Jump to content
Arkivverket

Tre søsken fra Valdres???


Torbjørn Steen-Karlsen

Recommended Posts

Ola Bjørnsen Sundland i Skoger Nevnt 1675 til skifte 2. og 3. juni 1687.[1] Døde nestforleden pinsedag, da han datt ut av en båt og druknet på veg hjem fra Bragernes. Skiftet tas opp igjen 7. februar og 16. februar 1688.[2] Gift (1) med Else Dyresdatter Eikholt i Skoger (Konnerud). (Datter til Dyre Torsen Eikholt.) Gift (2) med Mari Tollefsdatter. Nevnes i skiftet at hun er død for 1 ½ år siden.

I følge Skogerboken så nevnes Ole på Søndre Sundland første gang i 1681. Året etter ble han selveier. Han er imidlertid funnet seks år før. 1675 d: 13 Apr: «begraffuet ved Frogner en valders dreng som døde hos olle sundland». 1676 d: 2 Febr: «Item begraffuet ved Frogner Olluf sundlands søster Sl: Marthe biørnsdatter».

 

Tilstede på skiftet etter Ola, var barnas farbror Even Bjørnsen fra Wested i Slidre i Valdres.  

 

 

Dette er en del av Norge jeg er veldig lite kjent i. Finnes den noen forklaring på en Bjørn i Valdres som kan ha vært far til Ola Bjørnsen Sundland, Marte Bjørnsdatter og Even Bjørnsen Visted i Valdres?

 

Mvh. Torbjørn.

 

 


[1] SAKO, Nordre Jarlsberg sorenskriveri, H/Hc/L0002: Skifteprotokoll, 1686-1690, s. 25a flg.

[2] SAKO, Nordre Jarlsberg sorenskriveri, H/Hc/L0002: Skifteprotokoll, 1686-1690, s. 45b flg.

Link to comment
Share on other sites

Da fant jeg noe på nett som ikke er nevnt i noen bygdebøker.

 

Roy Søftings slektsider

 

Ole Knutsen Røn/Viste, Veste Slidre

F. Ca. 1582 Viste

~ Kirsten Knutsdatter, født ca 1582 på Døvre, Nord-Aurdal.

Barn:

1. Knut Olsen, født ca 1608 Røn/Viste

Død Hilme, Nord-Aurdal. Bruker på Viste nedre 1664.

2. Bjørn Olsen, født ca. 1610 Røn/Viste

3. Gullik Olsen, født ca. 1628 Røn/Viste

Død Skavelden, Nord-Aurdal. Gift og etterkommere.

 

Kan denne Bjørn være far til Ola Bjørnsen Sundland, Marte Bjørnsdatter og Even Bjørnsen Viste i 1687.

 

TSK

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen
Link to comment
Share on other sites

Hva lurer du på? Om en som heter Bjørn i Valdres kan ha hatt tre barn? Spørsmålsstillingen din er uklar, og jeg forstår ikke hva du mener med at man må være kjent i Slidre. Er det et geografisk spørsmål? 

Link to comment
Share on other sites

Jeg lurer på nøyaktig det som står i mitt spørsmål, etter at jeg har ført inn det jeg fant på nett.

 

 

Kan denne Bjørn (Olsen Viste) være far til Ola Bjørnsen Sundland, Marte Bjørnsdatter og Even Bjørnsen Viste i 1687. Hva som er uklart med dette kan jeg ikke forstå. Jeg sier at JEG er ukjent i Slidre.

 

TSK.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Hei, Dette er noe jeg fikk fra et slektsforum for noen år siden. Det er en oversettelse av gotisk skrift. Jeg ser at Valdres (Walders) nevnes her:

 

