdaget at hand hafde hafft
Legemlig omgiengelse med sin Hustrues Broder
datter ved Nafn Anne Reiersdatter, som 
kom Ao 1749 ved Maria Besøgelses tiider udi 
hans Huus at tiene, men forblev ei Lengere der end
til Paasche 1750: i hvilken tiid da vinteren 
ankom, hand ikke har kundet nægte for, ja at have
hafft Legemlig omgiengelse med hende nogle
gange, Men vidste ikke noget af at Hun skulle 
være ved Hannem Bleven Frugtsommelig
førend lenge effter hun var draget af Huuset
og een Stund hafde opholdt sig først hos
Reinholt paa Langenes ved Talviigen
dernæst hjemme hos Hendes Foreldre paa Loppen
udj Nordlands amt, hvor hun effter Michelsdag
1750 skal være gaaen i Barsel Seng, og da
udlagt Hannem til Barne-Fader."

 

Barnet ble døpt på Skjervøy, men døde fem uker etter fødselen.

Videre står det bl. a. på fol. 198b:

 

                                   "... Delinqvent Isach
Olsen som nu er imod 60 aar gammel, har
udj ald hans Lives tiid været vel Bekiendt
for een skikkelig, duelig og Strævsom
Mand, fri for ald slem Rygte, indtil
hand henfaldt i denne grove Last og forseelse
med hans Hustrues Broder datter, som
tilforn var Bekiendt for at være een 
meget Lætfærdig og forførisk Persohn ...".

 

Retten opprettholdt at de for blodskam etter loven burde "hals hugges og have deres Boes Lod for Brudt", men overlot det
"allerunderdanigst til Deris Kongelig Majestæts
eegen nærmere allerunderdanigst Befindende 
om det ikke med Straffen over Isach Olsen maatte
have sitt forblivende ved at miste hans Boes
Lod og fremdeeles at Forblive ved hans
Boepæl at Stræbe ved Fiskerie til sin og sines
Livs ophold paa Handels Stædet udj Hammerfæst.
Men hvad Qvinde Mennisket
Anne Reyersdatter angaar, da ? det
Beqvemmeligst at hun Bliver forviist fra 
Findmarkens Amt, til Fiskeriene i Westeraalen
udj Nordlands Amt hendes Lives tiid ærligen
at tiene for sit Brød."

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

Anna Reiersdatter levde ved skiftet etter moren i 1758. Brukslenke:https://www.digitalarkivet.no/sk20081209630631 Når det står at hun er umyndig betyr det vel egentlig bare at hun var ugift? Det står ikke noe om oppholdssted. Isak Olsen og hans hustru forsvinner sporløst. Ifølge Kristian Fors skal han ha blitt forvist til Øst-Finnmark. Se innlegg 2 her: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=71825  Dette var, som en kan se, ikke rettens innstilling. For å finne ut av dette må en nok lete i kongelige resolusjoner. 

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Her er den kongelige resolusjonen:

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcab/L0034: Norske tegnelser, 1753-1754, s. 16b
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20120925641333 

 

Og innlegget (sakspapirene) for resolusjonen:

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0163: Norske innlegg 1572-1799, 1753, s. 72
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517067627 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen

Tusen takk! Jeg så raskt over det nå. Veldig grei skrift å lese, og så stemmer det at han ble forvist til Øst-Finnmark. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)
11 timer siden, Ola Teige skrev:

Og innlegget (sakspapirene) for resolusjonen:

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0163: Norske innlegg 1572-1799, 1753, s. 72
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517067627 

 

Nå har jeg lest og transkribert noe av dette etter beste evne. Veldig interessant. Tilsynelatende var det amtmannen som fremmet forslaget om at han burde forvises til Øst-Finnmark. Det var da ikke bare et spørsmål om hva som etter omstendighetene var en passende straff, men vel så mye om hva som var til nytte for samfunnet. 

 

 

"... Bemeldte Isac Olsen, som er fød i
Saltdalen udi Saltens Fogderie, og kom til 
Finmarken, da han var 32 aar gammel, har 

efter den i Lav-Tings Dommens Acte indførte ved
kommende Præstes attest, været i Finmarken i 27
aar, og bonde-Lænsmand i Hammerfæst i 22 aar,
og imidlertiid altiid passeret for en Skikkelig,
vindskibelig, og landet nyttig mand, thi han er ik
ke allene en duelig fisker, men endog en goed bon
de-Smed og Tømmer arbejder, saa det derfor
blev meget beklaget, da det i nestafigte aar
1751 blev bekiendtgiort, at han havde besvangret
sin hustrues Broder-datter Anne Reyersdat
ter fra Loppen, som nylig tilforn havde været i 
Tieneste hos ham, helst da man forestillede sig, at
misgierningen skulle være foranlediget af qvin
des-personens forføriske væsen og opførsel, siden
hun før den tiid havde et ont rygte paa sig, for
et letfærdigt og forargeligt levnet, hvilket
det hende af Sogne-Præsten paa Loppen meddelte,
og i Lav-Tings Dommens Acte indførte Skudsmaal
udviiser. Altsaa indstilles allerunderda
nigst til Deres Kongelige Majestets Allernaadig
ste godt befindende, ifald disse Delinqventer for
Livs straf skulle Allernaadigst forskaanes, saa
at Dommen allene confirmeres, hvad Deres boes
Lodders forbrydelse angaar, om det i saa fald
Allernaadigst maatte behage Deres Kongelige
Majestet, at Isac Olsen kunde fra Hammerfæst,
hvor forseelsen er begaaet, henviises til Vasøe
udi Øst-Finmarken, for der i det øvrige af
hans livs tiid at forblive, og med sit arbejde at
være det sted til nytte, siden den ved samme Handel væ
rende Islandske og Finmarkiske Compagnies Kiøbmand,
som med berømmelsse og goed succes søger sin behag i, at
befordre alt hvad han kand tænke at kunde contribuere 
til at bringe denne Handels Almue paa foede, holder
for, at han af Isac Olsen kunde betiene sig at opmun-
tre den der værende almue, til at lægge sig efter,
hvad Isac Olsen kunde lære dem, siden i Vasøe ike fin
des nogen, som veed at omgaaes med Haakiæring-
fiskerie, eller forstaaer at snedkre tømre og smedde,
hvori bemeldte Isac Olsen har viist sig gandske kyn
dig. Men hvad Anna Reyers datter angaar,
skiønt hun /: ifald hun for livs straf av Høy Kon
gelig Naade skulle vorde befriet : / efter den aller
underdanigst anførte attest, synes ikke nogensteds
bedre at kunde employeres, end i et Tugthuus
for livs tiid, saa indstilles dog allerunderdanigst
til Deres Majestets Allernaadigste behag, om 
hun efter JusticeRaads og Laugmand Thamses
udi Laug-Tingsdommen allerunderdanigst
giorte forslag, kunde Allernaadigst pardoneres
med, at forviises fra Finmarken til Fiskerlejerne
i Vesteraalen udi Nordlands Amt, der hendes
livs tiid at tiene, siden Almuen da ikke saa me
get skulle besværges med hendes transport, som ifald
hun skulle afsendes til Tugthuset i Trundhiem.
Jeg forbliver i dybeste soumission
Alten dj 26 Octobris 1752
Deres Kongelige Majestets
allerunderdanigste troe pligtskyldigste
arve-undersaat og tiener
M Collett"

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.