Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Aramis Herblay

[#23936] von Marqwitz fra Bayeren

Recommended Posts

Gjest Aramis Herblay

Anders Axelsen Helvik, son av Axel Mowat og Margrethe Eriksdatter, skal omlag 1650 ha giftet seg med Anne Cathrine Carlsdatter von Marqwitz. Ho skal vere fra Lok, (Loch), i Bayeren. Er det noen som har kjenskap til Annes opphav?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Nei, dessverre.Hvilke kilde har du som forteller om Anders Axelsens opphav?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aramis Herblay

Kjelden for Anders Axelsens opphav er Sunnhordalandslekter I av Erik Bakkevig. Altså den same kjelden som Christoffer Owe har ført opp i sin artikkel i NST XXXVI hefte 3. Hersker det tvil om Anders sitt opphav sidan du spør?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Erik Bakkevig oppgir ikke kildene sine. Men når en senere skriver om slekter han har behandlet, bør man jo referere til ham. Så i en litteraturfortegnelse hører Bakkevig derfor hjemme. Men ikke i en kildefortegnelse, med mindre Bakkevig *selv* blir en primærkilde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jo Rune Ugulen

Tingbøkene for Sunnhordland har opplysningar om opphavet til Anders Akselsson på Helvik. Eg hugsar ikkje kva for ei av tingbøkene det er no, men det er berre å leita gjennom dei så finn ein det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan VIk

Er det noen som har info om familien von Marqwitz?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg gjør det ikke, men det kan være verd å se etter i adelsmatriklene for Bayern, som fortsatt er under utgivelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Vik

Er det noen som vet hvor Bakkevig har sin info om Anne Cathrine Carlsdatter von Marqwitz fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Er litt grønn og i oppstarten på Mowat forfedrene så jeg spør kanskje dumt nå ?Det jeg undres på er om Kristoffer Owe eller noen andre har tatt for seg muligheten for at ; Lady Barbara Raffenshall(Ravenshall)kunne vært identisk med Lady Barbara Sinclair, datter av Jarlen George den 4 av Caithness ? Hun ble i høy alder (beskrevet som dobbelt så gammel som Alexander) tvangsgiftet med den kidnappede unge Jarlen Alexander den 12 av Sutherland.Han ble holdt fange i flere år av hennes far George til han greide å rømme fra Caithness, for så å ta ut skillsmisse i 1573. Alexander giftet seg så med Lady Jean Gordon som var tidligere gift (1566-) med Jarlen James Hepburn den 4 av Bothwell.Jean rakk også å ekte Alexander Ogilvy av Boyne i mellom Hepburn og Sutherland.Kilde : (Lenke)Om dette ikke bare er drømmetydning så bør vel Gilbert Mowat død ca.1540 være en høyst aktuell kandidat til ett første ekte hos denne Barbaraen.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

