Jump to content
Arkivverket

[#16966] 3 geistlige skifter - litt hjelp!


Guest Arnstein Rønning

Recommended Posts

Guest Arnstein Rønning

Jeg har nå fått tilsendt 3 geistlige skifter fra Statsarivet i Tromsø. Disse fikk jeg gratis mot at jeg sender tilbake en ferdig avskrift, se også mitt innlegg nr 16615. Jeg trenger litt hjelp.Det første skiftet er etter Margrete Anfindsdatter (Holck) gift Røg. Det består av 16 sider fotokopier, og jeg har i kveld startet med den første siden. Del 1 av side 1 ligger på min hjemmeside her: [url="http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck1.cfm>http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck1.cfm og min avskrift er foreløpig slik:Ao 1706 ? junij, waer wi Effterskrefne Oluf Oudenss Pastor till Tromssen, og Prousst ofuer Seniens Prousti, hæderlig og wellærde Mand hr. Peder Jonssøn Hind, Residerende till Qvæfiord, og hæderlig hr. Rasmus Anderssøn Schellderup Residerende till Hillesøen forsamlede paa Trondenes udi Skifteforretning hos hæderlig hr. Augustinius for at Registrere Stervfboeds effterladte Midler, effter ? hr. Augustini nu sl. (dvs ”salige”) Qvinde Margrete Anfindsdatter, og efter registrering, wurdering og ? udlæg at giøre ? creditorene(?), till ? sl. Qvindis Arfwinger hosstaaende ? sønner nemlig Mo? Michel og Anfind Augustinisønn, samt nu sl. hr. Gabriels daatter Gabrielchen; ? af 3 de ? Augustini døttre, nemlig Kiersten hr. Rasmussis (dvs Schjelderup), samt Ingebor og Maren ? hiemme boendis hos sin ?fader; och werendis der hæderlig2. del av side 1 ligger her:

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Her manglar eitt ord. Teiknet for mark er ikkje råd å gjengi anna enn som her: mk (1 riksdaler = 6 mark). I lodd sølv var på denne tida rekna til 1/2 daler (eller 3 mark).----------------------------------------Gulld3de gulld Ringer af Ringe Werdj, noch et lidet smycke af ..... Werdj, som Bemt: 3de døttere af deris nu sl. Moder, med faderens samtyche war forærede.SølfEn Sølf kande, wectig 109 Lodt à 3 mk = 54 rd 3mkNoch en sølfkande, wectig 60 lodt = 30 rdEn ljden sølfkande, wectig 16 lodt = 8 rdEt forgylt sølfbegere, wectig 13. lodt 2 ½ qvintin = 8 rdEt stort sølf begere, wectig 11. lodt = 5 rd 3 mk 12 skEt mindre dito, wectig 8. lodt = 4 rdNoch et dito, wectig 8. lod = 4 rdNoch et mindre dito, wectig 5 lodt = 2 rd 3 mk----------------------------------------

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Et forsøk på del 1 av side 1. Bokstaver i [] er oppløsninger av forkortelser, ? symboliserer manglende bokstaver:A[nn]o 1706 d[en] 11 junij, vare vi Effterschrefne Oluf Oudens[en] Pastor till Tromßen, og Prousst ofver Senniens Prousti, hæderlig og vellærde Mand h[er]r Peder Jensøn Hind, Residerende till Qvæfiord, og hæderlig h[er]r Rasmus Anderßøn Schellderup Residerende till Hillesøen forßamlede paa Trondenes udj SchiffteforRetning hos hæderlig h[er]r Augustinum for at Registere Sterfboens effterladte Midler, effter bem[eldte] h[er]r Augustini nu S[a]l[ige] Qvinde Margrete Anfindsdatter, og effter Registering, vurdering og deeling udleg at giøre ?e?? Creditorene till bem[eldte] S[a]l[ige] Qvindis Rette Arfvinger bestaaende ud af 2de Sønner nemlig Mons[ieu]r Michel og Anfind Augstinisøn[ner], samt nu S[a]l[ige] h[er]r Gabriels daatter Gabrichen; Noch af 3de bem[eldte] Augustini døttre, nemlig Kirsten h[er]r Rasmußis, ßamt Ingebor og Maren end hiemme verendis hos Sin k[iere] fader; ofververendis da hæderlig

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Del 2, linjene før oppramsingen av verdisaker, som Bjørn har tatt seg av:paa Sin fraverende Svogers vegne, hæderlig ??????? Michel Augustinißøn Røg; da frembaarne og Anviste Boens Midler befantis, som føllger;

