Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

[#17813] Transkribering av Niels Muus Skifte - samlet - Kom med kommentarer

Recommended Posts

Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Ja, nå skal jeg altså samle dette. ( alt finnes også i tema nr: ) Jeg velger å gjøre det på følgende måte:Først legger jeg ut alle tolkninger av sidene ( velger den som er mest komplett med evt. navn på innleggshaver).Deretter håper jeg at flere kommer med innspill om mangler, feil og slikt.På søndag/senest mandag sender jeg det til Digitalarkivet i en epost ( med alle navn på de som har hatt innspill og egne tolkninger) og så kommer det vel forhåpentligvis ut på web snart?Det er vel også muligheter å rette/komme med kommentarer etter at det legges ut på web av Digitalarkivet.Vel... SIDE 1 Anno 1685 d. 25 May vare vi effterschrefne Hans Lauridtzøn Sogne-Præsttil Spydeberg paa den Constituerede Præpositi Hr. Peders Pharonii og mine egnevegne Jngelbret Dringelberg Sogne-Præst til Aschim-Meenighed, og Hans BertelsønWadbech Kongl: Mayts: forordnet Geistlige Arffve-Skiffte-Skriffver paa Trøgstad-Præstegaard effter de Interesseredis loulige tilkraff forsamlede til at registere ogvurdere dend ærværdige hæderlige og Vellærde nu Salige Proustes Sl: Hr:Niels Muises effterlatte godtz og løßøre; Som dend 15. Juny i samme aareffter begiæring /: da dend bortschyldige gield først var clareret :/ aff mig PederPharonis committered Præposito og Sogne-Præst til Vestby-Præstegeld, tillige medoffvenbemelte hæderlige Mænd, paa Arffve-Tompten richtig bleff skifftet og deeletimellem Sl: Proustens effterleffvende Børn og Børne-børn som Arffvinger og--- randi rostrup, oslo--- fortsatt SIDE 1 Medarffvinger Sc: en Søn fraverendis, tvende leffvendis Døttre nærværen-dis, og trende Sl: affdøde Døttres igienleffvende Børn, paa hvis vegne,Faderen for en hver af dennem var offverværendis til at observere deris Arffve-lods ret, nemlig Hr: Niels Pedersøn Pastor Loci paa sin Daatters vegneSr: Niels Thomæsøn Stads Notarius og Byschriffver i Trundhiemb paa sinebørns og effter fuldmagt paa Sønnens Bent Muisis vegne Msr: JochumTønnesøn \aff Christiania/ paa sin Søns vegne, hvor da under saadan Arffvingernis tilstandaff os bleff forrettet som følger;1. Bleff Sterbboëtz mobilier effter angiffvelse registeret og vurderet og befandtiseffter specification og værdi som undertegnet staar.---- randi rostrup, OsloHøyre Kolonne:---- -- --- Sølff....................................... 178,, _,, 4,,T inn...................................... 48,, 3,, 8,,Messing................................. 11,, 2,,14,,Malm..................................... 10,, _,, 8,,Kaabber................................. 31,, 3,, 20,,Jerntøy................................... 22,, 3,, 8,,Ger—.................................... 3,, _,, _ ,,Ben --- : Klæder..................... 40,, 2,, 7,,Senge: Klæder....................... 66,, 2 ,, 8,,Lin: Klæder........................... 43,, 1,, 1,,-eng: Klæder.......................... 36,, 1,, 22,,Venstre Kolonne:--- -- ---- Korn:---................................ 45,, 3,, _,,Creaturer............................... 108,, 2,, 4,,Træ---................................... 53,, _,, 8,,Bøyer—................................. 38,, 1,, 16,,Fastgods............................... 947,, 2,, _,,Land/----............................... 48,, _,, 4,,Tiende:................................... 10,, 1,, 6,,Summ--- summa 1756,, 3,, 8,,--- Torunn C, SkjebergSIDE 2Bleff --- bort-ÿldige girld effterseet, og befan—effter affregning imellomArffvinger og Creditorene at være – effterskreffne, som følgerHøyre Kolonne---------- Fogden S- Christen Knudszøn................ 34,,__,,__,,Raadmand Christen ---.......................... 149,, 1,, 12,, -- H: mand begraffelse. ......................... 17,, 3,, __,,Rolff Hopeland ....................................... 10,, _,,__,,Hr. Jørgen paa Rødnes ............................ 4,, _,,__,,Olluff Hÿ-vern.......................................... 6,, 2,, 12,,Rasmus Larsøn.......................................... 2,, 2,, 8,,Ob: Leut: R-ode......................................... 3,, __,,__,,Thomas Heinsøn........................................ 1,, 2,, __,,Sk—Skraser............................................... 4,,__,, __,,Hans Jørgensøn..................................... 3,, 3,, 10,,Carsten Ha--- ........................................... 7,,2,, __,,Andr-- --søn --- ......................................... 200,, _,, __,,Venstre KolonneKaren Pedersdatter ............................... 10,, _,, __,,---i Løij ................................................. 