Jump to content
Arkivverket

Hjelp til å tyde skulddeling


Elias Lode

Recommended Posts

Et forsøk:

 

 

01 1878 September 28

02 Delings Forretning af Bruget Oterdal MNo 10 LNo 24 i Hornindals Herred.

03 Underskrevne Peder Rasmussen Oterdal der ifølge Kjøbekontrakt af 24de Januar 1877

04 er bleven Eier af 4/5 Parter af Bruget Oterdal, Mat No 10, LNo 24 i Hornindals

05 Herred, og Ole Rasmussen Oterdal, der ligeledes ifølge Kjøbekontrakt af samme

06 Dato er bleven Eier af en Femtepart af ovennævnte Brug, erkjender herved at være

07 kommen overens om saadan Deling af Eiendommen:

08 1. Ole Rasmussens Del er beliggende østenfor det gamle Thun, og har føl-

09 gende Grændser:

10 Paa søndre Side begrændses det af en Linje langs Nøstveien, i hvillken Linie er

11 nedsat 3 Mærkestene med henholdsvis omtrent 50- og 67 Alens Afstand, og

12 den hele Bredde udgjør 120 Alen. Paa vestre Side gaar Mærket fra(?) Vei-

13 en opover 46 Alen til en ved Havegjerdet nedsat Mærkesten og videre over

14 denne i ret Linie omtrent 59 Alen, til en Ditto tæt ovenfor nordøstlige Ha-

15 vehjørne, derfra bøier Mærket i nær(?) nordlig eller nordøstlig Retning

16 og gaar i ret Linie over en Mærkesten til en tredie Mærkesten, der staar tæt

17 ovenfor det nordøstlige Hjørne af Garfjøset, herfra gaar det i mere

18 østlig Retning over 2de Mærkestene til Bøgjerdet, følger dette videre

19 til (??), gaar saa(?) efter Jøllet(?) til Fjeldet(?) i den Retning som dette viser

20 oppe i Fjeldbrunen(?), seet fra det gamle Thun. Paa østre Side gaaer

21 Mærkeslinien fra Veien opover, over 3 Mærkestene med 40 og 36 Alens

22 Afstand til Groven, følger saa denne opover til Stenteig(?)fossen,

23 hvor et lidet Vinkelhjørne i Bjerget danner Mærkepunktet. fra(?) dette

24 Punkt gaar Mærket efter den nordre af de 3de her sammen stødende Grove

25 til en ved en liden Berghoel nedsat Mærkesten, og videre efter samme

26 Grov til en liden Berghammer, hvori en liden Vinkelkraa, i hvilken

27 nedsattes Mærkesten, danner Hjørnepunktet. Fra dette gaaer Mærket

28 langs Bakken, i sydostlig Retning, over 4 Mærkestene, hvoraf den første

29 staar ved en (??) tæt opunder en jordfast Sten, den anden staaer

30 tæt nedenfor Svoreslætte-Svadet, den tredie staaer tæt nedenfor Hællernau-

31 den, paa en liden Berghammer, og den fjerde staar paa Jølkanten(?) tæt ved

32 Smalestiggroven. Herfra følger Mærket denne Grov til Fjeldet. { Paa nordre Side støder Eiendommen til fjelds

33 2. Peder Rasmussens Del begrændses mod Oles Eiendom ved de samme be-

34 skrevne Mærker saaledes at alt det øvrige udenfor disse Mærker til

35 falder denne Del.

36 Veien til Næs?? der skal have 4 Alens Bredde, og ligge paa den ned-

37 re Side af den først beskrevne Mærkeslinie, og Veien mellem Thunene,

38 der ogsaa er Oles Kjørevei til Nøstene gjennnem det gamle Thun ligesaa opar-

39 beides i Fællesskab efter Skylden inden 1ste November 1883 under Executionstvang.