Nr. SK0012 (43) Skifte, 1687-06-02/3. (Film HF2266, bok 2, folio 25b) Sundland

Anno 1687: Dend 2 : og 3. Junij: Effter Wedkommendis Nødwendig begier og Recessens tilhold, weret med Lænsmanden well forstandig Mand Niels Oluffsen Schiøll Og tuende LaugRettis mænder, Torckell flaatten og Matties holdt Udj her Amptzforwalters Sr Jørgen Olufsens Offuerwerelse, Og effter hans Anordning, weret forsamblet paa Sundland Vnder Sanden schibrede Tinglaug, Rigtigen at Registere og Vurdere, Alle huis Løsøre og Middeler, Som fandtis effter Sl: Oluf Biørnsen Som Nest forleden Anden Pindtze dag udj Elfuen wed Bragnæs Af En baad paa Sin hiembwej V:Løcheligen er udfalden og drochnet, Saawell og effter hans Sal: hustrue Maren Tollefsdatter, Som for Vngefer halfanden Aar Siden wed døden er Afgangen, Og Effterladt sig tuende Sønner, Som begge er Vnder 8te Aar gammell, Paa huis weigne Var Offuerwerende deris Moderbroder, Jacob og Joen Tollefsønner, Noch haffuer den Sl : Mand derforuden Effterladt sig En Søn wed Nafn Dyre Olsen Vngefer 12 Aar gammell, Som hand Auflet med sin første hustrue Else Dyresdatter, Paa hans weigne war Samme barns Moderbroder Lauritz Dyresen Egholdt, Og ellers paa samptlig Trende børns weigne, Nu og tilstedeKommen deris faderbroder Effuen biørnsen boende paa Wisted i Slidre Prestegield udj Walders, Og Efftersom den Sal : Mandz pige, wed Nafn Torgier Olsdatter, Som paa 8 de aar haffuer tiendt her paa gaarden, og siden hans Sl : hustrues død Huusholdning forestaaed, Udj samptlig tilstede werende deris paahør beretter, At den Sal : mand, Som endnu ey er igienfunden Med sig hafuer Nøglerne till sine Kister og Schabe med andere Luckelser, Huilche strax effter den Sal : Mandz Omkommelse, Schall effter hans Saal : hustrues broder fornte Joen Tollefsens begiering till TVende fornumbstige Dannemænd, Nemblig, Steen Rasmusen Moen og Rasmus pladtzen beseiglet, og Siden af Lænsmanden beseedt, Der hafuer wj nu først foretaget Samme beseigling at Efftersee, Og Laasene derfor udj Samptlig bjwerelse, Af Smeden Niels Christensen boende paa Strømsøe Ladet Aabne, Og dernest foretaget till Registering og Wordering Effterschreffne, Nemblig,

 

SIder med listing er fjernet her (men kan fås som pdf ev)

 

Fremdelis er forefundeN, 5 brefuer her i Sterboed, Angaaende Egholdt, Som Sal : Oluf Sundland og Lauritz Dyresen Egholdt, Sig fra Lier presteboeled wed Mage Sckiffte hafuer tillforhandlet paa 12 Lispd: tunge imod Hannewold i schougbøygden, Huilchet Mage Sckiffte, dend hæderlig og WelLærde Mand her Børge Olufsen, Sogneprest wdj Bragnæs og Lier, først i dag wed sin hidSendte schrifuelse, og siden strax der effter Selfuer her i Sterboed persohnlig præsendteret og gestendiget, at till Hannewolds betalling, Som er gifuen istæden for bemte 12 Lispd: i Egholdt, Haffuer Lauritz Dyresen Egholdt Lagt sin halfue part till den Yderste schilling med Sal: Oluf Sundland, Endog det schall befindes At den Sal: Mand hafuer Ladet i ded paa Egholdt af Capitulet Erholdte Mage Sckifftebreff Sit Nafn allene indføre, Og Nestfor Sin Vformoden hastig Omkommelse, Haffuer udj den hæderlig Mandz huus Sagdt at wilde Neste Sage Ting, Naar hand Loed Samme Mageschiffte breff publicere for Retten tilkiendegifue og forklare, At Ermelte hans Suoger Lauritz dyresen for offuen schrefne Halfue betalling, War Eiende den halfue part udj formte : till Sckiffte 12 Lispd: udj Egholdt Og derom wilde hannem sit bref og Revers Særdelis meddele i Huilchet Hand og wilde formoede, at worde hannem af Sckifftes forrettere beschref- -uen gifuet, Efftersom Sal : Oluf Sundland, formedelst Sin Hastig hendrøchelse derudj war blefuen hindred, Huilchet og effter Slig be- -schaffenhed, Retten og Eragdter billig bør følge, foruden ofuen schrefne Documenter er opfunden, og i Ser Knippe indbunden Sex breffuer, Som Angaaer Sundland Allene, dernest Endell Løse Opteignelser og Reigninger Om En og anden den Sal : Mandz doent, Huilchet og er i sammen, Og ellers Siunis til Liden Effterrettning, Item Sex Løse Zedler af Adschillige Vdgifuen, Som Oluf Sundland er Lefuerit at indfordre paa deris weigne betalling Effter hos En dehl bønder op i landet, Noch En Liden klatt Bog med : 34 blader, indbunden udj blaat papier, Huor En dehl er indteigned at were Sckyldige till den Sal : Mand uden Nogen dag og dato. Anlangende den halfue dell i Egholdt, Som boed wedkommer, Huilchen part indwerende Aar at indhøste af Agger og Eng, Item gierdene at wedligeholde, Sampt og Laden for draab at Aaboede, Derom er aftalt og Slutted med Lauritz Dyresen, Som alt dette forsuarligen schall for- -Arbeide, Lige saa well og fuldkommeligen, Som Sit eget, Huorimod Effuen biørnsen hafuer Lofuid og tilsagt hannem Rede penge Tie Rdlr at betalle, Og Saasom ingen af tillstedewerende boen wedkommer, iche Wiste noget widere om boens tilstand, Endten med tilstaaende eller bortschyldige gield, Saa er med Nermere till desen fuldkommelse Stilled i beroe, Indtill Saa lenge, at alle og Enhuer wedkommende, Kand worde Ankyndiged og Adwared till deswidere foretagelse, at Møde tilstede i boed, At da med En huer kand komme till Rigtighed, Imidlertid er det beste af boens Registerede Midler Vnder Laas og Luckelse, Sampt Vnder woris forseigling Nedlagdt og forwahred, Og Som gaarden er af ringe folck, Saa eragdtes gafnligst at Samme fornte Registerede og Wurderede goedz hos En Wismand af Naboerne at Settis i forwaring, Som hendstilles till børnens tilstedewerende Wænner Eget forefinde og forsuahr, 

