Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjellaug Robberstad Petit

[#17262] Kan noen tyde dette

Recommended Posts

Guest Kjellaug Robberstad Petit

Med hensyn til tema 13426, har jeg nå fått linken til denne gamle feiden :Anno 1650 Den 27 Aprilis Ware wj effterne. Carsten Dürhus Sorenschriffr, Hans Giøn, Lensmand, Lasse Berie, Niels Skougreid, Lasse Wanduig, Suend Quelle och Peder Holthus, Laugrettis mend udj Stranduig schibred, effter lauglig Thilneffnelsse forsamblede paa32b en Gaard kaldis Faar udj bette. Skibred, Huor da for oss vdj Rette frembkom Formunstig mand, Sæbiørn Tostensøn Bruaruig aff Arne schibred i Norhor Len, och Mogens Langeland aff Ouss schibred, paa hans Hustru fore. Sæbiørns søsters wegne, som haffde ladet vdj Rette Steffne och haffde Thiltahle thil Ingebrigt Faar, Magnilde Tued, Antonis Skiersand och Lauritz ibm. for noget Odells gods i fore. jor?, som de formeendte dennem thil at komme, effter Sl. Ingebrigt Toe paa deris Sl. Mormoder Ingeber Ingebrigts daaters wegne, som de indsteffende endnu sad i Brug med Vden nogen loulig Adkombst, med berettning derhoss at de haffde sig saaledis fore. Ingebrigt Toe haffde ichon 2 døttrer, effter sig, den ene hede Britte som bode paa Skiersand, huis Arffuinger fore. Jndsteffendte tre, som schal haffue ald hans Gods och Breffue med, och den Anden som war fore. Ingeber, bette. Sæbiørn, och Mogens Langelands konis Mormoder, schal intit haffue faad, huerchen aff Odels gods eller Arff, eller Brøllupsgierd, effter hendis foreldere, siden33a hun bleff gifft Nor i Oster paa En Gaard heder Mitmaelde, och war derfor begierendis, de nu for Retten wilde fremblegge huis Odelss breffue de haffde, At der aff erfahres kunde, huem Ret haffde eller ey, at de nu kunde faa Ret for det som saa lenge haffde henstand, Och berette der hoss at det war wel offr 60 Aar siden bette. Ingebrigt døde, och deris Mormoder, fore. Ingeber war enda før det,Hertil at suare frembkom de indsteffende och berette at den Thiid Sl. Ingebrigt Toe døde, som war 20 Aar for den store Pestlendtze, da Leffuede Sl. Berite Skiersand, som Arffuit hendis fader Allenne, mens Ingeber war død, Huorfor hendis Børn intit kunde Arffue effter den gammelle Lou, Och fremblagde derhoss Jt gammell Pergamendes Breff Daterit Faar Anden Pindsdag, 1560. formeldendis om At Ingebrigt Ælingsøn da war thil dømbt, och haffde indløst Thrigie Lope Leige i fore. Faar, fra Welb. Omund Lauritzsøn, efftersom hand war Odels baarn dertil, mens hans Hustrus naffn neffnis iche deri, huorfor de faaegaff at hand den thiid war Enche mand, och sagde derhoss at bode bette. Ingeber och hendis Moder war den thiid døde, och berette enda33b At hand war thilwisse 3 om iche fire gange giftt, och de tho døttrer haffde hand med den første kone, Med de Andre haffde hand och mange Børn, som døde alle førend hand døde selff saa hand haffde Arffuit dennem alle, huorfor de formeendte nu for den deris thiltahle fri at were,Endnu berette Sæbiørn, at om fore. Ingebrigts Fader døde siden hun, saadan hendis Moder førend hun, derfor burde de haffue den Arff effter hende kunde were falden, och sagde at offr en 30 Aar och den thiid Sl. Britte Skiersand døde da haffde Lauritz Skiersand och Wemund ibm. som haffde hendis 2 døttrer, bøden en Kiel god for 18 Rixdlr. i forligelse, for huis hand och hans Søstrer kunde haffue der at fordre, huilchet Lauritz nu Aldelis negtit,Da Effter thiltahle giensuar och denne sags Leilighed, och effterdj det haffr saa lenge henstaad offuer 60 eller 70 aar, och louen Wtrøcheligen formelder vdj Arffue bothens 18 at alle som Arff er thilfalden och forsømmer aff Wankundighed dom at søge schal haff dom Vdsagt inden 10 Vintre om hand er inden landet och aff34a Wanmagt, dissligelste formelder Recessen Anden Bogs folio 277 at gammell schyld offuer 20 Aar, med mindre der findes fornyede Handschriffter paa schal were magtisløst, da efftersom her aldelis ingen beuis thil denne Sæbiørn Brurauig, och Mogens Langelands Søgning, frembuises, er herom saaledes for Retten affsagt at Ingebrigt For, med de andre offuen bette. indsteffendte Sal. Britte Skiersands Arffuinger for denne deris thiltahle bør fri at were,Jeg har litt problemer med å forstå slektsammenhengen her. Jeg forstår det slik at konen til Mogens (Mons) Langeland (Marita het hun) er søster av Sæbjørn Tostenson Bruavik.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.