Jump to content
Arkivverket

[#19334] Karen Andersdatter, Foldesø, Askøy


Guest Nina Mastberg

Recommended Posts

Guest Nina Mastberg

Karen Andersdatter, Follesø, giftet seg 29.09.1768 med Hans Johansen, Godvig. Jeg leter etter foreldrene hennes, og har to alternativer: Karen, døpt 25.08.1748. foreldre: Anders Jacobsen og Malene Tønnesdatter, eller Karen, døpt 07.02. 1745, foreldre: Anders Tønnisen og Anne Michelsdatter. Begge er fra Foldesø. Hvordan kan jeg finne ut hvem som er 'min' Karen Andersen? Hilsen Nina Mastberg.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg vil tru ho er den som er fødd 1745, grunna på at ho var 78 år då ho døydde i 1823. Men problemet let seg nok løysa, for der er skifte etter Anders Tønnesen etter at ho gifte seg. Men det lyt eg sjå på seinare i dag når eg kjem meg på SAB. Rett nok får ho ei dotter Malene, men òg ein son Michel.Dette er jo gamle Askøy-slekter som vi har eit visst oversyn over. Men det krev likevel ofte litt gransking for å finne ut kven som var gift med kven, særleg når dei har same namn. Eg trur nemleg Malene T. og Anders T. var sysken.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg er no på SAB og har sett i skiftet etter Anders Tønnesen Follesø. Der står det at eine dottera hette Kari og var gift med Hans Johannesen i Godvigen.Dersom du treng meir om desse folka, kan du få det av meg når eg kjem heim att i slutten av veka.

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Mastberg

Tusen takk skal du ha. Jeg er interessert i alt du eventuelt har om Karen sin slekt, så det ville vært kjempefint om du ville sende meg det du har. Min oldemor var fra Askøy, så jeg har mange aner der ute.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Her er Anders Tønnesens giftermål i Sund med Anne Michelsdatter og dåpen til deira born:317 Enkemand Anders Tønnissøn Folliseid Pige Anna Michelsdtr. Aagothnæs 26/5 1740SU,,Anders,Tønnessen,Follesøe,,,,,Anne Mikkelsdtr,,,,,Martha,2110,,1742 x PPsn,,Anders,Tønnessen,Follesøe,,,,,Anne Mikkelsdtr,,,,,Karen,0702,,1745,,Anders,Tønnessen,Follesøe,,,,,Anne Mikkelsdtr,,,,,Brithe,0402,,1748,,Anders,Tønnessen,Follesøe,,,,,Anne Mikkelsdtr,,,,,Anna,0905,,1751,,Anders,Tønnessen,Follesøe,,,,,Anne Mikkelsdtr,,,,,Michaelia,1107,,1756Merk deg at eldste dottera vart gift med Paul Paulsen senior. Hans son igjen, Anders, vart gift med Gunhild Olsdotter. Ho var tremenning til Anders. Mor til Gunhild var nemleg Kari Olsdotter som var dotter av Ole Olsen Krokås og Kari Tønnesdotter (syster til Anders T.)Her gjeld det å halde tunga beint i munnen. Om nokon ynskjer å bli tussete; gransk 1700-tals-slektene på Askøy etter at nokre jølstringar fann ut at dette (og Årstad) var 'Gosen' samanlikna med heimebygda.

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Anders Tønnesen Follesø (ca. 1710-1778) bonde og ungkar giftet seg i Domkirken (Bergen) i 1737 med Karen Jansdtr. De hadde barna Anna døpt 27/4 1738 og Tønnes døpt 31/5 1739. I militærrullen for 1749 er Anders Tønnesen sin alder oppgitt til å være 39 år. Enkemann og bonde Anders Jacobsen Follesø (ca. 1700-1787) gifter seg 1734 med Malene Tønnesdatter (ca. 1709-1768). De fikk bl.a. sønnen Thønnes døpt 24/6 1736.Det blir gravlagt og holdt likpreken over en Tønnes Andersen fra fra Follesø 27 mai 1739 i Domkirken. Alderen hans er ikke oppgitt. Kan han være far til Anders og Malene? Mvh. Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ja, han kan vera det. Eg vil tru at denne familien kom til Follesø eller deromkring i samla flokk. Der er tre born som me kjenner til: Anders T., Malene T. og Kari T. (ho budde på Krokås og var gift med ein Ole Olsen). Grunnen til at me veit Kari og Anders var syskjen, er at Anders Paulsen måtte søkje om å få gifte seg med Gunnhild Olsdotter (som alt nemnd).Eg har leita i militærrullar o.a. etter ein kandidat som var økslingsfør kring 1710 då desse tre syskjena vart fødde, men har enno ikkje funne ein som høver og som me kan dokumentera anten er far til eit eller fleire av desse borna eller flutte til Follesø.