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Før jeg går videre, er det kanskje på sin plass å fortelle litt om de forskjellige aktørene som dukker opp i skiftet.Hovedpersonen, Margrete Anfindsdatter Holck, var eneste datter av Anfind Sigurdssøn Holck og Kiersten Nielsdatter Rasch (Kiersten var tante til kona til Grønlands apostel, Hans Egede). Anfind var Født 1608. Død 1659.Immatrikulert ved Københavns Universitet 4. okt. 1628 fra Trondhjem Skole »Amphion Sigvardi Nidrosiensis« og derefter sogneprest til Kvæfjord (1655). Han var antakelig kapellan der tidligere, for i 1647 bruker han 3½ våg skattefritt på gården Huseby (Borkenes). Student 1628 fra Trondhjem, prest til Kvæfjord (1655) og siden vicepastor til Trondenes. I 1647 nevnes han som prest i Kvæfjord, og bodde da på prestegården Rå og brukte dessuten Øvre Husby - ref Simon Ellefsen http://www.nose.dk/Norge/holk.html#37Anfin(d) hadde nok arvet navnet etter en av sine aner, Anfinn Soop i Underdal.Rasmus Schjelderup var, som det framgår, gift med Kirsten, så gift med Margrethe Pedersdatter Moursund, så med Karen Jørgensdatter, så med Anne Sørensdatter Røg og til slutt med Martha Malena Johnsdatter Kiil. Med Kirsten hadde han 3 barn, som alle døde unge.De to ugifte døtrene er begge mine aner. Ingebor gift med Christen Krog og Maren gift med Niels Schjelderup (bror til nevnte Rasmus). Andre har hevdet at hun ble gift med Rasmus Hansen Rafn. Barnebarns barn til Ingeborg, Johan Christian Augustinussen Røgh, ble gift med barnebarns barnebarn til Maren (gift Schjelderup), Elisabeth Johnsdatter Trane. De fikk min oldemor, Dorthea Nikoline Røgh.Den nevnte studiosus Michel ble satt i Bergens lærde skole hvor han ble kjent med Ludvig Holberg. Holberg møtte ham seinere i Paris (1715) og reiste til Italia på hans pass! Michel ble medaljør og kobberstikker, forble i Paris som kongelig fransk medaljør med en 'raisonabel Pension'. Man kjenner bl.a. til 3 danske medaljer som han har laget. I Paris har han laget en medalje som forestiller hertuginnen av Orleans.Anfind som er nevnt bodde på Sommersæl i Hammarøy der han døde 1734. Han var gift med Margrethe Marie Hansdatter Rafn.Så har vi Mads Homle (Humble). Han var sønn av en baker i Trondheim (Oluf Lauridzsøn Homle og Trine Hansdtr) og hadde ei søster Karen, som også er en av mine aner. Mads var prest i Ofoten, bygde ny kirke, drev jektebruk og skippernæring med to jekter, eide rorbuer og bruk i Vågan. Drev Evenes prestegård og nabogården Stunes med presteenkesetet Skar. Han hadde tilsammen over 100 storfe, vel 150 småfe og 7 hester. Han visste nok å karre til seg, og fant det vel naturlig å møte opp ved skiftesamlingen for å ivareta sin datters barns interesser.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg har gjort et nytt forsøk på å skrive av, men jeg må reise bort (tilbake søndag) og når ikke å skrive inn mitt forslag. Men jeg har lagt inn flere kopier på hjemmesida mi, så dersom noen vil forsøke, så er det veldig fint.[url="http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck3.cfm>http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck3.cfmhttp://home.online.no/~arnsroe/margreteholck4.cfmhttp://home.online.no/~arnsroe/margreteholck5.cfmhttp://home.online.no/~arnsroe/margreteholck6.cfmhttp://home.online.no/~arnsroe/margreteholck7.cfmhttp://home.online.no/~arnsroe/margreteholck8.cfm

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Del 3 ligger her: http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck3.cfmJeg er kommet fram til følgende (det som står i parentes med spørsmålstegn er jeg usikker på):Et sølf Begere wectig 8. lodt 2 ½ qvintin 4-1-14En sølf (smørbricke?) wectig 7 ½ lodt No 1 3-4-8Noch en dito wectig 7. lodt 1 qvintin No 2 3-3-12En ljden sølf Tallerchen, wectig 9 ½ lodt 4-4-86. sølf skeer, af et slag, paa skaftet (udgrafert?) wectig 20. lodt 10-”-”2. sølfskeer, af (nye mode?), wectig 5. lodt 1 ½ qnt. 2-4-23 de dito, (fladskafted?), wectig 12. lod 2 ½ q.. 5-4-14Noch 3 de dito, noget kortere paa (skaftet?), 10 ½ lod 5-1-8En sølf knap at henge ofver Bordet, wectig 6 ½ lodt 3-1-8Summa 43-2-10Summa paa sølfet 160-”-6---- Hjelp mottas med takk!

