Jump to content
Arkivverket

Tyding av gamle pantebøker


Recommended Posts

Lars Gjerberg

Hei. Jeg er ny her å prøver meg fram. Prøver å finne ut av historien til gården og grenda jeg kommer fra. Har noen sider fra en pantebok fra 1790 som jeg ikke forstår. Er det noen her som kan hjelpe til å tyde og eventuelt, hva koster det. Jeg har flere sider, men prøver først med denne. Trenger ikke ordrett tyding, forståelsen i hovedtrekk er det viktigste

PB3-636,Delebrev,s1.jpg

PB3-636,Delebrev,s2.jpg

Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

Hei. Velkommen til forumet.

Du må legge inn en lenk (sidelenk) til panteboken.

Med sidelenk kan boken forstørres bedre.

For å legg inn sidelenk. Klikk på iconet og lim inn lenken i spørsmålet.

 

Sidelenk.jpg

 

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Et forsøk med forbehold om stedsnavn:

 

01 Underskrevne Aslach Olsen og Joen Larsen Jerberg

02 af Rachestad Sogn, giør herved vitterligt at da Gaarden Jerberg i hensigt til Ager og Eng tilforn er

03 deelt i 2de Lige Parter effter derom opprettet Contract, hvoraf ieg Aslach Olsen ejer, beboer og bruger den

04 vestre Part og ieg Joen Larsen derimod den østre Part men Haven eller Udmarken til Gaarden

05 har derimod hidtil været under fælles Brug, saa har vi for at undgaa dette Fællesskaab eller Sameje

06 i Overværelse af de 2de Mænd Lars Madsen Soelbreche og Hendrich Andersen opgaaet og befaret

07 bemeldte Udmark og i Mindelighed deelt Samme i 2de lige Parter, saaledes at Deelet tager sin Be-

08 gyndelse paa Gedehougen(?) ved Giærdet for Brugen(?) og  gaar derfra Nord nordost til Kastebækken

09 lige for Bøens Fossen og den Søndre Rand i samme Foss, hvor Deelet igien slutter i Kastebækken, og

10 effter hvilket Deele vi allereede have opsat et Deelegiærde, som af os og Effterkommere Ligedeelagtig skal

11 vedligeholdes; Ald den Skov og Mark som befindes paa den nordre Siide af forbemeldte Deele Giærde, og

12 som forhen haver ligget i Haven eller Udmarken til Gaarden Jerberg, skal hereffter til eene Brug og Ejen-

13 dom følge den vestre Part i Gaarden, som ieg Aslach Olsen Ejer og beboer, hvorimod ald den Skov og

14 Mark som befindes paa den østre Siide Samme Deelegiærde og forhen haver tilhørt Haven eller Ud-

15 marken til Gaarden Jerberg, hereffter skal følge til som Brug og Ejendom den østre Part i Gaarden

16 som ieg Joen Larsen ejer og beboer, og under hvilken Deeling imellem os fremdeles er bestemt og vedtaget

17 1. at som i den nordre Part af Udmarken som er tildeelt den vestre Part i Gaarden, befindes meere

18 Skov end i den søndre Part, saa skal derimod Pladsen Krogen følge den østre Part i Gaarden og aleene

19 have sin Hugst og Havn i den søndre Deel af Udmarken. 2. Hvad Giærderene ellers andgaaer, da

20 skal enhver Giærde for sin Ejendom mod tilstødende Naboer effter Loven, og hvad Giærdet immellem den

21 nordre Deel af Havnen og tilstødende Ager og Eng til den østre Part af Gaarden betræffer, da

22 skal nu værende og effterkommende Ejere af den østre Part i Gaarden deraf vedligeholde de 2de

23 Deele og Ejeren af den vestre Part i Gaarden den 3die Deel; 3. Fæegaden og Driftevejen derigjen-

24 nem bliver ubehindret begge Parter forbeholden, ligesaa forbeholdes Ejeren af den østre Part effter

25 Slotten, fri Driftevej med Creaturerne over saavel Braaten i den nordre Deel af Havnen til Engelykkene, og

26 derimod forbeholdes Ejeren af den vestre Part paa samme Tiid ligesaa ubehindret Drift med Creaturerne over den nordre