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

Skiftedesignasjon (Nordhordland 1735-1748) etter Peder Monsen Florvåg 24 april 1747. Døtrene Malena og Brita arver ham. Disse to var umyndige og formynder for disse var deres morbroder Anders Tonnesen Foldesøe. Så det må ha vært enda en søster. Mvh. Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ja, det kan godt vera. Men her kjem dokumentasjonen på at Tønnes Andersen var far til Anders (frå Tingbok 39b):Her/r Ass/esso/r Jean Von der Lippes udgivne Bøxel Sæddel til Anders Tønnesøn paa ¼ part udi Gaarden Follesøen nemlig 18 merker Smør 12 Kander Malt 4 ½ merker Fisk, Hvilche part Hans Fader Tønnis Andersøn for Ham op sagt haver. Datert Bergen d/en 16 Octobr/is 1734 - Her ved fulgte Læylændingens revers af sam/m/e dato.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Her kjem litt å bryne seg på frå tingboka:'Anno 1735 d/en 13 Maij blev efter Høy ædle og Velbaarne Her/r Admirals Stifts-Befalings Mands Kaases ordre af Dato 6te Aprilis sidst afvigte holdet Extra \Rætt/ paa Ting stædet Frechau angaaende Anders Jacobsøn paa1735: 249gaarden Follesøen, som skal have besvangret sin Hustroes halv Søster Datter navnlig Malene Jens Daatter nærværende Bøyde Lænds Manden Anders Tvedten, De opnæfnte Lau-Rætts Mænd 1. Arne Nielsøn Refschaar, 2. Iver Nielsøn Hopland, 3. Ole Olsøn Gaustad, 4. Johannes Monsøn Frechau, 5. Bryling Ellingsøn Miotvedt, 6. Anders Nielsøn Aadland, 7. Michel Nielsøn Molleklef og 8de Anders Halsteensøn Hestnæs, Hvor da efter at Rætten var lyst udi Guds og Deris Kongl/ig Maj/este/ts Høye Navn samt Een hver til Lydighed og Ædbødighed imod Rætten formaned. Der nest blev af Lænds-Manden Anders Tvedten frem lagd Een stæfning under Fogedens S/igneu/r Andreas Jesens Haand Datert Bergen d/en 15de April A/nn/o 1735, som for Rætten Lydeligen blev oplæst og er af følgende indhold: vide stæfne maalet. Hvilchet kald og Varsel Skaferne Niels Vollou og Helje Espetvedt Ved Eed med oprachte Fingre efter Loven afhiemlede at have forkyndt for mere end 14 Dages Tiid; De 2de Delinqventer Anders Jacobsøn Follesøen og Malene Jens Daatter bleve leedige og Løse for Rætten frem stillede, Hvor paa af Rætten først blev til Malene Jens Daatter giord følgende Spørgsmaalen. 1. Hvor gam/m/el Hon er? *Rs (Responderede = svarte. Seinare skrive berre som Rs) To og Tiuve Aar; 2det Om Hun haver været til Alters? Der til Hun svarede Ja. 3. Hvad er det Børns nafn, Du haver paa Din Arm? Rs Barnet er Hendes eget Barn, Og dets Nafn er Karen; 4de Hvem er Fader til det Barn? Rs ingen anden uden Anders Jacobsøn, som tillige med Malene Jens Daatter her for Rætten staaer. 5te Hvor gam/m/el er bem/el/te Barn Karen? Rs det er fød 14 Dage for Juule Helligt sidst afvigte. 6te Sp/ørgsmaal Hvor giorde Hun Barsel? Rs: Paa Een gaard kaldes Troevaagen, hos Een Mand Ved navn Michel udi EvenVigs1735: 249bPræste gield. 