11-JanHar bladd en del i dødsregisteret for kvinnherad og der er hun iallefall å finne som avgått på Helvik. Skifte: Anna Katrina von Marqvis Helviken Kvinnherad 147 A.a.3a 1708-1712 Meldt død: Dom 4 Trinitat Anne Cathrine Carlsdatter Von Marqvits 91 aar gammel Graffest 1723Tror ellers Wilhelmine Brandt har nevnt Mowattene ? Noen som husker ?Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Hvem er denne Magnus Mowat ? Er det en sønn av Axel eller slektning på besøk fra Shetland eller Skottland ?(Navnet Gresille er brukt i Sutherland klanen.) (http://digitalarkivet.uib.no/DA/SHLTGB1.htm) Sunnhordland Tingbok 1 1648-1649 48b Den 15. och 16. holtis Feringsting paa Sørejd med Ous, Oppedals och Wogs skibreder,Ingebregt Johansen Hommeluig Lensmand, Knud Skaden, Berrie Vermedall, Jacob Møchelstue, Knud Reisem, Olle Møchlestue, Anders Huchefer, S? Toe,Knud Skaden haffde ladet steffne Gregoris hendeness for nogen Skileds ord, hand haffde offuerfalden hannem med i Bergen nestforleden Sommer, och fremblade derhos hans skrifftlig Indleg, wit løfftig, om des50b Leilighed, Noch fremblade hand thrende Mend, nemblig Roland Gabrielsen Frands Nielsen, och Tomas Hoffdenes deris vnderschreffne widnesbiurd, at de haffe hørt affJon Skottis Quinde Gresillie,sambtMogens Mouatts Quinde, och hendis Piige Anne Pedersdatter, at de haffde hørt Gregoris skielde KInud Skaden for en Tiuff skielm och bedragere, Sammeledes fremblagde hand fore.Frands Nielsen och Tomas Hoffdenesderis beshickelst widne skiled Knud for at hand haffde Suiget hannem hans Arff fra, och skulde werren Tyff møte hand Kunde beuise at haffue hans Quitering for hans Arff, Noch fremblagde hand en Vnderschreffen fortegnilse paa huis Arff der war den thiid Knud Skaden kom der thil Gaarden, Gregoris bleff thilspurt huor hand haffde at beuise med det hand haffde Skielt hannem for, huor til hand suarede at hand intit haffde skielt hannem anderledis end at hand haffde Sue? hannem hans Arff fra, Noch fremførde der hoss Knufd Skaden Berie Vermedal, och Hellie Skorpen som Prouit, (Samme mann nevnt under ?)Magnus MowatBirth: About 1624 Of, Freswick, Caithness, ScotlandSpouse: Jean Sinclair Family Marriage: 1651 , , Scotland Ref: Family search(Hvem var Barbara datter av ? ) Avgått : Dom 19 Trin Barbra Helvigenesset F beretted 1725Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Året for inngått ekteskap mellom Barbara Sinclair og Alexander 12 Sutherland var 1567.Da var Alexander bare 16 år gammel ! Som det fremgår av linken over til Electric Scotland så var det Barbaras far George Sinclairs griskhet etter den mindreårige Alexanders jord som førte til ekteskapet.Dirty triks mao..Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Noe annet som også trekker mot Norge med denne familien er at Lady Barbara Georgesdatter da blir tante til den Lord Georg Johnsson Sinclair som falt ved Kringen 26 August 1612.John hans far kvalte sin og Barbaras bror i 1573.Han het William Sinclair of Mey.Så det var en hardbarka familie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger eide