40 Den i Veilinjen værende gode Jord, har enhver af Parterne Ret til at Bort-

41 føre hver med en Halvpart. Peder Rasmussen har Ret til Kjørevei over

42 Oles Eiendom efter den Linie der gaar forbi Tunet, ligesaa har Ole Ras-

43 mussen Ret til %Kjørevei% at bringe Ved og Hø ned over Peders Eiendom

44 paa den Tid af Aaret da derved ingen Skade forvoldes paa Slaat eller

45 Mark. –

46 Skulde nogen af Parterne finde forgodt at indrette Raak for Kreature-

47 ne samt (??) til Bøgjærdet, da skal denne (Raaken) med 4 Alens Bred-

48 de, lægges langs væstre Mærke med 3 Alen paa Peders og 1 Alen paa Oles

49 Eiendom forbi Mærket. Gjerde langs Raaken opfører og vedligeholder hver

50 paa sin Side. De gamle Veie til ??ene og til Sætren benyttes som

51 hidtil. –

52 Endvidere kom vi overens om, at saafremt det ved Skylddelingen skul-

53 de vise sig at den ved form.(?) beskreven og ved Mærkes begrændsne og Ole Ras-

55 mussens tillagde Del ikke (??) udgjør 1/5 en Femtepart af det hele Brug,

56 da skal den der Fordelen tilfalder erlægge til den anden 15 – femten – Kro-

57 ner for hver Skyldskilling, der falder til hans Fordel, og dermed skal

58 den anden være tilfreds.

59 Af det paa Gaarden værende Gjerde, (. Bøgjerde .) skal Peder Rasmussen ved-

60 ligeholde 4/5 Dele, Ole Rasmussen 1/5 Del.

61 Oterdal den 17de September 1878. [Underskrifter]

 

Mvh

 

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, Even. Dette var til stor hjelp. Eg ser no at en del av desse grensene ikkje er dei same som i dag. I gammal grunnbok står det at der er inngått ett forlik litt etter skulddelinga og vil tru nye grenser er omtalt her. Veit du kvar eg kan finne dette?

Legg ved utklipp frå grunnbok til bruk nr 4:

F5DAE95D-8FD2-4C63-BA41-754C58BD42CC.jpeg

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Elias Lode skrev:

Veit du kvar eg kan finne dette?

 

Beklager – jeg er en noenlunde ‹tyder›, men en aldeles elendig ‹leter› 😞

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Elias Lode skrev:

Tusen takk, Even. Dette var til stor hjelp. Eg ser no at en del av desse grensene ikkje er dei same som i dag. I gammal grunnbok står det at der er inngått ett forlik litt etter skulddelinga og vil tru nye grenser er omtalt her. Veit du kvar eg kan finne dette?

Legg ved utklipp frå grunnbok til bruk nr 4:

F5DAE95D-8FD2-4C63-BA41-754C58BD42CC.jpeg


Det står der jo, panteboka for 1892, side 52.

Link to comment
Share on other sites

Takk for hjelp. Eg er dessverre ikkje så erfaren på denne fronten. Fant omsider fram til et lite stykke i panteboka. Litt lettare å forstå denne skrifta, men er fortsatt delar eg slit med å forstå. Legg ved to utklipp:

F399B843-5F90-482C-BA07-CD6992DD5BF0.jpeg

7C07D35A-46E7-4130-B0E8-1243E59AF276.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Lite tips: Alltid best med sidelenke fremfor bildeutsnitt. Da kan man forstørre, bla – etc. 🙂

 

 

Nordfjord sorenskriveri, SAB/A-2801/02/02b/02be/L0033: Pantebok nr. II.B.e.33, 1890-1904, s. 52

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071015000053

 

Forsøk:

 

 

No 5 Deling af Markestykker under Otterdal }

 

01 Vi Undertegnede tilstaar og erkjender, at vi er mindre

02 tjent med vor Jorddeling forrige Aar, saa at jeg Peder

03 Rasmussen Oterdal vedgaar at Ole Rasmussen Oterdal

04 skal faa i Stranden fra sløgefløggroven(?) og endtil et Streg(?) nordenfor

05 Juphammeren omtrent   Alen. Ligeledes jeg Ole Rasmus Oterdal vedgaar

06 at Peder Rasmus Oterdal skal faa fra Smalsteggroven og nordover til Groven

07 som rinder nedover (??) Sighammerenden Mærket over Stenteigene

08 skal gaa i ret Linie fra Vinkelmærket paa Stenteigen nord i Groven.