7de Sp! Naar gich Hon af sin Tienniste paa Follesøen? Rs 6 Uger for Michels Dag sidst afvigte, da gich Hun af sin Tienniste paa Follesøen til Byen Bergen, var Ichun 2de Tiner udi Bergen, der fra *udsigerinden (av hokjønn som “udsiger”/forklarer) Malene Jens Daatter fulgtes med Een Ostre Mand til Salhuus, var da udi Salhuus 8te Dage. der fra fulgtes Hon med bem/el/te Michel boende paa gaarden Traavaagen udi Sogn, var hos Han, som for hen er forchlaret til Hon giorde Barsel, bem/el/te Michels Kone og Een anden gam/m/el Kone var hos udsigerinden da Hon giorde Barsel, som var Jorde Moder, 8de Hvor blev Hendes Barn Døbt og af Hvem? Rs Hendes Barn blev Een Løverdag *Dag døbt udi Evenvigs Kirche af det stæds Præst; 9de Naar Hon blev arrestert? Rs 8te eller 14 Dage efter Malene Jens Daatter hafde giordt Barsel kom strax dets stæds Lænds Mand navnlig Anders og sadte Vagt over Hende, Hvilchen Vagt Continuerede indtil Juule-aften, fra dend Tiid og til Hun her udi Fogederiet blev indbragt var iche vagt over Hende, men siden Hon her i Fogederiet blev indbragt haver Hon stedse været under vagt. 10de Hvor længe Malene Jens Daatter tiente paa Follesøen før Hon af Anders Jacobsøn blev besvangret, Rs Tre Aar. 11de Om Anders Jacobsøn befalede Malene Jens Daatter, da Hand fornam at Hun lavede til Barsel ved Ham at Hon skulde reyse bort? Rs Ja Hand bad Hende reyse til Norland, og gav Hende ungefæhr 1 Rd til Reyse penge. Dend første gang de hafde Omgiengelse sam/m/en nemlig de nu for Rætten staaende Malene Jens Daatter og Anders Jacobsøn var i Floeren paa Follesøen. Anders Jacobsøn Follesøen til stod for Rætten at Hand var Fader til Malene Jens Daatters Barn og at Han Hende hafde besvangret, for det øvrige til stod Hand, Anders Jacobsøn, alt hvad1735: 250Malene Jens Daatter her for Rætten hafde forchlared, undtagen, at dend Rixdr Hand, Anders Jacobsøn, gav Hende Malene Jens Daatter, var iche fordi Hon skulle reyse bort, men fordi Hun hafde tient Ham, til stod ellers at Hand hafde sin Kone Malene Tørres Datter i live og at Han er 29 Aar gam/m/el. Der nest blev Eedens forchlaring for Vedkom/m/ende Vidner Lydeligen op læst og behørig formaning til Dem giord om at vagte sig for Meen Eed, Hvor \da/ frem stod det første Vidne 1. Tørres \Andersøn/ Follesøen, aflagde sin Eed med oprachte Fingre efter Loven og udsagde at dend indstæfnte \og arresterede/ Anders Jacobsøns Kone Malene Tørres Daatter er Søster til dend ligeledis indstæfnte og arresterte Malene Jens Daatters Moder navnlig Britte Tørres Daatter, Dog saa ledis at Vidnet Tørres Andersøn Follessøen haver auvlet Malene Tørres Daatter og Britte Tørres Daatter med 2de Koner, alt saa er Malene Jens Daatter Anders Jacobsøn Follesøens Kones halv Søster Daatter. 2. Det andet Vidne Anders Tørresøn frem stod aflagde sin Eed med oprachte Fingre efter Loven og udsagde, at Hand er \fuld/ Broder til Anders Jacobsøn Follesøens Kone Malene Tørres Daatter og halv Broder til Dend arresterte Malene Jens Daatters Moder Britte Tørres \ D/aa/tt/e/r / der for er Ham meget Vel bevist at Anders Jacobsøn Follesøens Hustroe Malene Tørres Daatter og Malene Jens Daatters Moder ichun ere halv Søskende. (3. 4. 