 

[ny side]

 

01 Ende af Engen til den østre Part til Nordengen under den vestre Part. 4. Den Udmark saavel som Plad-

02 sen Wildaaes som tilhører Gaarden Jerberg skal hereffter som tilforn følge begge Parter i Gaarden lige deelagtig, men

03 som Pladsen Krogen ved indbemeldte Deeling er tilfalden den østre Part i Gaarden, hvorover Ejeren af den vestre

04 Part ikke har Rett til at fordre enten Afgifft eller Arbejde af Huusmanden samme Stæds, saa skal Ejeren af

05 den vestre Part eene have Ret til at bruge Huusmanden paa Wilaas i sit Arbejd i Aandetii-

06 derne, undtagen 2de Dage, som er indregnet i Afgifften og skal svares tilligemed den Halve Afgifft til

07 den østre Part: Saaledes ere Vi blevne foreenede, til hvilken Ende Vi til Effterretning for Fremtiiden

08 og til ubrødelig Effterkommelse af saadan Vores Forretning, have oprettet denne Contract, som bekræfftes med

09 Vore Navne og Signeter og underskrives til Vitterlighed af forbemeldte 2de Mænd, som ved deelingen have

10 været overværende. Giølsrud den 9de October 1790. Til Vitterlighed

11 Aslach Olsen Jerberg (L:S:) Joen Larsen Jerberg (L:S:) Lars Madsen Soelbreche (L:S:) Henrich Andersen Jerberg (L:S:)

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Magne Wehn

Hei, jeg er ny her på forumet.

 

Er det noen som kan hjelpe meg med å tyde denne skriften:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/12358/84

https://media.digitalarkivet.no/view/12358/85

https://media.digitalarkivet.no/view/12358/86

 

Det gjelder en skyld-delingsforretning på eiendommen «Prindsabotten – Muldbakken» i Voss kommune, innført den 3.10.1865 av Sorenskriveren i Hardanger og Voss, i Pantebok, utskiftinger og skylddelinger II.B. 4, 1863-1867. Kart kan finnes på Norgeskartet, gnr 341 bnr 5, til hjelp når det gjelder stedsnavn. Nå dreier det seg om retting av matrikkelen, i forbindelse med digitaliseringen av kartene ble noe av eiendommen definert som umatrikulert grunn og arealet gikk ned fra 24000 mål til 15000 mål. Jeg betaler gjerne for hjelpen.

 

Hilsen Magne

 

Edited by Magne Wehn
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
11 timer siden, Lars Gjerberg skrev:

Jeg legger ut en link til, det gjelder nr 27, nederst på siden

https://media.digitalarkivet.no/view/20479/476

 

 

Hei Lars

 

Nok et forsøk, stedsnavn er – som du ser – høyst usikre.

Og apropos usikker – jeg ville nok ikke lagt ut på tur med bare denne beskrivelsen å gå etter . . . Da tror jeg hjelpekorpset hadde måtte trå til. 😉

 

 

01 Skyldsætnings Forretning! Aar 1851 den 2den

02 Juli var vi undertegnede 4re Laugrettesmænd ifølge Fogden

03 Brandt’s Opnævnelde af 24 f. M. tilstæde paa Gaarden nyt

04 Matr Nr 36, gammelt 2, Gjerreberg i Rakkestad Hovedsogn,

05 for i Overensstemmelse med Lov af 28de Mai 1845 at afholde

06 en Delings- og Skyldsætningsforretning over denne Gaard, af hvilken

07 Eieren afdøde Anders Aslaksen har gjort Disposition af halve

 

[ny side]

 

01 Gaarden til sin næstældste Søn Anders Andersen.

02 Af den Ovennævnte Gaard Gjerreberg, der har Skyld: ny 3 Daler

03 2 Ort 16 Skilling, Gammel 10 Mark[Pund?] Tunge, hvornæst begjæredes, at denne

04 Gaard af os blive delt i 2de lige gode Dele og hver Del derpaa

05 skyldsat for 1 Daler 3 Ort 2o Skilling liegsom ældste Søn Aslak og

06 ovennævnte Anders Andersen var nærværende og vedtoge Rig-

07 tigheden af denne Deling. Vi foretoge derpaa at anstille

08 fornøden Befaring og Granskning af den angjeldende Gaard søn-

09 re Gjerreberg, hvilken derpaa blev delt i 2de lige Dele ved

10 følgende Delelinier:

11 1. Denne Linie tager sin Begyndelse ved et Gjerde imellem

12 Mathis Gjerreberg og Lillengen der tilhører denne Gaard. –

13 Dette Dele følger et Gjerde som følger Biveien(?) paa vestre

14 og nordre Side af denne til en Grind ved Mathis Gjerrebergs

15 Eiendel, hvor denne Linie slutter. –

16 2. Linien tager atter sin Beyndelse ved Mathis Gjerrebergs Ei-

17 endel ved et x Hug ved en Bæk, delet gaaer i Vest til et

18 Gjerde ved en Vei som gaaer til Stregerud ved ovenmeldte

19 Gjerde gjør Delet en Vinkel som nævnte Gjerde befølger paa

20 østre Side af Veien i nord til Stregerud-Delet hvilken De-

21 let skiller – Den anmeldte Vei benyttes fælles til Kjør-

22 sel og Fædrift, dog forsaavidt Fædriften angaar skal ikke

23 Ager og Eng skades derved –

24 3. Atter tager Delelinien sin Begyndelse paa østre Side af Ma-

25 this Gjerrebergs Eiendeel ved et Korshug anbragt i Jorden ved et Dele-

26 gjerde(?) imellem nordre og søndre Gjerrreberg, hvilke Dele gaar i Øst til

27 et Korshug i Nærheden af et Bjerg, derifra skraads i Nord til

28 et x hugget Grantræe omtrent i Vinkel derifra i øst til et Oretre(?)

29 ved Bækken som deler imellem denne Gaard og Bøen. –

30 Der hvor Husene nu staar skal kaldes det søndre Gjerreberg. Til denne

31 Deel hører den 2den Delelinie mod Nord og Øst af den i denne Linie an-

32 meldte Vinkel, saavelsom det der er nordenfor 3die Delelinie, ligesom

33 denne Deel tillægges fri Kjørsel og Fægade der skal have en Brædde af 6

34 Alen. Denne Gade tager sin Begyndelse ved Gadebroen(?) over Bivei-

35 en som befølger Delegjærdet imellem østre Gjerreberg til et Korshhug

36 i nævnte Gjerde. Derifra i Nord nedenunder nogle Bjerg til

37 ovenmeldte 3die Deel. Hvorimod de andre 2de Dele skal tilhøre

38 vestre Gjerreberg, hvilke troes at burde kaldes. –

39 Pladsen Vilaas i Udmarken begynder 1ste Delelinie ved en saa-

40 kaldet Tjeraa(?) sønder for Pladsen, derifra i Nord til en Steen i Bjerget

41 Skraas derifra i Nordost til et Gjerde eller nogle store Steene i samme.

42 Dette Gjerde befølges til en Bjergkjæde lige til et x huggent Furetræe ved

43 Skrabberud-Veien. 2de Delelinie tager sin Begyndelse ved en

44 Broe, kaldet Brennerbroen(?), derifra omtrent i Øst, der følger en

45 Vei til Skrabberud – 3die Delelelinie begynder i nærheden af lille

46 Tjeraa(?) i et korshugget Furetræe omtrent i Øst til et x hugget Furetræe

47 Bikjemyraasen videre til et korshugget Furetræe på Mæredalaasen(?), at

48 ter til et anbragt Steenrøs paa Haalbækaasen(?), derifra til korshug-

49 get Furetræe kaldet indre Sæteraas, ligeledes til et Kors i Bjerget ved

50 store Tjeraa(?) hvor delet slutter –

51 Østre Deel af 1ste Delelinie paa Pladsen Vilaas skal tilhøre det

52 søndre Gjerreberg, ligesom søndre Deel af Skoven skal tilhøre oven-

53 meldte søndre Deel af Gaarden, hvorimod vestre og nordre

54 Deel af Pladsen tilfalder vestre Gjerreberg. – Denne

 

[ny side]

 

01 Forretning bliver at fremlegge ved første Thing. –

02 og 03 [signaturer]

 

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
2 timer siden, Magne46 skrev:

Hei, jeg er ny her på forumet.