 

Beklager at fremstillingen ble litt rotete over med copy-paste.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 12.5.2022 den 0.07, KB skrev:

Hei, Dette er noe jeg fikk fra et slektsforum for noen år siden. Det er en oversettelse av gotisk skrift. Jeg ser at Valdres (Walders) nevnes her:

 

Nr. SK0012 (43) Skifte, 1687-06-02/3. (Film HF2266, bok 2, folio 25b) Sundland

Anno 1687: Dend 2 : og 3. Junij: Effter Wedkommendis Nødwendig begier og Recessens tilhold, weret med Lænsmanden well forstandig Mand Niels Oluffsen Schiøll Og tuende LaugRettis mænder, Torckell flaatten og Matties holdt Udj her Amptzforwalters Sr Jørgen Olufsens Offuerwerelse, Og effter hans Anordning, weret forsamblet paa Sundland Vnder Sanden schibrede Tinglaug, Rigtigen at Registere og Vurdere, Alle huis Løsøre og Middeler, Som fandtis effter Sl: Oluf Biørnsen Som Nest forleden Anden Pindtze dag udj Elfuen wed Bragnæs Af En baad paa Sin hiembwej V:Løcheligen er udfalden og drochnet, Saawell og effter hans Sal: hustrue Maren Tollefsdatter, Som for Vngefer halfanden Aar Siden wed døden er Afgangen, Og Effterladt sig tuende Sønner, Som begge er Vnder 8te Aar gammell, Paa huis weigne Var Offuerwerende deris Moderbroder, Jacob og Joen Tollefsønner, Noch haffuer den Sl : Mand derforuden Effterladt sig En Søn wed Nafn Dyre Olsen Vngefer 12 Aar gammell, Som hand Auflet med sin første hustrue Else Dyresdatter, Paa hans weigne war Samme barns Moderbroder Lauritz Dyresen Egholdt, Og ellers paa samptlig Trende børns weigne, Nu og tilstedeKommen deris faderbroder Effuen biørnsen boende paa Wisted i Slidre Prestegield udj Walders, Og Efftersom den Sal : Mandz pige, wed Nafn Torgier Olsdatter, Som paa 8 de aar haffuer tiendt her paa gaarden, og siden hans Sl : hustrues død Huusholdning forestaaed, Udj samptlig tilstede werende deris paahør beretter, At den Sal : mand, Som endnu ey er igienfunden Med sig hafuer Nøglerne till sine Kister og Schabe med andere Luckelser, Huilche strax effter den Sal : Mandz Omkommelse, Schall effter hans Saal : hustrues broder fornte Joen Tollefsens begiering till TVende fornumbstige Dannemænd, Nemblig, Steen Rasmusen Moen og Rasmus pladtzen beseiglet, og Siden af Lænsmanden beseedt, Der hafuer wj nu først foretaget Samme beseigling at Efftersee, Og Laasene derfor udj Samptlig bjwerelse, Af Smeden Niels Christensen boende paa Strømsøe Ladet Aabne, Og dernest foretaget till Registering og Wordering Effterschreffne, Nemblig,