5.) Det 3die Vidne Jens Pedersen Delinqventindens Malene Jens Daatters Fader, Det 4de og 5te Vidne Anders og Mogens Peder Sønner Fader brødre til Delinqventinden Malene Jens Daatter blev frem kaldede, formanede at vagte sig for Meen Eed og udsagde, Alle 3de Een stem/m/ende at dend arresterte Anders Jacobsøn Follessøens Huustroe Malene Tørres Daatter og1735: 250bDend ligeledis arresterte Malene Jens Daatters Moder Britte Tørres Daatter ichun ere halv Søstre, saaledis at de haver Fader Sam/m/en, men iche Moder. Efterat Delinqventerne Malene Jens Daatter og Anders Jacobsøn Follessøen frivillig for Rætten hafde giord Deris bekiendelse, og Vidnerne i Deris nerværelse Eedeligen vare afhørte, Tilspurgte Rætten Dem om De noget videre hafde udi Sagen at sige eller indvende, Hvor til De begge hver for sig svarede ney; Men ichun forlangede Dom, der for af os Samtlig blev kiendt og Dømt, som følger. Dom. Deris Kongl/ig Maj/este/ts Aller naadigste Lov befaler, at Een Mand skal holde sig lige saa vel fra sin Hustroes Slægt, som fra sine Egne Slægtninge, og Een Qvinde skal holde Sig lige saa vel fra sin Mands Slægt som sine Egne Slægtninge. Denne Lovens Befaling haver iche disse Lovligen her for Rætten indstæfnte 2de Delinqventer, Malene Jens Daatter og Anders Jacobsøn Follessøen efter levet; Thi Anders Jacobsøn Follesøen der haver sin Egte Kone levende tilstaaer selv her for Rætten at hand haver Krænchet sin Hustroes halv Søster Daatter navnlig Malene Jens Daatter og at Hun ved Ham haver faaet det Pige barn Hun staaer her med for Rætten, Sam/m/e bekiendelse Haver Malene Jens Daatter og givet her for Rætten. De indstæfnte Vidner Tørres Andersøn, Anders Tørressøn, Jens, Anders og Mogens Pedersønner der for uden Eedelig forchlarer, at Delinqventindens Malene Jens Daatters endnu levende Moder og Delinqventens {lige ledis i Live værende} Anders Jacobsøn Follessøens Ligeledis I live værende Hustroe ere halv Søskinde, saaledis, at De haver Fader Sam/m/en, Men iche Moder, alt saa erfahres at Malene Jens Daatter og Anders Jacobsøn Follesøen haver begaaet Blodskam som loven vil have Straffet; Hvor fore Vi1735: 251Samtlig efter Deris Kongl/ig Maj/este/ts Høy priiselige Lovs 6te Bogs 13 Capit/ul 14 Articul kiender for Rætt, at De indstæfnte Malene Jens Daatter og Anders Jacobsøn Follesøen sig Selv til Vel fortient Straf og andre lige-sindede til Skrech og afskye bør straffes paa Deris Liv:'Dei kunne det på Follesø den gongen (òg?).No kan neppe denne domen ha vore sett ut i livet, i alle høve ikkje for AJ's vedkomande. Han får nemleg følgjande born med Malene Tønnesdtr.:Mari 1734, Tønnes 1736, Birte 1737, Marte 1738, Lavine 1740, Jacob 1745, Karen 1748.Dessutan trur eg det er denne Malene J. vi finn vigd med Ole Bårdsen Hetlevik i 1748. Han døyr alt i 49, 50 år gamal, medan ho døyr i 1766 utan alder, men på Hetlevik som enkjeDet er framleis uklårt kven denne Anders Jacobsen er, men eg trur no at Tønnes Andersen Follesø (far til desse Tønnes-søner og døtre) er den Tomes Andersen som vi i 1701 finn på Follesø.Men Peder Monsen, derimot, er ei stor gåte. At han døydde i Florvåg, veit vi. Men kven han var gift med og kor han døypte borna, har eg ikkje funne ut av.Lukke til, for dei som vil sjå nærare på dette. Eg lyt, når eg finn tid til det.