1,, 3,, 8,,Ingeborg H--- ....................................... 1,, 1,, _,,Martha Pedersdatter .............................. _,, 3,, 8,,Oluff --- ................................................ 2,, 3,, 4,,Ambiør .---- .......................................... _,, 2,, _,,Corporal ---- Jørgenssøn ...................... 8,, _,, _,,--- Jens Biering ...................................... 1,, 3,, 12,,Summ --- summa 472,, _,, 2,,------------------------------------------------ --- -rf—bleff forl--- m Jord aff Bø--- dens m--- =Arff og – gafer til—og --to – som følger.Sønnen Bent Muus – møderen = arff 200,, __,, __,,og til --- 60,, __,, ___,,Datteren Berte Marie – mø--- = arff 100,, ___,, ___,,og til --- 170,, ___,, ___,,Datteren Anne Muus – mø--- = arff 100,, ___,, ___,,Hr. Niels P-- -aa—paa s—Sl:Moders vegner – møder--= arfS- Niels –søns Børn paa -- Sl:Moders vegne --- møder=arff 100,, ___,, ___;;Mrs Jochum Tønnesøns Sl: Hus—møde---=arff befattes med A-- -- A—at--- cl---Tilsammen 830,, ___,, ____,,--- torunn C, SkjebergAlternativt SIDE 22. Bleff boens? bortschyldige gield effterseet, og befantis effter affregning imellemArffvingerne og Creditorerne at være hos effterschreffne, som følgerHøyre kolonne ............................... dlr. - marktegn - ßFogden Sr: Christen Knudtzön................ 34,,__,,__,,Raadmand Christen Eschildsön............ 149,, 1,, 12,,Dend Sl: Mands begraffvelse.................. 17,, 3,, __,,Rolff Hoveland ....................................... 10,, _,,__,,Hr: Jörgen paa Rödenæs ......................... 4,, _,,__,,Olluff Hypvorn?......................................... 6,, 2,, 12,,Rasmus Larsön......................................... 2,, 2,, 8,,Obr: Leut: Rhode...................................... 3,, __,,__,,Thomas Heinsön....................................... 1,, 2,, __,,Stephan Skræder...................................... 4,,__,, __,,Hans Jörgensön........................................ 3,, 3,, 10,,Carsten Hauridtz ....................................... 7,,1,, __,,Anders Andersön Trögstad ................... 200,, _,, __,,Venstre kolonneKaren Pedersdaatter .............................. 10,, _,, _,,Guri Koch ................................................. 1,, 3,, 8,,Ingeborg Stu[e]pige .................................. 1,, 1,, _,,Martha Pedersdaatter ............................... _,, 3,, 8,,Olluff Arbeidsdreng ................................... 2,, 3,, 4,,Ambiør Poulsdaatter ................................. _,, 2,, _,,Corporal Emmiche Jörgensön ................... 8,, _,, _,,Sr: Jens Biering ......................................... 1,, 3,, 12,,Summarum summa ................................ 471,, _,, 2,,------------------------------------------------End derforinden bleff forlodsud? en deel aff Börnene deris Möderne= Arff og hiemmengafve tillagt og udtagen som følger.Sønnen Bent Muus udi Möderne=Arff .... 200,, __,, __,,og til hiemmengaffve ................................ 60,, __,, ___,,Daatteren Berte Maria udi Möderne=Arff ..100,, ___,, ___,,og til hiemmengafve ................................. 170,, ___,, ___,,Daatteren Anna Muus udi Möderne=Arff .. 100,, ___,, ___,,Hr: Niels Pedersöns Daatter paa sin Sl: Moders vegne udi Möderne=Arff ............... 100,,___,, ___,,Sr: Niels Thomasöns Börn paa deris Sl: Moders vegne udi Möderne=Arff ............... 100,, ___,, ___,,Msr Jochum Tönnesöns Sl: Hustruis Möderne=Arffbefandtis imod Affkald udi Aschimb at være fornøyelig? clareret.Til sammen 830,, ___,, ____,,--- elin galtung lihaug, osloSIDE 3Forskrefne bortskyldige, gield med Børn---- resterende Mødem_- Arff og tillagde ---------gaf---- giør en fuldkommen Summam af sig paa 1301 ______ 2 Sl:H—lise ---- de de----ter--- fra Bøens for--- paa 1756 ______ 3 ___ 8 __Bliffer igjen sanmptlige Børn og Børne-børn til –ning 455 ______ 3 _ 6 __------ beløber paa en Broderlod 130 ______ 22 _og 5 Søstre-lodder, fra Søsrerlod udregnet til 65 ______ 12 __For effterskreffne referende Møderne-arff og nu tilfaldne fæderne-arffs—fr- rigtig og fornøyelig i--- aff Sterbboëtz faste godz og løsøre saavelfor de myndige Børn som for de Umyndige Børne-børn effter oprettet og til svaraf ----- indgiffne lod--- indfold som skiffe-breffvet videre beviser.Dette angig saavit Böëns Registering, --l--- clarering og Refern –bning:Skab der eller ä pante paa Arffe-Tompten bleff ---ettet, skiffte-for-Rettningnen ved Komm---, indfør-s og saa Lov—lig til rigtig effter—ing.1. Der fremlagdes –ule Mis—oer og a-ten om noget Jordegodz paa 7 t- Sæd--- for Warbierg effter dend Sl: mands Søsters be---- at --- Sl: Pr---arffvelig tilfalder; men som ingen rigtig effter---- i den--- post befandtis---- det i-- --ller