Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje Berger

[#15718] Trane-slekt på Talberg, Romsdalen

Recommended Posts

Guest Terje Berger

Historien forteller om kona og sønne til Mikkel Pedersen Trane (f.1593 d.1656). Enten er det sannhet eller eventyr. --- Enkefru 'Gunhild' Trane, og sønnen Kristoffer (f.1641) reiste med båt innover Moldefjorden. Det blåste opp til uvær da de var oppe ved Vågstranda. Ihvertfall gutten ble reddet og tatt han om av folket på Talberg (Vågstranda, Veøy kommune). Kristoffer gifter seg senere med dattra på gården, Marit Hansdatter. De får ihvertfall en sønn. Han får navnet Mikkel (f.ca.1694). --- Er dette sannhet eller oppdiktet bygdehistorie?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

O Olafsen skriv (i Veøy II, s 377): 'Om grunden til at gaarden har faat navnet 'Mikalsgaren' (dvs på Talberg) bemerkes:J. Brovold forteller i sin bok om Vestnes et sagn, hvorefter der i det 17de aarhundrede var en foged over Søndmør ved navn Mikal Kristoffersen paa Slinningen. Hans enke druknede paa reisen fra Slinningen til Gjermanes og efterlot sig en søn Kristoffer Mikalsen, som blev g. paa Talberg og havde en søn Mikal, efter hvem bruket fik navn. Om det er nogen historisk sandhed heri, vites ikke.'Det vi veit er følgande: På Slinningen budde sorenskrivaren på Sunnmøre 1642-49/50 Michel Pedersen. Denne mannen er ikkje lik bergensborgaren Michel Pedersen Trane; namnet Trane er heller ikkje nemnt i segna, så dette må vere komme inn seinare, då folk har rekna med at sorenskrivaren Michel Pedersen var samme mann som borgaren Michel Pedersen Trane (slik det feilaktig står i gardssoga for Borgund og Giske). Når dette er sagt, er det ingen ting i vegen for at segna ellers kan vere rett, for på Talberg 1701 budde Kristoffer, 60 år gammal, med sønene Kristoffer, 20, Peder, 10, og Mikkel, 7. (Dette var artig, for denne segna kjente eg ikkje til!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kjennes korrekte data vedr. foreldre, f/d-år, ektefelle og barn, for 1) sorenskriver på Sunnmøre 1642-1650, Michel Pedersen (g.m. Gunhild ?) og 2) Bergensborger (fra 1636?), Michel Pedersen Trane (barn: Thyge, Dorothea ?) ? Jeg antar at en av dem er s. av fogd over Sunnhordland og Sor.skr. i Hardanger/Voss, Peder Christenssøn Thrane fra Viborg (død 1622) og Karine Michelsdatter fra Stavanger ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Handegård

Per Nermo,Randi Rostrup ville nok ikke like at du kaller Peder Christensen Trane for sorenskriver, og i alle fall ikke at han skal ha kommet fra Viborg. Jfr. bl.a artiklene i de to siste nr. av Genealogen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har dessverre ikke hatt tid til å lese de to siste nr. av Genealogen ennå, og beklager ev. feil i innlegg nr. 3.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Berger

Jeg har fått svar på mitt spørsmål. At folket på Talberg ikke stammer fra Trane.Om Trane-folket regner jeg med at flere har blitt veldig klare med hva som gjelder. Se innlegg 15554.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Randi Rostrup har altså vist tydelig (i Genealogen nr.1/2003) at 1) sorenskriver på Sunnmøre 1641-1651, Michel Pedersen (M.P.S. i seglet), bosatt på Slinningen i Borgund (1636) og 2) Bergensborger (1636), Michel Pedersen Trane, (en trane og MPT i seglet) som levde på Sunnmøre til etter 1660(?) (barn: Tøger/Thyge, Dorothea ?) var to forskjellige personer (feilaktig slått sammen til én i bygdeboka for Borgund).Sistnevnte MPT var visstnok f. ca.1593 og sønn av fogd i Sunnhordland fra ca.1588, Peder Christenssøn Trane (ca.1550-ca.1603).Men hvem var foreldre til sorenskriver på Sunnmøre 1641-1651, Michel Pedersen (som visstnok skal være død 1652/56) ?(Hvorvidt han var g.m. Gunnhild og hvorvidt hun og sønnen Kristoffer forliste på Moldefjorden, der sistnevnte ble reddet og boende på Talberg, Vågstranda på Veøy og giftet seg med dattera på gården (Marit Hansdatter) får være en annen sak ...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Ingen som kjenner foreldrene til sorenskriver på Sunnmøre 1641-51, Michel Pedersen (M.P.S. i seglet), som skal ha vært bosatt på Slinningen på Sula i Borgund (brukte også Ytre Heissa) og som skal være død i 1656 (1652?) ? Og _var_ han gift med en Gunnhild ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Berger

