Jump to content
Arkivverket

[#25507] Nicolai Locke på Bekkelaget


Guest Dag Brodin

Recommended Posts

Guest Dag Brodin

Bekkelagsslekten er tidligere diskutert her og det er kommet frem noen nye opplysninger om Locke gjennom en artikkel i Slektsveven, medlemsblad for Ski Slektshistorielag, nr. 2 2003 som kan ha interesse for mange (denne foreningen har adresse www.skislekt.no) Disse opplysningene er fra forfatteren Sten Høyendahl og er gjengitt med tillatelse. 'Johan (Hans) Nicolai Locke (staves også Laache mm) var etter alt å dømme kommet fra Tyskland i sin ungdom. Han var født rundt 1700 og var svenn hos feldberederen Johan Valentin Silgens i Christiania da han i 1725 ble gift 1g. med Margrete Olsdatter Heldt. Rundt 1725 begynte han selv som fellbereder i Moss. Fellberederne utførter semsking av skinn, og hadde den gang egne laug. I Christiania ser de i hovedsak ut til å ha hatt tysk opphav. I 1736 fikk JNL borgerbrev i CVhristiania, og slo seg ned i huset ved det nordvestre hjørnet av Vaterlands bro. Han fikk seg fellberederstampe på Sollerud ved Lysaker, men i 1746, samme år som Margrethe døde avviklet han den og kjøpte gården Østre Hafnor i Hole (Buskerud) . Han giftet seg 2g. med Anne Hendriksdatter 'Piaache'(fra husmannsplassen Pjåka ved Tyristrand)I 1757 solgte de gården og flyttet til strandgården Bekkelaget i Aker, hvor JNL døde i desember 1768, angitt 80 år gammel, trolig i meste laget.' Fra JNL andre ekteskap vet vi om Margrethe som giftet seg med Syver Christiansen og overtok bykselen på Bekkelaget. En yngre søster Cathrine ble gift med Christen Christensen, de flyttet etter hvert til plassen Bekkevollen under Kaksrud i Nordby, innerst i Bunnefjorden. Det er to av deres barn Ole og Kirstine som bor hos sin onkel og tante på Bekkelaget i ft. 1801.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg antar at spørsmålet er hvor J N Locke (Laache) kom fra ?Et slikt spørsmål ville isåfall være omtrent nr 200 her i Brukerforumet, under variasjonen 'Hvor i Tyskland kom den tyske innvandreren fra ?'Jeg tipper (ikke noe mere enn det) at han kom fra en av byene i Mecklenburg.

Link to post
Share on other sites
Guest Isak Gath

Lurer på om ikke Margrethe var fra JNLs første ekteskap ? Vi vet med sikkerhet at JNL hadde 2 barn f. 1758 (Johan Nicolai) og 1760 (Cathrine Maria) med Anne Henrichsdatter. Datteren Margrethe var født ca 1745/1746. Det er en veldig stor aldersforskjell mellom de 2 første jentene (Margrethe og Ingeborg) og de 2 ovennevnte barn. Er dødsdatoen for Margrete Olsdatter Heldt basert på originalkilden ? Hvis dette er riktig, døde hun kanskje under barselsengen med Margrethe. Jeg lurer også på hvilke holdepunkter har man for at JNL var født i Tyskland ? Mvh Isak

Link to post
Share on other sites
Guest Tore A. Andersen

Interessante opplysninger. Jeg sitter med noen opplysninger vdr.Locke som jeg gjerne vil få gjengi her. Jeg vet ikke hvem som er opphavet til disse opplysninger, og kanskje er disse opplynsninger avvist av andre granskere, men her kommer de alikevel: Johan Nicolai Laache (Loche) (Løche) overtok bygslen av Bekkelaget etter Kari Clausdatters død 1755. Han var sikkert fra Laache i Nannestad. Karis mann Sven Halvorsen var fra gården Hokringle i Nannestad, og Laaches datter Margretes første barn ble døpt i Nannestad. Laache var født 1688. Han drev som Feldbereder i Christiania etter bevilgning av 8/10 1736 og anvendte den så sent som i 1745. Han var gift første gang med: Margrete Tobel og hadde med henne døtrene: Anne Juliane, ugift bosatt i Christiania. Maren gift med Ulrich Kruse i Flekkefjord. Grete Maria gift med Peter Halberg, bosatt Christiania 2.gang gift med Anne Henriksdatter Barn: Margrete f. 1746 gift med s. Christiansen Bekkelaget, og Catrine Maria f. 1760 . Johan Nicolai Laache døde 1768. Han drev Bekkelaget i sin alderdom, og neppe særlig intenst. Det var ikke meget etter ham.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Thorvaldsen

