Jump to content
Arkivverket

[#19997] Etternavnet Tan(c)ke i bergen og Alstahaug - noen sammenheng?


Guest Astrid Ryen

Recommended Posts

Guest Finn Oldervik

Her kommer det siste av de tre vitnene:Der efter fremstoed Kvinden Hilleborg Thors-Daatter, Ole Larsen Remmens hustru. Hun aflagde ligeledes sin corperlige æd med opragte fingre, efter lovens maade, da hun til de anførte questioner gav saadant svar:qv 1: det hende vel vitterligt er at Helleborg Hans-daatter Tanche var en ret moder til Margrethe Livsdaatter Borch, steds (?) saa som hun efter samme er opkaldet og har hendes navn.qv 2: Hilleborg Hansdaatter Tanche var rigtig noch en fuldsøster til Niels Hansen Tanche, men til Karen Nielsdaatter Tanche, som var vidnes moder, var hun en faster. Fornevnte, den bemeldte Niels Hansen var vidnets morfader og altså Hilleborg Hansdatters broder.qv 3: Det ved hun meget vel, efter hendes moders sigende at bemeldte Hellbore Hans-daatter Tanche var sorenskriver Hans Carstensens egte daatter, ligesom hun og ved at vidnets morfader, Niels Hansen Tanche også var samme sorenskrivers egte sønn.qv 4: Hun ved det ogsaa ganske vel; thi vidnets moder havde udi sin ungdom i 6 á 7 aars tiid været i huset hos bemeldte foged Liv Alexandersen Borch. Da hand boede paa Støre i Schognen, efter at han var kommen did hen????? dog var hand ??? Enchemand, eftersom hands Hustru, bemeldte Hellebore Hans-daatter Tanche, nylig ved døden var afgangen, førend vitnets Moder didkom.qv 5: Hun ved vel at bemeldte foged aulede med sin forbemeldte hustru, datteren Margrethe Livsdaatter Borch, men om den ???? Ole Borch og Hellebore Borch er hende intet vidende. Ellers har vidnet hørt sin Moder tale om mandens daatter Anna Cathrina som dog døde ugift. ???? Sr Raanes derefter begierede tingvitne osv (uten interesse for emnet)

Link to comment
Share on other sites

Guest Astrid Ryen

Hei.Jeg takker for interessen her fra genuint sleksinteresserte som Knut Skorpen og Finn Oldervik.Men jeg klarer meg godt UTEN Per Nermos kommentarer og spørsmål som er av typen: Er du sikker på at en plebeier som du har en svoger med røtter i Tanken m.m.

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Skorpen

(4. qv) Hun ved det ogsaa ganske vel, thi vidnets Moder sl: Karen Nielsdaatter Tanche hafde udi sin ungdom i 6 av 7 aars tid været i huset hos bemelte foged Liv Alexandersen Borch, da han boede på Støre i Schognen efter at hand var kommen diid hen søndenfjells fra, dog var hand udi denne tid Enke-Mand, eftersom hans hustrue bemelte Hellebore Hansdotter Tanche, nylig ved døden var avgangen førend vidnets moder diid kom.- elles ser eg mykje nytte i å delta i opne og utviklande debattar her på Digitalarkivet, men dersom trådstartar vil avgrense kva for personar som kan delta i debatten, melder eg meg ut. Men kommentaren i 53 kan kanskje avskrivast som Tanche-laus?