an--- i ---- at kommer Sterbboëd til gode, menvedkommer arffvingene |-- for udi at ladt sig informere og underettet,om de ellers agter at søge noget der paa --- i sin tid.2.Hr. Even og Anders Andersønner giffver affkald for --- 3 – for-falder arffve-lodder aff dato --- 19 Novembr: 1674 bleff og anvist, sv---befandtis, at Anders Andersøn --- fraskreffevert sig til at --- og betali-til sin Sl: Broder Lauridz Muus 50 Rigsdl: som –and effter paafordringsk—lt --- -----; men som –and, førrend --- Sl: Fader ved dødenaffgiv--, saa for--- arffvinger samme 50 : at komme ---ët tilgode, efftersom faderen er sømand arffving, med mindre Anders AndersønKand bevise med SL: Lars M--- -aand eller nogen anden rigtig kan beviis,At –and –an—m –ommer 50 --: får contenteri-t; hvortil Anders Andersø-Replicerede med –d, om --- i.. and—til beviis kand føre, at --- ----- ---- --- SL: Lars Mu-- --- fornøyet. SIDE 4: 3. Ellers indstillede sig i Retten en Ungkarl, Ved nafn Jan Fredris, logerende paaLöffvestad i Baadstad – Sogn, med nogle löse sedler paa F??ns Li??sten L??esMeyer ??sk?? nogen fudlmagt, og fordred ??den vigtig Re??i??s for j aars Raastpaa Thomas Nielsösns S: Niels Thomasöns Söns Vegne 8 Rixdlr. men ??on??Retten til oplivs??ning effersaa alting, befandtis fr?? effter ?? SL: mandsbog ?ff??er og ifr ønske at vere confererit, og for resten at bliffe ??ig,saavit Bogen beviiser og arffvingerene ???grif til Sterbböed 7 sl?? 1 ?? og 4 ??4. Mantsa M: Peder Holms fordring, som Hr, Niels Pedersen til gi??evilligsatisfaction for sin person fremlagde effter begiæring, protesterede sam??dligeArffvinger særlig Jochum Tönnesön saaledis imod, at som der ?? befandtisnogen rigtig beviis derfor stod fordring at være ??? ræ?? Ellersögt Jos ?? SL: mens Provsten medens ??and Leff?? , saa forventerde sig ifr. Faller at niller eller ?? svare dertil, Sterbböed tilnogen affgang i ringeste maade.5. Vice: Lingmands Doct: Morten Bentzens fordring paa io ??for Bent Muises Kammers og Seng med information for SL: Co??torenprotesterede samtlige Arffvinger imod at være ??eed rigtig og goood fornöyelse for i SL: Corcetors lefrende , lifve, fvilirt og af ?? SL:Mands Provstens Regnskabs Bog hand erfarids.6. Karen Lauridtzdaatter tiennendis fi?? Hr. Niels Thomassön paa Rachestadforgaft og i Retten ingen Ligning eller liqvidation at være giortfor hendis Peder???=Arff, som SL: Provsten Hr. Niels Muus til sigsk??lde ??afde omnammet, saa noget endan Sk??paa skiller restene;Men effter ?? SL: Mendes bog befandtissun at saffer bekommetOg oppebaaret brade offvert=for?? for sin arffve=part, saa og modUdriffert til hendis bröllup at være velafflagt og intenteret.--- torunn c., Skjeberg SIDE 5, Siste side7. Bleff Hr: Niels Pedersön Pastor loci tilspuurt, om hand endten paa sinlön eller andet i Sterbboët effter Sl: Prousten hafde at prætendere:hvor til hand svarede, at alt hvad hans ærværdige fader og hannemvar imellem endten paa lön, laante Penge, sin Sl: kiæristes klædersom dend Sl: Mand til sine Börn igien bekom, eller andet, bleff liqvideretmod dend transport paa 14 liespd: udi dend gaard Østre Tvetenog det ½ skippd: udi hans paaboende gaard Grav, hannem af dend Sl:Mand gifven Ao: 1670 d. 1. May, som Hr. Niels Pedersön og fremvisteaf dend Sl: Mands egen Haand og Sigil bekrefftet, og til Tinge publi=ceret d. 8. Juny Ao: 1673. Men hvad prætention hand ellers i saa maadekunde haffve fra dend tid hidindtil, som vel var baade vitlöfftig og stor, sagdehand for fællis og indbjuedis Svogerlig og Broderlig kierlighed gandsche ateffterlade, i henseende og Hans Paal--- var en Medarffving formodendisat de hans ærbödige Affection kiærlig anseer og erindrer.Præsteboletz godtz og Inventarium bleff richtig ved fortegnelse og Perselering?specification Hr: Niels Pedersön offverlefveret.8. Bröstfældigheden endelig paa Præstegaarden angaaende og dend Sl: MandProusten vedkommende, da effter got eragtende var alt dertil deputeret50 Rixdlrs udleg aff Sterbboët; men som Hr: Niels foregaff, at dend ganschegaard effter hans Excell: Høyædle Hr: Statholders befalning endelig förlougligen, som sidste Kongl: forordning mælder, schulde besigtis? bevoor? detdidindtil, saa hand for bröstfældigheden hand naae? sin vedbörlige fornøyelseaff needsens? aaretz indkomst, hvorfor indtat af dend Sl: Mands effterlatteboës middel dendgang dertil bleff udlagt og dermed bleff denne Arffve=deelning sluttet i Herrens nafn.At saaledis paa forschrefne Arffve=skiffte er passered og forrettetbekreffter jeg med min egen haand som selff var offverværendisHans Berthelsön Wadbech---- eli galtung lihaug, oslo Phuuu.. :) Jeg har notert navnene på de som har kommet med kommentarer og oppklaringer tidligere.. Jeg har ikke fått med alle kommentarer, så det kan jo være at det nå blir litt dobbelt opp, men håper det er noen som vil se på dette.Nå er iallefall alt samlet sammen.Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