Om du leser de siste 10-15 innleggene under #15554 om Trane-slekta, vil du finne mye om hva som skjedde på Sunnmøre på denne tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Ja. Men hvis du der har funnet svaret på mitt spørsmål om foreldrene til sorenskriveren, så håper jeg du vil fortelle meg i hvilket innlegg det framgår, for jeg finner det ikke !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Berger

Jeg beklager. Innleggene for 15554 fyller nå 18 sider. Men det finns ikke noe sammenheng mellom Michel Pedersen på Slinningen og Trane-folk.Mikkel og Gunhild er 7xtippoldeforeldrene mine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det at det ikke er kjent forbindelse til Trane har jeg fått med meg (se innlegg 7), men det er alså sorenskriverens aner jeg etterspør her !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Berger

Om ikke Bjørn Jonson Dale, Ålesund (innlegg 2) har noe mer informasjon, da ser det håpløst ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Michel Pedersen blei tingskrivar på Sunnmøre 1641, samtidig som Henrik Thott fikk Sunnmøre i len. Det er rimelig å gå ut fra at Michel Pedersen hadde vore i Thott si teneste før, kanskje også at han var danske. Sidan ingen har meint å stamme fra Michel, er det heller ingen som har granska ætta hans.Segna fra Talberg vil eg ta på alvor. Og med denne opnar nokre nye perspektiv seg: Enka etter 'futen' Michel var på veg til Gjermundnes i Romsdal då ho forliste. Dette kan gi ein peikepinn, for på Gjermundnes budde etterslekta til trondheimslagmannen Jacob Pedersen og kona Margrete Petersdt (Falkener). Jacob og Margrete hadde mellom mange andre barn også ein son Peder Jacobsen (ikkje å forveksle med broren Peter Jacobsen, helgelandsfuten), som Karine Michelsdt 1618 kalte 'svoger'. Med fare for å rote til heile Trane-debatten, vil eg legge fram følgande hypotese: Peder Jacobsen (på Vestnes) kan ha vore gift med ei søster av Karine Michelsdt i Spjelkavik, først gm Peder Trane, sidan med Hans Simonsen. Peder Jacobsen og denne Michelsdatra kan så ha hatt sonen Michel Pedersen, tingskrivar på Sunnmøre.Denne HYPOTESEN (her må eg desverre rope) kan forklare Michel-namnet, Peder-namnet og sambandet med dynastiet på Gjermundnes/Vestnes. Dersom noken kan finne ut om Michel Pedersen eigde jordegods i Romsdal og kva dette evt gjaldt er det kanskje råd å komme vidare her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Bjørn: Du skriver at Henrik Thott fikk Sunnmøre i len i 1641. Hvordan var ev. slektsforbindelse til Mathias Hansen Thott, som var g.m. en datter (Marit ?) av Karine Michelsdatter på Spjelkavik og hennes 2. ektemann, fogd på Sunnmøre, Hans Simenssøn ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Det er først i år vi har fått verifisert påstanden om at Mathis Hanssen i Spjelkavik faktisk hadde namnet ''Tot''; Randi Rostrup har funne namnet på omskrifta til seglet hans. Det er kanskje litt tidlig å skrive namnet ''Thott'', i og med at vi ikkje veit om det er dette namnet det gjeld. Mathis Hanssen gikk av som fut før Henrik Thott fikk Sunnmøre i len, og Mathis fikk, så vidt eg veit, ikkje ombud av Thott. Det er alt for tidlig å snakke om slektskap mellom disse.Saka bør likevel undersøkast, og det har eg tenkt å gjøre så å seie i 'embets medfør', som forfattar av soga om Borgund og Giske fra seinmellomalderen til først på 1800-tallet, der det vil vere fleire kapittel om futane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