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Så er det resten av innførselen i tingprotokollen som vedkjem denne saken;Sr Jocim Raanes fremkom for Retten og tilkiendegav hvorledes hand af Prousten i Nummedal og Sognepræst til til Nærøen, velærverdige og høylærde Hr. Magister Peter Høier, paa Berethe Nielsdaatter Tanches vegne ved skrivelse til dette steds Præst, velerværdige Hr: Søvren Spentrup under dato 29. april d.aa. var underrettet om paa lovmessig maade at legitimere og bevisliggjøre bemeldte Berrethe Tanches slegtskab og rett til aa nyde del udi arv blandt andre anrørende ved skifteholdet efter afgangne Thomas Boesen, fordum sognepræst til Stange sogn Søndenfjelds. Udi saadan fremstillede bemeldte Sr. Raanes 3de vidner, Anders Pedersen Laddengen, Hellebore Thors-Daatter, Ole Larsen Sund, alle tre i Vefsens Thinglaug boende. Hvilke Comparenten forlangede at maatte blive antagne og under saadan æds Kraft tilholdt at aflegge vidnisbyrd og fullstendig oplysning dets angieldende. Derpaa blev samme vidner fremkaldet, som forhen udi en anden sag havde hørt ædens forklaring af lovbogen oplæst.Da Anders Pedersen først fremstoed og efter aflagde æd paa lovens maade, gjorde Saadan forklaring som følger, nemlig; Hand ved og er bekiendt at Berethe Nielsdaatter Tanche var afgagne Karen Nielsdaatter Tanches søster, som boede paa Sund og var hands nabo, da hand boer strax derved paa Laddengen, og er en mand henved 70 aar gammel, begge disse navngivne vare døtre af Niels Hansen Tanche og altsaa søstre. Hand ved og at Berethe Nielsdaatter Tanche bor paa Gaarden Stoche paa Nordmøer i Aure Præstegield og var hands bestefader, Henrik Jensen Ladengen formynder for hende: og saa vidt hand ungeferlig kand slutte, er det nogle og 30 aar siden hun sidst her i landet var. Videre sagde hand icke at være bekiendt, undtagen dette hand har hørt sige at hun skal have en gift søn boende paa en gaard strax hos sig.Derefter fremstoed vidnet Hellebor Thorsdaatter, Ole Larsen Remmens hustru, hun aflagde ligeledes sin corperlige æd med opragte fingre efter lovens maade og derefter gjorde saadan forklaring at Berethe Nielsdaatter Tanche der er hendes moster, der er en egte daatter af Niels Hansen Tanche, der baade var hendes morfader og en egte sønn af sorenskriver Hans Carstensen Tanche. Ligesom det og var hende bekiendt at bemeldte Bereth Nielsdaatter Tanche beboede gaarden Stoche paa Nordmøer i Aure Præstegield hvor hun ogsaa havde en gifte søn, Hans Søvrensen ehr langt fra paa en anden gaard boende ????????? sagde vitnet sig saa meget bedre at kjende, efterdi baade hun og hendes eldre søster, Dorthe Thorsdaatter havde været et aars tiid i bemeldte deris mosters huus paa Nordmøer.Hvorefter blev fremkaldet vidnet Arent Josephsen Sund, boende paa Sund og aflagde sin corperlige æd med opragte fingre efter lovens maade: hvor efter hand gjorde følgende forklaring; at det var en tilforladerlig Sandhed det Berithe Niels-daatter Tanche er hands afgagne værmoder Karen Nielsdaatter Tanches søster og en egte daatter af Niels Hansen Tanche som var sorenskriver Hans Carstensen Tanches egte sønn; ligesom hand og er vitterligt, efter hands værsøstre, Dorrethe og Hellebore Thors-døtres forklaring, der begge har tient paa Nordmøer at aars tid hos bemeldte deris moster: at hun er boende paa gaarden Stoche i Aure Gield, samt at hendes søn, Hans Søvrensen og født paa gaarden Sund hvor vidnet er boende (resten uten interesse).

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Skorpen

(4. qv) Hun ved det ogsaa ganske vel, thi vidnets Moder sl: Karen Nielsdaatter Tanche hafde udi sin ungdom i 6 av 7 aars tid været i huset hos bemelte foged Liv Alexandersen Borch, da han boede på Støre i Schognen efter at hand var kommen diid hen søndenfjells fra, dog var hand udi denne tid Enke-Mand, eftersom hans hustrue bemelte Hellebore Hansdotter Tanche, nylig ved døden var avgangen førend vidnets moder diid kom.- elles ser eg mykje nytte i å delta i opne og utviklande debattar her på Digitalarkivet, men dersom trådstartar vil avgrense kva for personar som kan delta i debatten, melder eg meg ut. Men kommentaren i 53 kan kanskje avskrivast som Tanche-laus?