jeg glemte visstnok lenken til dette andre tema.Her er den:LenkeTema nr.16397Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

Hei Torunn! Her kommer noen kommentarer fra meg (innlegg nr. viser til innlegg i den opprinnelige tråden, 16397):Side 1 Randi kommer med et par rettelser (innlegg 14) til sin tekst helt øverst på siden: 'Det innebærer at måneden mai i første linje skal være «Maij» og måneden juni i linje 7 skal være «Junij».' Det skal altså stå 25. Maij - og 15. Junij.Til siste del av side 1 (den med høyre og venstre kolonne) har jeg en del tilføyelser (se innlegg 35). Disse bør du også ta med! Det er imidlertid én feil i mine tilføyelser som Randi har påpekt (innlegg 40): Bøyer (venstre kolonne) skal være Bøger.Side 2 Her har du tatt med to alternativer, mitt og ditt. Jeg synes det holder med mitt :-)Side 3 Her har du bare tatt med ditt forslag. I mitt alternativ (innlegg 46) er alle ordene skrevet fullt ut.Side 4 Denne teksten har jeg ikke fått tid til å gjennomgå ennå. Skal prøve å få gjort det i morgen formiddag :-)Side 5 Her har Randi (innlegg 40) kommet med noen rettelser:Kommentar til innlegg 34: I punkt 7, linje 6 mener jeg det første ordet er «med»...[ikke mod]Linje 12 og 13: «... og indbiurdis Svogerlig og Broderlig kiærlighed gandsche at effterlade, i henseende og hans Daatter ...».Siste ord i linje 15 er «Perselernis».Punkt 8, linje 5-7: «... schulde besigtis, Beroor det didindtil, saa hand for brøstfældigheden kand naae sin vedbørlige fornøyelse aff naadsens Aaretz indkomst, hvorfor indtet af dend Sl. Mands effterlatte boes middel dend gang der til bleff udlagt...»...og så har du glemt en 'n' i Elin aller nederst :-)Kommer tilbake med side 4 i morgen.Elin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

hei elin.. Etter å ha sjekket mailen, så jeg at du hadde lagt inn et innlegg.. Jeg har desverre ikke tid til å 'ordne' dette akkurat nu.. men ville bare gi tilbakemelding på at jeg har sett det!Kommer tilbake i morgen en gang..TC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

Hei Torunn! Nå har jeg gjennomgått side 4 (40a) også. Her er mitt forslag:3. Ellers indstillede sig i Retten en Ung karl, Ved nafn Jan Hendrich, logerende paa Löffvestad i Baadstad=Sogn, med nogle löse sedler paa Fruens Kirsten Luedtrs? wegne uden nogen fuldmagt, og fordrede uden richtig beviis for 1/2 aars kaast paa Thomas Nielsöns Srs: Niels Thomasöns Söns Vegne 8 Rixdlr. men som Retten til opliusning efftersaa alting, befandtis fruen effter dend Sl: mands bog offver og iche under at vere contenterit, og for resten at bliffve schyldig, saa vit Bogen beviisde og Arffvingerne vedgich til Sterbboëd 7 dlr 1 mark og 4 sk.4. Martha M: Peder Holms fordring, som Hr. Niels Pedersön til giænvillig satisfaction for sin person fremlagde effter begiæring, protesterede samptlige Arffvinger særlig Jochum Tönnesön saaledis imod, at som der iche befandtis nogen richtig beviis derfor dend fordring at være endten nægtet eller sögt hos dend Sl: Mand Prousten medens hand leffvede, saa formente de sig iche heller at ville eller kunde svare der til, Sterbboëd til nogen affgang i ringeste maade.5. Vice=Laugmands Doct: Morten Bentzens fordring paa 20 Rixdlr: for Bent Muises Kammers og Seng med information hos Sl: Conrectoren protesterede samptlige Arffvinger imod at være scheed richtig og good for=nöyelse for i Sl: Conrectors lefvende lifve, hvilchet og af dend Sl: Mands Proustens Regnskabs Bog hand erfaris.6. Karen Lauridtzdaatter tiennendis hos Hr. Niels Thomasön paa Rachestad foregaff og i Retten ingen ligning eller liqvidation at være giort for hendis Fæderne=Arff, som Sl: Prousten Hr. Niels Muus til sig schulde hafve annammet, saa noget endnu derpaa skulle restere; Men effter dend Sl: Mands bog befandtis hun at haffve bekommet og oppebaaret baade offver=fornöyelse for sin arffve=part, saa og med ud?issel til hendis bröllup at være vel afflagt og contenteret.