Til Innlegg 13.Wilhelmine Brandt: Under ”Kirstine Benkestoks Efterskægt” side 289ff.Karen Gyntersberg g m Anders Mowat(Mouatt) ti Hovland i Onarheim Sogn, Tysnæs, der nævnes som Eier af denne adelige Sædegaard 1593 og 1599 – desuden besat han vistnok ogsaa meget andet Jordegods i Søndhordland. Tilhørte en gammel skotsk adelig Slægt. En John Mowat omtales allerede omkring 1488 i de skotske Parliaments- Akter. ( Anders Mowat blev siden gjengiftet med Else Trondsdatter Rustung hvis 3die Mand han var)....1 Søn anføres:Axel Andersen Mowat til Hovland f. 1593 d 27/1 1661, ”68 Aar gl.”....** Anders Axelsen (Mowat) til Helviken i Kvinnherad f ca 1660 død i meget høi alder ca 1709, Skifte 15/1 1710 .G ca 1650 med Anna Catharina Carlsdatter von Marquids f i ”Tok” i Bayern 4/2 1632 d 91 Aar gl. Gravfæstet i Kvinnherreds Hovedkirke.11 Børn kjendes.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Så rekker jeg vel også barna:Anna f 28/2 1651Else f /2 1654Axel f 13/7 1656Ivar f 28/6 1659m d ca 1720Fredrik f 24/1 1661Erik f 18/6 1663 d 1668Karen f 18/2 1665 d 22/8 1666Anders f 31/10 1666Karen f 2/4 1668 d 2/5 s. A.Margrethe f 31/12 1669Carl f 24/2 1673 d 13 Dage gl, Så følger Ivar Andersen (Mowat)og hans etterslekt, g 1 m Elen Marie Jensdatter Brose. g 2 m Dorthe Abelsdatter Wiinberg Fotnote side 290:' I en gammel skreven Bønnebog, som blev funden af Provst N. Dahl paa Gaarden Brosvik hos Lieutenant Knagenhjelm fandtes antegnet disse Beretninger, som formenes skrevne dels af Anders Axelsen (Mowat) selv og deels af hans Hustrue, Anna cathrina von Marquids. Derefter følger Optegnelser angaaende ovennævnte 11 Børns Fødsel...'IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Rettelse av galt årstall:Anders Axelsen (Mowat) til Helviken i Kvindherred født ca 1620, død i meget høi Alder ca. 1709.Videre om ham i Wilhelmine Brandts bok side 290:'Paa Folketællingslisten af 1701 angives hans alder til '81 Aar', og der tilføies: 'Er en gammel Mand, der lever vel og er ej af Bunde-Stand.Af hans mange Sønner var blot Axel og Fredrik hjemme i 1701'Videre flere fotnoter side 290:'Opplysningene om Anders Axelsen (Mowat) og hans Efterkommere er, ...hentet fra en Slægtsbog, samlet af Ole L Berget. Paa Titelbladet læses følgende angaaende dens Fremkomst: I en gammel skreven Bønnebog'... osv som i innlegg 18.videre i en fotnote side 290:'Som man vil se, er det feilaktigt, naar det i ovenstaaende Familjeoptegnelse siges, at 'Axel Mowat var født Skotlænder'. Faderen, Anders Mowat, var sandsynligvis hidkommen fra Skotland, men Sønnen Axel, var født her i Norge'.Der er enda flere fotnoter om denne mannen på nevnte side - hentet fra 'Familjeoptegnelse'. IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Takk til Inger..Etter å ha søkt på Family search og sjekket diverse fra Digitalarkivet sitter jeg igjen med ett par navn som jeg ikke helt klarer å plassere rett i familiene fra Helvik.-Det er ei Birte-Brita Andersdatter som var på Helvik og fikk en sønn Didrik Andreas Lorentsson De Ferry i Okt 1730. Far Lorents De Ferry finner jeg senere gift med Toma Kristina Bredalen i 1740 Bergen.Finner ingen dåp eller mer om Brita. (Ei Datter av Anders Axelsson ?) -Finner ikke Margrete (1669) som avgått i 1746 kvinnherad.Men hun kunne kanskje tatt kvelden utabygds ?-Hos barna etter Mette Petersdatter Lamberg og Anders Andersson Helvik (1666-1746)finner jeg en Anders Andersson døpt Feb 1699, men ingen Anders nr.2 døpt i 1703.Anders Andersson Berget (Bringdal)er oppgitt til å være 48 1/2 år ved sin død 15 Aug 1751 og da havner vi på 1703. (Han ble ellers gift med Brita Aslaksdatter Kaldestad i 1721.)Er nr.2 identisk med nr.1 ? Ellers finner jeg ikke dåp på Corporal Axel Andersson Fjelland (1707-63) i kvinnherad. Karl 1 Andersson(1709-1711)er trolig døpt 19 Nov 1709 og finnes som Kari på Family search. Tilbake til Mowat: Det er nevnt en Gilbert på Beltestad i Tingbøkene.Er det noen som har farsnavn på han ? Er han av Mowat ? Mvh Knuyt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Lorentz de Ferry var først gift med Kristine Marthea de Fine og deres første barn var født i 1722 og siste født i 1736.Aug 07-1722 Christine CatrineJul 29-1723 HansJul 28-1724 Catrine OsiaJun 05-1731 PeternelleFeb 21-1733 Arnoldina BenedictaSep 24-1734 Loraite MarieMai 11-1736 Anna LoviseAt han også skulle ha et barn utenfor ekteskap, var interessant. Denne Lorentz skal være født 1691 og død 1757. Må vel være samme mannen som har hatt et eventyr. Finnes det flere opplysninger om Didrik Andreas L. de Ferry?IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