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Skorpen

Sorenskrivar Lessøe framstår som den mest rotete skrivaren vi har i Vefsn tinglag. Eg arbeider med desse tingbøkene for tida, og skal gje lyd frå meg om eg ser meir til denne saka i tingbøkene.Så får eg håpe at dette innlegget ikkje legg seg inn dobbelt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Astrid Ryen

Jeg gleder meg til å ta fatt på dette igjen!Min søsters svigermor var døpt Maren Julie Nilsine Tanke. Jeg har henne i Stamnes 1910 som Nilsine Lied. Resten av familien var ikke lett å finne, for de mangler etternavn (Lied). Hans Martin Lund (døpenavn) øverst var Nilsines halvbror (mor: Nicoline Tanke Hansdatter). Olga Karanda Rosenvinge var hennes helsøster, foreldrene er Ole Martinussen Lied og Nilsine Kristine Thanke (Nielsdatter).1910: Lenke

Link to comment
Share on other sites

Guest terje gillesen

det ser forøvrig ut til at det må ha vært virusangrep når det gjelder datoer og årstall i denne slekten. omtrent alle har forskjellige datoer og årstall ser det ut til.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Eg må vedgå at eg vart svært så oppglødd då eg fekk lese så nokolunde innførselen i tingboka for Vefsn. Der låg svaret på det eg hadde grubla på, om ikkje samanhengande, så i alle fall første gongen for meir enn tjue år sidan. Eg serverer for så vidt rette svaret i innlegg (29), men eg manglar prov.Provet kjem i rikeleg mon i denne tingbokinnførselen, og eg synes det er særs interessant å lesa at søsterdotrene til Beret Nilsdotter som budde i Nesna på Helgelandskysten reiste til Nordmøre og Aure for å vera hos morsøstra i teneste. Eg er likevel litt uviss på om dei var der samstundes?Grunnen til at Beret Nilsdotter Tanche hamna på Nordmøre var sjølvsagt at ho hadde ei morsyster som budde der. Denne morsystra heitte også Beret (Hansdotter Leth) og var kona til Kristen Hansson Hyrup. Desse to eigde både sagbruk og fleire gardar i Valsøyfjord, inkludert garden Stokke. Sjølv budde dei på garden Enge.Eg trur ikkje det hadde vore muleg å koma til botnar i eit slikt slektsproblem som det som er skildra ovanfor utan dette forumet. Difor er eg utruleg glad for at det eksisterer. Eg må be Astrid om årsaking for at eg har okkupert tråden hennar, men utbyttet mitt av frekkheita har vore stor ;-)). Eg må leggja til at eg sjølv ikkje nedstammar frå Tanche, men synest det er like moro for det.Til Knut vil eg seia tusen takk, og om du kjem over ein Søfren Olson som du ikkje heilt kan plassera, så kan det vera 'min' Søfren!

Link to comment
Share on other sites

Guest Astrid Ryen

Finn, dette er så utrolig spennende at jeg ikke har noe imot at du okkuperer tråden min, som du sier. Jeg skal sette meg nærmere inn i dette i morgen. Stor takk til Finn og Knut! Min niese som bor her i byen ba meg for noen år siden finne opprinnelsen til hennes farmor, Nilsine, alltid kalt Sine. Min niese blir nok glad over de funn som er gjort her!

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(53:) Astrid, jeg skjønner ikke hvor du mener at jeg har uttrykt noe i retning av det du antyder i ditt innlegg 53. Du må nesten forklare nærmere hvordan jeg kan oppfattes å mene noe slikt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(53:) Inntil videre får jeg altså bare konkludere med at du i innlegg #53 har forvekslet meg med en annen person, som må være adskillig 'høyere på pæra' enn jeg. Skjønt jeg kan egentlig ikke huske at jeg har sett noen andre, heller, som har uttrykt noe så arrogant som det du siterer i innlegget ditt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Er det nokon som har supplerende opplysningar om 'afgangne Thomas Boesen, fordum sognepræst til Stange sogn Søndenfjelds'. (56). Det var vel denne presten det skulle skiftast etter og der m.a. Beret Nilsdotter Tanche var ein av arvingane.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Til Terje (62)Foreldre til Karen Pedersdotter Grum var fut på Nordmøre, Peder Grum, avliden før 1637, då kona Kirsten vert omtala som enkje. Enkja etter futen, førnemnde Kirsten fekk makeskifta til seg m.a. Stokke i Aure mot Garstad på Vikna.Då Beret Nilsdotter Tanche og mannen kom til Stokke i Aure, var det morsyster til Beret, Beret Hansdotter Leth som saman med mannen Kristen Hansson Hyrup, eigde garden Stokke. Beret Leth og Kristen Hyrup budde på Enge, ein gard like i nærleiken av Stokke. Der dreiv dei m.a. stor sagbruksverksemnd.