- Jeg har problemer med et navn øverst (Luedatter?) og et ord i siste linje (ud?issel), så det ville være fint om noen andre kunne sett over dette. Randi - har du tid?Ellers synes jeg at du, Torunn, kunne sette både ditt og mitt navn under på de sidene hvor vi begge har bidratt. (Men side 5 er det hovedsakelig jeg som har transkribert.)Elin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Hei Elin!Nå har jeg gjennomgått dette på nytt, og gjort klart et dokument som jeg kommer til å sende til Digitalarkivet. Under følger:Side 1, folie 38 b:Anno 1685 d. 25 Maij vare vi effterschrefne Hans Lauridtzøn Sogne-Præsttil Spydeberg paa den Constituerede Præpositi Hr. Peders Pharonii og mine egnevegne Jngelbret Dringelberg Sogne-Præst til Aschim-Meenighed, og Hans BertelsønWadbech Kongl: Mayts: forordnet Geistlige Arffve-Skiffte-Skriffver paa Trøgstad-Præstegaard effter de Interesseredis loulige tilkraff forsamlede til at registere ogvurdere dend ærværdige hæderlige og Vellærde nu Salige Proustes Sl: Hr:Niels Muises effterlatte godtz og løßøre; Som dend 15. Junij i samme aareffter begiæring /: da dend bortschyldige gield først var clareret :/ aff mig PederPharonis committered Præposito og Sogne-Præst til Vestby-Præstegeld, tillige medoffvenbemelte hæderlige Mænd, paa Arffve-Tompten richtig bleff skifftet og deeletimellem Sl: Proustens effterleffvende Børn og Børne-børn som Arffvinger ogMedarffvinger Sc: en Søn fraverendis, tvende leffvendis Døttre nærværen-dis, og trende Sl: affdøde Døttres igienleffvende Børn, paa hvis vegne,Faderen for en hver af dennem var offverværendis til at observere deris Arffve-lods ret, nemlig Hr: Niels Pedersøn Pastor Loci paa sin Daatters vegneSr: Niels Thomæsøn Stads Notarius og Byschriffver i Trundhiemb paa sinebørns og effter fuldmagt paa Sønnens Bent Muisis vegne Msr: JochumTønnesøn \aff Christiania/ paa sin Søns vegne, hvor da under saadan Arffvingernis tilstandaff os bleff forrettet som følger; 1. Bleff Sterbboëtz mobilier effter angiffvelse registeret og vurderet og befandtiseffter specification og værdi som undertegnet staar. --- Rand Rostrup, Oslo Høyre Kolonne:---- -- --- Sølff....................................... 178,, _,, 4,,Thinn...................................... 48,, 3,, 8,,Messing................................. 11,, 2,,14,,Malm..................................... 10,, _,, 8,,Kaabber................................. 31,, 3,, 20,,Jern=tøy................................... 44,, 3,, 8,,Gervehr.................................... 3,, _,, _ ,,Benche=Klæder..................... 40,, 2,, 7,,Senge=Klæder....................... 66,, 2 ,, 8,,Lin=Klæder........................... 43,, 1,, 1,,Gang=Klæder.......................... 36,, 1,, 12,, Venstre Kolonne:Korn=vahre................................ 45,, 3,, _,,Creaturer............................... 108,, 2,, 4,,Træverch................................... 53,, _,, 8,,Bøger................................. 38,, 1,, 16,,Fastgodtz............................... 947,, 2,, _,,Landschyld=restantz............................... 48,, _,, 4,,Tiende=restantz................................... 10,, 1,, 6,,Summarum summa 1756,, 3,, 8,, --- Elin Galtung Lihaug, Oslo, Torunn C. Ludvigsen, Skjeberg Side 2 folio 39a 2. Bleff boens? bortschyldige gield effterseet, og befantis effter affregning imellemArffvingerne og Creditorerne at være hos effterschreffne, som følgerHøyre kolonne ............................... dlr. - marktegn - ßFogden Sr: Christen Knudtzön................ 34,,__,,__,,Raadmand Christen Eschildsön............ 149,, 1,, 12,,Dend Sl: Mands begraffvelse.................. 17,, 3,, __,,Rolff Hoveland ....................................... 10,, _,,__,,Hr: Jörgen paa Rödenæs ......................... 4,, _,,__,,Olluff Hypvorn?......................................... 6,, 2,, 12,,Rasmus Larsön......................................... 2,, 2,, 8,,Obr: Leut: Rhode...................................... 3,, __,,__,,Thomas Heinsön....................................... 1,, 2,, __,,Stephan Skræder...................................... 4,,__,, __,,Hans Jörgensön........................................ 3,, 3,, 10,,Carsten Hauridtz ....................................... 7,,1,, __,,Anders Andersön Trögstad ................... 200,, _,, __,,Venstre kolonneKaren Pedersdaatter .............................. 10,, _,, _,,Guri Koch ................................................. 1,, 3,, 8,,Ingeborg Stu[e]pige .................................. 1,, 1,, _,,Martha Pedersdaatter ............................... _,, 3,, 8,,Olluff Arbeidsdreng ................................... 2,, 3,, 4,,Ambiør Poulsdaatter ................................. _,, 2,, _,,Corporal Emmiche Jörgensön ................... 8,, _,, _,,Sr: Jens Biering ......................................... 1,, 3,, 12,,Summarum summa ................................ 471,, _,, 2,,------------------------------------------------End derforinden bleff forlodsud? en deel aff Börnene deris Möderne=Arff og hiemmengafve tillagt og udtagen som følger.Sønnen Bent Muus udi Möderne=Arff .... 200,, __,, __,,og til hiemmengaffve ................................ 