09 Dette skal blive bekræftet og thinglæst, saa at det skal værte gyldigt

10 baade for os og vore Efterkommere og saa hele Fræmtiden og at

 

[ny side]

 

01 det ikke skal være Tvist om at det skal blive efter vor

02 Overenskomst forrige Aar men som nu er her opskrevet.

[ sted, dato, underskriifter.]

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, Even. Dette setter eg stor pris på. Dette liknar mykje på dagens grenser. 
 

I grunnboka er der også notert et forlik datert den 21/10 1820. Eg har funne dette i panteboka og det ser ut som dette er på litt over 1,5 sider.


SAB/A-2801/02/02b/02ba/L0010b s.579

Link side 1: https://media.digitalarkivet.no/view/12503/170

Link side 2: https://media.digitalarkivet.no/view/12503/171

 

Har du mulighet til å skildre kva dette forliket går ut på? Eg ser igjen Peder Eriksen og Ole Olsen som er kjente namn.

 

mvh Elias

 

Link to comment
Share on other sites

Var nok en anelse for eplekjekk da jeg påsto jeg var en «noenlunde tyder». For dette blir for en stor del uforståelig for meg. I særdeleshet Post 2. (fra linje 42, første side.) For å prøve å forstå sammenhengen måtte jeg tyde meg gjennom det hele.

 

EDIT: Og da dét var gjort oppdaget jeg at jeg kunne nøyet meg med Prostens glimrende resymé på side 2. . . .

 

Jaja.

Her kommer forsøket i sin helhet:

 

01 Udskrift af

02 Eids Præstegields Forligelses Commissions Protocoll.

03 Aar 1820 den 5te Julii ved Forligelses Commissionen for Eids

04 Præstegield her paa Gaarden Gjerde fremkom de 2de Danne-

05 mænd Peder Erichsen og Ole Olsen Otterdahl og forlangede

06 at et melllem dem indbyrdes og af deres fælles Om-

07 budsmand Sognepræsten til Davigs kald (??) Hr. Provst

08 og Ridder Frimann ved hans skriftlige Tilstaaelse

09 vedtaget Forlig, maatte indrykkes her i Forligelses Pro-

10 tocollen og antages til Stadfæstelse af Commissionen,

11 hvilket blev bevilget. Forliget var da saalydende:

12 Et Forlig indgaaet af Ole Olsen og Peder Erichsen Otter-

13 dahl andgaaende den Vandveite og den Høe Gaard ved

14 Sætteren, som ved Dommen af  4de og 5te Junii 1772 er

15 fastsat. Uagtet vi gjør det imod fornævnte Dom, saa

16 er vores første og enige(?) Aftale og Bestemmelse at

17 det ikke skal svekke Dommen i nogen Maade og ei(?) fan(?)-

18 ge Hævd i hvorlænge de bliver ??de og staaende

19 der, som de nu bliver foretaget(?) og sat, men dette For-

20 lig skal Thinglæses og fæstes ved fornævnte Dom.

21 Vi forbinder os selv og just ikke Efterkommerne til

22 dets Holdelse. 1ste Post angaaende Vandveiten, den

23 tilstaaer jeg Peder Erichsen at lade Ole Olsen tage

24 frem i sin Gaard, dog paa efterskrevne Conditioner.

25 Først at jeg Peder Erichsen gjøder min Ager og Eng

26 som før, ligesaavel der som Veiten er, som andet steds,

27 undtagen den M?? nærmeste Rumpe(?)-Hesierne,

28 en skal ikke gjødes neden for Kjørsels Vejen og den

29 Grov som rinder neden for mellem Gaard fjøserne,

30 den skal og være frie. 2. at den tages saa nær Fjæl-

31 det som den kan, og kuns igjennem den nordøstre Ager.