Link to comment
Share on other sites

Guest Ivar Jørgen Amdal

Innlegg 70 spør etter supplerende opplysninger ”afgangne Thomas Boesen, fordum sognepræst til Stange sogn”.I mine notater har jeg følgende klipp fra Vangsboka s. 296: ”Nils Hansen Tanche som da er sogneprest i Hoff Solør, selger gården Vestre Hof Vang til enka av avdøde driver Ola Torgersen for 160 rdl. Nils Tanche hadde fått skjøte på V. Hof av mor si, tgl. 23.11.1687. Etter en del att og fram i familien til Ola fikk Halvord Olsen f. 1681 overta Hol i 1701. Han satte gården i pant for 120 rdl. 'Formedelst adskillig oppvoksende tvistigheter' overdrog Hallvord gården på ny til Nils Tanche. Ved kontrakt av 11. aug. 1706 ble Hallvord og presten enige om at Hallvord skulle beholde Hof som et brukspant i 9 åremål (9x3 år) fram til 1733 mot at Hallvord betalte 200 rd. Hvis gården skulle bli innløst, skulle Hallvord ha att 200 rd., renter og for reparasjoner. Hallvord satt ennå ikke trygt på Hol. I mars 1715 lyste Knut Boesen pengemangel og truet med å løse inn gården. Han var riksprokurator og dattersønn av sognepresten Nils Tanche. Ved avtale av 22/9 1720 kjøpte Hallvord odels- og løsningsretten til Hol av Boesen for 60 rd.”I søk på nettet etter Thomas Boesen fikk jeg oppslag om ”Nordre Vestigard” antagelig skrevet av Th. Solberg og Egil Elsrud hvor det går fram at visesorenskriver Anders Jorstad kjøpte gården Nordre Semmen i 1718. Videre står det: ”Senere på året bygslet Anders Jorstad gården til Hans Rolfsen, og bygselbrevet var datert 28. nov. 1718. Anders Jorstads hustru Anne Boesdatter døde på denne tiden, det var skifte etter henne på Alme 7. des. 1718. Skiftet visstnok innført i skifte-protokoll for Eker, Modum og Sigdal 1699-1722, side 17b. Kanskje hadde de ikke barn, for i skiftekortet er kun Annes to brødre oppført: 1. Knut Boesen. 2. Thomas Boesen.”Så langt jeg kan tolke klokkerboken i Norderhov (1717-1725 s. 47) den 23.juni 1718: ”Begravet ?????? Anders Jorstads kvinne”. Ikke navn eller alder på vedkommede. Det er nærliggende å tru at dette er Anne Boesdtr. sin begravelse. I Arnt Olafsens Sorenskrivere i Norge står det: ”Anders Jorstad tilsatt som visesorenskriver i Hallingdal 17 febr. 1715. Død i embetet 1726, 36 år gammel.”Av dette må det vel forståes slik at Berit Nilsdtr Tanche er søster til moren til søskenflokken Anne, Knut og Thomas. Dersom Anne er omtrent like gammel som sin mann Anders, er hun født ca 1680, dvs i samme periode som Berit og Karen Nilsdtr. Kan Anne være en ukjent søster av Berit og Karen ?Mvh. Ivar Jørgen

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Vart litt rar den siste setninga i innlegg (73). Det skal vera; Elles lurar eg på om vi ikkje har med to Nils Hansson Tancke å gjera. Og for å utdjupa litt, så er det ein som er handelsborgar f. 1647 i følgje ein nettstad og ein annan som var prest f. 1653. Den første var i alle fall sønn av Hans Carstensson Tancke, kven den siste var son til veit eg ikkje, om dei då ikkje var brør?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.