 

<snip>

 

Hilsen Magne46

 

 

Hei Magne og velkommen til forumet!

 

Et par ting:

For det første må du bruke fullt navn som visningsnavn, ifht. forumreglene.

Du kan endre visningsnavnet ditt her. https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name

 

Dernest: Du bør opprette ditt eget emne med spørsmålene ovenfor, i stedet for å ‹gå inn› i en annens tråd.

Det øker sjansene betraktelig både for svar og hjelp. 🙂

Tips: Lag en beskrivende tittel på emnet, f.eks:

Ønsker hjelp til tyding av skylddelingsforretning, Voss 1865.

Og så gå inn på detaljene i selve innlegget (som du har gjort).

 

Lykke til! 🙂

 

Mvh

 

Link to post
Share on other sites
Magne Wehn

Takk Even,

 

Har fikset et eget innlegg nå.

Har ikke benyttet meg mye av slike forumer før.

 

Hilsen M.

)

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Gjerberg

Hei Even

Det blir mange kryss og gamle gjerder men det var jo en stund til den digitale verden.

Veldig interessant dette, jeg begynner å få en oversikt nå. Dette er i utgangspunktet en gård som har blitt til 5. Jeg hadde ikke klart dette uten den gode hjelpen jeg får her, mange takk. Sender med en link til. Her gjelder Nr 5 Skiftebrev

https://media.digitalarkivet.no/view/20468/86

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Et meget slett forsøk. Særlige forbehold om det jeg har tydet som Pund- og Mark-tegn. Slike tegn er jeg alltid usikker på. Dessverre.

For ikke å snakke om matematikken i utregningene.

 

5. Skiftebrev efter afgl: Johannes Johannessen Jerberg, passeret 24de Martii 1774

hvorved Boets Ejendom i Gaarden Jerberg, saaledes er udlagt: til Gielden 8Pund Tunge

for 400rd; til Enken Marthe Olsdatter ud. halveboe 1Pund for 50rd; Til Sønnerne:

Anders, Johannes, Niels og Ole Johannessønner hver ud. Arv 6 6/11Mark for 9rd 8/11s

Og til Døttrene Anne, Ingeborg og Johanne Johannesdøttre hver 3 3/11Mark for 4rd 2ort(?)

4 4/11s. effter Skiftebrevets videre formeld(?).

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Et forsøk med masse hull, formodninger og så videre:

 

01 Jeg underskrevne Peder Johnsen tilstaaer og herved vitterlig

02 gjør at have solgt og afhændet ligesom jeg herved skjøder og overdrager

03 til Ole Mathiesen Hennestad den mig endnu tilhørende Fjerdepart af Gaarden

04 Matr No 2 Gjerberg i Rakkestad Præstegjeld til Skyld 5 Pund Tunge efter

05 følgende mellem os aftalte Vilkaar.

06 1. Kjøbesummen for denne Gaardpart 1035 Spdl, siger et Tusinde tredive og fem Speciedaler

07 skal Kjøberen Ole Mattiasen, forsaavidt det ikke allerede er skeet, udrede saaledes:

08 a) indsvarer(?) Han for en Halvpart den til Velagte Sophie Willelmine Wedel-Jarlsbergs udstedte

09 paa Eiendommen hvilende Obligation af 20de Marts 1815, med 2000 (??) eller 600 Spdl

10 og af disse svare Renter fra(?) næste Aars Begyndelse.

11 b) betaler Han til mig førstkommende St Hansdag /: 24de Juni 1829 : / 100 Spdl og inden

12 Udgangen af Januari Maaned 1831 – 100 Spdl, tilsammen 200 "

13 (??) dertil lægges de af Kjøberen allerede betalt 235"

14 udkommer den fulde Kjøbesum 1035 Spdler

15 2. Pladsen Karlehougen og Jordestykket Steenhullet Kaldet, forbeholdes mine Forældre John Larsen

16 og Hustru Anne Pedersdatter til Besiddelse og brug for deres, men ingen Andres Levetid;

17 og da denne Besiddelse og brug for deres er(?) overlevet(?) dem istedetfor(?) Lever, [får ikke noe fornuftig ut av dette] saa skal

18 Kjøberen være berettigget til saasandt de begge ere døde, at tiltræde den ommeldte

19 Plads og Jordestykke uden nogensomhelst Godtgjørelse, hvad Tid af Aaret Dødsfaldet

20 endog maatte indtræffe.