Jeg vil for ordens skyld nevne at Ivar Brovold i sin bok 'Topografisk-historisk Beskrivelse over Vestnæs Prestegjeld' omtaler Mikkels enke som 'Gumel'. Dette kan vel være en trykkfeil for Gunnel (eller 'Gunhild', se første innlegg).Ifølge samme kilde var det ikke ved Vågstranda båten forliste, men ved Gamlemshaugen (i Haram kommune). Enken var altså på vei til Gjermundnes for å gifte seg med fogd Ivar Andersson. Kristoffer Mikkelsson skal ha blitt oppfostret av ham (skjønt han ikke hadde embetet før ca. 1659) og jaktet i Talbergskogen sammen med hans to kontorister. Der losjerte de hos Hans Talberg osv.Brovold angir 'en gammel Optegnelse' som kilde. Også andre steder i boken, som der han oppgir fødselsdatoer fra det syttende århundre (Dall-slekten på Sørsylte) er det tydelig at han har hatt tilgang til skriftlige nedtegnelser, men dessverre for oss navngav ham dem ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

Jeg vil bare legge til at alderen til Kristoffer Mikkelsson på Talberg ved gravferden i 1725 -- 77 år -- passer bra til sagnet om at han var fem-seks år gammel da faren (Mikkel Pedersson) døde. Alderen ved manntallet 1701 -- 60 år -- setter jeg mindre lit til.Bjørn Jonson Dale: var Mikkel Pedersson skriver fra 1641, eller 1642?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Tingskrivarsuksesjonen på Sunnmøre er slik: Nils Jacobsen Knag 1625-36 for heile lenet, Anders Madssen 1636-37 og så broren Christen Madssen 1637-39 for Sørluten, ein Jacob Pedersen for Nordluten 1638 (kanskje 1636-39); fra 1639 var Sunnmøre eitt skrivardømme igjen, og Christen Madssen var tingskrivar til 1641, då Michel Pedersen overtok som eineskrivar på Sunnmøre.Eg sett også større lit til aldersoppgåva ved gravferda enn ved manntallet 1701. Dermed kan vi rekne Kristoffer Talberg som fødd 1649 (dersom ein ga opp året han ''gikk i'') eller 1648 eller kanskje jamvel 1647 (dersom han ville fylle 78 seinare på året 1725).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

En liten kuriositet:I første bind av _Vatne bygdebok_ (s. 105) gjengir Harald Slyngstad et sagn etter Peder Fylling: '[...] den daværende sorenskriver Mikkel Pedersen Slyngstadir anmassede sig rett til de skjønne laksefiskerier ved osen (i Tenfjordelva), og i den anledning lot han opføre en liden stuebygning ved osen. Endelig fikk hans sønn, Knut Mikkelsen, lensmannsombudet for Grytten skiprede, i hvilken funksjon han nevnes 1648 som bosittende i Tenfjord'.Slyngstad avviser så hele sagnet og at noen av disse skulle bodd på Slyngstad eller i Tennfjord. Det virker ellers klart at noen har forvekslet Slyngstad og Slinningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Heile garden Tenfjord (6 våger fisk) var krongods, og ein av dei få gardane i krongodset på Sunnmøre som ikkje blei selt til private 1649, kanskje fordi han var lensmannsgard. Det er såleis mulig at skrivaren Michel Pedersen kan ha forpakta laksefisket under garden særskilt (det vil gå fram av lensrekneskapa). Lensmannen Knut i Tennfjord på denne tida var son av ein Nils.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Av tingbok 2 for Sunnmøre (1652-54) går det fram at enka etter tingskrivaren Michel Pedersen heitte ''Gundele'', altså Gunhild. Ho skal enno ha levd først på året 1653. Namnet styrkar segna sitt truverd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.