Johan Nicolay Locke og Margrethe Olsdtr. får disse barna i Moss:Anne Juliane døpt 29.juli 1726Sven døpt 3. august 1728Maren døpt 24. august 1730Margrethe Maria døpt 2. november 1732Eva døpt 21. juli 1735Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Det er tydelig at dette engasjerer og meningen er å få flest mulig fakta på bordet. Det står i boka om Bekkelaget at Locke var fra Låke i Nannestad, men han er ikke vært mulig å finne i gårdshistorien der som er ganske detaljert. la oss slå fast at vi ikke vet hvor han kom fra. Høyedahls opplysninger om at Margrete var fra Hole var interessante ,da jeg har hørt en tradisjon om at Margrete var fra Ringerike, noe som altså stemmer.Det er heller ikke hver dag man får noen nye aner(!)Anne Henriksdatters slekt er diskutert av Høyendahl i debatt nr. 21527, innlegg 7. Jeg refererer også Høyendahls oversikt over JNL sine barn : I første ekteskap med Margrete Olsdatter Heldt (c1690-1756), enke etter Svend Asbjørnsen Taabel (Tobøl i Enebakk?) 1. Svend, dbt. 3.8.1728 Moss, bgr. 10.1.1732 Moss 2. Anne Juliana, dbt. 29.7.1726 Moss, lever i 1761 3. Maren dbt. 24.8.1730 Moss 4. Margrete Marie dbt. 3.11.1732 Moss, barn utenfor ekteskap 14.6.1761 på Bekkelaget. 5.Eva dbt. 21.7.1735 Moss bgr. 8.7.1738 Vaterland kirkegård(Oslo Domkirkemenighet) I 2. ekteskap med Anne Henriksdatter: 1. Johan Fredrik dbt. 19.4.1751 Hole bgr. 12.1.1753 Hole 2. Johan Nicolai dbt. 17.9.1758 Bekkelaget, bgr. 2.5.1759 bekkelaget 3. Margrete dbt. 15.7.1748 Hole g.m. Syver Christiansen 4. Ingeborg dbt.6.12.1749 Hole, død 1767. 5. Anne Kirstine dbt. nov. 1755 Hole bgr. 12.7.1760 Bekkelaget. 6. Cathrine Maria dbt. 8.4.1760 Bekkelaget g.m. Christen Christensen Bekkevolden

Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Jeg hadde med noen opplysninger om fellberederen Johan Nicolai Locke i min artikkel 'Fra Bekkevollen i Aker til Bekkevollen i Nordby. Cathrine Maria Lockes slekt og livsløp' i Slektsveven 2/2003, som er lagt ut på nettsidene til Ski Slektshistorielag.Det er jeg som har kommet med formodningen om at Johan Nicolai var innvandrer fra Tyskland, basert på hans tyskklingende navn og at fellberedermiljøet i Christiania primo 1700 i stor grad synes å være av tysk opphav, bl a Johan Valentin Silgens som var Johan Nicolais mester. Johan Nicolai ser også ut til å ha hatt et lån hos Jens Nielsen i Flensburg (Moss byrett, tingbok 3, fol. 2B, 18. januar 1734), uten at det skal legges for mye i dette. Derimot har jeg liten tro på at han skal ha kommet fra Låke i Nannestad. Noen med hans navn er ikke påvist der i samtidig kildemateriale, og bruken av dobbeltnavn var heller ikke vanlig på denne tiden i bondestanden.Det er stilt spørsmål om Johan Nicolais første hustru, Margrete Olsdatter Heldt. De ble viet (trolovet?) 21. sept. 1725 i Aker, og det er første gang jeg har funnet Johan Nicolai i kildene: 'Johan Nicolai Leuche Feldberedersvend hos Johan Valenthin, Margrete Olsd: Sal: Svend Asbjrs:' (Aker kirkebok 3, fol. 49).Det var 20. mars 1732 skifte i Christiania etter Margretes far Oluf Carlsen (Chra., skifteprotokoll 6, fol. 209). Enken het Marthe Christoffersdatter, men barna var av Olufs første ekteskap med Maren Andersdatter 'Mønch': a) Carl Olsen Heldt, myndig, gift, bor i Piperviken, b) Anne, g. Christen Jochumsen Voksen, c) Margrete, g. fellbereder Johan Nicolai Locke på Moss, d) Karen, g. Hogne Jørgensen Sinsen i Vaterlands storgate.Margrete ble begravet nyttårsaften 1746: 'Hans Nicolay Feldbereders afg: Hustrus liig, gl: 64 Aar' (Oslo domk.m., kirkebok 4, fol. 503). Den anførte alderen var altfor høy ettersom Margrete tross alt hadde fått et barn i 1735. Noen dager tidligere, 27. des. 1746, var det holdt skifte etter 'Margareta Taabel'. I hennes første ekteskap hadde hun sønnen Hans Svendsen Taabel som var utenlands, og datteren Anna Svendsdatter som bodde i Holland (Chra skifterett, skifteprotokoll 9, fol. 411).Johan Valentin Silgens døde i 1735, og 19.-20. desember 1735 var Johan Nicolai reist til Christiania for å delta i auksjoneringen av boet etter sin tidligere mester. Han kjøpte et stort antall saue-, lamme og geiteskinn samt noe løsøre for 71 riksdaler (Chra auksjonsvesen, auksjonsprot. 17, fol. 22). Dette førte til et økonomisk krakk for ham, ettersom han ikke greide å betale (Moss byrett, arrest- og eksekusjonsprotokoll 1, fol. 1B, 3B, 14. februar 1736). Han startet opp samme år som fellbereder i Christiania, men også her gikk det dårlig, og han måtte avvikle i 1746. Deretter kjøpte han østre Hafnor i Hole, og det ser ikke ut som om han tok opp fellberedervirksomheten igjen.Tore A. Andersen: Jeg kjente ikke til at Johan Nicolais døtre giftet seg med Ulrich Kruse i Flekkefjord og Peter Halberg i Christiania, heller ikke at datteren Margretes første barn skulle være døpt i Nannestad. Synd at du ikke vet hvem som står bak disse opplysningene, ettersom det kunne se ut som om vedkommende har hatt tilgang til et skiftebrev eller andre dokumenter etter Johan Nicolai.Tore H. Vigerust: Når du tipper på at Johan Nicolai kom fra Mecklenburg, betyr det at fellberedere i Christiania stammet fra dette området, eller er det selve navnet Locke som du kjenner derfra?

Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Korreksjon: Den artikkelen jeg viser til i første linje i forrige innlegg heter selvsagt 'Fra Bekkelaget i Aker til Bekkevollen i Nordby', etcetera.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Tyskerne i Oslo omkring 1600 har proveniens fra Rostock og Wismar, samt en og annen fra Lübeck. (Dessuten er det hollendere og skotter i byen.) Dette inntrykket holder seg utover hele 1600-tallets Christiania. Christianias eksport omkring 1630 besto bl a av sko til Rostock, produsert i byen av innvandrere Rostockere. Jeg har ingen direkte holdepunkter for fellberedere (og andre yrker, f eks buntmakere).Men når jeg skriver hele Mecklenburg, bygger det også på materialet fra Kontoret i Bergen. der der vi at de innvandrede tyskerne, de av dem som er fra Mecklenburg, kommer spredt fra hele landskapet Mecklenburg, fra de store såvel som de små byene, men ikke fra bygdene. Jeg tror nok at alle tyskerne i Christiania omkring 1670-1720 kom fra det nordligste Tyskland, derfor peker Mecklenburg seg fortsatt ut som det sentrale området.I 1675 forsøkte tyskerne i Christiania å få grunnlagt en egen tysk menighet, og i den anledning bke det hevdet at tyskerne utgjorde halve bybefolkningen (som var en overdrivelse).