21 3. Af Eiendommen, hvilken jeg iøvrigt forbinder mig at vedtage(?) paa Lovens første Fare-

22 dag, svarer Kjøberen alle med den forbundne Skatter, offentlige Afgivter, (??)

23 (??) og (??) fra næste Aars Begyndelse; Thi er det jeg herved, som meldt, skjøder

24 og overdrager til bemeldte Ole Mathiesen indbemeldte Deel af Gaarden Matr, No 2

25 Gjerberg, hver Ager og Eng, Udmark og Skov, bygninger og Tilliggende her efter skal

26 tilhøre ham med (??) saadan Ret som jeg haver(?) af Samme. Til bekæftelse af Forestaaende

27 under vore Hænder i Overværelse af Vitterligheds Vidner. Tostem(?) den 6te August 1828

28 Som Sælger Peder Johansen, som Kjøber Ole Mathiesen med vedholdt Pen.

29 Til Vitterlighed om Underskrivterne og Documentets foregaaende Oplæsning Set(?) Hindrum

30 C(?) Krefting, 1/4 Procent til Rakkestads Fattigcasse er betalt med to Spdl tre Ort Aschehoug.

31 For Rakkestad Sorenskriveries Overformynderies Sats(?) bleve herved i Overeensstemmelse

32 med Rescriptet af 6te April 1775 overdrat af Sælgeren Peder Johnsen som Værge for Myndlingen

33 Karen Magarete Simensdatter der ved Skifte efter Faderen Simen Graarud er tillagt Arv og Hjem-

34 megave 183 Spdl: 4 Ort 8 5/6 s. antages at indesidde med Renter deraf for 1 1/4 Aar, altsaa 9 Spdl. 4 Ort

35 som saaledes ere prioriterede i Eiendommen. Smith.

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Et hullete forsøk:

 

01 Hans Christian Smith

02 Sorenskriver og Auctionsforvalter i Rakkestad Sorenskriverie,

03 Gjør vitterligt at Aar 1826 den 2den September blev, efter passeret

04 Berammelse og Publication, foretaget en (??) offentlig Auction paa Gaarden Gjerberg i Rakke-

05 stad Thinglaug til Bortsalg af en Stervboet efter Brynhild Svendsen Nordahlen tilhørende

06 Part af denne Gaard. – Af bemeldte Brynhild Svendsen Nordahlens Stervboes egent-

07 lige Vedkommende som Reqvirenter af Auctionen mødte:

08 1) Sønnen Iver Brynhildsen Norddahlen med Curator Ole Svennungsen Gammelsrud,

09 2) Datteren Maria Brynhildsdatters Mand Peder Johnsen Gjerbergkroken. 3. Datteren

10 Berthe Brynhildsdatters Mand Christen Evensen Botdahl(?) og 4 for den

11 Afdødes 4 umyndige Børn beskikkede Værge Anders Christophersen Mellemdahlen

12 Dernæst blev fremlagt Conditioner efter hvilke Eiendommen attraaes(?) afhændet

13 hvilke indeholdt blandt Andet følgende  1:

14 bemeldte Gaardspart hvorved forstaaes den Mark og Skov Bygninger og Tilliggende

15 sælges med Ligesaadan Ret eller Hjemmel som Stervboet efter Skjøde fra Peder John-

16 sen, dateret 29de december 1817 og thinglyst 2den Marts 1818 med vedføiet(?) Panteattest(?) (??)

17 samme, uden at Stervboet forbinder sig (??) (??) (??) det anderledes end dette

18 Skjøde medfører.  7

19 Fra det Øieblik af at Approbation paa det gjorte Bud er skeet staaer Eiendoommen for Kjø-

20 berens Resuld(?), og den Høistbydende kan inden 2 dages Forløb erholde Underretning

21 hos Skifteforvalteren i Boet om Approbation eller Afslag er skeet.