 

SIder med listing er fjernet her (men kan fås som pdf ev)

 

Fremdelis er forefundeN, 5 brefuer her i Sterboed, Angaaende Egholdt, Som Sal : Oluf Sundland og Lauritz Dyresen Egholdt, Sig fra Lier presteboeled wed Mage Sckiffte hafuer tillforhandlet paa 12 Lispd: tunge imod Hannewold i schougbøygden, Huilchet Mage Sckiffte, dend hæderlig og WelLærde Mand her Børge Olufsen, Sogneprest wdj Bragnæs og Lier, først i dag wed sin hidSendte schrifuelse, og siden strax der effter Selfuer her i Sterboed persohnlig præsendteret og gestendiget, at till Hannewolds betalling, Som er gifuen istæden for bemte 12 Lispd: i Egholdt, Haffuer Lauritz Dyresen Egholdt Lagt sin halfue part till den Yderste schilling med Sal: Oluf Sundland, Endog det schall befindes At den Sal: Mand hafuer Ladet i ded paa Egholdt af Capitulet Erholdte Mage Sckifftebreff Sit Nafn allene indføre, Og Nestfor Sin Vformoden hastig Omkommelse, Haffuer udj den hæderlig Mandz huus Sagdt at wilde Neste Sage Ting, Naar hand Loed Samme Mageschiffte breff publicere for Retten tilkiendegifue og forklare, At Ermelte hans Suoger Lauritz dyresen for offuen schrefne Halfue betalling, War Eiende den halfue part udj formte : till Sckiffte 12 Lispd: udj Egholdt Og derom wilde hannem sit bref og Revers Særdelis meddele i Huilchet Hand og wilde formoede, at worde hannem af Sckifftes forrettere beschref- -uen gifuet, Efftersom Sal : Oluf Sundland, formedelst Sin Hastig hendrøchelse derudj war blefuen hindred, Huilchet og effter Slig be- -schaffenhed, Retten og Eragdter billig bør følge, foruden ofuen schrefne Documenter er opfunden, og i Ser Knippe indbunden Sex breffuer, Som Angaaer Sundland Allene, dernest Endell Løse Opteignelser og Reigninger Om En og anden den Sal : Mandz doent, Huilchet og er i sammen, Og ellers Siunis til Liden Effterrettning, Item Sex Løse Zedler af Adschillige Vdgifuen, Som Oluf Sundland er Lefuerit at indfordre paa deris weigne betalling Effter hos En dehl bønder op i landet, Noch En Liden klatt Bog med : 34 blader, indbunden udj blaat papier, Huor En dehl er indteigned at were Sckyldige till den Sal : Mand uden Nogen dag og dato. Anlangende den halfue dell i Egholdt, Som boed wedkommer, Huilchen part indwerende Aar at indhøste af Agger og Eng, Item gierdene at wedligeholde, Sampt og Laden for draab at Aaboede, Derom er aftalt og Slutted med Lauritz Dyresen, Som alt dette forsuarligen schall for- -Arbeide, Lige saa well og fuldkommeligen, Som Sit eget, Huorimod Effuen biørnsen hafuer Lofuid og tilsagt hannem Rede penge Tie Rdlr at betalle, Og Saasom ingen af tillstedewerende boen wedkommer, iche Wiste noget widere om boens tilstand, Endten med tilstaaende eller bortschyldige gield, Saa er med Nermere till desen fuldkommelse Stilled i beroe, Indtill Saa lenge, at alle og Enhuer wedkommende, Kand worde Ankyndiged og Adwared till deswidere foretagelse, at Møde tilstede i boed, At da med En huer kand komme till Rigtighed, Imidlertid er det beste af boens Registerede Midler Vnder Laas og Luckelse, Sampt Vnder woris forseigling Nedlagdt og forwahred, Og Som gaarden er af ringe folck, Saa eragdtes gafnligst at Samme fornte Registerede og Wurderede goedz hos En Wismand af Naboerne at Settis i forwaring, Som hendstilles till børnens tilstedewerende Wænner Eget forefinde og forsuahr, 

 

Beklager at fremstillingen ble litt rotete over med copy-paste.

 

Wow så flott. Takker

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.