32 3. at den tages saa dybt at den ikke hindres ved Pløjnin-

33 gen. 4. At skulle Veiten viise sig til betydelig Skade

34 paa Ageren, enten at den bliver grønnere eller me-

35 re brændt end andet steds, saa skal Vandet aftages,

36 og ikke gaae derigjennem fra vi ??ede at pløje, til

37 det er afskaaren. 5. At jeg Peder Erichsen skal have

38 en Kjørsel Vej fra Vandet og op om Oles Qværnhuus,

39 saa længe som Veiten bliver gaaende. 6 At Ole

40 Olsen og hans Efterkommere betaler til Peder Eriksen

41 og hans Efterkommere Een Ort Norsk Species

42 Aarlig. 2den Post angaaende Høe Gaar-

43 den ved Sætteren, staaer endnu i min Peder Erik-

44 sens Hjemmehauge, hvor den fra gammel Tiid har

45 staaet, og utroeligt(?) at den bliver fløttet indi(?) Mær-

46 ket, saa ere vi enige om, at lægge Gaarden hvor

47 hvor[sic] det er kortest, og at sætte op og vedligeholde beg-

48 ge Parterne ligemeget, baade vi og vore Efter-

49 kommere, i den som er uden(?) for Elven, og arbeide

50 Samfælles, og dersom dette bliver Riisgaard, skal

51 enten Vonden(?) tages af Samfælles Skoug, eller

52 svare ligemeget og den skal lægges fra Elven og

53 op i Veien(?), og fra Sæhtet(?) og op i Lille Vandet.

54 Da Høe Gaarden bliver meere kortere end det kommer

55 an paa at han svarer halvedeelen med mig uden for

56 Elven end den bliver lagt Nord i Mærket og(?) han(?)-

57 svarte efter Lod og Leje, saa skal han og hans Efter-

58 kommere, dersom de vil have Gaard for sin Hjem-

59 me Hauge, holde den allene da det er kuns et

60 par(?) Steenkast og tet ved Mærket. Da nu Peder

61 Eriksens Hjemme Hauge er meget snævrere end

62 Ole Olsens, da skal Høst beitet paa Sætter (??)

63 høre til min Peder Eriksens Hiemme Hauge.

64 Ligesaa skal og Ole Olsen, og hans Efterkomme-

65 re, svare til mig Peder Eriksen og mine Efter-

66 kommere Een Ort Species aarlig. –

 

[ny side]

 

01 Otterdahl den 22 Octobr 1819.

02 Peder Eriksen Otterdahl, Ole Olsen Otter-

03 dahl.           Till Vitterlighed

04 Rasmus Pedersen Navelsager, Lars

05 Pedersen Navelsager, Rasmus Pedersen Fannemeel,

06 Ole Stephensen Farreskaren(?) alle med paaholden Pen.

07 Ombudsmanden (??) Hr. Provst og Ridder Frimans

08 skriftlige Samtykke til dette Forlig var saaly-

09 dende: Da jeg gjennnem Velærvær-

10 dige Hr. Pastor B??feldt er skriftlig bleven

11 tilspurgt, om jeg som benificeret Jorddrot for

12 Peder Eriksens og Ole Olsen Otterdahls Jordebru-

13 ge vil give mit Samtykke til nogle Poster, som de

14 ere blevne enige om at indgaae med hinanden,

15 og at lade indføre i Forligelses Protocollen, hvilke

16 Poster er disse, nemligt 1. Da Ole Olsen mang-

17 ler aldeles Vand om Vinteren ved hans Huuse

18 baade til Folk og Fæe, men kan faae samme

19 ved en Grov i gjennem Peders Gaards tun, dog saa-

20 ledes at det ei er til Skade for Peder at Ole da

21 maae faae en saadan Grov og Vandleedning.

22 2. Da fælles Kreature om Sommeren trænge ind

23 fra (??) i Hjemmehaugen, vilde disse Opsid-

24 dere hver for sin halve Andeel, og ei efter deres

25 Gaardeparters Skyld, opsætte en Gaard eller

26 Gjerde mellem Fjeld- og Hiemme Haugen dem

27 begge til særdeles Gavn. 3. At saadan Overeens-

28 komst kuns skal gjælde for Peders og Oles Brugs

29 Tiid, og at det skal staae efterkommende Bru-

30 gere frit for at giøre Forandring; Saa er det

31 at jeg herved deklarerer, at jeg har fra min Si-

32 de, som Benificiarius intet imod denne deres

33 Overeenskomst, men giver mit Samtykke der-

34 til, hvilket kand indføres i Vedkommende Pro-

35 tocoll. Davigs Præstegaard den 19 Octobr 1819.

36 Claus Frimann.

37 Dette Forlig blev da saaledes af Forligelses

38 Commissionen bekræftet.

39 P. L. Ravn. R Torvig

40 Udskriftens Rigtighed og Overeensstemmelse

41 med bemældte Protocoll vedgaaes.