Link to post
Share on other sites
Guest Tore A. Andersen

Vdr. opplysninger med ukjent opphav. Først vil jeg si Hjertelig takk for interessante opplysninger fra Sten Høyendahl. Når det gjelder mine opplysninger om Locke, så er de kommet meg ihende sammen med noen andre opplysninger vdr. bekkelagetslekten. De andre opplysningende gjelder Christian Mustikeit, og er utskrift av Norsk Slektshistorisk Tidskrift- Bind V. 1936. svar på spørsmål Nr. 150 side 88 og 179. Desverre går det ikke frem av de papirer jeg har, om opplysningene om Locke har samme opphav. Forøvrig virker vel kanskje påstanden om at han var fra Nannestad litt rask. Selv er jeg bare så apbsolutt amatør på dette med slektsgranskning. Men en meget interessert sådan. I familietradisjonen har jeg hørt både om polske og tyske aner når det gjelder mine aner på Bekkelaget.

Link to post
Share on other sites
Guest Isak Gath

Til Sten HøyendahlHjertelig takk for opplysningen. Jeg lurer på om du har opplysninger om JNLs svigersøn, Syver Christiansen fra Bekkelaget, utenom det vi vet fra sognepresten Claus Pavels dagbok ? Mvh Isak

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Finne-Grønns svar i NST omtaler Christian Musticheit (første gang nevnt 1702 i Christiania i forbindelse med en datters dåp) og hans familie. Såvidt jeg kan se (det er riktignok sent nå), ingenting om omtalte personer i denne debatten.

Link to post
Share on other sites
Guest Dag Brodin

Kan vi holde Syver utenfor denne debatten please, han diskuteres under flere andre temaer? Jeg vil gjerne sitere mer fra Høyendahls artikkel i slektsveven: 'Anne Henriksdatter var husmannsdatter fra Pjåka på Tyristrand, og hadde finsk blod i årene. Hun var født i 1719, og foreldrene var Henrik Johansen (c1676-1738) og Ingeborg Tharaldsdatter. Annes farmor var Kirsti Henriksdatter Hovi (c1655-c1730?) på Tyristrand, som fikk oppleve mer dramatikk på nært hold i livet enn de fleste. Kirstis far, finnen Henrik Sørum i Norderhov, ble i 1661 slått ihjel i sitt eget hus av to karer fra Modum, og hennes andre ektemann Syver Olsen Hovi ble knivdrept under en krangel i 1704.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore A. Andersen

Dag Brodin sier ved innledningen til denne debatten, at det ikke er hver dag man får nye aner. Derfor er jo dette meget interessant. Om det er mange usikkerhetsmomenter vdr. bekkelagslektens opphav,så så viser vel ovenstående noen faktiske forhold. Det finnes et finsk innslag, og noen dramatiske hendelser. Samtidig er en god del nye navn kommet til.Håper på flere opplysninger etterhvert. Vennlig hilsen Tore A. Andersen

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Sten Høyendahl

Johan Nicolai Locke hadde trolig søsteren Anna Martha Frederiksdatter Locke (c1715-1756), gift med skomaker Jørgen Jensen Bruun i Christiania. De ble trolovet 22. februar og gift 13. mai 1746 i Christiania, og hun kalles da 'Martha Friedrichsdaatter Loche'.Barn: Jacob blir døpt 15. oktober 1746, Johan Frederik 17. januar 1748, Jens 25. oktober 1749 (da kalles moren Anna Martha Loche), og Anna Juliana 12. august 1752. 'Jørgen Bruuns afg. Hustrus Lig, gl. 41 Aar' er notert 23. mars 1756.Når jeg antar at Johan Nicolai Locke og Anna Martha Frederiksdatter Locke i Christiania er søsken, baserer jeg meg på at de begge hadde barn ved navn Johan Frederik og Anna Juliana. Johan Nicolai står riktgnok aldri som fadder for Anna Marthas barn, men på den tiden bodde han på østre Hafnor i Hole, en betydelig reiseavstand med den tids kommunikasjonsmidler.Johan Nicolais nest eldste sønn het Johan Frederik, mens den eldste het Svend og som etter gjengs oppkallingsskikk var oppkalt etter hans første hustrus avdøde mann. Ting tyder da på at de antatte søsknenes far het Frederik eller helst Friedrich, dersom min hypotese om tysk opphav er korrekt. At de begge hadde døtre ved navn Anna Juliana, kan bety at dette var deres mors navn.Johan Nicolai skal ha vært 80 år ved sin død i 1768, men dette var trolig noe overdrevet. Ettersom han ble gift i 1725 og da var fellberedersvenn, vil jeg anta at han var født rundt 1700.