(21)IngerNei Didrik han døde nok kort tid etter. 27 Dec 1730.Ellers har jeg trolig funnet Lok. Det finnes en Borg ruin noen km vest for Regensburg i Syd Bayern som heter Loch.Men utifra opplyninger som finnes på denne linken(http://burgenseite.de/html/loch.html)så var vel kanskje Anne Cathrine Von Marquis ikke født på Borgen men i nærheten ? Uansett finnes det levende i Bayern med navnet pr.idag.Trodde en stund at navnet var en forvrenging av Marcowitch men det ser ikke ut til å stemme.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Knutsen

Er det nokon som har kjenskap til tysk genealogi (Bayern) som kan sjekka om slekta er kjent der? Med andre ord om ein veit kven foreldra til Anne Cathrine Carlsdatter von Marqwitz var.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Andre har også forsøkt å finne opphavet til Anne Cathrine von Marquis: [url="http://www.suedpfalz-internetverlag.de/gaestebuch_4.htm>Lenke - 'Am 29.10.2003 12:54 schrieb Ingvard Skarvatun : Suche die Ahnen und Vorfahren um 1600 über Karl von Markwitz/Marquis, gelebt um 1600-1680 in Lok/Lech scloss Bayern. Tochter: Anna Catharina von Marqwitz 1632 +1723 Norwegen. Wer war Karl?' Løste han problemet?Under et av bildene i lenken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Inger : Ja flere andre har lett, men det ser ikke ut som han fant Pinswang og borgen ? Om han gjorde det så tror jeg jobben vil bli for stor for oss hobby-genealogene.Vi får vel vente på ei bok eller ett salgbart hefte fra noen som driver med dette på heltid.Bare det å reise ned å spørre rundt omkring vil være ganske så tidkrevende.Du fant jammen stedsnavnet Pinswang i Bayern. Kirken ser ut til å ligge like ved Loch. Leste litt om området på andre web sider og det viser seg at Pinswang ligger langs en av de gamle Romerveiene.Slottet eller Slotts-Borgen som noen hevder på nettet, fungerte trolig som ett forsterket overnattings sted i gamle dager langs Via Claudia Augusta. Pinsvang er flerdelt i øvre og nedre med flere små landsbyer.(Det finnes en Pinswang i Østeriket også.)Her er litt mer om området.. In 1838 the construcion of a path from Pinswang to the royal castle of Hohenschwangau began. On the 18th of August 1839 the street from Hohenschwangau above the Alpsee towards Pinswang was opened. King Maximilian of Bayern (the father of Ludwig II) who lived in Hohenschwangau and came to Pinswang to hunt. After Maximilian’s death the so called ‘Fürstenstraße’ (Royal Road) became the private property of his son King Ludwig II. This king had in ‘Gutshof zum Schluxen’ in Pinswang his own private quarters.Området var kanskje eid av Kongen i eldre tider også ? Kan kanskje lette letingen litt i Statlige eller Kongelige arkiver ?Bavaria [bayern]. Presently a German state known as Freistaat Bayern. Was a Kingdom and an Electoral Principality which was ruled by the Wittelsbach Dynasty whose ancestor was a tribal leader of the Bajuwaren and connected to the Babenbergs to the time of Otto I, Count of Scheyern who d. 1072.... Thereafter, the area was divided many times into these known areas and ownerships: Bavaria, Upper Bavaria, Lower Bavaria, Palatinate, Holland, Simmern, Munich, Pr. of Loewenstein-Wertheim, Zweibruecken, United Bavaria, Counts Palatine of Veldenz, Birkenfeld, Neuburg, Sulzbach, Kings of Sweden, Dukes in Bavaria, Kings of Bavaria, Baron of Zweibruecken, Princes of Spain...... The history is complex. The Wittelsbach family was and remained Catholic..The Bavarian Alps (Bayerische Alpen) and Bavarian Forest Bayerischer Wald) were part of the originial Bavaria State and parts of it still exists in the present state of Bavaria..Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.