60,, __,, ___,,Daatteren Berte Maria udi Möderne=Arff ..100,, ___,, ___,,og til hiemmengafve ................................. 170,, ___,, ___,,Daatteren Anna Muus udi Möderne=Arff .. 100,, ___,, ___,,Hr: Niels Pedersöns Daatter paa sin Sl: Moders vegne udi Möderne=Arff ............... 100,,___,, ___,,Sr: Niels Thomasöns Börn paa deris Sl: Moders vegne udi Möderne=Arff ............... 100,, ___,, ___,,Msr Jochum Tönnesöns Sl: Hustruis Möderne=Arff befandtis imod Affkald udi Aschimb at være fornøyelig? clareret.Til sammen 830,, ___,, ____,, -- Elin Galtung Lihaug, Oslo, Randi Rostrup, Oslo, Torunn C. Ludvigsen, SkjebergSide 3 folie 39b:Forschrefne bortschyldige gield med Børnenis resterende Møderne-Arff og tillagde hiem-mengafve giør en fuldkommen Summam af sig paa ........ 1301 Rixdlr: 2 sk:Hvilche naar de decurteris fra Boëns formuffve paa ........ 1756 Rixdlr: 3 mark 8 sk:Bliffer igien samptlige Børn og Børne-børn til deelning ... 455 Rixdlr: 3 mark 6 sk:Hvoraff beløber paa en Broderlod ................................... 130 Rixdlr: 22 sk:og 5 Søstre-lodder, hver Søsterlod udregnet til .............. 65 Rixdlr: 11 sk: For offvenschreffne resterende Møderne-Arff og nu tilfaldne Fæderne-Arffscheede strax richtig og fornøyelig udleg aff Sterbboëtz faste godtz og løsøre saavelfor de myndige Børn som for de Umyndige Børne-børn effter oprettet og til svaraf Hanem udgiffne lod-Zedlers indhold som Skiffte-breffvet videre beviser.Dette angich saavit Boëns Registering, gieldens clarering og Restens deelning:Hvad der ellers à parte paa Arffve-Tompten bleff forrettet, Skiffte-for-rettningen vedkommende, indføris og saa kortelig til richtig effterettning. 1. Der fremlagdis nogle Missiver og acter om noget Jordegodtz paa 7 tr: Sæduden for Warbierg effter dend Sl: Mands Søsters bekiendelse at være Sl: Proustensarffvelig tilfalden, men som ingen richtig effterrettlighed i denne post befandtiskunde det iche heller anseis i deelning at komme Sterbboëd til gode, menvedkommer arffvingerne self her udi at lade sig informere og underrette,om de ellers achter at søge noget der paa staden i sin tiid. 2. Hr: Even og Anders Andersønners giffven affkald for deris 3de for-faldne Arffve-lodder aff dato d. 18 Novembr: 1674 bleff og anviist, hvorudibefandtis, at Anders Andersøn hafde forschreffvet sig til at svare og betaletil sin Sl: Broder Lauridtz Muus 50 Rixdl: som hand effter paafordringschulde betale hannem; men som hand, førend hans Sl: Fader ved dødenaffgich, saa formeente arffvingerne samme 50 dlr: at komme Sterbboët tilgode, efftersom Faderen er Sønnens arffving, med mindre Anders Andersønkand bevise med Sl: Lars Muuses haand eller nogen anden richtig beviis,at hand hannem samme 50 dlr: huc cententerit; hvortil Anders Andersønreplicerede med eed, om hand iche andet til beviis kand føre, at hand offver200 Rixdlrs værdi Sl: Lars Muus haffver fornøyet. -- Elin Galtung Lihaug, Oslo, Torunn C. Ludvigsen, Skjeberg Side 4 Folie 40a 3. Ellers indstillede sig i Retten en Ung karl, Ved nafn Jan Hendrich, logerende paa Löffvestad i Baadstad=Sogn, med nogle löse sedler paa Fruens Kirsten Luedtrs? wegne uden nogen fuldmagt, og fordrede uden richtig beviis for 1/2 aars kaast paa Thomas Nielsöns Srs: Niels Thomasöns Söns Vegne 8 Rixdlr. men som Retten til opliusning efftersaa alting, befandtis fruen effter dend Sl: mands bog offver og iche under at vere contenterit, og for resten at bliffve schyldig, saa vit Bogen beviisde og Arffvingerne vedgich til Sterbboëd 7 dlr 1 mark og 4 sk.4. Martha M: Peder Holms fordring, som Hr. Niels Pedersön til giænvillig satisfaction for sin person fremlagde effter begiæring, protesterede samptlige Arffvinger særlig Jochum Tönnesön saaledis imod, at som der iche befandtis nogen richtig beviis derfor dend fordring at være endten nægtet eller sögt hos dend Sl: Mand Prousten medens hand leffvede, saa formente de sig iche heller at ville eller kunde svare der til, Sterbboëd til nogen affgang i ringeste maade.5. Vice=Laugmands Doct: Morten Bentzens fordring paa 20 Rixdlr: for Bent Muises Kammers og Seng med information hos Sl: Conrectoren protesterede samptlige Arffvinger imod at være scheed richtig og good for=nöyelse for i Sl: Conrectors lefvende lifve, hvilchet og af dend Sl: Mands Proustens Regnskabs Bog hand erfaris.6. Karen Lauridtzdaatter tiennendis hos Hr. Niels Thomasön paa Rachestad foregaff og i Retten ingen ligning eller liqvidation at være giort for hendis Fæderne=Arff, som Sl: Prousten Hr. Niels Muus til sig schulde hafve annammet, saa noget endnu derpaa skulle restere; Men effter dend Sl: Mands bog befandtis hun at haffve bekommet og oppebaaret baade offver=fornöyelse for