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg prøver. Du har jo fått med deg alt, i grunnen. Legg merke til at en del bokstaver som du har tolket som 'w' i virkeligheten er 'v'. Det er enda en krøll på 'w'. Legg også merke til 'ch'-kombinasjoner der du har 'k', som i 'schafftet'. For øvrig er det noen tall som faller bort i det bildet jeg ser. Dette med 'qvintin' er ukjent for meg meg, men det er kanskje en måleenhet?Et Sølf Begere vectig 8. lodt 2 ½ q?t?? 4En Sølf Smørbriche vectig 7 ½ lodt No 1 3-4Noch en dito vectig 7. lodt 1 q?t No 2 3-3En Ljden Sølf Tallerchen, vectig 9 ½ lodt 4-46. Sølf Skeer, af et Slag, paa schafftet udgrafvet vectig 20. lodt 102. Sølf Skeer, af Nÿe Mode, vectig 5. lodt 1 ½ qnt. 23de dito, fladskafftet, vectig 11. lod 2 ½ qv. 5Noch 3de dito, noget kortere paa schafftet, 10 ½ lod 5En Sølf knap at henge ofver Bordet, vectig 6 ½ lodt 3Summa 43

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Del 4 ligger her: http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck4.cfmHer har jeg noen huller:Ten [Tinn]3. Smaa fader, og 5. Tallercher vectig 1 pd. á 10 (?) 2-3-„Et Stort fad, vectig 13 mk á 12 (?). No 1. 1-3-12Et dito No 2. Vectig (?) mk á 12. (?). 1-„-6Et Nyt dito. No 3. Vectig 8. mk 1-”-”Et noget brugt. No 4. Vectig 8 mk á 11. (?) “-5-8Et dito. No 5. Vectig 6 mk á 11. (?) “-4-2Et dito No 6. Vectig 5 ½ mk á 10 (?) “-3-8En dito Sønder, No 7, 8. Vectig 11 mk á 8 (?) „-5-8Et dybt fad No 9. Vectig 5 mk. á 10. (?) „-3-2En Skaal med Log [dvs ”lokk”] Vectig 5 mk á 10 (?) ”-3-2En dito uden Log, Vectig 4 mk á 10. (?) ”-2-8Et gammelt Sønder (Sack….?) Vectig 1 mk ”-”-8Et par (…?…) Smørbricher ”-1-”10. Tallerchener af (Smale? Br…?), Vectig 21. mk á 12. (?) 2-3-12

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Tillat et lite innspill fra sidelinja: Denne prost Ole (Oluf) Audensen var sønnesønn av Erik Audensen på Kvalvåg, m.a.o. av Aspaætta. Oles ene sønn kalte seg Nils Olsen Thulesius og var 'opphavsmann' til dette navnet.Mvh Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det er hele veien x mark á y skilling (sch./schil.). Ordene du mangler i de siste linjene var til dels vriene. Jeg er usikker, men hva med 'Sadsirchen'(?) - 'halffbrugt' - 'Smale Bredder'?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Her kommer del 5 - som ligger her: [url="http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck5.cfm>http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck5.cfmNoch 10 Tallerchener af brede Bredder, vectige 20. mk á 12 sch 2-3-05. Tallerchener af smale bredder noget brugt, vectige 12 mk á 12. sch. 1-3-03. gamle Tallerchener vectig 5. mk á 8 sch 0-2-8En Nÿ TenKande vectig 20 ½ mk, á 12 sch 1-1-14En TopottsKande, wectig 8 mk á 10 sch 0-5-0En halffkande 5 ½ mk á 10. sch 0-3-7Et (q..?). wectig 4 ½ mk. á 10. sch 0-2-13Et Saltkar 0-1-8 7-5-2Summar. 21-2-14...og del 6 - som ligger her: http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck6.cfmKaaberEn halffbrugt the Kedel vectig iij pd á 10 sch 6-1-8En gammel the Kedel wectig 1 pd, á 8 sch 2-0-0En Mindre dito halffbrugt, wectig 18 mk á 10 sch 1-5-4En gammel brendvjn pande, wectig 2 pd, á 8 sch 4-0-0Et bechen wectig 2 mk 0-1-4Summa 14-2-0MessingEt par høÿe Stager 1-4-0Et par dito noget Lavere 1-3-0Et par dito, wectig 12 mk.x 2-0-0Et fÿrfad 0-2-0Et (?) Jern 0-0-8Et Bechen 0-2-0Et StrÿgeJern 0-3-0Summa 6-2-8 ...og del 7 - som ligger her:

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Takk igjen, Kristian!Del 8 ligger her: http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck8.cfmJeg forsøker:JernfangEn halff… grÿde 3-0-0En gammel dito med brest indj, vectig 1 W 0-3-0En dito paa 1 pnd. 5. mk 0-3-8En dito vectig 22 mk 0-3-0En dito, vectig 14 mk 0-2-0Et gammelt Stegespid 0-1-8En gammel lang Stegepande 0-0-12En sund dito 0-3-05. Schierringer [til å henge gryter o.a. i] á 12 sk 0-4-8En Jern Stour 0-3-0Et halff brugt Ploug Jern 0-1-8En (husNaffuer?) 1 mk 8 sk. En Stallbundings ? 1 mk 0-2-8Tvende Ki...? Nafer 0-1-0En gammel Kachelofn 7-0-0En gammel dito 5-0-0Summa 29-5-4

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg skulle gjerne hatt forslag til løsning på 4. linje nedenfra (del 8), men jeg går videre...Del 9 ligger her: http://home.online.no/~arnsroe/margreteholck9.cfmMitt forslag er som følger (og her er det mye rart):TræfangEt (udtract?) Eegebord med en Laas Skuffue 4-0-0Et gammelt dito af fÿrretræe 0-3-0Et 3 Rummet Rødmalet Skab 2-3-0Et lidet Eegeskab 1-0-0Et stort gammelt 2 Rummet Skab 1-2-0En beslagen furrekiste 2-2-04re gamle ofvertrechte Ege Stoler á 2 ½ mk 1-4-02de Eege for…?suede furre Stoler á 3 mk 1-0-0Noch 4re gamle Tøyestoler á 1 mk 0-4-0En (Lau?) Stoel med Flamsche trecht Stoel 0-2-0Noch 2de Smaa Stoler á 1 ort Stÿchet 0-3-0En Lang Bench 1 mk. En dito (Stachet?) 8 sk 0-1-8To lange Bencher 0-2-0En gammel sønder Spojol 0-1-0En dito 1-0-060 (MelcheBencher?) á 3 sk 1-5-4En SengeStoel med Aaben Himmel, og (..?..) 1-0-0En gammel dito uden Himmel 0-2-0En Senge Stoel med aaben Himmel udhuggen og Malet med (..?..) 1-4-020. gamle Tafler á 4 sk 0-5-08. Smaa Tafler, á 2 sk 0-1-0

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Mitt forslag følger nedenfor. Jeg er ikke sikker på at det ble så mye bedre denne gangen, men jeg tror kanskje 'spojol'-problemet ditt er løst. Jeg er temmelig sikker på at det står 'spejel', og da er det nok et speil det er snakk om! At speilen er tatt med blant trefanget, må vel forklares med at rammen sikkert var gjort i tre.TræfangEt udtract Eegebord med en Laas schuffue 4-0-0Et gammelt dito af fÿrretræe 0-3-0Et 3 Rummet Rødmalet Skab 2-3-0Et lidet Eegeskab 1-0-0Et stort gammelt 2 Rummet Skab 1-2-0En beslagen furrekiste 2-2-04re gamle ofvertrechte Ege stoler á 2 ½ mk 1-4-02de Eege forffuede(?) furre Stoler á 3 mk 1-0-0Noch 4re gamle høÿestoler á 1 mk 0-4-0En lau Stoel med Flamschoftrecht(?) Stoel 0-2-0Noch 2de Smaastoler á 1 ort Stÿchet 0-3-0En Lang Bench 1 mk. En dito stachet 8 sch 0-1-8To lange Bencher 0-2-0En gammel sønder Spejel 0-1-0En dito 1-0-060 Melche(Boncher?) á 3 sk 1-5-4En Sengested med Aaben Himmel, og scha(..?..)r 1-0-0En gammel dito uden Himmel 0-2-0En Senge Steed med aaben Himmel udhuggen og Malet med schammelfor 1-4-020. gamle Tafler á 4 sk 0-5-08. Smaa Tafler, á 2 sk 0-1-0

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Du er jammen flink! Her var det flere ting som falt på plass, og jeg ser at alt du har skrevet antakelig er riktig!...og nå har jeg lært mye selv også (må bl.a. passe på bokstavene 'e' og 'o'. Dette er utrolig gøy (men jeg har EGENTLIG ikke tid mer i dag).Arnstein

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.