Jump to content
Arkivverket

Evt tyding av dommer etc 1858-1876??


Erik Hov

Recommended Posts

Har nylig fått digitalisert noe fra Kristiania Tukthus ang en slektning som hadde flere dommer på seg grunnet tyveri fra 1858 til 1876. Denne kilden https://media.digitalarkivet.no/db/contents/232517

 med domsakt 5264 om Lars Olsen er den som er interessant. Det starter på

https://media.digitalarkivet.no/view/232517/383

men som man ser så er det i underkant av 200 sider der (noen blanke sider og noen det ikke står så mye på). Noe av dette kan jeg jo lese selv, men det meste av det er ikke så lett å lese (for meg ihvertfall)!.

Hadde vært veldig interessant om noen kunne ta på seg å oversette dette!. Kan jeg gjerne betale litt for det om nødvendig?!.

Link to comment
Share on other sites

Har sett litt på dette selv for en start, og jeg skal klare å oversette de første 44 sidene selv, men etter det....omtrent herfra blir skrifta verre....

https://media.digitalarkivet.no/view/232517/427

vet ikke helt om noen kan hjelpe med oversettelse her?....men kommer til å prøve litt selv allikevel, selv om jeg ikke er så god på sånn skrift

Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Erik Hov skrev:

Har sett litt på dette selv for en start, og jeg skal klare å oversette de første 44 sidene selv, men etter det....omtrent herfra blir skrifta verre....

https://media.digitalarkivet.no/view/232517/427

vet ikke helt om noen kan hjelpe med oversettelse her?....men kommer til å prøve litt selv allikevel, selv om jeg ikke er så god på sånn skrift

 

Noenlunde slik, første to og en halv side – alle monner drar 😉

 

 

01 Aar 1857 D : 16de Novbr. op-

02 tog Politifuldmægtig Stang paa Chri-

03 stiana Politikammer, og i Overvær

04 af forhen edfæstede Lagrettesmænd, Han-

05 delsborger Christen Hermansen og

06 Handelsborger Andreas Magnus Fre-

07 drik Hall et Forhør over Lars

08 Olsen, Anders Jensen og Lars

09 Johannesen, Førstnævnte for Tyverie

10 og de 2 Sidstnævnte for efterføl-

11 gende Deelagtighed.

12 Hvorda! Tilførtes, at Lars Olsen, der er

13 Militair, i Løverdags indsattes i Hoved-

14 vagten og Lars Johannesen i Raadstuearre-

15 sten. Dernæst bemærkes, at Løverdag

16 Formiddag indfant Bonden Mikkel Knudsen

17 Børke fra Ringsager sig paa Politikam-

18 meret, og forklarede, at han Aftenen ifor-

19 [tall, henvisning til øvrige dokumenter?]

 

[ny side]

 

01 veien var bleven frastjaalet sin Tegnebog

02 med 60-70 Spd. i. Han var nogle Dage

03 iforveien kommen til Byen, og Fredag

04 var han truffet sammen med Anders Jen-

05 sen, der er en Broder af hans Tjene-

06 stegut og til hvem han fra Tjenestegut-

07 ten havde besørget et Brev. Med

08 Anders Jensen var han gaaet ind paa en

09 Ølsjap, hvor de havde truffet tilfældig-

10 viis Lars Olsen, og de havde nu samt-

11 lige drukket op endeel Flasker Øl,

12 saaat han var bleven noget beskjenket.

13 De havde derpaa forladt Stedet ifølge, i-

14 det de havde leiet ham hver under en

15 Arm. Han skulde da gaae nedover

16 Bryggerne i et Ærinde og derfra begi-

17 ve sig hjem i sit Logie hos Gunder-

18 sen i Brogaden. Han havde sin Teg-

19 nebog i sin Frakkelomme paa Indsiden,

20 venstre Brystlomme, Frakken opknappet.