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg har ikke fulgt med i disse trådene siden Musticheits tid.Men Ulderich Christian Kruse er født i Christiania - sønn av hanskemaker Benjamin Kruse, med mindre hurtiglesningen av trådene 52268 og 25507 gikk for mye over stokk og stein, hadde man andre konklusjoner. Foruten å virke som karduanberedersvend (aldri mester såvidt jeg vet), var han høker og bodde kun avgrenset tid i Flekkefjord. Han døde i Christiania.Om ønskelig kan jeg komme tilbake med fler detaljer.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Bare såvidt innom mest med noen opplysninger jeg har for hånden;Ulderich Christian Kruse ble født 1734, døpt i Vor Frelsers Kirke 21.07.1734 og døde 1790, begravet på Vaterlands Kirkegaard 24.04.1790. Han var gift tidligere, med Maria Pedersdatter - trolovet 31.12.1756, viet i Vor Frelsers Kirke 22.02.1757. De får to dødfødte barn, begravet hhv. 08.03.1757 og 04.11.1758, straks etter dør Maria Pedersdatter og begraves samme sted (Vaterlands Kirkegaard) 11.11.1758Han nevnes som karduanberedersvend første gang (ifølge det jeg har for hånden) 1756, han driver også høkervirksomhet en kort tid på midten av 1760-tallet og tar borgerskap i den forbindelse.Faen er Benjamin Kruse (nei, ikke sønn av obersten) som var hanskemaker i Christiania, moren Anbore Knudsdatter.Foruten at jeg skal ha mer om Kruse, mener jeg å ha en del utfyllende kommentarer som kanskje er av interesse mht. de øvrige Christiania-tilknytninger. Dette er skrevet i full fart, vær overbærende med trykkfeil - de finnes sikkert.Jeg kommer tilbake såsnart jeg får tid (jeg har et par andre løfter om hjelp å holde også, den dårlige samvittigheten hoper seg opp)Tar gjerne kommentarer/spørsmål.

Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Hei Geir! Du bør nok heller ha dårlig samvittighet for Benjamin Kruse,se hva du har kalt ham! (Innlegg 22,omtrent midt i stykket,foran navnet hans)He,he..Mvh Ann-Mary

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Utover min datering av fandens tilstedeværelse i Christiania hadde jeg faktisk ikke så mye om familien som jeg trodde - her lå det mye til videre søk;Første gang jeg finner Benjamin Kruse i Christiania er i 1727, borger og hanskemaker 22.12.1727.Han troloves i Vor Frelsers menighet (hvor er ikke nevnt) 29.01.1729 med Anbore(Anborg) Knudsdatter, de vies ikke før 02.05.1731 i Vor Frelsers Kirke. I mellomtiden har de fått tre barn; Christopher (født dagen for trolovelsen og strengt tatt 'uekte', døpt 19.02.1729), Maria Magrete døpt 11.02.1730 og Anborg døpt 13.02.1731 (begraves 11.10 samme år på Vaterlands Kirkegaard). Etter vielsen følger barna Johan Christopher (døpt 06.11.1732), den allerede nevnte Ulderich Christian, Benjamin (døpt 10.03.1736, begr. 06.03.1797, gift to ganger) og Maren Margaretha (døpt 28.02.1738).Etter siste barns dåp, har jeg ikke sett noe til Benjamin Kruse i byen. Han anviser ikke borgerbrevet i mars 1745 (men hverken han eller ektefellen er funnet begravet på Vaterland i mellomtiden), noe som KAN tyde på at familien er flyttet.Faddere har jeg ikke tatt med her, de kan enkelt finnes med oppgitte dåpsdatoer. (Men her som for de fleste andre i Christiania er neppe noen beslektet med dåpsbarna). For ordens skyld, han er heller ikke sønn av Albret Kruse fra Lier/Bragernes.Jeg vil også legge til at jeg ikke har lest kilder fra Flekkefjord ennå så mye gjenstår fra min side her.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Johann Nicolaus Locke var født 21.4 1701 i residensstaden Arnstadt i fyrstedømmet Schwarzburg (Thüringen), som sønn av garvermester Johann Friedrich Locke og hustru Anne Juliane, - datter av Johann Nicol. Henneberg og hustru.Jeg håper jeg får anledning senere i år til et arkivbesøk i Arnstadt - og Erfurt (som ligge 20 km lenger nord) - for å finne ut mere.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.