42 Gjerdegaard den 4 Junii 1820. Ravn.

43 Første Forligelses Commissair

44 for Eids Præstegield.

45 Endvidere ere vi blevne foreenede: At da Ole

46 Olsen synes at faae forlidet Vand til Veiten

47 er det hans Begjæring, at han vil tage Veiten

48 Nord i Nyebøe-Groven, og faae noget Vand der-

49 fra, hvorom vi ere blevne saaledes enige, at

50 han skal tage det, og derimod skal han opsætte, og

51 hans Efterkommere vedligeholde et saadant Gjær-

52 de for sin Huusetejg fra Vandet og op til Elven, at

53 ikke nogen af hans Kreature kommer derover, og

54 endelig skal Ole Olsen give Peder Eriksen lige Veder-

55 lag i Mark, som medtages til den før omskrevne

56 Vejt. Otterdahl den 16 Octobr 1820.

57 Peder Eriksen Otterdahl, Ole Olsen Otterdahl.

58 Begge med paaholden Pen. –

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Vil påstå at dette er er meget godt arbeid, Even. Tusen takk for det.

 

Det verkar som at dette forliket består i hovudsak av to punkt:

 

1. Ole Olsen får etablere ei veit med vatn frå nyebøe-grova til eget tun frå Peder sin eigedom. Dette fordi han har lite vatn om vinteren.

 

2. Begge brukarane skal sette opp gjerde eller steingard over haust- og vårbeitet mot sæterdalen. Dette fordi at beitedyra trenger seg ned frå sommarbeitet.

 

Enig med dette?

 

mvh Elias.

Edited by Elias Lode
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Elias Lode skrev:

Enig med dette?

 

Med all forvirringen jeg satt igjen med etter første siden så nøler jeg sterkt med å si et rungende ja – men ifølge Prosten så er det vel noe slikt de har blitt enige om. 😕

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Vel, kjapp var jeg dessverre ikke – selv om det nærmest føles flaut å regelrett skrive av ‹streit› latinsk nydelig løkkeskrift. Ikke mye tyding involvert . . .

 

Jeg slutter ikke å forbauses over at slik skrift kan volde problemer, selv om jeg er fullstendig på det rene med at det faktisk gjør dét for ganske så mange.

Så derfor:

 

01 Høstthinget 1879

02 Aar 1879 den 24de September blev ved Høstthinget for Hornindals

03 Thinglag paa Thingstedet Grodaas thinglyst følgende:

04 Undertegnede har ifølge Fogdens Opnævnelse til Deling og Skyld-

05 sætning gjort sig bekjendt med Gaarden Oterdal Matr No 10 i Horninda-

06 lens Tinglag, hvoraf Eieren af LNo 24a Peder Rasmussen Oterdal

07 til Knud Olsen Oterdal har solgt:

08 1. Et Jordstykke der mod Syd og Vest støder til Mærkesgjærdet mod Ras-

09 mus Olsens Eiendom, og forøvrigt adskilles fra Sælgerens Eiendom ved

10 en Mærkeslinie fra en Sten nedsat ved Ledet i Mærkesgjærdet, gaar

11 derfra Nordost 34 Alen, derfra mod Vest 40 Alen og derfra i lidt nord-

12 ligere Retning 45 Alen til Elven.

13 2. Ligeoverfor denne Teig paa den vestlige Side af Elven en Teig 96

14 Alen bred ved Elven, 280 Alen høi og 31(?) Alen bred oventil, – fuld-

15 stændig udstenet.

16 3. Havnegang i Sæterdalen for sine Kreature, som kan paa de

17 solgte Jordstykker vinterfødes, men ingen Andel i Vaar- og

18 Høstbeitet.

19 4. Adgang til Benyttelse av den til og over Kjøberens Eiendom

20 gaaende gamle Vandledning, som han for Tlffældet selv skal

21 holde istand.

22 5. De hidtil brugte Veie over Eiendommen skal Rasmus Olsen

23 Oterdal fremdeles have uhindret Adgang til at benytte, ligesom

24 ogsaa Kjøberen.

25 6. Den Rettighed, som Sælgeren har til det Kværnefald, der

26 bruges af Rasmus Olsen, overdrages Knud Olsen.