sin arffve=part, saa og med ud?issel til hendis bröllup at være vel afflagt og contenteret. -- Elin Galtung Lihaug, Oslo, Torunn C LudvigsenSide 5 folie 40b:7. Bleff Hr: Niels Pedersön Pastor loci tilspuurt, om hand endten paa sin lön eller andet i Sterbboët effter Sl: Prousten hafde at prætendere: hvor til hand svarede, at alt hvad hans ærværdige fader og hannem var imellem endten paa lön, laante Penge, sin Sl: kiæristes klæder som dend Sl: Mand til sine Börn igien bekom, eller andet, bleff liqvideret mod dend transport paa 14 liespd: udi dend gaard Østre Tveten og det ½ skippd: udi hans paaboende gaard Grav, hannem af dend Sl: Mand gifven Ao: 1670 d. 1. May, som Hr. Niels Pedersön og fremviste af dend Sl: Mands egen Haand og Sigil bekrefftet, og til Tinge publi= ceret d. 8. Juny Ao: 1673. Men hvad prætention hand ellers i saa maade kunde haffve fra dend tid hidindtil, som vel var baade vitlöfftig og stor, sagde hand for fællis og indbjuedis Svogerlig og Broderlig kierlighed gandsche at effterlade, i henseende og Hans Paal--- var en Medarffving formodendis at de hans ærbödige Affection kiærlig anseer og erindrer. Præsteboletz godtz og Inventarium bleff richtig ved fortegnelse og Perselering? specification Hr: Niels Pedersön offverlefveret.8. Bröstfældigheden endelig paa Præstegaarden angaaende og dend Sl: Mand Prousten vedkommende, da effter got eragtende var alt dertil deputeret 50 Rixdlrs udleg aff Sterbboët; men som Hr: Niels foregaff, at dend gansche gaard effter hans Excell: Høyædle Hr: Statholders befalning endelig för lougligen, som sidste Kongl: forordning mælder, schulde besigtis? bevoor? det didindtil, saa hand for bröstfældigheden hand naae? sin vedbörlige fornøyelse aff needsens? aaretz indkomst, hvorfor indtat af dend Sl: Mands effterlatte boës middel dendgang dertil bleff udlagt og dermed bleff denne Arffve= deelning sluttet i Herrens nafn. At saaledis paa forschrefne Arffve=skiffte er passered og forrettet bekreffter jeg med min egen haand som selff var offverværendis Hans Berthelsön Wadbech--- Elin Galtung Lihaug, Oslo Det ble litt rotete på slutten her på weben, men dette er ordnet i dokumentet. Håper at jeg har fått med alt!Jeg har også nevnt alle som har vært med å deltatt i diskusjoen, både i dette og i det andre temaet.Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

Dette blir flott, Torunn!Det eneste jeg fant nå, var at du ikke har rettet de feilene Randi fant på s. 5 (innlegg 40 i den opprinnelige tråden):I punkt 7, linje 6 mener jeg det første ordet er «med»...[ikke mod]Linje 12 og 13: «... og indbiurdis Svogerlig og Broderlig kiærlighed gandsche at effterlade, i henseende og hans Daatter ...».Siste ord i linje 15 er «Perselernis».Punkt 8, linje 5-7: «... schulde besigtis, Beroor det didindtil, saa hand for brøstfældigheden kand naae sin vedbørlige fornøyelse aff naadsens Aaretz indkomst, hvorfor indtet af dend Sl. Mands effterlatte boes middel dend gang der til bleff udlagt...»Det vil altså si at side 5 skal se slik ut:7. Bleff Hr: Niels Pedersön Pastor loci tilspuurt, om hand endten paa sin lön eller andet i Sterbboët effter Sl: Prousten hafde at prætendere: hvor til hand svarede, at alt hvad hans ærværdige fader og hannem var imellem endten paa lön, laante Penge, sin Sl: kiæristes klæder som dend Sl: Mand til sine Börn igien bekom, eller andet, bleff liqvideret med dend transport paa 14 liespd: udi dend gaard Østre Tveten og det ½ skippd: udi hans paaboende gaard Grav, hannem af dend Sl: Mand gifven Ao: 1670 d. 1. May, som Hr. Niels Pedersön og fremviste af dend Sl: Mands egen Haand og Sigil bekrefftet, og til Tinge publi= ceret d. 8. Juny Ao: 1673. Men hvad prætention hand ellers i saa maade kunde haffve fra dend tid hidindtil, som vel var baade vitlöfftig og stor, sagde hand for fællis og indbiurdis Svogerlig og Broderlig kiærlighed gandsche at effterlade, i henseende og hans Daatter var en Medarffving formodendis at de hans ærbödige Affection kiærlig anseer og erindrer. Præsteboletz godtz og Inventarium bleff richtig ved fortegnelse og Perselernis specification Hr: Niels Pedersön offverlefveret.8. Bröstfældigheden endelig paa Præstegaarden angaaende og dend Sl: Mand Prousten vedkommende, da effter got eragtende var alt dertil deputeret 50 Rixdlrs udleg aff Sterbboët; men som Hr: Niels foregaff, at dend gansche gaard effter hans Excell: Høyædle Hr: Statholders befalning endelig för lougligen, som sidste Kongl: forordning mælder, schulde besigtis, Beroor det didindtil, saa hand for bröstfældigheden kand naae sin vedbörlige fornöyelse aff naadsens Aaretz indkomst, hvorfor indtet af dend Sl: Mands effterlatte boës middel dend gang der til bleff