21 Begge Personer vare imidlertid komne

22 fra ham, uden at han nærmere kunde

23 opgive hvor, anderledes end at det var paa

24 Veien fra Bryggerne til Gundersen.

25 En Stund efter havde han savnet sin

26 Tegnebog. Begge de Angjeldende ble-

27 ve indbragte paa Politikammeret Løver-

28 dagen og Lars Olsen derpaa indsat i

29 Hovedvagten, idet han benegtede enhver

30 Andeel i Forbrydelsen, hvorimod Anders

31 Jensen for vedkommende Politibetjent øie-

32 blikkelig tilstod sit Forhold til Sagen, idet

 

[ny side]

 

01 han angav, at han havde modtaget af Lars

02 Olsen 22 Spd. og deraf indleveret til For-

03 varing Fredag Aften 20 Spd. hos Lars

04 Johannesen

05 Fremstod derpaa i fri Tilstand som 1ste

06 Deponent Anders Jensen, 22 Aar gammel,

07 fød og døbt i Furunæs Annex til Wangs

08 Præstegjeld paa Hedemarken, samt com-

09 firmeret i Furunæs Annexkirke af

10 provst Winsnæs 14 Aar gammel. Han

11 er Søn af Huusmandsfolk Jens Monsen

12 Gaalaas og Hustru Olif Halvorsdatter.

13 Han opholdt sig i sin Hjembygd til

14 for 3 Aar siden, og var deels i fast

15 Tjeneste, deels i Dagarbeide, kom derfra

16 til Byen, hvor han lod sig hverve til

17 Soldat (No 12 ved 2det Jægercompagnie),

18 i hvilken Stilling han nu er. Han be-

19 negter nogensinde forhen at have været

20 tiltalt eller straffet og er ugift.

21 I Sagens Anledning forklarede han, at han

22 traf Mikkel Knudsen paa Torvet Fre-

23 dag Middag, hvorefter de gik ind paa

24 forskjellige Steder og drak noget Bræn-

25 deviin og Øl. Paa et af disse Steder

26 traf de Lars Olsen, og denne kom nu

27 i Snak med dem ligesom Mikkel Knud-

28 sen bød ham til at drikke Øl med

29 sig. Da de gik derfra, bad Mikkel

30 Knudsen Lars Olsen spise til Aften

31 med sig, idet han allereede tidligere

32 havde invitert Deponenten og fortalt,

 

[ny side]

 

Som må bli i morgen 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Hei, igjen

 

Dagens ‹fangst›:

 

[ny side]

 

01 at han ventede nogle Kjendinger, som

02 skulde spise til Aften med ham. De

03 lagde Veien over Bryggerne, gik der-

04 paa Jernbanetorget og Waterland og i

05 Brogaden, hvor Mikkel Knudsen boede

06 hos Handelsborger Gundersen. Mikkel

07 Knudsen gik imellem dem, idet de

08 gik Arm i Arm sammen. I Bro-

09 gaden forsvandt Lars Olsen, uagtet De-

10 ponenten havde hørt ham modtage In-

11 vitasjonen til Aftens. Strax efter traf

12 Mikkel Knudsen 2 Personer, som han

13 kom i Snak med, og Deponeneten gik nu

14 ind i et Portrum for at lade sit

15 Vand, og da han igjen derpaa kom ud,

16 vare de samtlige borte. Lars Olsen

17 traf Deponeneten strax efter udenfor Tugt-

18 huset, og de gik nu begge 2 opover

19 Hammersborg for at gaae hver til

20 sig. Ved en Gaslygtepæl tog Lars

21 Olsen op en Tegnebog, som Deponenten

22 strax forstod var Mikkel Knudsens, hvor-

23 efter han tog ud 22 Spd, som han gav De-

24 ponenten, som skjønnede eller ahnede, at

25 det var Mikkel Knudsens Penge. Lars

26 Olsen snakket ikke om, hvorledes han hav-

27 de faaet Bogen, og Deponenten spurgte

28 ham ikke derover. Deponenten fulgte

29 Lars Olsen Hjem til dennes Logie, hvor

30 de skiltes. Lars Olsen havde da Bogen

31 hos sig, Ved Gaslygtepælen tællede han

32 ikke Pengene, saa Deponenten veed ikke

 

[ny side]

 

01 hvor mange der var i Bogen. Deponenten

02 gik nu alene hen til Lars Johannesen

03 som han kjendte, laante ham 1 Spd. , bad

04 ham gjemme 20 Spd. og beholdt selv 2 Spd.

05 Deponenten opgav ikke, hvorledes han havde

06 faaet disse Penge, og dette spurgte heller

07 ikke Lars Johannesen om. Oplæst og

08 vedtaget; Dimitteret.

09 Forhøret udsat.

10 Lagrettemændene havde intet at erindre ved For-

11 handlingerne eller Protokolltilførselen.

12 Stang

13 C. Hermansen      A. Hall

14 Samme dags Eftermiddag continuerede foran-

15 staaende Forhør paa samme Sted, ved samme

16 Administrator, i Overvær af  af de samme Lagret-

17 tesmænd.