27 Undertegnede fandt at denne Parcel udgjør 1/35 Del af det sam-

28 lede Brug, og foretog i Henhold hertil saadan Skylddeling:

29 Hovedbruget Peder Rasmussens Eiendom LNo 24a No 1

30 med ny Skyld 2Dl 4Ort 16s

31 ny revid. 3[Dl] 4[Ort] 15s

32 gl.

33 Knud Olsens Eiendom LNo 24a No2

34 med ny Skyld [3]Dl [4Ort] 10s

35 ny revid. – " – " –    – " –   11s

36 gl.      

 

[ i v. marg:]

(Paa Anledning har Skyld

sætningmændene ved Paa

tegning paa Forretning %-%

% – % gjort den Ret

telse i Skyldens Deling, at

LNo 24a No1 faar ny

Skyld % – % 3 – " 10

og Parcellen fremdeles

10Skl..)

 

[ny side]

 

01 Brøkskillingen bæres af Hovedbruget.

02 Sameie og Teigebytte er ikke indført, hvor saadant ikke før var.

03 Af LNo 23 i Oterdal har Eieren Rasmus Olsen solgt til Broderen

04 bemeldte Knud Olsen:

05 1. Et Jordstykke østenfor Elven, der mod Nord støder til det af ham

06 af LNo 24a kjøbte Stykke, mod Syd skilles fra Rasmus Olsens

07 Eiendom ved en Mærkeslinie fra en Sten ved Gjærdet nordenfor

08 Laden, en Do. paa Bækkekanten og en Do. ved Elven, alle i ret

09 Linie fra Øst mod Vest.

10 2. et Jordstykke vestenfor Elven, der mod Nord støder til det for-

11 anbeskrevne fra LNo 24a kjøbte Stykke, mod Syd adskilles

12 fra Rasmus Olsens Eiendom ved en Mærkeslinie, der gaar

13 mod Nordvest fra en ved Broen nedsat Sten over flere ned-

14 satte Mærkestene til en Do. øverst i «Lesvingen», hvorfra Mær-

15 ket gaar mod Nord 45 Alen til en nedsat Sten og videre sam-

16 me Retning 70 Alen til en Hjørnesten, derfra mod øst langs

17 nordre Svoregroven til en Sten under Fossen over en

18 Do. til det nordvestligste Hjørne af det Stykke, som

19 Knud Olsen har kjøbt af Peder Rasmussen,

20 3. et Jordstykke ved Elven paa nordre Side af sidstanførte

21 Stykke og adskilt fra Rasmus Olsens Eiendom ved en

22 Mærkeslinie fra en ved en jordfast Sten nedsat Mærkesten

23 til en Do. ved Veien.

24 4. En Skovteig i Stranden. Paa østlige Kant følger Mær-

25 ket Svadgroven ligetil «Kvitefjeldet», paa den vestlige gaar Mær-

26 ket fra en steil Hammer ved Stranden, hvorunder der er et hvidt

27 Blik, hvori et X er indhugget til et nordenfor Svartesvadet

28 liggende Svadberg, der sees fra Vandet og som ligger i det

29 Hammerlag der gaar mod Vest fra Kvitefjeldet, og til

30 hvilket Hammerlag Teigen i Høiden strækker sig. Mod

31 Syd støder den til Vandet.

32 5. Havnegang i Sæterdalen for de Kreaturer han vinterføder

33 paa denne Eiendom som for dem han vinterføder paa de

34 af Peder Rasmussen kjøbte Stykker.

35 6. Kjøberen har Ret til Benyttelse af Veien over Rasmus

36 Olsens Eiendom, saavel til Vandet som til sin Eiendom

37 vestenfor Elven, medens Rasmus Olsen forbeholder sin

38 Ret til de almindelige Veie over de kjøbte Stykker. Kjøberen

39 deltager i Vedligeholdelsen af Broen ved Elven i Forhold til

40 Skylden.

41 Undertegnede finder, at denne Parcel udgjør 1/25 Del af det

42 samlede Brug og foretog i Henhold hertil saadan Skylddeling:

[ og resten er bare skylden i penger, standard formuleringer og underskrifter. Overlater dette til deg. 🙂 ]

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.