udlagt og dermed bleff denne Arffve=deelning sluttet i Herrens nafn. At saaledis paa forschrefne Arffve=skiffte er passered og forrettet bekreffter jeg med min egen haand som selff var offverværendis Hans Berthelsön WadbechElin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Til Elin (5): Jeg har vært travelt opptatt med andre ting og derfor ikke lest så mye i disse debattene. Akkurat nå har jeg ikke tid til å gå detaljert inn på hver ting, men gjengir her fol. 40a, slik jeg selv transkriberte denne siden i sommer:3. Ellers indstillede sig i Retten en Ung Karl, ved nafn Jan Fendrich, logerende paa Løffvestad i Baadstad-sogn, med nogle løse sedler paa Fruens Kirsten Lunows Vegne uden nogen fuldmagt, og fordrede uden richtig beviis for ½ aars kaast paa Thomes Nielsøns Sr. Niels Thomesøns Søns vegne 8 Rixdlr. men som Retten til opliusning efftersaa alting, befandtis Fruen effter dend Sl. Mands bog offver og iche under at vere contenterit, og for resten at bliffve schyldig, saavit Bogen beviisde og Arffvingerne vedgich til Sterbboed 7 dlr. 1 mk og 4 ß.4. Marthæ M. Peder Holms fordring, som Hr. Niels Pedersøn til giernvillig satisfaction for sin person fremlagde effter begiæring, protesterede samptlige Arffvinger særlig Jochum Tønnesøn saaledis imod, at som der iche befandtis nogen richtig beviis derfor, dend fordring at være endten næffnt eller søgt hos dend Sl. Mand Prousten medens hand leffvede, saa formeente de sig iche heller at ville eller kunde svare der til, Sterbboed til nogen affgang i ringeste maade.5. Vice-Laugmands Doct. Morten Bentzons fordring paa 10 Rixdlr. for Bent Muises Kammer og Seng med Information hos Sl. Conrectoren, protesterede samptlige Arffvinger imod at vere scheed richtig og good fornøyelse for i Sl. Conrectors lefvende lifve, hvilchet og af dend Sl. Mands Proustens Regnschabs bog kand erfaris.6. Karen Lauridtzdaatter tiennendis hos Hr. Niels Thomæsøn paa Rachestad foregaff og i Retten ingen ligning eller liqvidation at være giort for hendis Fæderne-Arff, som Sl. Prousten Hr. Niels Muus til sig schulde hafve annammet saa noget endnu derpaa schulle restere; Men effter dend Sl. Mands bog befandtis hun at haffve bekommet og oppebaaret baade offver-fornøyelse for sin Arffve-part, saa og med udrissel til hendis brøllup at være vel afflagt og contenteret.Ordet «udrissel» er antakelig utredsel, hvor redsel (i flg. norsk hist. leks.) betyr ytelse, avgift. Med andre ord må det her bety utgifter til bryllupet hennes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

Tusen takk for denne transkripsjonen, Randi! - og for forklaringen på 'udrissel'.Torunn - foreslår at du bruker denne siste versjonen av side 4. Du kan gjerne sette alle tre navnene under :-)Elin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Hei Elin og Randi!Jeg sender denne siden til Digitalarkivet som side 4 etterpå!Det var veldig moro å gjøre dette. Det hadde kanskje vært mulig å gjøre det på en mer effektiv måte, men jeg må si at jeg synes dette var en morsom og lærerik måte å gjøre det på.Jeg vil oppfordre alle som har vært innom diskusjonen, eller som har vært med :) , og ta for seg de andre skiftene og sende de til Digitalarkivet!Kjempemoro å transkribere med dere, Elin og Randi!Og takk til alle som har kommet med innspill og kommentarer!Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Jeg har nå fått tilbakemelding fra Digitalarkivet. De har mottatt det, og vil legge det ut etterhvert.Transkriberingen vil komme fortere ut på nett, ettersom de andre skiftene blir transkribert, som nevnt tidligere.så... Kanskje noen sitter med transkribering av de andre skiftene på : http://digitalarkivet.no/DA/akerskift.htmDermed så kommer ting kjappere på nett! :)Håper at det er noen der ute som er inspirert iallefall!Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Da er avskriftene lagt ut. Gå inn på skiftet til Niels Muus og klikk deg inn på de enkelte sidene, der vil du finne en lenke 'Avskrift' som gir deg et nytt vindu med avskriften.Vi har ikke mottatt ytterligere avskrifter av denne typen, men om noen ønsker å skrive av noen skifter, så må de gjerne gjøre det på samme måte som Torunn Cathrine Ludvigsen gjorde.Stor takk til alle som bidro!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Hvis det er noen som ikke har fått kreditert innsatsen, må dere si ifra.TC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har nevnt det før, men vil gjerne gjenta:Det dreier seg om en protokoll med geistlige skifter, enten i AKERSHUS STIFTAMT, men, riktigere, i CHRISTIANIA STIFT. Akershus stift utgjorde en (mindre) del av Akershus stiftamt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.