22 8

23 Foruden Kjøbesummen betaler Kjøberen alle med Auctionen forbundne Om-

24 kostninger etc: saasom Auctionssallarium Skjødets Skrivning og Thinglysning

25 samt det udfordrende stemplede Papiir, Incassatorens Sallarium 2 Procent

26 og den paabudne Afgivt til Fattigvæsenet med 1/4 Procent.

27 9

28 Kjøbesummen erlægges til den af Skifteforvalteren, efter bemyndigelse af Boets

29 Vedkommende antagne Incassator Ole Bærtelzen Lund inden dette Aars Udgang, for-

30 saavidt den udgjør meer end Comtesse Sophie Wilhelmine Wedel-Jarlsbergs Obligationsfordring

31 600 Spdl; Og denne paatager Kjøberen sig at indfrie og at forrente fra 20de Marts 1827. –

32 Samtlige Skatter, Tiender og andre offentlige Afgivter saavelsom reelle Krav af Gaardparten paaføres

33 Kjøberen fra næste Aars Begyndelse.

34 Efterat foranførte Conditioner af (??) Stervboes tilstædeværende Vedkommende vare antagne, bleve

35 de lydeligen oplæste, og derpaa opraabtes Gaardparten for den Sum, hvortil den ved Overtaxation var

36 ansat, nemlig 1100 Spdlr, men aldeles intet Bud gjordes, hvorpaa den efter Begiæring af

37 Stervboets tilstædeværende Vedkommende opraabtes for 1000 Spdlr, og derpaa gjordes adskillige

38 Overbud, men omsidder Bød Mathis Gundersen Koppen 1035 Spdlr siger eet Tusinde Tredive og fem

39 Spdlr, og paa dette første Bud blev givet Tilslag, ligesom det siden af ovenmelde Vedkommende

40 blev approberet. Thi bliver af Undertegnede, som Auctionsforvalter i Medfør

41 af Lovgivningen om Auctionsvæsenet, samt paa Grund af, og i Overeensstemmelse med saavel

42 det Foranførte, som Auctionsprotocollen, forbemeldte Anpart af Gaarden Gjerberg til (??)-

43 ??skyld 5 Pund Tunge med hvad den til samme retteligen bør henhøre, (??) Skjødet

44 fornævnte Mathis Gundersen, som saaledes herefter skal eie den med samme Ret, som Auctions-

45 Conditionerne (??) (??) Post antyder, og bliver forøvrigt dettes Vedkommende hans Hjemmelsmand

36 efter Loven. Imidlertid vilde Kjøberen for at kunne gjøre dette Skjøde gjældende ved børligen

37 beruf at have opfyldt de med Salget af Eiendommen forbundne %Omkostninger% Betingelser.

38 Dette Andpart-Skjøde udstædes herved under min Haand og Segl (??) den 3die Novb 1828 Smith

39 Undertegnede erklærer herved at Mathis Gundersen Koppen have efter foranførte Conditioner

40 i dette Skjøde til mig som antagen Incassator givet Fyldest for Kjøbesummen og Omkostnin-

41 ger i Medhold 8 og 9 Post hvorfor herved qvitteres. Lund 2den Juli 1828 Ole Lund. –

 

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Even Stormoen

Med sedvanlige forbehold og mangler:

 

01 Underskrevne giør herved Vitterlig at da Joen Larsen paa

02 sin Hustrue Anne Pedersdatters og Sted-Børns vegne tilkommer (??) af den halvpart

03 i Gaarden Jerberg i Rachestad Sogn, hans Formand i Ægteskabet Anders Johannessen, som Odel

04 og Aasædes Mand beboede, saa have vi Solgt og overdraget til bemeldte Joen Larsen Hans Hustrue

05 Sted-Børn og Deres Arvinger, de Andeele os Arvelig ere tilfaldne i følge Skiftebrev af 24de

 

[ny side]

 