18 Hvorda! Fremstod som 2den Deponent Po-

19 litibetjent Kraby og forklarede, at han

20 sidste Løverdag havde Vagt ved Politikamme-

21 ret. Noget over Middag indfandt Lars

22 Johannesen sig i beruset Tilstand og for-

23 klarede, at han havde hørt, at en Bonde

24 var bleven betstjaalen for Penge og at det

25 var derfor han indfandt sig. Deponenten

26 spurgte ham om han havde nogle af Penge-

27 ne, som var stjaalen fra Bonden, hvor-

28 til han svarede nei, men han vilde høre

29 hvorledes det hang sammen med Pengene, for-

 

[ny side]

 

01 di han kjendte Bonden. Deponenten sagde

02 til ham : «Du skulde vel ikke hendelses-

03 viis have nogle af Pengene paa dig?»

04 hvortil han nu svarede, at han havde faa-

05 et 13 Spd. 1ste Deponent Anders Jen-

06 sen sad i Værelset ved Siden af og Dø-

07 ren mellem begge Værelser aabenstaaen-

08 de, saasom der var givet Ordre til, at

09 Anders Jensen ikke skullde slippes løs fra

10 Politikammeret, forinden man havde faa-

11 et fat i Lars Johannesen, som man

12 troer, at han saa hurtig erkjendte, at

13 han havde faaet 13 Spd, enten fordi han

14 havde bemerket Anders Jensen Nærværel-

15 se i Sideværelset, eller fordi han frygte-

16 de for, at Deponenten vilde inqvirere

17 ham. Deponenten confronterede dem

18 sammen, men Anders Jensen paastod, at

19 Lars havde modtaget 20 Spd. hvoraf han

20 dog skulde laane den ene Daler, medens

21 Lars Johannesen vedblev, at han kun

22 havde modtaget 13 Spd. Han leverede

23 fra sig 11 Spd. 9ort(?) (??) i Penge samt et

24 Uhr, som han sagde tilhørte ham selv.

25 Deponenten indsatte ham i Arresten.

26 Fremstod derpaa i fri Tilstand som 3die

27 Deponent Lars Johannesen, 25 Aar gam-

29 mel, fød og døbt i Furunæs paa Hee-

30 demarken samt comfirmeret i Furunæs

31 Kirke 15 Aar gammel af Præsten Wins-

32 næs, Søn af Arbeidsmand Johan Olsen

 

[ny side]

 

Og pause til neste korsvei. Har dessverre en ‹sivil jobb› som tar mye av tiden min 😉

 

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Erik Hov skrev:

Skulle ønske de skrev trykkskrift på den tiden....hadde vært lettere å lese da!.

 

Selv om jeg forsåvidt til tider helhjertet kan dele ditt ønske, (hjelpe og trøste så mange ‹griseskrivere› man kommer borti!) så gjelder det ikke denne skriveren/skriften.

(Én ting er jo det åpenbare at man kan ikke skrive trykkskrift fordi den, som navnet tilsier, er trykket – ikke skrevet 😉

Men ‹denna kammeraten her› skriver så forbilledlig vakkert og tydelig gotisk, at en gammel tyder blir rent henrykt.

Nå snakker jeg kun for meg selv, fullstendig forståelse for at skriftbildet er uforståelig – med mindre man, som jeg,  har hatt nesen nedi ‹det gotiske› i lang tid.

Bare en slags betraktning . . . 🙂

 

Som sagt: Fortsettelse vil følge, med mindre du allerede har fått svar og hjelp fra «statsarkivet»?

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Stadig interessant å følge med på historien her!.

Bra noen er flinkere med skrift enn meg. Jeg klarte å skjønne det meste av det som står fra 1876 men det er litt mer krøkkete skrift i 1857....selv om jeg også må innrømme at jeg har sett verre gotisk enn det fra 1857!. For ikke å prate å 1600 talls skrift....der melder jeg pass!.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

15 minutter siden, Erik Hov skrev:

1600 talls skrift....der melder jeg pass!.

 

Der er vi på linje, selv om jeg etterhvert etter megen møye begynner å få et slags ‹grep› om det (1600-talls gotisk).

Skriftbildet er annerledes, men også stavingen. Og det siste kan gi et slags ‹vindu› inn hvis man venner seg til det: Ofvuer = over, blifvuer = bliver, schreffuen = skreven – osv. For å nevne noen ganske få. Og at rettskrivningsregler er fraværende (da også) bidrar jo også til interessante og mildt sagt utfordrende varianter . . . 🙂

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.