Link to post
Share on other sites
Guest Renathe-Johanne Wågenes

Vi fortsetter sagaen: Vår Tønnes Andersen er nok han som er død i 1739. Det er flere barn da det er flere ekteskap! Tønnes er først gift med Magdeli Larsdatter/Lassesdatter som er død ca 1704 Follesø. De er gift 01.01.1678 i Domkirken. De har en datter Birthe f. ca 1683 som er død 1753 i Krokåsvågen. Det er nemlig dødsboskifte 3/9-1704 etter Magdeli Larsdatter/Lassesdatter. Navnet på morgen til Malene 1708, Kari 1709, Anders 1710 mangler jeg. I 1645 finner man på Follesø Anders Jacobsen og konen Kari. Dette kan jo være foreldrene til Tønnes Andersen da han er født ca 1651.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Då er det nok denne Birte (f. 1683) som var gift med Jens Pedersen og mor til Malene Jensdotter som fekk denne dottera Karen u.e. med Anders Jacokbsen. Og då er det nok denne Tønnes Andersen som i 1701 står som 'Tomes Andersen' på Follesø og som døyr i 1739.Det eg elles lurer på, er om denne Peder Monsen som døyr i Florvåg 1747 (eller som det er skiftedestinasjonar frå då), er den same Peder Monsen som er far til Jens Pedersen (15 år i 1701) - truleg med ei Synnøve - og som seinare får ei Agathe med ei Gunnhild Andersdotter i 1722 eller deromkring. Lett skal det i alle høve ikkje vera.

Link to post
Share on other sites
Guest Renathe-Johanne Wågenes

Peder Monsen må ha vært gift med en søster av Anders Tønnesen da han blir nevnt som morbror til Peder sine barn. Men det kan være en halvsøster selvsagt. Finner en Peder Monsen som i 1722 får en datter Aagatte i Florvåg, men moren heter Gunele Andersdatter. Hvor Anders Jacobsen (mannen til Malene Tønnesdatter) er i fra har jeg ikke sett noe videre på enda. Har jobbet med Anders Tønnesen da han er min forfar. Men nå holder jeg på å sette opp hele slekten rundt denne saken for å se om vi kan komme i mål.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Anders Jacobsen var såvidt eg minnest, enkjemann då han vart gift med Malene T. Eg fann to kandidater, men kom ikkje i mål. Han kan ha vore frå Ravnanger, men eg er ikkje sikker. Ein AJ gifter seg som uk frå Erdal, og kona hans døyr på Ravnanger i rimeleg tid før AJ vert gift med MT. Men samstundes er der ein AJ frå Ravnanger som før det vert gift som uk med ei Guri og vert enkjemann nokså kort etter. Men dersom det er same AJ, burde han ha vore em då han gifte seg frå Erdal. Det er framleis ikkje lett.

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Rune Thorstensen

Jeg prøver å blåse liv i denne debatten.Har noen funnet ut mer om hvem Anders Jacobsen Follesø var?. Som Bjørn Davidsen nevner i innlegg nr.18, var Anders Jacobsen enkemann da han giftet seg i 1734 med Malene Tønnesdtr. En Anders Jacobsen giftet seg 29.12.1726 med Guri Aschildsdtr. Dette paret fikk en sønn Aschild døpt 03.03.1727. I forbindelse med ekteskapet i 1726 er det oppgitt at Anders var tjener hos sin fader på Rafnanger.Kan da Anders Monsen som befinner seg på Rafnanger 30 år gammel i 1701, være far til Anders Jacobsen. LenkePå samme gården er også en Aschild Monsen 49 år. Er det kanskje far til Guri?. Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Hagen

Jeg har akkurat sittet og gått igjennom denne debatten i formiddag. Har dessverre ikke noe å tilføre, men er veldig interessert i flere opplysninger om Anders Jacobsen. Kanhende har du Rune noe å bidra med under tema 41961 tidligere idag?Mvh Gunn Hagen

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Det er ikke alltid toppetasjen følger helt med. Selvsagt kan ikke Anders Monsen jeg viser til i innlegg nr.20 være far til Anders Jacobsen. Men om Anders var fra Ravnanger kan kanskje Jacob Christophersen 37 år i 1701 være en farskandidat.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.