01 Martii 1774 efter afgl: Johannes Johannessen, nemlig. Jeg Ole Johannesen med Curator Aslach Olsen

02 Jerberg paa egne vegne 2 Mark(?) 2 52/55 Pund Tunge med Bøxel og Herlighed for 29 Rd 8 s. Jeg Michel Hansen

03 Finnehuuset paa min Hustrue Ingeborg Johannesdatters vegne Mark(?) 8 (??) Pund Tunge for 24 Rd 4 s. Og ieg

04 Aslach Olsen Jerberg paa paa min Myndling Johanne Johannesdatters vegne 1 Rd 8 37/55 Pund Tunge for 24 Rd 2ort 4s

05 og som John Larsen desuden haver inndløst de 6 Pund Tunge som ved forbemeldte Skiftebrev er udlagt til Christiania(?) Com-

06 munitet eller (??) Casse efter afgl: Johannes Johannesens Obligation af 2 Januarii 1755 for 300 Rd og til mig

07 Niels Johannesen Kiernæs paa min Moder Marthe Olsdatters vegne haver udbetalt 5 rd for de Hende af Anders

08 Johannesen ved Contract af 19de Feruarii 1780 betingede Vilkaar paa Gaarden Jerberg til Hendes Ophold

09 der hun dermed har overgivet(?) sig til mig, saa bliver Jon Larsen medberegnet Hans Hustrue (??)

10 til 5 Mark(?) 4 101/160 Pund Tunge for 44 rd 5 ort 2s ejende i Gaarden Jerberg 8 (??) 1 Mark 6 Pund Tunge med Odel og

11 Bøxel for 485rd 18s herunder er tilregnet Documenters Omkostning; Thi skal forbemeldte 8 (??) 1 Mark(?) 6 (??)

12 Pund Tunge med Odel og Bøxel udi bemelte Gaard Jerberg efter denne Tiid følge og tilhøre Jon Larsen,

13 Hans Hustrue Anne Pedersdatter Sted-Børn og Arvinger til Fuldkommen lovlig og (??) (??) Eien-

14 dom, da vi fraskriver os og vore Arvinger ald videre Ret og Berettigelse dertil, og derimod forbin-

15 der os for denne Overdragelse at være Hiemmelsmænd efter Loven. Til Bekræftelse under vore Navn

16 og Signeter samt formaaet de 2de undertegnede til Vitterlighed at underskrive hvorfor Attesteres at

17 om Denne Handel intet skriftlig tilforn er forfattet. Giølstad den 20de December 1785 –

[signaturer]

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Lars Gjerberg

Hei, mange takk for god hjelp igjen.

Legger ved panteregister s. 120. https://media.digitalarkivet.no/view/20533/121

Kan du se på 3-442. Skiftebrev etter Anders Johannesen hvormed er udlagt i denne gård....forstår ikke reten på denne linjen og neste. Kan det være Kastehaugen?

3-487. Der står det vel: Skjøde fra Ole Johannesen og flere?

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

 

Blir litt kokt i hodet av alle disse tegnene (Skind? Mark? Pund?) som jeg ikke klarer tyde. For ikke å snakke om de sinnsvake brøkene. Beklager – Vel,

 

3–442:

 

Skiftebrev | efter Anders Johannesen, hvorved er udlagt

i denne Gaard: til Communitets(?)-Casse som

Pantehaver 6 (??) for 300 rdl, til Enken Anne

Pedersdatter x) 3(??)   4 101/160Pund(?)  for 44rdl 3ort 21s

Sønnen Johannes Andersen = 3 (??) 1 19/1760 Pund(?)

for 38rdl 1ort 17s: og til Døttrene Johanne xx) og Chri-

stalle(?) xxx) Andersdøttre, hver = 1 (??) 5 19/3520Pund(?) for

19rd 20s:, tilsammen = 8(??) 1(??) 6 32/55 Pund(?)

 

Så i høyre marg:

 

x) gift med John Larsen

see næste Skjøde

 

xx) Johannes Udlæg

afgit(?) 1ste April 1835 see

Fol. 505

 

xxx) see Qvitt. i Af-

kald, thingl. 7 Januar

1811. –

 

 

3–487:

 

Skjøde | fra Ole Johannesen og Flere, hvorved John

Larsen med Hustru Anne Pedersdatter bliver

eiende i denne Gaard = 8(??) / (??) 6 861/880Pund(?) for 485rd

18s. –

 

Mvh

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.